IBPP2/443-475/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 posadowionego na działce nr 1297/40 oraz dostawy budynku nr 2 posadowionego na działce nr 1294/40.
IBPP2/443-475/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunt zabudowany
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) i z 5 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 posadowionego na działce nr 1297/40,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 2 posadowionego na działce nr 1294/40.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 posadowionego na działce nr 1297/40 oraz dostawy budynku nr 2 posadowionego na działce nr 1294/40.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-475/14/KO oraz z 5 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-475/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

A.sp. z o.o. powstała w 2003 r. i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS ... w dniu 4 sierpnia 2003 r. Spółka nie prowadziła działalności statutowej.

Ponieważ przedmiotem aportu w dniu 9 lutego 2011 r. było przedsiębiorstwo czynność ta pozostaje całkowicie poza zakresem działania ustawy o VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwana dalej ustawą o VAT.

A. J.B., wnoszący aport dokonywał zakupów towarów opodatkowanych służących inwestycji budynku Nr 1 w wysokości większej niż 30% wartości początkowej. Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, A sp. z o.o. w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na nabywcę przeniesiony jest obowiązek dokonywania stosownych korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT.

Ponieważ wnoszący aport A. J.B. był czynnym podatnikiem VAT, który w całości odliczał VAT naliczony (po 1993 r.) a nabywca, A sp. z o.o. podatnikiem prowadzącym działalność opodatkowaną - korekt nie dokonywano.

W dniu 9 lutego 2011 r. do spółki zostało wniesione jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwo osoby fizycznej A. J.B. mieszczące się pod tym samym adresem i prowadzące działalność gospodarczą w zamian za udziały A sp. z o.o. Od dnia wniesienia wkładu niepieniężnego Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wniesionego przedsiębiorstwa i jest to działalność opodatkowana podatkiem VAT w całości. W dniu 5 sierpnia 1981 r. decyzją nr ... oddano w użytkowanie wieczyste J.B. teren przy ul. ... o powierzchni 2.721 m2 - działki 1295/40, 1296/40, 1297/40.

W dniu 25 września 1981 r. J.B. uzyskał pozwolenie na budowę warsztatu samochodowego, który został oddany do użytku 20 listopada 1982, a J.B. rozpoczął działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą: A. J.B.

W okresie lat 1996 do 2000 (zakończenie budowy 22 maja 2000) wartość budynku warsztatu samochodowego (zwanego dalej budynkiem Nr 1) wzrosła odpowiednio z 153.098,21 zł do 658.223,76 zł a podatnik korzystał z pełnego odliczania podatku VAT a budynek Nr 1 był wykorzystywany w całości na działalność opodatkowaną. Budynek Nr 1, o powierzchni 549,8 m2 , był amortyzowany stawką liniową 2,5 % rocznie.

W dniu 2 sierpnia 2000 r. J.B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: A. J.B. dokonał zakupu nieruchomości składającej się z działek 1293/40 i 1294/40 o powierzchni 2.708,00 m2 . Wartość zakupionego gruntu wyniosła 526.596,50 zł i była to cena bez podatku VAT.

Decyzja nr ... z 28 września 2001 r. A. J.B. rozpoczęło budowę salonu samochodowego zwanego dalej budynkiem Nr 2, który posadowiony jest na odrębnej, zakupionej w 2000 roku, nieruchomości. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 741.329,98 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania warunkowo 17 grudnia 2003 (wpis w księdze wieczystej 13 grudnia 2005).

Budynek Nr 2, ze względu na słabą koniunkturę w branży samochodowej, został w całości wynajęty na rzecz P sp. z o.o. na cele działalności gospodarczej sprzedaży samochodów w dniu 7 października 2008 r. Umowa najmu trwa nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Od dnia 1 stycznia 2004 r. budynek Nr 2 jest amortyzowany stawką liniową 2,5 %.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. A sp. z o.o. dokonała sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 1 stosując stawkę podatku VAT 23 % i nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 2 stosując zwolnienie z podatku VAT.

Pismem z 25 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

1.w odniesieniu do budynku nr 1:

 1. w księdze wieczystej ... oraz w załączonym do niniejszego pisma wypisie z rejestru gruntów występują działki nr 1295/40 (1577/40), nr 1296/40 (1575/40) i nr 1297/40 (1573/40) o powierzchni 00.27.78 ha będące w użytkowaniu wieczystym. Działki te oznaczone są w wypisie z rejestru gruntów jako: inne tereny zabudowane. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem serwisu jednopiętrowym, zbudowanym z konstrukcji stalowej, murowanym. Na działkach nr 1295/40 i nr 1296/40 mieszczą się parkingi, place i ogrodzenie przynależne do budynku a stanowią one teren pod planowane inwestycje ronda drogowego. W załączeniu Wnioskodawca przedkłada kserokopie str. 2 do 3 aktu notarialnego sprzedaży z dnia 29.04.2014 r. repertorium A Nr ....
 2. podatnik (J.B.) poniósł wydatki na ulepszenie budynku z przynależnymi parkingami, placami i ogrodzeniem w wysokości większej niż 30%. Budynek został oddany do użytkowania w 1982 roku a nakłady na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekroczyły 30% i zostały zakończone w 2000 roku,
 3. budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez więcej niż 5 lat,
 4. budynek nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

2.w odniesieniu do budynku nr 2:

 1. w księdze wieczystej ... oraz w załączonym do niniejszego pisma wypisie z rejestru gruntów występują działki nr 1293/40 i nr 1294/40 o powierzchni 00.27.08 ha stanowiące własność Spółki. Działki te oznaczone są w wypisie z rejestru gruntów jako: inne tereny zabudowane. Nieruchomość gruntowa składająca się z ww. działek zabudowana jest budynkiem salonu sprzedaży, o powierzchni użytkowej 447,30 m2 . Na działce nr 1293/40 mieści się część palcu składowego i ogrodzenie przynależne do budynku a stanowi ona teren pod planowane rondo drogowe. W załączeniu Wnioskodawca przedkłada kserokopie str. 3 do 4 aktu notarialnego sprzedaży z dnia 29.04.2014 repertorium A Nr ....

budynek nr 2 posadowiony jest na działkach nr 1293/40 i 1294/40.

