IBPP2/4512-203/15/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie dostawy nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) oraz z 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowa – w zakresie opodatkowania dostawy budynku po byłej szkole, budynku oczyszczalni ścieków i wiaty posadowionych na działce nr 470/3,
 • prawidłowa – w zakresie opodatkowania dostawy budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 470/2,
 • prawidłowa – w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanych działek nr 1425/3 i 1425/6.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie:

 • opodatkowania dostawy budynku po byłej szkole, budynku oczyszczalni ścieków i wiaty posadowionych na działce nr 470/3,
 • opodatkowania dostawy budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 470/2,
 • opodatkowania dostawy niezabudowanych działek nr 1425/3 i 1425/6.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 maja 2015 r. znak: IBPP2/4512-203/15/KO oraz pismem z 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 czerwca 2015 r. znak: IBPP2/4512-203/15/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sprzedaż nieruchomości składającej się z działek dz. nr 470/3 - zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. 870 m2 oraz budynkiem oczyszczalni ścieków, dz. nr 470/3 i 470/2 - zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 63,76 m2 + wiata 11,95 m2 1436/1 - zabudowana budynkiem z rozpoczętą budową (sala gimnastyczna) o pow. 512 m2, dz. nr 1425/3,1425/6 i 1437 niezabudowane. Wartość początkowa nieruchomości:

 • działka 470/3 - 22 400 zł,
 • działka 470/2 - 8 800 zł,
 • działka 1436/1 - 2 380 zł,
 • działka 1425/3 - 1 120 zł,
 • działka 1425/6 - 980 zł,
 • działka 1437 - 2 310 zł.

Budynek po byłej szkole podstawowej znajdujący się na działce nr 470/3 wartość początkowa budynku przyjęta na dzień 01.02.2003 r. - 199 028,27 zł, budynek gospodarczy znajdujący się na działkach nr 470/3 i 470/2 wartość początkowa budynku przyjęta na dzień 01.02.2003 r. - 2 160 zł, budynek oczyszczalni ścieków znajdujący się na działce nr 470/3 wartość początkowa budowli przyjęta na dzień 28.02.1997 r. - 44 510 zł.

Wartość początkowa przedmiotu sprzedaży 283 688,27 zł.

Budynek po byłej szkole jest trwale związany z gruntem wybudowany około roku 1950. Użytkowany do roku 2012 na cele oświatowe. Gmina jest właścicielem na podstawie Decyzji z dnia 1997 r.

Dostawa budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego budynku upłynęło więcej niż dwa lata. Od roku, w którym zakończono budowę ponoszono wydatki na ulepszenie stanowiące więcej niż 30% wartości początkowej. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na terenach zabudowy osadniczej usługowo-mieszkaniowej.

Gmina w roku 2006 poniosła nakłady na wymianę dachu i okien w budynku po byłej szkole podstawowej w kwocie 119 409,40 zł z uwagi na cel oświatowy budynku gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Pismem z 14 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco:

