IBPP4/4512-249/15/PK | Interpretacja indywidualna

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów poprzez skład konsygnacyjny
IBPP4/4512-249/15/PKinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. magazyn konsygnacyjny
  3. moment powstania obowiązku podatkowego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów poprzez skład konsygnacyjny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów poprzez skład konsygnacyjny. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 grudnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 3 grudnia 2015 r. znak IBPP4/4512-249/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca („Spółka”), realizuje dostawę towarów na rzecz Nabywcy, na podstawie umowy z dnia 25 września 2015 r. Do umowy tej został sporządzony i podpisany aneks nr 1, który w § 1 stanowi, że Dostawca zobowiązuje się dostarczyć określone towary do prowadzonego przez Odbiorcę składu konsygnacyjnego oraz zapłacić mu z tego tytułu wynagrodzenie.

Stosownie do § 1 ust. 5 umowy jej integralną część stanowią: Wymagania Ofertowe, oferta dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane umową.

Zgodnie z pkt 3.5. Ogólnych Warunków Umów (w wersji obowiązującej do postępowań wszczętych od 1.01.2015 r. - dostępne na stronach internetowych Nabywcy) „Jeśli Umowa przewiduje, że Odbiorca dostarczane mu Towary będzie odpłatnie przechowywał w swoich placach składowych (skład konsygnacyjny), Dostawca, niezależnie od obowiązków wynikających z Umowy zobowiązuje się dostarczać Towary do składu w ilościach i terminach określonych w zamówieniu lub Umowie. Dostawę Towarów do składu konsygnacyjnego Odbiorca potwierdzał będzie w Dowodzie Dostawy”.

W dalszych jednostkach redakcyjnych Ogólnych Warunków Umów zapisano: (pkt 3.6.) „Odbiorca będzie odbierał Towary ze składu konsygnacyjnego, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem, (pkt 3.7.) Informację o odebraniu Towarów ze składu konsygnacyjnego Odbiorca publikuje we wskazanym powyżej portalu internetowym. Publikacja następuje w ciągu 5 dni roboczych od odebrania Towarów. Określa ona datę wydania i przeniesienia własności Towarów, odebranych ze składu, stanowiąc podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury”. Wnioskodawca oraz Nabywca uważają, że jeżeli uwzględni się postanowienia umowy, aneksu nr 1 do umowy oraz Ogólnych Warunków Umów, to dokonanie dostawy towaru ma miejsce dopiero z chwilą pobrania go ze znajdujących się na terenie Nabywcy składów (magazynów) konsygnacyjnych.

Określenie magazyn lub skład konsygnacyjny, użyte w aneksie nr 1 do umowy oraz w Ogólnych Warunkach Umów, nie odpowiada definicji magazynu konsygnacyjnego zamieszczonej w art. 2 pkt 27c ustawy VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

  1. prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi ze Spółki na Nabywcę w momencie pobrania towarów przez Nabywcę ze składu konsygnacyjnego,
  2. Spółka ponosi opłaty na rzecz Nabywcy z tytułu korzystania ze znajdującego się na jego terenie składu konsygnacyjnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przedstawionym opisie stanu faktycznego momentem (datą) dostawy będzie pobranie towarów przez Nabywcę ze składów (magazynów) konsygnacyjnych i z tą chwilą powstanie w Spółce obowiązek podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z aneksu nr 1 do umowy wynika, że dostawa towarów na rzecz Nabywcy będzie realizowana z wykorzystaniem składów (magazynów) konsygnacyjnych. Szczegóły tej procedury zostały ustalone w pkt 3 - Transport. Skład konsygnacyjny - Ogólnych Warunków Umów (dostępne na stronach internetowych Nabywcy).

