ILPP2/4512-1-566/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych.
ILPP2/4512-1-566/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. nieruchomość zabudowana
 6. odliczenia od podatku
 7. spółki
 8. zakup
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 30 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych. Wniosek uzupełniono 2 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w 1997 roku zakupiła od osoby fizycznej niezabudowane działki gruntu położne w Z., gmina O. Z tytułu zakupionych działek Spółka nie odliczyła podatku VAT.

1. Działka zabudowana o numerze X

Na przedmiotowej działce znajduje się zbiornik p-poż. Inwestycję polegającą na budowie zbiornika p-poż. oddano do użytku w 2000 roku i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju zainwestowania wiejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu /AG/. Z kolei z wypisu z rejestru gruntów wynika, że przedmiotowy grunt stanowi tereny przemysłowe.

2. Działka o numerze Y

Na przedmiotowej działce Spółka wybudowała halę produkcyjną. Inwestycja polegająca na budowie przedmiotowej hali została zakończona i oddana do użytkowania w 2000 roku oraz wprowadzona do ewidencji środków trwałych. W trakcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych Spółka odliczyła podatek VAT zgodnie z przysługującym prawem do odliczenia. Ponoszone nakłady inwestycyjne związane były ze sprzedażą opodatkowaną.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju zainwestowania wiejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu /AG/. Z kolei z wypisu z rejestru gruntów wynika, że przedmiotowy grunt stanowi tereny przemysłowe.

Powyższe działki posiadają wspólną księgę wieczystą.

W trakcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych Spółka odliczyła podatek naliczony VAT zgodnie z przysługującym prawem do odliczenia, ponoszone nakłady inwestycyjne związane były ze sprzedażą opodatkowaną ponieważ Spółka dokonywała wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskująca Spółka od momentu pierwszego zasiedlenia nie ponosiła nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% wartości budynków i budowli.

Ww. nieruchomości od października 2014 roku były przedmiotem dzierżawy.

W dniu 6 października 2014 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży ww. działek, którą to zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży do dnia 30 czerwca 2015 roku powyższych nieruchomości.

W dniu 25 maja 2015 r. Spółka sprzedała ww. nieruchomości.

Dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. pierwszego zasiedlenia dokonano w 2000 roku.

Dostawa nieruchomości zabudowanej zbiornikiem p-poż:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. pierwszego zasiedlenia dokonano w 2000 roku.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany potwierdził, że:

Dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. od 2000 roku nie dokonywano nakładów powyżej 30% wartości początkowej.

Dostawa nieruchomości zabudowanej zbiornikiem p-poż:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od 2000 roku nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów przekraczających 30% wartości początkowej.

W/w nieruchomości przed 6 października 2014 r. roku nie były przedmiotem najmu czy dzierżawy. Dla w/w nieruchomości Spółka dokonywała odliczenia podatku VAT z tytułu inwestycji w 2000 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca sprzeda działkę zabudowaną halą produkcyjną oraz działkę zabudowaną zbiornikiem p-poż. powstanie z tytułu tej transakcji obowiązek zapłaty podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działki wraz z budynkiem – halą produkcyjną oraz działki ze zbiornikiem p-poż. korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, natomiast sprzedaż gruntu, na którym jest posadowiony budynek oraz zbiornik p-poż. również będą mogły skorzystać ze zwolnienia na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega miedzy innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel (...).

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a).

Analiza art. 43 ust. 1 pkt 10a i ust. 7a ustawy o VAT wskazuje, iż dostawa budynku może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 7a w sytuacji gdy nie zostanie spełniony warunek przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b dotyczący wydatków poniesionych na ulepszenie.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 15 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielne działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, że dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Bowiem z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy – przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a przez taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem przez czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dodatkowo wskazać należy na przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 stanie się bezzasadne.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w 1997 roku zakupiła od osoby fizycznej niezabudowane działki gruntu. Z tytułu zakupionych działek Spółka nie odliczyła podatku VAT.

Na działce o numerze 357/3 znajduje się zbiornik p-poż. Inwestycję polegającą na budowie zbiornika p-poż. oddano do użytku w 2000 roku i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju zainwestowania wiejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu /AG/. Z kolei z wypisu z rejestru gruntów wynika, że przedmiotowy grunt stanowi tereny przemysłowe.

Działka o numerze 357/4 jest zabudowana budynkiem (halą produkcyjną) oddanym do użytkowania w 2000 roku oraz wprowadzonym do ewidencji środków trwałych. W trakcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych Spółka odliczyła podatek VAT zgodnie z przysługującym prawem do odliczenia. Ponoszone nakłady inwestycyjne związane były ze sprzedażą opodatkowaną.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju zainwestowania wiejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu /AG/. Z kolei z wypisu z rejestru gruntów wynika, że przedmiotowy grunt stanowi tereny przemysłowe.

Powyższe działki posiadają wspólną księgę wieczystą. W trakcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych Spółka odliczyła podatek naliczony VAT zgodnie z przysługującym prawem do odliczenia, ponoszone nakłady inwestycyjne związane były ze sprzedażą opodatkowaną ponieważ Spółka dokonywała wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Spółka od momentu pierwszego zasiedlenia nie ponosiła nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% wartości budynków i budowli. Ww. nieruchomości od października 2014 roku były przedmiotem dzierżawy. W dniu 25 maja 2015 r. Spółka sprzedała ww. nieruchomości.

Dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. pierwszego zasiedlenia dokonano w 2000 roku.

Dostawa nieruchomości zabudowanej zbiornikiem p-poż:

 1. nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 2. od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej,
 3. pierwszego zasiedlenia dokonano w 2000 roku.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka potwierdziła, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym: nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia; od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej; od 2000 roku nie dokonywano nakładów powyżej 30% wartości początkowej.

Wnioskodawca potwierdził również, że: dostawa nieruchomości zabudowanej zbiornikiem p-poż: nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia; od 2000 roku nie dokonywano nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej; od pierwszego zasiedlenia nie dokonywano nakładów przekraczających 30% wartości początkowej.

W/w nieruchomości przed 6 października 2014 r. roku nie były przedmiotem najmu czy dzierżawy. Dla w/w nieruchomości Spółka dokonywała odliczenia podatku VAT z tytułu inwestycji w 2000 roku.

Z przywołanego wcześniej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wynika że dostawa budynków, budowli lub ich części co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – zarówno w odniesieniu do budynku i budowli, tj. do budynku hali produkcyjnej jak i zbiornika p-poż. do pierwszego zasiedlenia doszło w 2000 roku oraz że od pierwszego zasiedlenia (tj. od 2000 r.) nie dokonywano nakładów przekraczających 30% wartości początkowej.

W rezultacie, jak wynika z treści wniosku – sprzedaż przedmiotowych: budynku i budowli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Zainteresowany ma więc prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków/budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy wskazać, że sprzedaż budynku hali produkcyjnej oraz zbiornika p-poż. wraz z gruntem na którym są posadowione, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Trzeba zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się wyłącznie na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego (i jego uzupełnieniu). W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.