IBPP3/443-818/14/UH | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę
IBPP3/443-818/14/UHinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Miasto ... (Wnioskodawca) jest zarejestrowane dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce jako podatnik VAT czynny. W ramach czynności wykonywanych przez Miasto wyróżnić można czynności wykonywane w ramach zadań własnych tj. zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Wnioskodawca został powołany. Z tytułu wykonywania tego typu czynności Wnioskodawca nie występuje w charakterze podatnika VAT. Miasto wykonuje ponadto czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i z tytułu wykonywania tego typu czynności jest uznawane za podatnika VAT.

Miasto od 1 lipca 2013 r. realizuje projekt ..... (dalej: Projekt, Przedsięwzięcie). Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych znajdujących się w obszarze .....". Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech dróg wewnętrznych komunikujących teren powstały po niwelacji hałdy byłej kopalni .....", jak również budowę sieci wodociągowej wraz z włączeniem do sieci wodociągowej „...", budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, przebudowę fragmentu sieci wodociągowej kolidującego z budowanym zbiornikiem, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę oświetlenia wraz z włączeniem do sieci oświetleniowej .....” oraz budowę kanalizacji teletechnicznej.

Obszar projektu obejmuje teren znajdujący się na zachód od budynków ....." oraz na południe od ul. .... Są to działki o numerach 14/1, 14/49, 14/44, 14/45, 14/47, 14/48 o łącznej powierzchni 3,7 ha.

Działka, która zostanie uzbrojona i skomunikowana w wyniku realizacji projektu posiada numer ewidencyjny 14/45, zajmuje obszar 2,33 ha i po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji przeznaczona zostanie do sprzedaży - na cele działalności gospodarczej (dalej: działka). Działka jest nieruchomością niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę. Przeznaczenie przedmiotowej działki wynika z klasyfikacji w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaży podlegać będzie wyłącznie działka. Naniesienia (w postaci m. in. dróg wewnętrznych, oświetlenia drogowego czy też zbiornika retencyjnego), które znajdują się/będą znajdować się na działkach sąsiednich, nie będą przedmiotem sprzedaży. Nabywca będzie korzystał z przedmiotowych naniesień, ale nie przejdzie na niego prawo własności tychże naniesień.

W ramach projektu Wnioskodawca ponosił i będzie ponosić wydatki na zakup towarów i usług, w szczególności przeznaczone na następujący zakres robót objętych projektem:

 • budowa dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowego układu drogowego,
 • budowa oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanych dróg w nawiązaniu do istniejących linii kablowych oświetlenia wraz z wykonaniem sieci energetycznej,
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
 • przebudowa fragmentu istniejącej oraz budowa nowej sieci wodociągowej,
 • budowa trzech dróg wewnętrznych jednojezdniowych, dwukierunkowych o łącznej długości 774 m,
 • budowa zbiornika retencyjnego, który zapewniał będzie retencję dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową z terenu .....", (razem: wydatki).

Wszystkie wydatki realizowane w ramach projektu zostały lub będą ponoszone w celu uzbrojenia działki nr 14/45. a następnie jej sprzedaż pod działalność gospodarczą. Wszystkie wydatki realizowane w ramach projektu to wydatki majątkowe z wyjątkiem jednej płatności dotyczącej promocji na kwotę 799,50 zł.

W ujęciu długofalowym projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej nie tylko ..., ale i całego regionu. Realizacja Przedsięwzięcia przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, będzie prowadzić do zwiększenia nowoczesności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym, na zasadzie synergii będzie wzrastała liczba nowych miejsc pracy i zwiększy się zdolność konkurencyjna regionu. Rozbudowana dzięki przedsięwzięciu sieć infrastruktury inwestycyjnej, będzie stanowić atut przy przyciąganiu inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości oraz implementacji innowacji na tym terenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku nr 1):

