IBPP2/4441-7/13/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku dostawy majątku ruchomego

W związku ze skargą z dnia 1 lutego 2012 r. (przesłaną za pośrednictwem poczty – data stempla pocztowego 1 lutego 2013 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 listopada 2012 r. znak: IBPP2/443-832/12/AB w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy majątku ruchomego, doręczoną w dniu 21 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 listopada 2012 r. znak: IBPP2/443-832/12/AB, uznając stanowisko Wnioskodawcy w całości za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek Spółki z dnia 3 sierpnia 2012 r. (data wpływu 9 sierpnia 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 19 października 2012 r. (data wpływu 25 października 2012 r.) oraz pismem z dnia 9 listopada 2012 r. (data wpływu 15 listopada 2012 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy majątku ruchomego, zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 listopada 2012 r. znak: IBPP2/443-832/12/AB stwierdzając, iż stanowisko jest nieprawidłowe.

We wniosku z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca nabył od rolniczej spółdzielni produkcyjnej całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<1> K.C, w skład którego wchodzi m.in. gospodarstwo rolne obejmujące m.in. nieruchomości, budynki i maszyny rolnicze. W ramach struktury organizacyjnej podatnika majątkiem tym zarządza oddział podatnika, zgodnie z odpisem z KRS. Podatnik w terminie krótszym niż pół roku od nabycia dokonał sprzedaży w drodze publicznego przetargu niektórych używanych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, przyczepy, agregaty itp.) stanowiących wcześniej majątek rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Wszystkie te maszyny zostały nabyte przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną w okresie jeszcze przed obowiązywaniem w polskim systemie podatkowym podatku od towarów i usług (VAT), tj. przed rokiem 1993.

Oddział, jakim jest Zakład Doświadczalny w K, nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT. Podatnikiem tym jest I. Majątek, który został sprzedany jest własnością I.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę, w terminie krótszym niż pół roku od daty nabycia przedsiębiorstwa, używanych maszyn rolniczych wchodzących wcześniej w skład tego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<1> K.C, które nabyło te maszyny jeszcze przed pojawieniem się w polskim systemie podatkowym podatku VAT, jest opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż używanych maszyn rolniczych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, dokonana w okresie krótszym niż pół roku od daty nabycia przedsiębiorstwa, dodatkowo gdy zbywca przedsiębiorstwa nabył te maszyny jeszcze przed obowiązywaniem w polskim systemie podatkowym podatku VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przede wszystkim w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 <1> K.C. następuje tzw. sukcesja uniwersalna, tj. przejście wszelkich praw i obowiązków zbywcy na nabywcę tegoż przedsiębiorstwa. Nabywca niejako "wchodzi" w wszelkie prawa i obowiązki zbywcy.

Skoro zatem zbywca przedsiębiorstwa użytkował maszyny rolnicze przez okres ponad pół roku od ich zakupu, to nabywca tegoż przedsiębiorstwa może zaliczyć sobie cały okres użytkowania tych maszyn przez zbywcę, także w celu ustalenia ewentualnego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT w przypadku sprzedaży tych maszyn.

Z kolei na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do transakcji zbycia przedsiębiorstwa nie miała zastosowania ta ustawa, wskutek czego nabywcy nie przysługiwało z tytułu nabycia tych maszyn prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto, skoro zbywca nabył maszyny rolnicze jeszcze przed pojawieniem się w polskim systemie podatkowym podatku od towarów i usług (przed 1993r.), to ani zbywcy przedsiębiorstwa, ani nabywcy nie przysługiwało z tytułu nabycia tych maszyn prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym, jeżeli okres użytkowania maszyn przez nabywcę i zbywcę przedsiębiorstwa łącznie trwa ponad pół roku, to na podstawie art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 2 sprzedaż takich używanych maszyn przez nabywcę przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia z podatkowania podatkiem VAT.

W dniu 19 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IBPP2/443-832/12/AB (skutecznie doręczona w dniu 21 listopada 2012 r.) uznając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku dostawy majątku ruchomego za nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z ww. interpretacją Wnioskodawca pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. znak: L.dz. 4799/12 (data nadania w urzędzie pocztowym 4 grudnia 2012 r., data wpływu 10 grudnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2013 r. znak: D/3/13 (data wpływu 8 stycznia 2013 r.), wezwał do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Tut. organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 4 grudnia 2012 r.

Pismem z dnia 1 lutego 2013 r. znak: L.dz. 596/2013 Skarżący, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na interpretację indywidualną z dnia 19 listopada 2012 r. znak: IBPP2/443-832/12/AB.

