IPPP2/443-985/14-7/BH | Interpretacja indywidualna

W odniesieniu do budowli znajdującej się na działce nr 105/5 w postaci drogi wewnętrznej zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
IPPP2/443-985/14-7/BHinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. przesłanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 8 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 listopada 2014 r. doręczone Stronie w dniu 17 listopada 2014 r., oraz pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 grudnia 2014 r. doręczone Stronie w dniu 11 grudnia 2014 r.) dotyczącym opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości w trybie egzekucyjnym , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie obowiązku opodatkowania dostawy w drodze egzekucji prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej o numerze 105/4,
 • nieprawidłowe – w zakresie obowiązku opodatkowania dostawy w drodze egzekucji prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej o numerze 105/5.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy, w trybie egzekucji, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o numerze 105/4 oraz 105/5. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 listopada 2014 r. Nr IPPP2/443-985/14-3/BH oraz w dniu 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 grudnia 2014 r. nr IPPP2/443-985/14-5/BH.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi postępowanie egzekucyjne , w którym jako dłużnik występuje Sp. z o.o. . Ww. dłużnikowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego:

 1. 1/2 gruntu - działka nr 105/5 o pow. 0,0205ha, , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW,
 2. gruntu - działka nr 105/4 o pow. 0,1652ha , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW .

Ww. działki gruntu stanowią nieruchomość niezabudowaną. Obydwie działki nr 105/4 i 105/5 stanowią własność Skarbu Państwa i jednocześnie są przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego na okres 40 lat - do dnia 5 grudnia 2030 roku. Współużytkownikami wieczystymi działki nr 105/5 jest:

 • dłużnik - D Sp. z o.o. z/s - udział 1/2 - na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego celem zwolnienia z części długu z dnia 30.12.2004 r. ,
 • firma S Sp. z o.o. z/s - udział 1/2- umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 28 listopada 1997 r. .

Użytkownikiem wieczystym działki nr 105/4 jest tylko D na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego celem zwolnienia z części długu z dnia 30 grudnia 2004 r.

Działka nr 105/5 jest użytkowana częściowo jako droga wewnętrzna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zarówno działka nr 105/4 jak i działka nr 105/5 znajdują się w terenie zabudowy przemysłowo usługowej - oznaczonym symbolem .

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że droga wewnętrzna znajdująca się na działce o nr 105/5 stanowi budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 , z późn. zm.). Droga została przez dłużnika D Sp. z o.o. z/s nabyta wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, nie została przez niego wybudowana ani ulepszona. Wnioskodawczyni nie posiada informacji czy droga ta była przez dłużnika wykorzystywana do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jest wiadome że zapewniała dostęp do działki nr 105/5. Wnioskodawczyni nie posiada informacji czy w stosunku do drogi dłużnikowi z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o nr 105/4 przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Droga ta została wybudowana w 1998 r., przez firmę SSp. z o.o. z/s współużytkownika wieczystego działki 105/5. Doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, tj. do wydania pierwszemu użytkownikowi drogi jako budowli w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawczyni nie ma wiedzy czy po nabyciu w 2004 r. przez D Sp. z o.o. droga była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze. W związku z tym, że droga została wybudowana w 1998 r. przez współużytkownika wieczystego działki 105/5 – S Sp. z o.o. z/s i w okresie późniejszym nie była ulepszana, wg wiedzy Wnioskodawcy dłużnik D Sp. z o.o. nie ponosił wydatków na ulepszenie drogi, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż zajętego prawa użytkowania wieczystego w drodze licytacji publicznej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym , licytacja miała miejsce w Sądzie Rejonowym w dniu 21 lipca 2014 r.

 • udziału 1/2 gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste – działka nr 105/5 o pow. 0,0205 ha objęta wylicytowana przez B Sp. z o.o. za cenę 8.265,75 zł;
 • gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste działka nr 105/4 o pow. 0,1652 ha objęta KW wylicotawana przez S Sp. z o.o. za cenę 144.921,00 zł

podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czy komornik powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż w drodze licytacji komorniczej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2014 r. zajętego w postępowaniu egzekucyjnym prawa użytkowania wieczystego:

 • udziału 1/2 gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste – działka nr 105/5 o pow. 0,0205 ha objęta KW
 • gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste działka nr 105/4 o pow. 0,1652 ha objęta KW

podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Spółka, która wylicytowała w dniu 21 lipca 2014 r. ww. działki przystępując do licytacji uiściła jedynie część należnej ceny - wadium, pozostałą do uiszczenia kwotę nabywca S Sp. z o.o. uiścił na konto Sądu Rejonowego . Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w dniu 5 listopada 2014 r. w sprawie wydał postanowienie o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego: 1/2 gruntu – działka

nr 105/5 oznaczona nr KW , oraz działka nr 105/4 oznaczona Postanowienie to jest nieprawomocne.

Dłużna spółka D Sp. z o.o. z/s w Warszawie jest płatnikiem podatku VAT, zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek ( PKD45.11.Z.).

