IBPP2/443-1170/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie dostawy niezabudowanej działki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki gruntu o nr 326/4 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki gruntu o nr 326/4.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 lutego 2015 r. znak: IBPP2/443-1170/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 21 grudnia 2011 r. małżonkowie J. i A. Ł. zakupili prawo użytkowania wieczystego działki numer 4903/110 o obszarze 1,4216 ha pochodzącej z nieruchomości, objętej księgą wieczystą, wraz z prawem własności znajdującej się na tej działce budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie aktu notarialnego. Zakup nastąpił do majątku wspólnego, za środki i na cele prowadzonej przez J. Ł. działalności gospodarczej pod nazwą N. Sprzedający wystawił na transakcję fakturę sprzedaży VAT ze stawką VAT zwolniona. W dniu 12 września 2011 r. małżonkowie J. i A. Ł. zakupili niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu numer 326/4 o powierzchni 7 778 m2 objętą księgą wieczystą oraz zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu numer 339/4 o powierzchni 859 m2 i numer 340/4 o powierzchni 1 788 m2 część składową, których stanowią: parterowy, częściowo podpiwniczony budynek socjalno-administracyjny o powierzchni użytkowej 370,8 m2 i o kubaturze 2 492 m2 oraz ogrodzenie z elementów żelbetonowych prefabrykowanych na podstawie aktu notarialnego. Zakup nastąpił za pieniądze pochodzące z majątku wspólnego małżonków, na cele prowadzenia przez J. Ł. działalności gospodarczej pod nazwą N. Sprzedający wystawił na transakcje faktury sprzedaży VAT dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej ze stawką VAT zwolniona, dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ze stawką VAT 23%. Sprzedający wskazał podstawę zastosowania zwolnienia według artykułu 43 ust. 1, pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT. Przedsiębiorca J. Ł. zamierza sprzedać niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu numer 326/4 innemu podatnikowi VAT.

Dodatkowo przedsiębiorca J. Ł. zamierza przekazać na cele osobiste prawo użytkowania wieczystego działki numer 4903/110 wraz z prawem własności znajdującej się na tej działce budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz przekazać na cele osobiste zabudowaną nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 339/4 i numer 340/4 wraz z prawem własności znajdujących się na tej działce budynku oraz ogrodzenia.

Przedsiębiorca J. Ł. dokonał ulepszenia nieruchomości znajdujących się na działce numer 4903/110, jednakże wydatki, te były niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W uzupełnieniu wskazano, że

I.1.Niezabudowana działka o numerze 326/4 o powierzchni 7 778 m2 objęta księgą wieczystą według planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części dzielnicy G. uchwalonego Uchwałą rady Miejskiej w Z. Przedmiotowy teren jest oznaczony symbolem 14.PP,SM,UR (PP-tereny zabudowy przemysłowej, SM - tereny składów i magazynów, UR - tereny drobnej wytwórczości).

I.2.Budynki i budowle w zakresie działek zabudowanych będących przedmiotem przekazania:

 • budynek - na działce 340/4 (księga wieczysta)
 • budowla - na działkach 339/4, 340/4 (objętych jedną księgą wieczystą), tj.: ogrodzenie z dwóch stron płotem z elementów żelbetowych prefabrykowanych zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miejskim w Z. dot. podatku od nieruchomości jest to budowla, od której płacony jest podatek od nieruchomości
 • budynek biurowy na działce 4903/110 (księga wieczysta )
 • budynek portiernia na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budynek socjalno - produkcyjny na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budynek produkcji podstawowej na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budynek produkcji dodatkowej na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budynek - wiata obudowana blachą - blaszak na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - sieć CO na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - sieć wodociągowa na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - sieć kanalizacyjna na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - sieć energetyczna na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - place składowe na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - nawierzchnie drogowe na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - place i drogi na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - chodniki na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - ogrodzenie na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - oświetlenie na działce 4903/110 (księga wieczysta)
 • budowla - skład na działce 4903/110 (księga wieczysta)

I.3.Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia budynków i budowli posadowionych na działkach o numerach 4903/110 oraz 339/4,340/4.

I.4.Nie dotyczy - gdyż w rozumieniu Wnioskodawcy ogrodzenie jest budowlą.

I.5.Wydatki na ulepszenie

Budynek socjalno-produkcyjny - niezależna nieruchomość wartość początkowa 106 918,11 zł suma ulepszeń 13 484,69 zł (data podniesienia wartości środka trwałego 31 grudnia 2014 r.). Wykonano modernizację zaplecza sanitarno - użytkowego (pomieszczenie jadalni, łazienki, szatni).

Budynek produkcji podstawowej - niezależna nieruchomość, wartość początkowa 242 175,96 zł suma ulepszeń 12 500,00 zł (data podniesienia wartości środka trwałego 31 października 2014 r.). Wykonano bramę w budynku.

Place składowe – niezależna nieruchomość, wartość początkowa 129 332,27 suma ulepszeń 30 200,00 zł

8 000,00 zł (data podniesienia wartości środka trwałego 30 listopada 2013 r.),

6 400,00 zł (data podniesienia wartości środka trwałego 15 stycznia 2014 r.),

15 800,00 zł (data podniesienia wartości środka trwałego 31 marca 2014 r.)

Wykonano utwardzenie powierzchni kamieniem oraz wyłożenie kostką betonową.

Place i drogi - niezależna nieruchomość, wartość początkowa 82 700,51 zł suma ulepszeń 12 355,00 zł. Wykonano utwardzenie terenu i wykonano parking.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1:

Czy dla dostawy nieruchomości niezabudowanej właściwa będzie stawka VAT 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

ad. pytanie 1.

Dostawa nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu stawką 23 %. W związku z faktem, że dostawa dotyczy działki gruntowej niezabudowanej nie będącej działką rolną ani działką leśna lecz działką budowlaną nie mają w tym przypadku zastosowania żadne zwolnienia zawarte w art. 43 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, jak również oddanie w użytkowanie wieczyste, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że każdy kto dokonuje czynności dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż małżeństwo nie należy do żadnej kategorii podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). W świetle art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 ww. Kodeksu).

Zgodnie z brzmieniem art. 36 § 1 oraz § 2 cyt. ustawy, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

W oparciu o art. 37 § 1 pkt 1 ww. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Stosownie do zapisu zawartego w art. 43 § 1 ww. Kodeksu, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak już wyżej stwierdzono, ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom.

Jak wynika z opisu sprawy działka została zakupiona do działalności gospodarczej Wnioskodawcy zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zatem dokonując dostawy tej działki Wnioskodawca będzie działał dla tej czynności jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku dostawy działki o numerze 326/4, która będzie przeznaczona pod zabudowę czynność zbycia tej działki gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie określonym pytaniem nr 1, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska w zakresie pytania nr 2 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.