ILPP1/443-743/14-4/NS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego z tytułu nabycia towarów objętych procedurą „odwrotnego obciążenia”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego z tytułu nabycia towarów objętych procedurą „odwrotnego obciążenia” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego z tytułu nabycia towarów objętych procedurą „odwrotnego obciążenia”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i zgodnie z przepisami prawa, a szczególnie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania te są realizowane przez Gminę zarówno w charakterze relacji administracyjnoprawnych – czynności niestanowiące działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, jak i na podstawie stosunków cywilnoprawnych – czyli czynności stanowiące działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Gmina jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym we właściwym urzędzie skarbowym. Gmina odlicza także zakupy związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu. Ponadto Gmina składa jako podatnik VAT stosowne deklaracje rozliczeniowe dla potrzeb VAT.

W miesiącu kwietniu br. Gmina dokonała zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, w celu wykonania bramy garażowej w jednostce. Towary z tego załącznika od 1 października 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług zostały objęte systemem odwrotnego obciążenia. Zakup ten, dokonany przez Gminę jest związany z ochroną przeciwpożarową – jest to zadanie własne Gminy, niestanowiące działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Gmina złożyła także sprzedającemu (podatnikowi) oświadczenie, że zakupiony towar nie będzie przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a służył będzie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (wyżej powołana ustawa o samorządzie gminnym). W związku z powyższym zakup powinien zostać opodatkowany stosowną stawką VAT u sprzedającego.

Ponadto w piśmie z dnia 6 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. Towar, który Gmina zakupiła w kwietniu 2014 r. to ceownik zimnogięty o symbolu PKWiU 24.33.11.0 i jest on wymieniony pod pozycją 21 w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 2. Dokonującym dostawy ceownika zimnogiętego był podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ww. ustawy.
 3. Dostawa ceownika zimnogiętego była dokonana na rzecz Gminy, która przy tej transakcji nie jest uznawana za podatnika, gdyż zakupując ten ceownik na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Dostawa tego towaru nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zakup artykułów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) w celu realizacji zadań własnych Gminy niestanowiących działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, należy objąć systemem odwrotnego opodatkowania...
 2. Jeśli zakup ww. wyrobów miałby związek z działalnością opodatkowaną, to czy wtedy miałoby zastosowanie odwrotne obciążenie...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina dokonując zakupu towaru (z załącznika nr 11 do ustawy o VAT) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) nie występuje w tej transakcji jako podatnik, ponieważ realizuje zadanie nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa (zadanie własne wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i jest to czynność niestanowiąca działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.

Wynika to z art. 15 ust.6 ustawy o VAT, który mówi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto, jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W tej sytuacji nie jest spełniony warunek wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o VAT i zakup dla OSP wyrobów z załącznika nr 11 do ustawy nie może być objęty systemem odwróconego obciążenia i należy go opodatkować po stronie firmy stosowną stawką VAT.

Natomiast w przypadku, gdyby Gmina zakupiła wyroby z załącznika nr 11 na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wówczas występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, i wtedy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy (nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15) i w tym przypadku ma zastosowanie system odwróconego obciążenia.

