IPPP1/4512-228/15-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Wystawienie faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego.
IPPP1/4512-228/15-2/IGointerpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. faktura korygująca
 3. komputery
 4. korekta faktury
 5. sprzęt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 15 lipca 2014 roku Wnioskodawca podpisał z ... umowę na dostawę sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W umowie tej zamawiający informował, że będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje Stronę do wystawienia faktury ze stawką 0% po uzyskaniu przez zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z przepisami ustawy VAT obowiązek podatkowy powstał w momencie dostawy towaru, którą Wnioskodawca udokumentował wystawiając fakturę VAT w dniu 31 października 2014 roku. Na ten dzień dokonujący dostawy nie posiadał dokumentów wymaganych do zastosowania stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 14 ustawy o podatku VAT, dlatego wystawiono fakturę ze stawką VAT 23%.

W dniu 23 grudnia 2014 roku Wnioskodawca otrzymał od ....:

 • zamówienie z dnia 28 października 2014 r. na towary objęte w załączniku nr 8 do ustawy o VAT tj. drukarka, skaner, urządzenia do transmisji danych cyfrowych;
 • pismo z dnia 28 października 2014 roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o potwierdzenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego ze stawką 0%;
 • zaświadczenie z dnia 7 listopada 2014 roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające, że sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej wraz z pismem z prośbą o wystawienie faktury ze stawką 0% na ww. sprzęt.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić korektę do faktury z dnia 31 października 2014 z zastosowaniem stawki 0% na towar zgodny z zamówieniem potwierdzonym zaświadczeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust. 1 stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

 1. dostaw sprzętu komputerowego
  1. dla placówek oświatowych
  - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

W momencie wystawiania faktury - zgodnie z ww. artykułem towary w dostawie podlegały stawce VAT 0% natomiast nie można było zastosować tej obniżonej stawki VAT w dokumencie sprzedaży wskutek nie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 13-15 przez odbiorcę. Uzupełnienie braków formalnych tj. zamówienia i zaświadczenia daje podstawę do dokonania ponownego przeliczenia faktury z zastosowaniem stawki 0% poprzez wystawienie faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a powołanej ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do ust. 13 powołanego artykułu, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, tj.:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Ponadto, zgodnie z ust. 15 tegoż artykułu, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej regulacje ustawy należy stwierdzić, że podstawą do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług przy dostawach sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, będzie m.in. spełnienie warunku wymienionego w art. 83 ust. 14 pkt 1, tj. potwierdzenie organu nadzorującego, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca podpisał z ... umowę na dostawę sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W umowie tej zamawiający informował, że będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje Stronę do wystawienia faktury ze stawką 0% po uzyskaniu przez zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z przepisami ustawy VAT obowiązek podatkowy powstał w momencie dostawy towaru, którą Wnioskodawca udokumentował wystawiając fakturę VAT w dniu 31 października 2014 roku. Na ten dzień dokonujący dostawy nie posiadał dokumentów wymaganych do zastosowania stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 14 ustawy o podatku VAT, dlatego wystawiono fakturę ze stawką VAT 23%. W dniu 23 grudnia 2014 roku Wnioskodawca otrzymał od ...:

 • zamówienie z dnia 28 października 2014 r. na towary objęte w załączniku nr 8 do ustawy o VAT tj. drukarka, skaner, urządzenia do transmisji danych cyfrowych;
 • pismo z dnia 28 października 2014 roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o potwierdzenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego ze stawką 0%;
 • zaświadczenie z dnia 7 listopada 2014 roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające, że sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej wraz z pismem z prośbą o wystawienie faktury ze stawką 0% na ww. sprzęt.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorygowania naliczonego już podatku VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy).

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Należy wskazać, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawca w związku z dokonaną dostawą wystawił faktury VAT, a następnie zmieniła się stawka podatku (na skutek spełnienia warunków określonych w art. 86 ust. 14 ustawy) obowiązany jest wystawić fakturę korygującą.

W odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy należy wskazać, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT na dokonaną przez Wnioskodawcę dostawę towaru (sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania), ma on prawo wystawić fakturę korygującą do faktury z dnia 31 października 2014 z zastosowaniem stawki 0%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.