IPPP2/4512-937/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dostawa wskazanej we wniosku nieruchomości opodatkowana będzie stawką podstawową w wysokości 23%.
IPPP2/4512-937/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. grunt zabudowany
 4. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tejże działalności nabył w październiku 2011 roku działkę wraz z posadowionym na niej lokalem - pawilonem handlowym.

Nabycie ww. nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem VAT, w akcie notarialnym nie było wzmianki o zwolnieniu tej transakcji z opodatkowania, nie było też zapisów o historii przedmiotu transakcji. Wnioskodawca nie otrzymał faktury VAT dokumentującej tę transakcję.

W prowadzonej przez wydział rejestrowy księdze wieczystej dla zakupionej nieruchomości wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości księga wieczysta została utworzona w sierpniu 2008 roku w wyniku wydzielenia z innej księgi wieczystej. W momencie utworzenia księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości, w roku 2008 jako właściciele na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej wpisano osoby, od których Wnioskodawca nabył nieruchomość w roku 2011.

Opisana wyżej nieruchomość stanowi środek trwały i jest amortyzowana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość po nabyciu była przez Wnioskodawcę ulepszana, a nakłady, jakie Wnioskodawca poniósł na owe ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej budynku przyjętej dla celów amortyzacji. Wnioskodawca zaznacza, że próg 30% został przekroczony po weryfikacji prawidłowości rozliczeń za lata 2011-2014, w wyniku których zmieniła się przyjęta dla potrzeb podatku dochodowego wartość początkowa amortyzowanego budynku - spowodowane to było błędną wyceną pierwotną.

W związku ze zmianą profilu działalności Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży nieruchomości. Zainteresowany zakupem klient wyraził chęć uprzedniego najmu nieruchomości na okres jednego roku i następnie sfinalizowania transakcji zakupu, na co Wnioskodawca przystał i od lutego bieżącego (to jest 2015) roku oddał nieruchomość w najem. Wnioskodawca wystawia na uzyskiwany z tytułu umowy najmu czynsz każdego miesiąca fakturę i rozlicza należny podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy. Strony planują dokonanie sprzedaży na pierwszy kwartał 2016 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym transakcja sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT, to jest 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja sprzedaży nieruchomości powinna być opodatkowana podstawową stawką podatku VAT, to jest 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 zwolnione z opodatkowania są dostawy budynków i budowli z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Ustawa o VAT w art. 2 pkt 14 definiuje pierwsze zasiedlenie jako:

oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

W opisanym stanie faktycznym nieruchomość w opinii Wnioskodawcy nie była przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu do lutego 2015 roku, kiedy to Wnioskodawca oddał ją w najem, który to jest opodatkowanym podatkiem VAT - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że podlega opodatkowaniu podatkiem VAT m.in. odpłatne świadczenie usług.

Z uwagi na dokonane ulepszenia przewyższające 30% wartości początkowej budynku, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT w momencie oddania w najem w lutym 2015 r. zdaniem Wnioskodawcy nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Tak więc Wnioskodawca uznaje, że planowana na pierwszy kwartał 2016 roku dostawa nieruchomości nie będzie korzystała ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i tym samym prawidłowe będzie opodatkowanie tej dostawy stawką podstawową 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Tym samym, dostawa nieruchomości spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy i na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej nabył w październiku 2011 roku działkę wraz z posadowionym na niej lokalem - pawilonem handlowym.

Nabycie ww. nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem VAT, w akcie notarialnym nie było wzmianki o zwolnieniu tej transakcji z opodatkowania, nie było też zapisów o historii przedmiotu transakcji. Wnioskodawca nie otrzymał faktury VAT dokumentującej tę transakcję.

Opisana wyżej nieruchomość stanowi środek trwały i jest amortyzowana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość po nabyciu była przez Wnioskodawcę ulepszana, a nakłady, jakie Wnioskodawca poniósł na owe ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej budynku przyjętej dla celów amortyzacji. Wnioskodawca zaznacza, że próg 30% został przekroczony po weryfikacji prawidłowości rozliczeń za lata 2011-2014, w wyniku których zmieniła się przyjęta dla potrzeb podatku dochodowego wartość początkowa amortyzowanego budynku - spowodowane to było błędną wyceną pierwotną.

W związku ze zmianą profilu działalności Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży nieruchomości. Zainteresowany zakupem klient wyraził chęć uprzedniego najmu nieruchomości na okres jednego roku i następnie sfinalizowania transakcji zakupu, na co Wnioskodawca przystał i od lutego bieżącego (to jest 2015) roku oddał nieruchomość w najem. Wnioskodawca wystawia na uzyskiwany z tytułu umowy najmu czynsz każdego miesiąca fakturę i rozlicza należny podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy. Strony planują dokonanie sprzedaży na pierwszy kwartał 2016 roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania dostawy opisanej we wniosku nieruchomości.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wynika, że zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione jest od łącznego spełnienia warunków w tym przepisie wskazanych.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze, w myśl tego przepisu, zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analiza treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że dostawa opisanej we wniosku nieruchomości, z uwagi na to, że planowana jest w w pierwszym kwartale 2016 r., nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. od zawarcia umowy najmu w lutym 2015 r.

Zgodzić należy się więc z Wnioskodawcą, że planowana dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto podkreślić, należy, że planowana dostawa nie będzie również objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ wydatki poniesione na ulepszenie nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przekroczyły 30% wartości początkowej budynku, a w związku z tym, że budynek wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych (najem) Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca wykorzystuje opisaną we wniosku nieruchomość do czynności opodatkowanych (najem), regulacja art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Uwzględniając powyższe okoliczności oraz przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że dostawa wskazanej we wniosku nieruchomości opodatkowana będzie stawką podstawową w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Strony jest prawidłowe.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem dostawa gruntu, na którym posadowiony jest budynek, o którym mowa we wniosku, również będzie opodatkowany stawka podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.