IPPP2/4512-1036/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania dostawy nieruchomości
IPPP2/4512-1036/15-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. następstwo prawne
 3. nieruchomości
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy Nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy Nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką osobową (spółką komandytową) z siedzibą w Polsce (dalej także zwana jako: „Spółka”). Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami oraz budowlami (zwana dalej jako „Nieruchomość”). Nieruchomość została nabyta przez Spółkę jako elementy przedsiębiorstwa, które zostały nabyte w formule umowy kupna-sprzedaży od innego podmiotu gospodarczego. Wnioskodawca nabył nieruchomość w dniu 15 maja 2015 roku na podstawie Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa od osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie Nieruchomość wchodziła w skład przedsiębiorstwa.

Poprzedni właściciel osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wybudowała budynek biurowy w ramach inwestycji własnej, która na dzień sprzedaży stanowiła pozycję „Roboty w toku”, księgach handlowych sprzedającego.

Na dzień sprzedaży do Spółki Nieruchomość była wykazana jako „roboty w toku”, które na ten moment sprzedaży stanowiły jeszcze nie dokończoną inwestycję w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewidencyjna 86 o pow.1.092,00m2 objęta księgą wieczystą.

Transakcja sprzedaży pozostawała poza zakresem opodatkowania VAT, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Poprzedni właściciel nie dokonywał ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, gdyż do dnia sprzedaży ponosił jedynie nakłady na wybudowanie budynku. Nieruchomości jak zauważono powyżej nie zostały ulepszone oraz nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej tej Nieruchomości.

Nieruchomości nie były oddane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie wykorzystywał Nieruchomości wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wybudowaniem budynków i budowli z uwagi, iż nabycie Nieruchomości nastąpiło w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa, gdzie Nieruchomość stanowiła pozycję „roboty w toku” w księgach handlowych sprzedającego.

Poprzedniemu właścicielowi natomiast przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego o należny w podatku do towarów i usług w związku z budową inwestycji.

W stosunku do gruntu na którym został wybudowany przez Wnioskodawcę budynek została wydana decyzja nr 64/12 o warunkach zabudowy z dnia 21 maja 2012 roku, która ustaliła warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego na tej działce.

Spółka następnie sprzedała Nieruchomości jako inwestycje zakończoną. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę był budynek w rozumieniu prawa budowlanego. Przedmiotem sprzedaży nie były „roboty w toku” a wykonana w całości i zakończona inwestycja.

Budynek został oddany do użytkowania tylko w części dotyczącej klatek schodowych oraz części garażowej.

W związku z tym, oceniając konsekwencje dla celów podatku od towarów i usług planowanej dostawy Nieruchomości (otrzymanych w ramach zakupu przedsiębiorstwa). Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy w przypadku zbycia nieruchomości, które wcześniej otrzymane były poprzez zakup przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę Nieruchomości nabytej w ramach transakcji kupna sprzedaży przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakres ustawy o podatku do towarów i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług) będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do złożonego wniosku), sprzedaż przez Spółkę Nieruchomości nabytej w ramach transakcji kupna sprzedaży przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakres ustawy o podatku do towarów i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług) będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynika to z następujących względów.

Analiza przepisów ustawy o podatku do towarów i usług prowadzi do wniosku, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o podatku do towarów i usług jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 powyższej ustawy nakazują opodatkowanie transakcji. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym transakcja dostawy budynku, budowli lub ich części będzie transakcją w ramach pierwszego zasiedlenia (przed pierwszym zasiedleniem lub w terminie 2 lat od daty pierwszego zasiedlenia), konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o podatku do towarów i usług. Bowiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W przypadku, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy dla dostawy budynków, budowli lub ich części, gdy spełnione są następujące warunki:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Wnioskodawca sprzedał nieruchomość gruntową zabudowaną kompleksem budynków i budowlą. Sprzedaż odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem czynność ta nie skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W rozpatrywanym stanie faktycznym Wnioskodawca nabył Nieruchomości jako elementy przedsiębiorstwa, które zostało nabyte w formule umowy kupna- sprzedaży od innego podmiotu gospodarczego. Taka transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa pozostawała poza zakresem opodatkowania VAT, zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w momencie nabycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, bowiem sprzedaż Nieruchomości w ramach całego przedsiębiorstwa jest transakcją nieobjętą przepisami ustawy o podatku do towarów i usług.