  1. Na działkach nr 1437 i 1436/1 w latach 1998-1990 została rozpoczęta budowa budynku sali gimnastycznej. Budynek z rozpoczętą budową i budynek sali gimnastycznej jest to jeden budynek.
  2. Zostały wykonane fundamenty i piwnice sali gimnastycznej,
  3. W roku 1991 budowa została przerwana stan taki utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Gmina nie jest w stanie stwierdzić czy ewentualny nabywca będzie kontynuował budowę.
 1. oczyszczalnia ścieków znajduje się na działce 470/3, w rozumieniu ustawy prawo budowlane jest to budowla,
  • wiata znajduje się na działce 470/3, w rozumieniu ustawy prawo budowlane jest to budowla
  • budynek gospodarczy znajduje się na działce 470/2, w rozumieniu ustawy prawo budowlane jest to budynek gospodarczy.
  • budynek sali gimnastycznej znajduje się na działkach 1437 i 1436/1, w rozumieniu ustawy prawo budowlane jest to budynek.
 2. Urządzenia budowlane powiązane są tylko z budynkiem po byłej szkole znajdującym się na działce 470/3 wodociąg (dostawa wody), kanalizacja (odbiór ścieków), prąd (dostawa prądu). Pozostałe budynki, budowle nie są wyposażone w urządzenia.
 3. Budynek po byłej szkole
  1. dostawa ww. obiektu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  2. nie dotyczy;
  3. przy nabyciu ww. obiektu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. obiektu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę, podatku naliczonego;
  5. ww. obiekt nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych;
  6. ww. obiekt ani jego część nie był i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
  7. ww. obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
  • Budynek oczyszczalni ścieków
  1. dostawa ww. obiektu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  2. nie dotyczy;
  3. przy nabyciu ww. obiektu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. obiektu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  5. ww. obiekt nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych;
  6. ww. obiekt ani jego część nie był i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
  7. ww. obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
  • Budynek gospodarczy
  1. dostawa ww. obiektu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  2. nie dotyczy;
  3. przy nabyciu ww. obiektu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. obiektu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  5. ww. obiekt nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych;
  6. ww. obiekt ani jego część nie był i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
  7. ww. obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
  • Wiata
  1. dostawa ww. obiektu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  2. nie dotyczy;
  3. przy nabyciu ww. obiektu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. obiektu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  5. ww. obiekt nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych;
  6. ww. obiekt ani jego część nie był i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
  7. ww. obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
 4. Wiata posadowiona jest na działce 470/3.
 5. 1425/3 - w terenach gdzie nie ma MPZP i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. 1425/6 - w terenach gdzie nie ma MPZP i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. 1437 - w terenach gdzie nie ma MPZP i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, działka częściowo zainwestowana budynkiem sali gimnastycznej .
 6. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości...

Stanowisko Wnioskodawcy, sformułowane w piśmie z 14 maja 2015 r.

Gmina stoi na stanowisku, iż transakcja korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego:

 • działka nr 407/3 - art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • działka nr 470/2 - art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • działka nr 1425/3 - art. 43 ust. 9 oraz art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • działka nr 1425/6 - art. 43 ust. 9 oraz art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Celem określenia, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy odwołać się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów art. 4 ust. 2 powołanej ustawy – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Tym samym również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Zauważyć należy, że analiza powołanych wyżej przepisów ustawy o VAT wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy budynek, budowla lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dostawa:

 • budynku po byłej szkole, budynku oczyszczalni ścieków i wiaty posadowionych na działce nr 470/3, oraz
 • budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 470/2,

będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przy nabyciu ww. budynków i budowli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynków. Budynki nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze. Urządzenia budowlane powiązane są w sposób funkcjonalny z budynkiem byłej szkoły.

Ponadto przedmiotem dostawy będą także niezabudowane działki nr 1425/3 i 1425/6, dla których nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że dostawa budynku po byłej szkole wraz z urządzeniami budowlanymi, budynku oczyszczalni ścieków, wiaty i budynku gospodarczego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Dostawa ww. budynków (tj. budynku po byłej szkole, budynku oczyszczalni ścieków, wiaty i budynku gospodarczego) będzie natomiast korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ przy nabyciu tych budynków i budowli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak i również Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ze zwolnienia od podatku będzie również korzystać dostawa gruntu, na którym posadowione są powyżej wymienione budynki i budowle, na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Natomiast dostawa niezabudowanych działek nr 1425/3 i 1425/6, dla których na dzień sprzedaży nie będzie ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy będzie podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 33.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na podstawę prawną zwolnienia powołaną przez podatnika tj. art. 43 ust. 9. Tymczasem prawidłowa podstawa zwolnienia to art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Błąd w powołaniu podstawy prawnej tut. Organ potraktował jako oczywistą omyłkę Wnioskodawcy.

Wobec powyższego uzasadnienia stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania działek zabudowanych o nr ewid. 470/2, 470/3 oraz działek niezabudowanych o nr 1425/3 i 1425/6 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna dotycząca opodatkowania dostawy budynku sali gimnastycznej posadowionego na działkach nr 1436/1 i 1437 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.