IBPP4/443-373/13/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy „X” nie wystawiając dokumentu dostawy, będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego dla przedmiotowych wyrobów węglowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2013r. (data wpływu 8 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku wystawienia dokumentu dostawy (pytanie numer 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2013 r. wpłynął ww. wniosek udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku wystawienia dokumentu dostawy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 lipca 2013r. znak: IBPP4/443-211/13/BP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X” prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami węglowymi, objętymi następującymi kodami CN: 2701, 2702, 2704. „X” otrzymała od naczelnika Urzędu Celnego potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy.

X”, posiadająca status pośredniczącego podmiotu węglowego, sprzeda węgiel ze składu węglowego, będącego miejscem prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, podmiotowi, który posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego. Podmiot ten odbierze węgiel ze składu „X” swoim lub wynajętym przez siebie środkiem transportu i przewiezie go według swojego uznania i potrzeb.

X” nie wystawi dokumentu dostawy pomiotowi nabywającemu od niej węgiel, ponieważ nie dojdzie między nimi do przemieszczenia wyrobów węglowych. Na fakturze sprzedaży VAT wystawionej przez „X” zostanie zawarta adnotacja o „sprzedaży bez przemieszczenia wyrobów węglowych” oraz o podstawie prawnej zastosowanego zwolnienia - art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Faktura sprzedaży VAT, o której mowa powyżej, nie zostanie wykazana przez „X” w miesięcznym zestawieniu dokumentów dostawy, do sporządzania którego jest zobowiązana zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, iż:

 • sprzedaż i wydanie węgla, a zatem i nabycie i odbiór tego węgla przez nabywcę będącego pośredniczącym podmiotem węglowym będą związane z jego wyprowadzeniem ze składu węglowego. Z tego miejsca węgiel będzie transportowany przez PPW we własnym zakresie transportem samochodowym. Zgodnie z regułami Incoterms 2010 planowana sprzedaż będzie odbywać się w formule FCA, zatem z chwilą wydania węgla przestanie on być własnością Spółki Wnioskodawcy i stanie się własnością PPW. W wyniku sprzedaży nie nastąpi przemieszczenie węgla stanowiącego własność Spółki. Przemieszczenie będzie dotyczyć węgla będącego własnością PPW.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy „X”, nie wystawiając dokumentu dostawy, będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego dla przedmiotowych wyrobów węglowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji sprzedaży wyrobów węglowych dokonywanych przez „X” posiadającą status pośredniczącego podmiotu węglowego, na rzecz innego podmiotu pośredniczącego, dokonywanej na terenie kopalni lub na terenie składu węglowego, która to sprzedaż następuje bez przemieszczenia wyrobów węglowych, dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie wymagane dołączenie do sprzedawanych wyrobów dokumentu dostawy.

Powyższe stanowisko potwierdza przepis art. 31a ust. 3 pkt 3 jak i przepis § 2 ust. 1 pkt 5 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. 2013, poz. 196), zgodnie z którym dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

Powyższe oznacza zarazem, iż w sprawie nie będą miały zastosowania przepisy § 2 ust. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, które stanowią, iż podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy.

Reasumując, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przez „X”, posiadającą status pośredniczącego podmiotu węglowego, na rzecz innego pośredniczącego podmiotu węglowego, przy jednoczesnym braku przemieszczenia sprzedawanych wyrobów węglowych, dla zachowania warunków zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych nie będzie wymagane wystawienie przez „X” dokumentu dostawy.

Jednocześnie skoro „X” przy sprzedaży objętej przedstawionymi zdarzeniami przyszłymi nie wystawi dokumentów dostawy, to nie będzie mogła również sporządzić zestawienia tych dokumentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 108, poz. 626 ze zm.) zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; przy czym wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 tego załącznika są wyrobami węglowymi.

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w poz. 20 pod kodem CN ex 2702 widnieje węgiel brunatny (lignit) nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych; natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Stosownie do art. 88 ust. 1 i ust. 6 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15ºC lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

 1. 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
 2. 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
 3. 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pojęcie „sprzedaży wyrobów węglowych”, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy.

I tak, w myśl art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

Stosownie do art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

W powołanym ustępie 2 art. 31a wskazano zwolnienia od akcyzy obejmujące wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;
 2. posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;
 3. dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 196) wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, określono wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej wyrobami zwolnionymi.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy – w przypadku:

 1. przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy,
 2. importu lub eksportu przez niego wyrobów węglowych,
 3. nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej przez niego wyrobów węglowych,
 4. zwrotu do niego wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Stosownie zaś do § 2 ust. 6a ww. rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

 1. pierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe,
 2. drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy,
 3. trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe
 4. czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Jednocześnie ww. rozporządzenie zostało w dniu 3 kwietnia 2012r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 307).
Stosownie do § 2 ust. 6f znowelizowanego rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010r., jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokonywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, do nabywającego te wyroby:

 1. pośredniczącego podmiotu węglowego,
 2. podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

–dokument dostawy może być wystawiony w trzech egzemplarzach. Przepisy ust. 6a pkt 1, 2 i 4 stosuje się.