Zgodnie z pkt 3.5. Ogólnych Warunków Umów (dostępne na stronach internetowych Nabywcy) „Jeśli Umowa przewiduje, że Odbiorca dostarczane mu Towary będzie odpłatnie przechowywał w swoich placach składowych (skład konsygnacyjny), Dostawca, niezależnie od obowiązków wynikających z Umowy zobowiązuje się dostarczać Towary do składu w ilościach i terminach określonych w zamówieniu lub Umowie. Dostawę Towarów do składu konsygnacyjnego Odbiorca potwierdzał będzie w Dowodzie Dostawy”.

Z Ogólnych Warunków Umów wynika zatem, że na terenie Odbiorcy, za opłatą, będą składowane towary Spółki, które będą pobierane przez Odbiorcę w momencie, gdy zaistnieje potrzeba ich użycia (zużycia) do celów w jakim zostały zakupione.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. (zastrzeżenia, o których mowa w przytoczonym przepisie nie będą miały zastosowania przy realizacji umowy wraz z aneksem nr 1).

W orzecznictwie sądów administracyjnych zauważa się, że przez dostawę towarów (dokonanie dostawy towarów) w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 19a ust. 1 ustawy VAT należy rozumieć pewien stan faktyczny, polegający na tym, że nabywca może bez żadnych ograniczeń (bezwarunkowo) faktycznie dysponować towarem (por. m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 865/14).

Uwzględniając postanowienia umowy, aneksu nr 1 oraz Ogólnych Warunków Umów należy stwierdzić że Nabywca będzie dysponował towarem dopiero po pobraniu go ze składów (magazynów) konsygnacyjnych. Powyższe oznacza, że w Spółce powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w momencie (dniu) pobrania towaru przez Nabywcę z magazynów (składów) konsygnacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stany faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

Za magazyn konsygnacyjny uznaje się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania (art. 2 pkt 27c ustawy).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres.

Należy zauważyć, że z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, jest - co do zasady - wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje dostawę towarów na rzecz Nabywcy, na podstawie umowy która stanowi, że jest zobowiązany dostarczyć określone towary do prowadzonego przez Odbiorcę składu konsygnacyjnego. Spółka ponosi opłaty na rzecz Nabywcy z tytułu korzystania ze znajdującego się na jego terenie składu konsygnacyjnego. Wnioskodawca, niezależnie od obowiązków wynikających z Umowy zobowiązuje się dostarczać Towary do składu w ilościach i terminach określonych w zamówieniu lub Umowie. Dostawę Towarów do składu konsygnacyjnego Odbiorca potwierdzał będzie w Dowodzie Dostawy.

Odbiorca będzie odbierał Towary ze składu konsygnacyjnego, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Informację o odebraniu Towarów ze składu konsygnacyjnego Odbiorca publikuje w portalu internetowym. Prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi ze Spółki na Nabywcę w momencie pobrania towarów przez Nabywcę ze składu konsygnacyjnego.

Określenie magazyn lub skład konsygnacyjny, użyte w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Umów, nie odpowiada definicji magazynu konsygnacyjnego zamieszczonej w art. 2 pkt 27c ustawy VAT.

Odnosząc powyższe do przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy, zgodnie z postanowieniami umowy, towary przechowywane przez Nabywcę w czasie tego przechowywania stanowiły własność Wnioskodawcy, a tym samym kontrahent wykonuje na rzecz Wnioskodawcy czynność przechowywania towarów - za co Wnioskodawca uiszcza zapłatę - natomiast przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania tymi towarami jako właściciel następuje dopiero w momencie pobrania towaru przez Nabywcę z magazynu nazywanego składem konsygnacyjnym, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie pobrania tych towarów przez Nabywcę.

Zatem dla omawianych dostaw moment powstania obowiązku podatkowego powinien być ustalony zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wydania towaru ze składu na rzecz nabywcy.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa
ITPP2/4512-783/15/AGW | Interpretacja indywidualna

magazyn konsygnacyjny
IPPP3/4512-982/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

moment powstania obowiązku podatkowego
IPPP1/4512-109/16-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-249/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.