IPPP2/4512-804/15-4/AOg | Interpretacja indywidualna

Do dostawy działki niezabudowanej zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-804/15-4/AOginterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 88/1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 88/1 oraz sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82 .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca) stosownie do treści ustawy jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. W myśl art. 20 powołanej wyżej ustawy mienie gmin oraz mienie powiatu, mienie związku komunalnego, a także mienie związków komunalnych gmin stało się z mocy ustawy mieniem miasta (ust. 1). Ponadto Wnioskodawca stał się następcą prawnym wymienionych podmiotów, w tym we wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy postępowaniach o nabycie mienia na podstawie odrębnych przepisów (ust. 2). Zobowiązania i wierzytelności podmiotów, o których mowa w ust. 1, stały się z dniem wejścia w życie ustawy zobowiązaniami i wierzytelnościami miasta (ust. 5). Wobec powyższego miasto jest następcą prawnym Gminy, która to obejmowała swoim zasięgiem m.in. Dzielnicę...

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji samorządowej należące do gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), jak również zadania należące do powiatu określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

Jednym z zadań nałożonych na Wnioskodawcę oboma powyżej wskazanymi aktami prawnymi jest gospodarka nieruchomościami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca planuje sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 82 i 88/, o łącznej powierzchni 1030 m2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność miasta w części 1/20 oraz osoby fizycznej w pozostałej części. Współwłaściciel nieruchomości w części 19/20 (osoba fizyczna) nabył udziały na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 lutego 1999 r.

W wyniku realizacji roszczeń następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości, zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.), wydana została w dniu 19 października 2011 r. przez Prezydenta miasta decyzja w sprawie ustanowienia na okres 99 lat prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 19/20 części do zabudowanego gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 82 oraz decyzja z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia na okres 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 88/1.

W dniu 1 lipca 2013 r. wydana została przez Zarząd Dzielnicy decyzja o przekształceniu udziału wynoszącego 19/20 części w prawie użytkowania wieczystego ww. gruntu w prawo własności.

Na działce ewidencyjnej nr 82 posadowiony jest budynek wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. W latach 70-tych XX wieku przeprowadzono jego adaptację na cele biurowe. Nieruchomość została skomunalizowana decyzjami Wojewody z dnia 5 marca 1991 r. oraz nr 32266 z dnia 9 listopada 1992 r. Powołane akty stwierdzają nabycie przez Dzielnicę z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości. Według posiadanych danych wartość początkowa budynku posadowionego na tej nieruchomości na dzień nabycia wynosiła 1 036 843 700, 00 zł (po denominacji 103 684, 37 zł). Budynek ten w całości użytkowany był przez Urząd Dzielnicy. W latach 2004-2012 swoje siedziby miały w nim Wydział Inwestycji Urzędu Dzielnicy oraz podległe jednostki budżetowe, tj. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Stosowne opłaty eksploatacyjne za zajmowane pomieszczenia w omawianym budynku (tj. za wywóz nieczystości, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, ochronę budynku oraz usługi telekomunikacyjne) rozliczane były na podstawie faktur wystawianych przez Urząd Dzielnicy na ww. jednostki według stawek podatku VAT obowiązujących dla danej usługi w momencie powstania obowiązku podatkowego tj. 22%, 7% oraz 23% i 8%.

W przedmiotowym budynku zostały wykonane następujące prace, sfinansowane przez Gminę:

 • w 1998 r. wykonano adaptację strychu na cele biurowe na kwotę 2 019 057, 52 zł;
 • w 1999 r. do ww. adaptacji wykonano wentylację mechaniczną na kwotę 132 165, 55 zł.

Udział we współwłasności w przedmiotowej nieruchomości w wysokości 19/20 części, należący do osoby fizycznej użytkowany był przez Wnioskodawcę m.in. na podstawie poniższych umów najmu:

 • z dnia 17 września 2009 r., zawarta na czas oznaczony do dnia 16 września 2011 r.,
 • z dnia 17 stycznia 2012 r., zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2012 r.

Zgodnie z treścią ww. umów Wnioskodawca zobowiązany było do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie napraw i bieżących konserwacji, np. usuwania niedrożności przewodów odpływowych, instalacji elektrycznej, napraw okien, drzwi, podłóg, malowania powierzchni.

Dzielnica w okresie po 2004 r. do dnia przekazania nieruchomości następcom prawnym byłych właścicieli w wyniku rozwiązania ostatniej umowy najmu, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r., poniosła wydatki, które dotyczyły:

 • w 2006 r. - montaż systemu blokad drzwi od bramy (wartość brutto 7 930, 00 zł) oraz malowanie klatek schodowych (wartość brutto 3 211, 40 zł),
 • w 2009 r. - wymiana skorodowanego odcinka instalacji wodociągowej (wartość brutto 16 591, 88 zł), montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu (wartość brutto 12 383, 00 zł), wymiana wykładzin oraz postawienie ścianek działowych (wartość brutto 36 251, 20 zł), prace remontowe (wartość brutto 4 948, 93 zł),
 • w 2010 r. - wymiana klimatyzatorów (wartość brutto 11 956, 00 zł),
 • w 2012 r. - wymiana odcinka kanalizacji (wartość brutto 1 650, 51 zł) oraz wymiana rozdzielnicy elektrycznej (wartość brutto 1 045, 50 zł).