3.przedmiotem sprzedaży były:

 • budynek nr 1 - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 1295/40 o powierzchni 0,0,0135 ha, nr 1296/40 o powierzchni 0,0233 ha i nr 1297/40 o powierzchni 0,2410 ha określone w wypisie z rejestru gruntów jako inne tereny niezabudowane,
 • budynek nr 2 -własność zabudowanej nieruchomości składającej się z działek 1293/40 o powierzchni 0,0131 ha i nr 1294/40 o powierzchni 0,2577 ha,

4.wszystkie działki oznaczone są symbolem rodzaju użytków Bi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy działki przeznaczone są na działalność handlowo-usługową.

5.Zdaniem Spółki sprzedaż nieruchomości, na które składały się wszystkie działki była dostawą działek zabudowanych.

Pismem z 5 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 1 posadowiona jest tylko na działce 1297/40 natomiast działki 1295/40 i 1296/40 zostały wyodrębnione w 1997 r. postanowieniem Urzędu Miasta w sprawie poszerzenia ulicy M z pierwotnie oddanej (w 1981 r.) w użytkowanie wieczyste działki.

Na tych działkach nie ma posadowionych budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jest to plac nieutwardzony a ogrodzenie nie jest związane na stałe z podłożem (bez podmurówki).

Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 2 posadowiona jest tylko na działce 1294/40 natomiast działka 1293/40 podobnie jak wyżej została wyodrębniona na poszerzenie ulicy.

Podobnie jak w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 1 nie ma tam posadowionych budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jest to plac nieutwardzony a ogrodzenie nie jest na stałe związane z gruntem.

W ewidencji środków trwałych nigdy nie wyodrębniono pozycji parkingi, place i ogrodzenie jako że nie spełniają one definicji budowli w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Użycie w piśmie z dnia 25 sierpnia 2014 sformułowań „ Na działkach nr 1295/40 i nr 1296/40 mieszczą się parkingi, place i ogrodzenie przynależne do budynku a stanowią one teren pod planowane inwestycje ronda drogowego” oraz „Na działce nr 1293/40 mieści się część placu składowego i ogrodzenie przynależne do budynku a stanowi ona teren pod planowane rondo drogowe” miało na celu zobrazowanie problemu i w żaden sposób nie stanowiło wprowadzenia pojęcia budowli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży dwóch nieruchomości zabudowanych Spółka:

 1. W zakresie nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 1, prawidłowo naliczyła podatek VAT należny od sprzedaży nieruchomości, czy nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...
 2. W zakresie nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 2, prawidłowo skorzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż w obecnym stanie prawnym grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

W zakresie pytania 1

Zdaniem wnioskującej Spółki w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 1 warunki zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 punkt 10 ustawy o VAT nie znajdują zastosowania.

Drugą możliwością zwolnienia transakcji z VAT jest art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zdaniem Spółki sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 1 jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług a stawka podatku wynosi 23 %.

W zakresie pytania 2

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy). Dostawa (sprzedaż) przedmiotowych budynków, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Do pierwszego zasiedlenia doszło z chwilą oddania ww. budynków w najem, dzierżawę w 2008 roku. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą (przedmiotową sprzedażą) budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 2, spełniającej określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 posadowionego na działce nr 1297/40,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 2 posadowionego na działce nr 1294/40.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy budynek, budowla lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na działce nr 1297/40 posadowiony jest budynek nr 1. Budynek ten został oddany do użytkowania w 1982 r. Podatnik poniósł nakłady na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Poniesione nakłady przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku. Modernizację budynku zakończono w 2000 r. Budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez więcej niż 5 lat. Budynek nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

W opisie zdarzenia Wnioskodawca wskazał, że na działce nr 1294/40 posadowiony jest budynek nr 2, który w dniu 7 października 2008 r. został w całości wynajęty. Umowa najmu trwa nieprzerwalnie do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 1 i nr 2.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że dostawa budynku nr 1 nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia tego budynku doszło dopiero w momencie jego sprzedaży tj. w dniu 29 kwietnia 2014 r. Dostawa tego budynku będzie natomiast korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż przy jego wytworzeniu w 1982 r. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych przez więcej niż 5 lat.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 jest nieprawidłowe.

Natomiast dostawa budynku nr 2 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem, do którego doszło w momencie wynajmu budynku w 2008 r., a dostawą tego budynku w 2014 r. upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dostawy budynku nr 2 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W związku z powyższym w przypadku dostawy terenów zabudowanych budynkami, budowlami grunt dzieli los prawny posadowionych na nich budynków lub budowli.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W związku z faktem, że dostawa:

 • budynku nr 1 korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
 • budynku nr 2 korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

również zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1297/40, na której jest posadowiony budynek nr 1 i działki nr 1294/40, na której posadowiony jest budynek nr 2 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 1 posadowionego na działce nr 1297/40,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania dostawy budynku nr 2 posadowionego na działce nr 1294/40.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca opodatkowania dostawy działek niezabudowanych nr 1295/40, 1296/40 i 1293/40 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Ponadto należy także zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-475/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.