Wnioskodawca stoi na stanowisku, żc planowana sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Wykładnia cytowanego powyżej przepisu ustawy o VAT wskazuje jednoznacznie, że ma on zastosowanie m.in. do gruntu (nieruchomości niezabudowanej), rozumianego jako rzecz. Konsekwentnie, sprzedaż działek dla celów opodatkowania VAT powinna być traktowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Dodatkowo Wnioskodawca pragnie nadmienić, że w jego ocenie, w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, przewidujący zwolnienie z opodatkowania VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatem, mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, o przeznaczeniu danego terenu decyduje zasadniczo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie natomiast z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa m.in. w cytowanym powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 23%.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, stwierdzić należy, że działka zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę, tym samym jej odpłatna dostawa nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i konsekwentnie podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki (obecnie 23%).

Potwierdzeniem powyższego stanowiska przykładowo jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2013 r. (znak: IPTPP4/443-731/13-2/OS), w której uznano za prawidłowe stanowisko zgodnie z którym w przypadku ..(...) gdy przeznaczenie przedmiotowych działek pod zabudowę, w zależności od konkretnego przypadku, wynika z klasyfikacji w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli nie ma aktualnego planu zagospodarowania dla danej działki, z aktualnej i ważnej decyzji o warunkach zabudowy terenu, nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Podkreślić jednak należy, że aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2. bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - czynność jest wykonana przez podmiot, który w odniesieniu do tej czynności działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, po drugie - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z przepisu art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) wynika, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba, że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

W myśl art. 8. ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są:

 1. rada powiatu,
 2. zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. W myśl art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta.

Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym art. 92 ust. 3 powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 1 la ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 1 la ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta. Stosownie do art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

W świetle powyższych unormowań miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu.

Zatem miasto na prawach powiatu jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tak więc planowana dostawa wymienionej we wniosku nieruchomości, jako czynność cywilnoprawna zostanie dokonana przez Wnioskodawcę jako podatnika VAT. spełniając definicję dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ww. ustawy o VAT podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7. art. 120 ust. 2 i 3. art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o

VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu -zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dochodzi do wiążącego podmioty władzy, w tym administracji, oraz podmioty spoza systemu władzy (osoby fizyczne i ich organizacje) ustalenia bądź zmiany przeznaczenia terenu na określony w tym planie cel.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Z przytoczonych przepisów wynika, że podstawową do stwierdzenia, czy dostawa nieruchomości niezabudowanych może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT jest ustalenie czy są to tereny budowlane a więc grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Miasto na prawach powiatu) od 1 lipca 2013 r. realizuje projekt „...”. Obszar projektu obejmuje działki o numerach 14/1. 14/49, 14/44, 14/45, 14/47, 14/48 o łącznej powierzchni 3,7 ha. Działka, która zostanie uzbrojona i skomunikowana w wyniku realizacji projektu posiada numer ewidencyjny 14/45, zajmuje obszar 2.33 ha i po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji przeznaczona zostanie do sprzedaży - na cele działalności gospodarczej. Działka jest nieruchomością niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę. Przeznaczenie przedmiotowej działki wynika z klasyfikacji w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaży podlegać będzie wyłącznie działka. Naniesienia (w postaci m. in. dróg wewnętrznych, oświetlenia drogowego czy też zbiornika retencyjnego), które znajdują się/będą znajdować się na działkach sąsiednich, nie będą przedmiotem sprzedaży. Nabywca będzie korzystał z przedmiotowych naniesień, ale nie przejdzie na niego prawo własności tych naniesień.

Wobec faktu, że przedmiotem sprzedaży będzie działka niezabudowana nr 14/45. przeznaczona pod zabudowę zgodnie z klasyfikacją w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, stwierdzić należy, że działka ta jest terenem budowlanym. Jak wskazał Wnioskodawca działka przeznaczona zostanie do sprzedaży na cele działalności gospodarczej.

Zatem dostawa przedmiotowej działki nr 14/45 nie będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, gdyż mamy tutaj do czynienia z działką niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku nr 1), w myśl którego planowana sprzedaż działki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki VAT jest prawidłowe.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem tj. w zakresie pytania oznaczonego we wniosku ORD-IN nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.