IPPP3/4512-329/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o VAT, miejscem dokonania dostaw towarów nie jest terytorium Polski, tylko Austria, gdzie rozpoczyna się transport towarów, a w konsekwencji Spółka prowadząca na terytorium Polski działalność za pośrednictwem Oddziału z tytułu transakcji będącej przedmiotem stanu faktycznego nie jest zobowiązana do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce?
IPPP3/4512-329/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  3. oddział
  4. podmiot zagraniczny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania dostaw towarów bezpośrednio realizowanych przez Wnioskodawcę z Austrii na rzecz polskich kontrahentów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania dostaw towarów bezpośrednio realizowanych przez Wnioskodawcę z Austrii na rzecz polskich kontrahentów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. (dalej jako „Spółka”, „Wnioskodawca”) z siedzibą w Austrii zajmuje się produkcją pomp dozujących i procesowych, urządzeń dozujących oraz kompletnych systemów do dozowania płynów. Spółka na terenie Polski prowadzi działalność poprzez utworzony Oddział i posiada numer identyfikacji podatkowej dla celów rozliczenia na terytorium Polski podatku od towarów i usług. A. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (dalej jako „Oddział”) jest odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów na rynku polskim oraz sprzedaż niektórych produktów A.

Transakcje sprzedaży towarów przez spółkę A. na terytorium Polski przebiegają według dwóch schematów. Przedmiotem niniejszego wniosku są dostawy na rzecz klientów polskich, które realizowane są bezpośrednio przez Spółkę z terytorium Austrii. Zadaniem Oddziału jest znalezienie potencjalnego klienta, zaoferowanie mu zakupu produktu na określonych warunkach, negocjowanie warunków współpracy handlowej z nabywcami towarów w określonych granicach. Zamówienie dostawy towarów podpisywane jest bezpośrednio pomiędzy klientem a Spółką w Austrii. Oddział spełnia przy tym rolę pośrednika w przekazywaniu dokumentów/informacji.

Po podpisaniu zamówienia na dostawę towarów i przekazaniu go do Spółki następuje faza realizacji zamówienia. Sprzedawany towar jest wysyłany bezpośrednio z Austrii do ostatecznego klienta. Towary są wysyłane bezpośrednio z magazynu Spółki znajdującego się poza terytorium Polski do polskich odbiorców.

Dostawa towarów z Austrii do polskiego klienta dokumentowana jest fakturą, na której jako dostawca towaru (sprzedawca) podawana jest Spółka. Ponieważ wysyłka towaru jest realizowana z Austrii (miejsce rozpoczęcia transportu towarów), Spółka na fakturze wskazuje numer identyfikacyjny właściwy dla transakcji opodatkowanych na terenie Austrii. Transakcja jest rozliczana i raportowana przez Spółkę w Austrii jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W informacji podsumowującej składanej w Austrii jako druga strona transakcji deklarowany jest polski klient Spółki.