Z opisu sprawy wynika, „X” prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami węglowymi, objętymi następującymi kodami CN: 2701, 2702, 2704. „X” otrzymała od naczelnika Urzędu Celnego potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy.

X” posiadająca status pośredniczącego podmiotu węglowego, sprzeda węgiel ze składu węglowego, będącego miejscem prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, podmiotowi, który posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego. Podmiot ten odbierze węgiel ze składu „X” swoim lub wynajętym przez siebie środkiem transportu i przewiezie go według swojego uznania i potrzeb. Sprzedaż i wydanie węgla, a zatem i nabycie i odbiór tego węgla przez nabywcę będącego pośredniczącym podmiotem węglowym będą związane z jego wyprowadzeniem ze składu węglowego. Z tego miejsca węgiel będzie transportowany przez PPW we własnym zakresie transportem samochodowym. Zgodnie z regułami Incoterms 2010 planowana sprzedaż będzie odbywać się w formule FCA, zatem z chwilą wydania węgla przestanie on być własnością Spółki Wnioskodawcy i stanie się własnością PPW.

Przedmiotem wniosku jest kwestia, czy w ww. opisanej sytuacji Wnioskodawca, nie wystawiając dokumentu dostawy, może zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego dla przedmiotowych wyrobów węglowych.

W pierwszej kolejności należy się zastanowić czy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę na rzecz pośredniczącego podmiotu węglowego, który odbierze węgiel na ze składu węglowego Wnioskodawcy będziemy mieli do czynienia z przemieszczeniem wyrobów węglowych albowiem jak zauważył Wnioskodawca dokument dostawy jest wystawiany w sytuacji gdy dochodzi do przemieszczania wyrobów węglowych. Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem przedmiotowego pojęcia, „przemieścić — przemieszczać”, to – w ślad za definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., wydanie internetowe http://sjp.pwn.pl/szukaj/przemieścić, „«przenieść kogoś, coś lub przesunąć coś na inne miejsce.»”. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży wyrobów węglowych, ze składu węglowego będącego miejscem prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podmiotowi, który posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego.

Jednocześnie należy stwierdzić, że – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - w opisanej sytuacji będzie dochodzić do przemieszczania sprzedawanych i wydawanych wyrobów węglowych, a zatem i odbieranych i nabywanych wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy. Wnioskodawca bowiem w uzupełnieniu zdarzenia przyszłego wskazał, że sprzedaż i wydanie węgla, a zatem i nabycie i odbiór tego węgla przez pośredniczący podmiot węglowy związane jest z jego wyprowadzeniem ze składu węglowego. Wnioskodawca wskazał ponadto, że planowana sprzedaż będzie odbywała się zgodnie z warunkami Incoterms 2010 w formule FCA w której to formule zasadniczo występują dwa warianty dostawy w zależności od miejsca gdzie jest dokonywana:

 1. jeśli tym miejscem jest zakład lub magazyn sprzedającego, to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika
 2. jeśli jest to inne miejsce niż zakład lub magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towarów przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego.

Powyższe zatem jasno wskazuje, że w opisanej sprawie mamy do czynienia z przemieszczeniem sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych.

Odnosząc się do powyższego podkreślić należy, iż dla zastosowania zwolnienia z akcyzy przy sprzedaży wyrobów węglowych, której to sprzedaży towarzyszy przemieszczenie wyrobów węglowych, gdy nabywcą jest pośredniczący podmiot węglowy, niezbędne jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych objętych zwolnieniem dokumentu dostawy. Jak wskazano wyżej zgodnie z § 2 ust. pkt 5a a ww. rozporządzenia, w przypadku przemieszczanych sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, dokument dostawy wystawiony jest przez pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży, czyli w przedmiotowym przypadku przez Wnioskodawcę.

Tym samym zgodnie z § 2 ust. 8 ww. rozporządzenia, podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

Ponadto, w myśl § 2 ust. 9 tego samego rozporządzenia, zestawienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera informację o dacie jego sporządzenia, nazwie albo imieniu i nazwisku oraz adresie siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy.

Reasumując w sprawie będącej przedmiotem wniosku tj. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę posiadającego status pośredniczącego podmiotu węglowego na rzecz innego pośredniczącego podmiotu węglowego, która to sprzedaż związana jest z wyprowadzeniem wyrobów węglowych ze składu węglowego dla zachowania warunków zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych jest wymagane wystawienie przez Wnioskodawcę dokumentu dostawy.

Jednocześnie skoro Wnioskodawca przy sprzedaży objętej przedstawionym zdarzeniem przyszłym winien wystawiać dokumenty dostawy to musi również sporządzać zestawienia tych dokumentów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga w części dotyczącej pytania nr 3, natomiast w zakresie pytania nr 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.