IBPP2/443-1081/13/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zasadność wystawienia faktury korygującej w związku z dostarczeniem świadectwa zwolnienia z podatku VAT po dokonaniu dostawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2013 r. (data wpływu 21 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z 11 lutego 2014r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury korygującej w związku z dostarczeniem świadectwa zwolnienia z podatku VAT po dokonaniu dostawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 11 lutego 2014r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury korygującej w związku z dostarczeniem świadectwa zwolnienia z podatku VAT po dokonaniu dostawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 14 kwietnia 2013r. dokonano sprzedaży na współwłasność małżeńską nowego samochodu osobowego wystawiając fakturę VAT ze stawką 23% podatku i w tym samym dniu dokonano rejestracji pojazdu. Dowód rejestracyjny wystawiono wg faktury na współmałżonków. Na początku miesiąca października 2013 roku zgłosiła się żona z prośbą o wystawienie faktury korygującej VAT z zastosowaniem stawki 0% na podstawie rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 4 listopada 2011r. paragraf 11 podpunkt 4 i dostarczyła stosowne świadectwo zwolnienia z podatku VAT wystawione przez placówkę zagraniczną w dniu 9 lipca 2013r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można wystawić fakturę korygującą w miesiącu listopad 2013, jeżeli sprzedaż samochodu nastąpiła w miesiącu kwietniu 2013 a stosowne świadectwo wystawione jest po dokonaniu zakupu samochodu w miesiącu lipcu 2013 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy (wyrażonym ostatecznie w piśmie z 11 lutego 2014r.), Wnioskodawca może wystawić fakturę korygującą w miesiącu listopadzie 2013 z zastosowaniem stawki 0% VAT, gdyż w tym terminie otrzymano cały komplet dokumentów tj. świadectwo zwolnienia z podatku VAT wystawione przez placówkę zagraniczną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ocena stanowiska Wnioskodawcy w niniejszej interpretacji została dokonana przez organ w oparciu o przepisy prawa obowiązujące do 31 grudnia 2013r., bowiem Wnioskodawca we wniosku wskazał, że sprawa dotyczy stanu faktycznego zaistniałego w 2013r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W związku z powyższymi regulacjami, podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, zobowiązani są do naliczenia podatku należnego w określonej stawką podatku wysokości i wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 247 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Zgodnie z § 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia, aby móc zastosować obniżoną stawkę 0% podatku na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem, że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada:

wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;

zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

Stosownie do § 11 ust. 4 rozporządzenia w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Zgodnie z § 11 ust. 5 w przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania stawki 0% przy sprzedaży podmiotom wymienionym w § 11 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia jest dostarczenie sprzedawcy dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Sprzedawca powinien otrzymać od nabywcy wymienione w przepisie § 11 ust. 2 rozporządzenia świadectwo oraz zamówienie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Przepisy nie wskazują więc na możliwość dokonania korekty, jeżeli warunki wymienione w § 11 ust. 2 rozporządzenia nie zostały spełnione. W związku z powyższym podatnik nie może dokonać korekty. Zaznaczenia wymaga, że stawkę 0% sprzedawca może również zastosować w sytuacji, gdy na moment dostawy nie posiada fizycznie takiego świadectwa oraz zamówienia a wie, że nabywca takie dokumenty posiada i dostarczy je w terminie późniejszym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 14 kwietnia 2013r. dokonano sprzedaży na współwłasność małżeńską nowego samochodu osobowego. Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT ze stawką 23% podatku. W tym samym dniu dokonano rejestracji pojazdu. Dowód rejestracyjny wystawiono wg faktury na współmałżonków. Na początku miesiąca października 2013 roku zgłosiła się żona z prośbą o wystawienie faktury korygującej VAT z zastosowaniem stawki 0% na podstawie rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 4 listopada 2011r. paragraf 11 podpunkt 4 i dostarczyła stosowne świadectwo zwolnienia z podatku VAT wystawione przez placówkę zagraniczną w dniu 9 lipca 2013r.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku 0% uwarunkowane jest m.in. dostarczeniem sprzedawcy dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia, jednak jeżeli nie nastąpi to przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy sprzedawca winien przynajmniej wiedzieć, że nabywca takie dokumenty posiada i dostarczy je w terminie późniejszym. Jak wynika jednak z treści wniosku, Wnioskodawca w momencie sprzedaży samochodu na współwłasność małżeńską nie posiadał wiedzy, że dokonuje dostawy na rzecz nabywcy wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Zatem skoro dopiero w wyniku późniejszych zdarzeń Wnioskodawca został poinformowany, że dokonał dostawy samochodu osobowego na rzecz takiego podmiotu, dostarczone świadectwo zwolnienia z podatku VAT wystawione przez placówkę zagraniczną, nie uprawnia Wnioskodawcy do wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej w dniu 14 kwietnia 2013r., dokumentującej sprzedaż samochodu.

Reasumując, niezależnie od posiadanych dokumentów, tj. świadectwa zwolnienia z podatku VAT wystawionego przez placówkę zagraniczną (brak zamówienia), Wnioskodawca nie ma prawa do zastosowania stawki 0% dla sprzedanego samochodu osobowego, gdyż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy tj. za kwiecień 2013r. Wnioskodawca nie posiadał dokumentów wymienionych w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.