W złożonej skardze z dnia 1 lutego 2013 r. Skarżący zarzucił naruszenie art. 551 K.c. i art. 93c Ordynacja podatkowa przez stwierdzenie, że osoba prawna, która nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 nie nabywa ogółu praw i obowiązków o charakterze podatkowym co do nabytego przedsiębiorstwa oraz wchodzących w jego skład majątkowych oraz zarzucił naruszenie art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez stwierdzenie, że dokonana przez skarżącego – nabywcę przedsiębiorstwa sprzedaż używanych przez poprzednika prawnego przez okres ponad 6 miesięcy maszyn rolniczych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Stosownie do art. 54 § 3 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 1 lutego 2013 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącego przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy majątku ruchomego jest prawidłowe.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m. in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Według art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

i. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej;

ii. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z art. 93b ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 93c § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego.

Nadmienić przy tym należy, iż na mocy art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Natomiast na gruncie przepisów regulujących zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług, szczególnie, wobec przepisów Ordynacji podatkowej, uregulowania w zakresie następstwa podatkowoprawnego przewidziane zostały w art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z nimi, w przypadku transakcji zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że na podatniku dokonującym zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ciąży obowiązek dokonania ww. korekty, który zostaje przeniesiony na nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT oznacza więc, że zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako następca zbywającego, jest uprawniony do kontynuowania korekty podatku naliczonego. Regulacja ta nie nakłada na nabywcę przedsiębiorstwa odrębnego obowiązku dokonywania korekty, a jedynie zakłada kontynuację korekty, gdy obowiązek taki ciążył na zbywcy.

Jeśli więc, zbywca nie miał obowiązków w zakresie korekty podatku, to obowiązek taki nie ciąży na nabywcy.

W konsekwencji oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia. Skutkiem tego następstwa jest przeniesienie na nabywcę zasad dotyczących opodatkowania VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem, na warunkach identycznych jakie obowiązywałyby zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabył całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.c., od rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, iż nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. wymaga uznania, że w przypadku zbycia tak określonego przedmiotu jego nabywca traktowany jest jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia. W konsekwencji, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje szczególne rozwiązanie, niezależne od unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej, regulujące prawa i obowiązki następców prawnych. Unormowanie to zawarte jest w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, na jego podstawie nabywcą przedsiębiorstwa tj. Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do odrębnego obowiązku dokonania korekty, a jedynie zakłada kontynuację korekty, gdy obowiązek ten ciążył na zbywcy. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien być traktowany jako następca prawny zbywającego przedsiębiorstwa. Skutkiem czego jest przeniesienie na nabywcę zasad dotyczących opodatkowania VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym majątkiem, na warunkach identycznych jakie obowiązywałyby zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi pkt 22 powyższego artykułu, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

  Według art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (ust. 2 powyższego artykułu).

Powyższe oznacza, że używanie towaru przez użytkownika przez okres 6 miesięcy powoduje możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przy dostawie tego towaru. Zatem istotny jest czas przez jaki towar ten używany jest przez zbywcę towaru. To zaś oznacza, że sprzedaż rzeczy ruchomej, która przez okres co najmniej 6 miesięcy nie była używana przez zbywcę towaru, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył od rolniczej spółdzielni produkcyjnej całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<1> K.C, w skład którego wchodzi m.in. gospodarstwo rolne obejmujące m.in. nieruchomości, budynki i maszyny rolnicze. Podatnik w terminie krótszym niż pół roku od nabycia dokonał sprzedaży w drodze publicznego przetargu niektórych używanych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, przyczepy, agregaty itp.) stanowiących wcześniej majątek rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Wszystkie te maszyny zostały nabyte przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną w okresie jeszcze przed obowiązywaniem w polskim systemie podatkowym podatku od towarów i usług (VAT), tj. przed rokiem 1993.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, iż z analizy powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje dostawę ruchomości tylko w sytuacji, gdy okres ich używania przez podatnika wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Fakt używania ruchomości przez spółdzielnię rolniczą, w przypadku gdy mamy do czynienia z sukcesją powoduje, iż przyjąć należy, że ruchomości, które były składnikami przedsiębiorstwa, które nabył Wnioskodawca, które były użytkowane przez zbywcę ponad pół roku należy traktować jak towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

Tak więc stwierdzić należy, iż w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca przy sprzedaży używanych maszyn rolniczych mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu maszyn, gdyż nabycie to nastąpiło przed 1993 r. kiedy to nie istniał jeszcze podatek VAT, a towary używane był dłużej niż pół roku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.