Wykazanie na fakturze sprzedaży jako sprzedawcy Spółki zidentyfikowanej na potrzeby transakcji jako podatnik podatku od wartości dodanej na terytorium Austrii uwarunkowane jest tym, że wysyłka towarów odbywa się z terytorium Austrii bezpośrednio do polskiego klienta i bez pośrednictwa Oddziału.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie, że dostawy towarów będące przedmiotem niniejszego wniosku nie podlegają na poziomie Spółki opodatkowaniu w Polsce, lecz stanowią dla Spółki wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Austrii, bez konieczności wykazywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o VAT, miejscem dokonania dostaw towarów nie jest terytorium Polski, tylko Austria, gdzie rozpoczyna się transport towarów, a w konsekwencji Spółka prowadząca na terytorium Polski działalność za pośrednictwem Oddziału z tytułu transakcji będącej przedmiotem stanu faktycznego nie jest zobowiązana do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem dokonywania przedmiotowych dostaw nie jest terytorium Polski i tym samym analizowane dostawy towarów nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz powinny być kwalifikowane po stronie Spółki jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w Austrii. Po stronie Spółki nie wystąpi również obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przedmiotowych transakcji. Po stronie polskich odbiorców towarów nastąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z powyższych uregulowań wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza że opodatkowaniu w Polsce podlegają tylko te czynności, które zostały objęte i enumeratywnie wymienione w polskiej ustawie o VAT. Ustawa o VAT zawiera szereg regulacji służących określaniu miejsca świadczenia usług, czy miejsca dostawy towarów, a w konsekwencji kraju, na obszarze którego powinno nastąpić opodatkowanie danej czynności. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W ocenie Spółki wyżej opisana zasada dotycząca ustalenia miejsca dokonywania dostawy towarów powinna znaleźć zastosowanie w analizowanym zdarzeniu. Realizowane przez Spółkę dostawy towarów, w ramach których towary są transportowane z Austrii do nabywcy w Polsce powinny podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym rozpoczyna się ich transport. Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, iż regulacja zawarta w treści przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT obejmie wszystkie przypadki, nawet wówczas gdy towar będący przedmiotem dostawy jest wysyłany lub transportowany - bez względu na to kto dokonuje transportu. Jeżeli zatem towar jest sprzedawany przez Spółkę polskiemu odbiorcy i towar ten, w wyniku tej transakcji, jest dostarczany bezpośrednio z Austrii do Polski, to miejscem dostawy jest Austria, bez względu na to kto zajmuje się organizacją transportu. Należy także wyraźnie podkreślić, iż w transakcji będącej przedmiotem niniejszej analizy, towary przewożone są na terytorium Polski w związku z ich dostawą dla polskiego nabywcy, który wcześniej dokonał ich zamówienia przy udziale Oddziału Spółki. Z tego też względu należy przyjąć, że po stronie Spółki jako dostawcy towarów wystąpi obowiązek wykazania tej dostawy w Austrii jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a po stronie polskiego nabywcy obowiązek wykazania odpowiedniej wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W kontekście rozpatrywanej transakcji, istotne jest również ustalenie, iż przemieszczenie towarów z Austrii do Polski nie będzie wiązało się z obowiązkiem wykazania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce. Wynika to bezpośrednio z faktu, że ten etap transakcji jako niespełniający kryteriów wymienionych w art. 11 ust. 1 Ustawy o VAT (i zgodnie z art. 22 Dyrektywy 2006/112) nie zostanie uznany za tzw. przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa. Towary te nie są bowiem transportowane do Polski, aby miały służyć działalności gospodarczej Spółki i jej oddziału w Polsce. Ponadto ich przywóz jest związany z realizacją konkretnej dostawy towarów na rzecz polskiego odbiorcy i każdorazowo jest następstwem wcześniej złożonego zamówienia. Oddział bowiem pełni jedynie czynności administracyjne oraz pośrednictwa przy opisanych dostawach. Ponadto z uwagi na fakt, iż transport towarów odbywa się bezpośrednio z Austrii do Polski, to nie powinno ulegać wątpliwości, że przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami następuje wyłącznie pomiędzy Spółką a klientem z pominięciem Oddziału w Polsce. A zatem nie dochodzi do przemieszczenia towarów w ramach przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o VAT. W konsekwencji brak jest podstaw do rozpoznania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce, które ewentualnie powinno być rozpoznane przez klienta polskiego Spółki. Tym samym Spółka poprzez działający w Polsce Oddział nie dokonuje dostawy krajowej dla klienta polskiego. Dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Austrii, albowiem jak wynika z treści przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę, lub przez osobę trzecią - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Analogiczne stanowisko zostało także przedstawione przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2011 roku (sygn. akt IBPP3/443-886/11/DG) oraz z dnia 16 maja 2011 roku (sygn. akt IBPP3/443-175/11/KO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.