IPPP3/443-144/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, stosując 23% stawkę VAT przy każdej dostawie blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich?
IPPP3/443-144/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. obciążenia szczególne
 3. złom
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT. Produkuje elementy budowlane stalowe - blachodachówkę, blachę trapezową oraz obróbki blacharsko-dekarskie.

Z dniem 1 października 2013 r. weszły nowe przepisy dotyczące naliczania podatku VAT dla sprzedawanych w kraju wyrobów stalowych.

Jak wskazano w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Aby to nabywca rozliczał VAT od dostawy tych towarów, spełnione muszą być jednak łącznie następujące warunki:

 • dokonujący ich dostawy jest podatnikiem VAT czynnym,
 • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (czynny lub zwolniony),
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy sprzedaży towarów używanych).

Jako nabywca surowców do wyrobu ww. produktów Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia. Jako dostawca wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem na wyroby płaskie stalowe, dla nabywców, którzy są podatnikami, o których mowa w art. 15, oraz z 23 % podatkiem VAT na wyroby gotowe, których jest producentem: blachodachówkę, blachę trapezową oraz obróbki blacharskie.

Wyroby gotowe, które Wnioskodawca produkuje, wg klasyfikacji GUS, posiadały następujące kody PKWIU z 2004 r.

 • 28.11.23-50.30 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
 • 28.11.23-50.31 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe faliste
 • 28.11.23-50.32 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe trapezowe
 • 28.11.23-50.33 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe falisto-trapezowe
 • 28.11.23-50.34 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe trójkątno-trapezowe
 • 28.11.23-50.35 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe fałdowe
 • 28.11.23-50.39 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe, pozostałe

Wg klucza powiązań GUS PKWiU 2004-PKWiU 2008 kod 28.11.23-50.30 przechodzi w kod 25.11.23.0.

Ponieważ kody 25.11 nie znajdują się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dlatego Wnioskodawca stosuje 23% stawkę VAT przy dostawie ww. wyrobów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, stosując 23% stawkę VAT przy każdej dostawie blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Po analizie kodów PKWiU i poczynionych ustaleniach Wnioskodawca myśli, że postępuje prawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)-(Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Należy zauważyć, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi więc warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z tego, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Powyższe regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Zgodnie z ww. przepisami w przypadku gdy zarówno dostawcą jak i nabywcą towaru jest podatnik podatku VAT, przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 transakcję opodatkowuje nabywający towar. Tym samym w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podatnikiem pozostaje sprzedawca.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wskazać przy tym należy, że art. 146a zdanie wstępne zostało zmienione przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniającej m.in. ustawę o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1608) z dniem 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT. Produkuje elementy budowlane stalowe - blachodachówkę, blachę trapezową oraz obróbki blacharsko-dekarskie. Jako nabywca surowców do wyrobu w/w produktów Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia. Jako dostawca wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem na wyroby płaskie stalowe, dla nabywców, którzy są podatnikami, o których mowa w art. 15, oraz z 23% podatkiem VAT na wyroby gotowe, których jest producentem: blachodachówkę, blachę trapezową oraz obróbki blacharskie.

Wyroby gotowe, które Wnioskodawca produkuje, wg klasyfikacji GUS, posiadały następujące kody PKWIU z 2004 r.

 • 28.11.23-50.30 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
 • 28,11.23-50.31 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe faliste
 • 28.11.23-50.32 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe trapezowe
 • 28.11.23-50.33 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe falisto-trapezowe
 • 28.11.23-50.34 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe trójkątno-trapezowe
 • 28.11.23-50.35 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe fałdowe
 • 28.11.23-50.39 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe, pozostałe

Wnioskodawca wskazał, że według klucza powiązań GUS PKWiU 2004-PKWiU 2008 kod 28.11.23-50.30 przechodzi w kod 25.11.23.0. Ponieważ kody 25.11 nie znajdują się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dlatego Wnioskodawca stosuje 23% stawkę VAT przy dostawie ww. wyrobów.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy prawidłowo obejmuje dostawę blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich stawką 23%.

W świetle cytowanego art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy.

W załączniku nr 11 do ustawy o VAT stanowiącym wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, ustawodawca wymienił w poz. 1-41 towary sklasyfikowane do określonego PKWiU.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać , że wyroby (blachodachówki, blachy trapezowe oraz obróbki blacharskie), które sprzedaje Wnioskodawca sklasyfikowane pod symbolem PKWiU – 25.11.23.0 nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Tym samym w analizowanym przypadku norma przewidziana w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania.

Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU – 25.11.23.0 jest sprzedawca tych towarów jako niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, tj. Wnioskodawca. Dostawa tych wyrobów winna odbywać się na zasadach ogólnych według właściwej stawki, tj. 23% w oparciu o art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym opodatkowywanie przez Wnioskodawcę sprzedaży produkowanej blachodachówki, blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich podatkiem VAT w wysokości 23% jest zgodne z ustawą o VAT.

Równocześnie tut. Organ informuje, że nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów lub usług a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zatem zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Tym samym niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie klasyfikacji statystycznej wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego. Organ podatkowy nie jest uprawniony do klasyfikowania towarów lub usług do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.