IPPP1/443-1225/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy działek zabudowanych
IPPP1/443-1225/14-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. drogi
 3. działki
 4. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy działki 5/32 – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dostawy udziału w działce 5/12 –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki 5/12 i udziału w działce 5/12.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 27 października 2003 r. Wnioskodawca wraz z żoną kupił do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową od osób fizycznych nieruchomość niezabudowaną działkę numer 5/32 objętą księgą wieczystą o powierzchni 0,1283 ha oraz udział wynoszący 1/8 części w działce 5/12 o powierzchni 0,1563 ha stanowiącej drogę dojazdową objętej księgą wieczystą

Obydwie działki położone są w jednej miejscowości. Przedmiotem działalności Andrzeja J. jako indywidualnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU A. jest m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z.

Działka numer 5/12 o pow. 0.1563 ha stanowiąca drogę dojazdową objęta księgą wieczystą jest niezabudowana i Wnioskodawca nie ponosił wraz z żoną żadnych wydatków na wybudowanie lub ulepszenie drogi.

W 2008 roku Wnioskodawca rozpoczął budowę domu letniskowego na działce 5/32, którego budowa została zakończona w lipcu 2010. W 2008 r. jako koszty związane z budową domu letniskowego przeznaczonego na wynajem w ewidencji księgowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy została ujęta kwota 76 728,57 zł brutto w tym: 13371,45 zł podatek VAT, a w 2009 roku kwota 4859,65 zł brutto w tym 705,40 zł podatek VAT. Poniesione nakłady na budowę domu letniskowego stanowią środki trwałe w działalności gospodarczej PHU A. W 2012 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wynajmował ten dom letniskowy w okresie letnim uzyskując z tego tytułu przychód brutto w wysokości 1050 zł (z VAT) - jedna faktura wystawiona w 2012 roku, a w 2013 r. z wynajmu tego domu letniskowego w okresie letnim przychód wyniósł 1260 zł brutto (z VAT) - jedna faktura wystawiona w 2013 r. a w 2014 r. z tytułu wynajmu uzyskany przychód brutto 1050 zł (z VAT).

Wnioskodawca wraz z żoną zamierza sprzedać zabudowaną domem letniskowym o powierzchni użytkowej 42 m kw. działkę numer 5/32 oraz udział wynoszący 1/8 części w działce 5/12 stanowiącej drogę dojazdową do działki letniskowej. Zabudowana działka numer 5/32 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową trwałą a działka numer 5/12 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach sklasyfikowanych jako droga wewnętrzna. Dom letniskowy zakwalifikowany został do grupy PKOB 11 (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych).

Sprzedaż działki zabudowanej domem letniskowym może nastąpić zarówno przed upływem dwóch lat od ostatniego wynajmu jak i po upływie dwóch lat od ostatniego wynajmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie 1. Czy w przypadku sprzedaży przez Andrzeja J. wraz z żoną z majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową działki numer 5/32 objętej księgą wieczystą zabudowanej domem letniskowym o powierzchni użytkowej 42 m. kw. po upływie dwóch lat od ostatniego wynajmu nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usługi VAT...

Pytanie 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Andrzeja J. wraz z żoną z majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową działki numer 5/32 objętej księgą wieczystą zabudowanej domem letniskowym o powierzchni użytkowej 42 m. kw. przed upływem dwóch lat od ostatniego wynajmu będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usługi VAT... Jaka będzie w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży tej nieruchomości stawka podatku VAT 8% czy też 23%...

Pytanie 3. Czy w przypadku sprzedaży przez tj. Andrzeja J. wraz z żoną z majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową udziału wynoszącego 1/8 części w działce numer 5/12 sklasyfikowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga, sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Odpowiedź na pytanie 1. Sprzedaż zbudowanej domem letniskowym o powierzchni użytkowej 42 m kw. (obiekt budowlany grupa PKOB 11) działki numer 5/32 objętej księgą wieczystą przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy letniskowej trwałej po upływie dwóch lat od ostatniego wynajmu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na pytanie 2. Sprzedaż zbudowanej domem letniskowym o powierzchni użytkowej 42 m kwr. (obiekt budowlany grupa PKOB 11) działki numer 5/32 objętej księgą wieczystą przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy letniskowej trwałej przed upływem dwóch lat od ostatniego wynajmu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 8% (art. 41 ust. 1 w zw. ust. 12, 12a, 12b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) gdyż powierzchnia domu nie przekracza 300 m kw.

Odpowiedź na pytanie 3. Sprzedaż przez Andrzeja J. i żonę z majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową udziału wynoszącego 1/8 części w nieruchomości stanowiącej działkę numer 5/12, objętej księgą wieczystą sklasyfikowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga, na podstawie art. 43 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług podlega zwolnieniu od tego podatku tzn, nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług a ponadto do sprzedaży tej nie będzie miał zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie Wnioskodawca wraz z żoną żadnych wydatków na wybudowanie lub ulepszenie tej drogi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy działki 5/32,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy udziału w działce 5/12.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z kolei art. 198 ww. ustawy KC stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa.

Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Według regulacji art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z treścią ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W tym miejscu należy wskazać, że kolejnym wyjątkiem od zasady wynikającej z art. 41 ust. 1 ustawy, jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – w myśl art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie dochodzi do pierwszego zasiedlenia, gdyż czynność ta nie podlega opodatkowaniu.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ustęp 11 powyższego artykułu stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z ust. 7a powyższego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę nr 5/32 na której znajduje się dom letniskowy oraz udział wynoszący 1/8 części w działce 5/12 stanowiącej drogę dojazdową. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z. W 2008 roku Wnioskodawca rozpoczął budowę domu letniskowego na działce 5/32, którego budowa została zakończona w lipcu 2010. W 2008 r. jako koszty związane z budową domu letniskowego przeznaczonego na wynajem w ewidencji księgowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy została ujęta kwota 76 728,57 zł brutto w tym: 13371,45 zł podatek VAT, a w 2009 roku kwota 4859,65 zł brutto w tym 705,40 zł podatek VAT. Poniesione nakłady na budowę domu letniskowego stanowią środki trwałe w działalności gospodarczej PHU A. W 2012 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wynajmował ten dom letniskowy w okresie letnim uzyskując z tego tytułu przychód brutto w wysokości 1050 zł (z VAT) - jedna faktura wystawiona w 2012 roku, a w 2013 r. z wynajmu tego domu letniskowego w okresie letnim przychód wyniósł 1260 zł brutto (z VAT) - jedna faktura wystawiona w 2013 r. a w 2014 r. z tytułu wynajmu uzyskany przychód brutto 1050 zł (z VAT). Zabudowana działka numer 5/32 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową trwałą. Dom letniskowy zakwalifikowany został do grupy PKOB 11 (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych). Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż działki zabudowanej domem letniskowym może nastąpić zarówno przed upływem dwóch lat od ostatniego wynajmu jak i po upływie dwóch lat od ostatniego wynajmu.

Ad 1 i 2

Przechodząc do kwestii opodatkowania dostawy działki 5/32, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania ww. dostawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Tak więc, w pierwszej kolejności należy przeanalizować możliwość zwolnienia dostawy domu letniskowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zatem kluczowym elementem jest ustalenie, czy nieruchomość ta była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, oraz czy z tytułu nabycia/wytworzenia przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca wykorzystywał dom letniskowy do działalności opodatkowanej, tj. na wynajem. Tym samym dostawa domu letniskowego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z powołanych wyżej uregulowań wynika, że zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nie była ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia bądź 2 lata przed nim. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wybudował w latach 2008-2010 dom i w roku 2012 r. go wynajął. Zatem w momencie pierwszego wynajmu nastąpi, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy pierwsze zasiedlenie, wynajem jest bowiem czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem, jeżeli sprzedaż domu letniskowego nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, korzystać ona będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, uwzględniając treść art. 29a ust. 8 ustawy, sprzedaż działki nr 5/32 po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, na której posadowiony jest ten budynek, również będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

Natomiast, jeżeli dostawa domu letniskowego nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, wówczas zwolnienie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie znajdzie zastosowania i należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca z tytułu budowy domu miał prawo do odliczenia podatku VAT. Zatem do dostawy ww. budynku, w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, nie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wybudowaniem ww. domu.

W związku z powyższymi okolicznościami dostawa domu letniskowego dokonana w ciągu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania. Tym samym dla tej transakcji należy rozważyć zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, że warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. W analizowanym przypadku, Wnioskodawca wskazał, że dom letniskowy sklasyfikowany jest w PKOB 11 i jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa domu letniskowego, w przypadku jego sprzedaży w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku tj. 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż spełnione są warunki wynikające z tego przepisu, sprzedaż mieści się w zakresie czynności wymienionych w tym artykule oraz dom letniskowy, jak wskazał Wnioskodawca, spełnia definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego (dom letniskowy sklasyfikowany jest PKOB 11). W konsekwencji, uwzględniając treść art. 29a ust. 8 ustawy, sprzedaż działki nr 5/32 w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, na której posadowiony jest ten budynek, również będzie podlegała opodatkowaniu stawką 8%.

Zatem, sprzedaż domu letniskowego i gruntu na którym posadowiony jest budynek po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast w okresie krótszym niż 2 lata będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad 3

Wnioskodawca zamierza również sprzedać 1/8 udziału w działce stanowiącej drogę dojazdową. Działka numer 5/12 stanowiąca drogę dojazdową jest niezabudowana. Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na wybudowanie lub ulepszenie drogi. Działka została nabyta od osoby fizycznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się ona na terenach sklasyfikowanych jako droga wewnętrzna.

W tym miejscu należy podkreślić, że art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy odnosi się do budynków, budowli i ich części. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują tych pojęć. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),

Wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ww. ustawy Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z kolei przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane).

Zatem, z uwagi na ww. przepisy ustawy Prawo budowlane stwierdzić należy, że droga stanowi budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Tym samym, działka nr 5/12 jest działką gruntu zabudowaną. Dostawa tej nieruchomości nie może podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast należy przeanalizować, czy dostawa ww. zabudowanej nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy.

Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że dostawa działki 5/12 będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, zatem nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z uwagi jednak na fakt, że przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (działka została nabyta od osoby fizycznej) oraz że Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń ww. nieruchomości przekraczających 30% wartości początkowej, należy stwierdzić, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, warunkujące zwolnienie z podatku VAT dostawę nieruchomości.

Zatem dostawa nieruchomości (działki zabudowanej drogą nr 5/32) będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, dostawa działki 5/12 powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.