Podsumowując, sprzedaż wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy na rzecz Gminy może powodować dwojakie skutki, zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Zależy to od roli w jakiej – w ramach danej transakcji – występuje Gmina. Co do zasady Gmina nie jest podatnikiem, jeżeli realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, wynika to z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem sprzedaży – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast jak wynika z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego przepisu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i zgodnie z przepisami prawa, a szczególnie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania te są realizowane przez Gminę zarówno w charakterze relacji administracyjnoprawnych – czynności niestanowiących działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, jak i na podstawie stosunków cywilnoprawnych – czyli czynności stanowiących działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Gmina jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym we właściwym urzędzie skarbowym. Gmina odlicza także zakupy związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu. Ponadto Gmina składa jako podatnik VAT stosowne deklaracje rozliczeniowe dla potrzeb VAT. W miesiącu kwietniu 2014 r. Gmina dokonała zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy, tj. ceownika zimnogiętego o symbolu PKWiU 24.33.11.0, który jest wymieniony pod pozycją 21 tego załącznika, w celu wykonania bramy garażowej w jednostce. Towary z tego załącznika od 1 października 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy zostały objęte systemem odwrotnego obciążenia. Zakup ten, dokonany przez Gminę jest związany z ochroną przeciwpożarową – jest to zadanie własne Gminy, niestanowiące działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Gmina złożyła także sprzedającemu (podatnikowi) oświadczenie, że zakupiony towar nie będzie przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a służył będzie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (wyżej powołana ustawa o samorządzie gminnym). W związku z powyższym zakup powinien zostać opodatkowany stosowną stawką VAT u sprzedającego. Dokonującym dostawy ceownika zimnogiętego był podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ww. ustawy. Dostawa ceownika zimnogiętego była dokonana na rzecz Gminy, która przy tej transakcji nie jest uznawana za podatnika, gdyż zakupując ten ceownik na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Dostawa tego towaru nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego z tytułu nabycia towarów objętych procedurą „odwrotnego obciążenia” dokonując tego zakupu do realizacji zadań własnych Gminy niestanowiących działalności gospodarczej oraz w przypadku zakupu na cele działalności opodatkowanej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Przy czym, jak stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

W załącznik nr 11 do ustawy, zawierającym katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, których dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia, w poz. 21 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 24.33.11.0 – „Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej”.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są m.in. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, lecz wyłącznie przy spełnieniu warunków w tym przepisie wskazanych. Jednym z tych warunków jest to aby nabywca był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy.

Jak wynika z cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. wyłączenie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z grona podatników stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i jako takie musi być ściśle interpretowane.

Powołany wyżej przepis art. 15 ust. 6 jak i cyt. przepis obowiązującej obecnie Dyrektywy 2006/112/WE wyłączają z opodatkowania organy podlegające prawu publicznemu, jeżeli prowadzą daną działalność jako organy publiczne, nawet wtedy, gdy pobierają z tytułu tej działalności wynagrodzenie. Czynności, w których organy te uczestniczą jako organy publiczne, to określone prawem czynności wykonywane w interesie publicznym. Zatem czynności, w stosunku do których organy publiczne nie są traktowane jako podatnicy, to czynności wykonywane przez nie w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, a także czynności, do których wykonywania są uprawnione wyłącznie organy publiczne.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami należy stwierdzić, że generalnie organy oraz urzędy publiczne są uznawane za podatników. Dotyczy to jednakże tylko tej sfery, w której faktycznie występuje konsumpcja oraz gdzie podmioty te mogą konkurować z podmiotami prawa prywatnego.

Kryterium decydującym o uznaniu organu (urzędu) władzy publicznej za podatnika VAT jest zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) w stosunku do określonych transakcji lub czynności. Szczególnie jest to uzasadnione w tych przypadkach, gdzie identyczne czynności lub bardzo zbliżone czynności bądź też transakcje mogą być wykonywane przez podmioty prywatne (np. przedsiębiorców).

Istota problemu sprowadza się zatem do ustalenia, czy Wnioskodawca nabywający dla realizacji zadań, do których został powołany towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy działa w charakterze podatnika.

Jeżeli zatem Gmina – jak wskazała w treści wniosku – nabywając towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy (ceownik zimnogięty o symbolu PKWiU 24.33.11.0) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, w związku z czym nie działa jako podatnik VAT, czyli nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, to nie może też być uznana za podatnika w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego od dostawy na jego rzecz towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy, tj. ceownika zimnogiętego o symbolu PKWiU 24.33.11.0.

Natomiast w przypadku, jeśli Gmina dokonuje zakupu wyrobów z załącznika nr 11 na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, którą wykonuje jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wówczas spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy (nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15) i w tym przypadku ma zastosowanie system odwróconego obciążenia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że:

Ad. 1

Dokonanego zakupu artykułu wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy, tj. ceownika zimnogiętego o symbolu PKWiU 24.33.11.0, w celu realizacji zadań własnych Gminy niestanowiących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, nie należy obejmować systemem odwrotnego opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Ad. 2

Jeśli zakup ww. wyrobu miałby związek z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy, wówczas zostałby spełniony warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy, nabywcą byłby bowiem podatnik, o którym mowa w art. 15, zatem w tym przypadku miałby zastosowanie system odwrotnego obciążenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.