Z treści aktu notarialnego z dnia 30 grudnia 2004 r. umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego celem zwolnienia z części długu (art. 453 k.c.) wynika, że spółka D Sp. z o.o. była wierzycielem spółki handlowej pod firmą „M” Sp. z o.o. z/s w Wieluniu z tytułu zapłaty ceny 52.351,98 zł za sprzedane przez spółkę D Sp. z o.o. tejże spółce „M” Sp. z o.o. w dniu 30 września 2004 r. towary wyszczególnione w fakturze z dnia 30 września 2004 r. z terminem płatności 14 listopada 2004 r., która to kwota wraz z odsetkami nie została zapłacona do dnia sporządzenia ww. aktu aktu notarialnego na rzecz spółki D Sp. z o.o. , wierzytelność na dzień sporządzenia ww. aktu notarialnego wynosiła 53.135,80 zł. Osoby występujące w imieniu spółki D Sp. z o.o. zapewniły, że ww. wierzytelność wynikająca z niezapłaconej ww. faktury uznanej przez obie strony jest bezsporna i wymagalna.

Komornik Sądowy wykonująca czynności egzekucyjne w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego jest płatnikiem podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji w przypadku, gdy dłużna spółka - użytkownik wieczysty 1/2 działki gruntu nr 105/5 niezabudowanej oraz działki gruntu nr 105/4 niezabudowanej jest płatnikiem podatku VAT a działki te znajdują się na terenie zabudowy przemysłowo-usługowej.

Komornik Sądowy jest płatnikiem VAT z tytułu dostawy oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również zbycie prawa oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie obowiązku opodatkowania dostawy w drodze egzekucji prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej o numerze 105/4 oraz jest nieprawidłowe w zakresie obowiązku opodatkowania dostawy w drodze egzekucji prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej o numerze 105/5.

W świetle art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeks postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Jak wynika zatem z przytoczonego przepisu komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji. Charakter płatnika komornik sądowy posiada zarówno, gdy przedmiotem ww. egzekucji są rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Przytoczony przepis wskazuje, że komornicy sądowi są płatnikami podatku VAT od dostawy dokonanej w trybie egzekucji, w sytuacji gdy wykonywane są czynności egzekucyjne. Za czynności te, uważa się każde formalne, oparte na przepisach procesowych działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 106c ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

 1. organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 2. komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Z powyższych przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik, w przypadku gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

A zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów, okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 105/4 oraz 105/5 należy traktować jako czynność dostawy towaru podlejącą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami - według zapisu ust. 1 tego artykułu - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma zatem na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W odniesieniu do regulacji zawartych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy w zw. z art. 18 ustawy, wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy prawa użytkowania wieczystego działek.

W przedstawionej sytuacji dłużnik - firma D Sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność opodatkowaną polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, a zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego działek o numerach 105/4 i 105/5 jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni z tytułu przedmiotowej transakcji, w trybie postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 18 ustawy będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (w sytuacji gdy taki podatek wystąpi).

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku określonych czynności.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z powyższego przepisu wynika, że intencją ustawodawcy jest opodatkowanie dostawy zarówno terenów zabudowanych jak też przeznaczonych pod zabudowę.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisie przedstawionego we wniosku zdarzenia wskazano, że działka nr 105/4 stanowi nieruchomość niezabudowaną i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta znajduje się na terenie zabudowy przemysłowo usługowej. A zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego tej działki nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie dostawa prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 105/4 nie może także korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie są spełnione warunki do zastosowania tego zwolnienia. Firma D Sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność opodatkowaną polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Nie jest więc spełniony warunek wykorzystywania towaru (działki) wyłącznie do czynności zwolnionych. W konsekwencji dostawa prawa wieczystego użytkowania działki nr 105/4 powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że dostawa prawa wieczystego użytkowania działki nr 105/4 podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do działki zabudowanej nr 105/5 należy stwierdzić, że dostawa prawa wieczystego użytkowania tej działki nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z takich samych przyczyn jakie wystąpiły w stosunku do działki o nr 105/4. Firma D Sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność opodatkowaną polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Nie jest więc spełniony warunek wykorzystywania towaru (działki) wyłącznie do czynności zwolnionych.

Jak Wnioskodawczyni wskazuje, znajdująca się na działce nr 105/5 droga wewnętrzna stanowi budowlę w świetle prawa budowlanego, a zatem w stosunku do dostawy prawa użytkowania wieczystego tej działki należy dokonać analizy czy czynność ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Ponadto, w świetle ust. 10 ww. artykułu 43, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części, adres budynku, budowli lub ich części.

W rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do budowli znajdującej się na działce nr 105/5 w postaci drogi wewnętrznej zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. D Sp. z o.o. nabyła prawo wieczystego użytkowania działki wraz z pobudowaną na niej drogą w 2004 r. Jak Wnioskodawczyni wskazuje, w odniesieniu do budowli znajdującej się na działce już doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy tj. do wydania pierwszemu użytkownikowi drogi w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. A zatem dostawa nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. Nie wystąpi także dostawa prawa wieczystego użytkowania tej działki w okresie krótszym niż 2 lata licząc od daty pierwszego zasiedlenia. Ponadto D Sp. z o.o. w stosunku do znajdującej się na działce drogi wewnętrznej nie ponosiła wydatków na jej ulepszenie.

Ponieważ, zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, dostawa prawa użytkowania wieczystego działki nr 105/5 także będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy zauważyć, że w takim przypadku, przepis art. 43 ust. 10 ustawy zezwala dostawcy zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budowli znajdującej się na działce wraz z prawem użytkowania wieczystego działki pod warunkiem, że zarówno Wnioskodawca jak i nabywca prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej drogą wewnętrzną są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla jego nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie tej transakcji. Oświadczenie to musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 43 ust. 11 ustawy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni, wskazujące, że dostawa prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej nr 105/5 podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż dostawa działki stanowi co prawda czynność podlegającą opodatkowaniu VAT ale korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.