Dzielnica w okresie od 2009 r. do 2012 r. dokonywała odliczeń podatku naliczonego związanego z ww. wydatkami przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży (WSS).

W świetle powyższego miasto, jako następca prawny Gminy ponosiło wydatki związane z adaptacją budynku na cele biurowe (ulepszenie) przekraczające kwotę 30% wartości początkowej obiektu w odniesieniu, do których przysługiwało prawo do pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc się natomiast do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 88/1 wskazać należy, iż nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została wydana dla niej ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 88/1 w obrębie 5-05-01 stanowić będzie dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl tych przepisów podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez pojęcie „towary” dla celów podatku VAT rozumie się rzeczy i ich części, a także wszelkie postacie energii. Do kategorii towarów należą więc zarówno budynki i budowle, jak i grunty.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się przeniesie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również m.in. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie tego prawa. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle powyższego sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości należy traktować w kategorii sprzedaży (zbycia) towaru, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Podstawę opodatkowania ustala się natomiast na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do treści tego przepisu podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Szczególny sposób określania podstawy opodatkowania dla dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle unormowano w przepisie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, iż co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

W przedmiotowej sprawie na gruncie ustawy o VAT wystąpią dwie transakcje:

 • zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej poprzez sprzedaż udziału w nieruchomości (działka ew. nr 88/1) (pytanie nr 1),
 • zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej (budynku) poprzez sprzedaż udziału w nieruchomości (działka ew. nr 82) (pytanie nr 2).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka tego podatku do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%. Ustawodawca przewidział jednak możliwość skorzystania ze stawek preferencyjnych lub ze zwolnienia z opodatkowania przy dokonywaniu niektórych transakcji w tym również zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości.

W zakresie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości niezabudowanych (pytanie nr 1) wskazać należy treść art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, przy czym podlegają opodatkowaniu te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Pojęcie terenów budowlanych zdefiniowane zostało w treści art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w którym mowa, iż przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przedmiotowym zakresie Minister Finansów wydał interpretację ogólną Nr PT10/033/12/207/WL1/13/RD58639 z dnia 14 czerwca 2013 r., w której dokonano następującej wykładni: „w konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

W związku z tym, iż działka ewidencyjna nr 88/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, transakcja sprzedaży udziału w tej nieruchomości w ocenie Wnioskodawcy będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 88/1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)- art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego, uzasadnione jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

W świetle treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przytoczonych przepisów prawa podatkowego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie wykonywane przez te jednostki czynności w sterze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy.

Wobec tego należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), zatem dla zamierzonych czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast czynności te w świetle ustawy będą traktowane jako odpłatna dostawca towarów.

Zgodnie z art . 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art . 83, art . 119 ust. 7, art . 120 ust. 2 i 3, art . 122 i art . 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art . 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art . 146f, stawka podatku, o której mowa w art . 41 ust. 1 i 13, art . 109 ust. 2 i art . 110, wynosi 23%.

Niemniej zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

W myśl treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, przez które rozumie się - w świetle art. 2 pkt 33 ustawy - grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym miejscu należy przywołać dyspozycję przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto planuje sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 82 i 88/1, o łącznej powierzchni 1030 m2.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność Wnioskodawcy w części 1/20 oraz osoby fizycznej w pozostałej części. Współwłaściciel nieruchomości w części 19/20 (osoba fizyczna) nabył udziały na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 lutego 1999 r.

W wyniku realizacji roszczeń następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości, zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.), wydana została w dniu 19 października 2011 r. przez Prezydenta miasta w sprawie ustanowienia na okres 99 lat prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 19/20 części do zabudowanego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 82 oraz decyzja z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia na okres 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 88/1.

W dniu 1 lipca 2013 r. wydana została przez Zarząd Dzielnicy decyzja o przekształceniu udziału wynoszącego 19/20 części w prawie użytkowania wieczystego ww. gruntu w prawo własności.

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 88/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została wydana dla niej ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy transakcja sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 88/1, stanowić będzie dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług korzystającą ze zwolnienia z tego podatku.

W odniesieniu do dostawy udziałów we własności działki niezabudowanej nr 88/1 stwierdzić należy że znajdzie do niej zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Ponieważ w stosunku do ww. działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy uznać, że ww. grunt stanowi teren niezabudowany inny niż tereny budowlane. W konsekwencji sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziałów w działce nr 88/1 będzie zwolniona na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest więc prawidłowe.

W zakresie pytania Nr 2 dotyczącego stawki podatku VAT właściwej dla sprzedaży udziału w działce zabudowanej oznaczonej Nr 82 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.