Nabycie zatem Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w drodze nabycia przedsiębiorstwa nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem, zdaniem Wnioskodawcy, spełniona jest przesłanka wyrażona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a). Przy nabyciu nie wystąpił podatek naliczony, gdyż transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewidział również zwolnienie od podatku dla dostawy budynków, budowli lub ich części. Natomiast zakres i zasady zwolnienia dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle lub ich części rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, który stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wynika z tego przepisu, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jak wskazał Wnioskodawca, Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami oraz budowlami (Nieruchomość), która została nabyta jako elementy przedsiębiorstwa w dniu 15 maja 2015 roku. Poprzedni właściciel osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wybudowała budynek biurowy w ramach inwestycji własnej, która na dzień sprzedaży stanowiła pozycję „Roboty w toku” księgach handlowych sprzedającego. Spółka następnie sprzedała Nieruchomości jako inwestycje zakończoną. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę był budynek w rozumieniu prawa budowlanego. Przedmiotem sprzedaży nie były „roboty w toku” a wykonana w całości i zakończona inwestycja.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku” i „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jak wyżej wskazano, ustawa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a przewiduje zwolnienia od podatku dla dostawy budynków, budowli i ich części. Zwolnienia te mają zastosowanie po spełnieniu warunków wskazanych w tych przepisach.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że transakcja sprzedaży pozostawała poza zakresem opodatkowania VAT, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Poprzedni właściciel nie dokonywał ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, gdyż do dnia sprzedaży ponosił jedynie nakłady na wybudowanie budynku. Spółka również nie poniosła wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej tej Nieruchomości. Ponadto Nieruchomości nie były oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie wykorzystywał Nieruchomości wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług. Poprzedniemu właścicielowi natomiast przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową inwestycji. Spółka następnie sprzedała Nieruchomości jako inwestycję zakończoną. Budynek został oddany do użytkowania tylko w części dotyczącej klatek schodowych oraz części garażowej.

Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy w przypadku zbycia nieruchomości, które wcześniej otrzymane były poprzez zakup przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym, w celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kwestię sukcesji, następstwa prawnego.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

W analizowanym przypadku sukcesja podatkowa miała miejsce w związku z dokonanym przez Wnioskodawcę zakupem przedsiębiorstwa od innego podmiotu gospodarczego.

Jak wynika z cytowanego art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

W świetle cyt. wyżej regulacji należy uznać, że przyjęta w art. 6 pkt 1 ustawy opcja wyłączenia od opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga, aby w przypadku zbycia tak określonego przedmiotu, jego nabywca traktowany był jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia. W konsekwencji, w takiej sytuacji dochodzi do sukcesji prawnopodatkowej w zakresie podatku od towarów i usług – następuje przeniesienie na nabywcę zasad dotyczących opodatkowania tym podatkiem w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Jednak, jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na gruncie tej ustawy istnieje szczególne rozwiązanie, niezależne od unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej, regulujące prawa i obowiązki następców prawnych. Norma wynikająca z art. 6 pkt 1 ustawy stanowi bowiem lex specialis wobec rozwiązań zawartych w Ordynacji podatkowej. W konsekwencji podatnik, który nabył przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) i nadal je prowadzi, może korzystać w zakresie podatku od towarów i usług z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W analizowanej sprawie w związku z zakupem przedsiębiorstwa Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały podmiotowi sprzedającemu włącznie z prawem do odliczenia podatku od wybudowania budynku biurowego.

Zatem, skoro podmiotowi, który zbył przedsiębiorstwo przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od budowanego obiektu, to przyjąć należy, że takie prawa także przysługiwały Wnioskodawcy – na zasadzie przejścia praw i obowiązków.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że dostawa budynku przez Wnioskodawcę, który nie był oddany do używania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z tym dla sprzedaży omawianego budynku nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa tego budynku biurowego jest pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po jego wybudowaniu i oddaniu do używania.

W związku z tym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tego obiektu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że poprzedniemu właścicielowi a w konsekwencji i Wnioskodawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową budynku biurowego. Tym samym w omawianej sprawie zachodzą okoliczności wyłączające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę jako element przedsiębiorstwa. Zatem w niniejszej sprawie nie ma zastosowania regulacja wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a, zgodnie z którą zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca wskazuje na brak tego prawa na etapie zakupu całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziła Nieruchomość. Zaznaczyć jednak należy, że przyjęta w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opcja wyłączenia od opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa wymaga, że w przypadku zbycia określonego przedmiotu jego nabywca traktowany jest jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia. W konsekwencji, w takiej sytuacji dochodzi do sukcesji prawnopodatkowej. Tym samym w niniejszej sprawie uznać należy, że Wnioskodawcy jako kontynuatorowi prawnopodatkowemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wybudowania budynku biurowego posadowionego na nieruchomości.

W konsekwencji w omawianej sprawie w odniesieniu do zadanego przez Stronę pytania uznać należy, że zbycie budynku biurowego, nabytego w ramach transakcji kupna sprzedaży przedsiębiorstwa nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Ze zwolnienia z podatku VAT nie korzysta również zbycie gruntu, na którym posadowiony jest omawiany budynek biurowy, gdyż zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z którego wynika, że skoro zbycie Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w drodze zbycia przedsiębiorstwa nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem, zdaniem Wnioskodawcy, spełniona jest przesłanka wyrażona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) – należało uznać za nieprawidłowe.

W tym miejscu wskazać również należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, że poprzedniemu właścicielowi z tytułu budowy inwestycji przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa ww. Nieruchomości nie może korzystać również ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.