IBPP1/4512-859/15/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) oraz pismem z 10 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-859/15/BM oraz pismem z 10 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Województwo) planuje zbyć w drodze sprzedaży przetargowej nieruchomość, na którą składa się zabudowana działka gruntu, objęta księgą wieczystą. Przedmiotowa działka gruntu powstała w następstwie podziału większej nieruchomości, która stała się własnością Województwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało stwierdzone w deklaratoryjnej decyzji Wojewody z dnia 17 marca 2000 r. Wcześniej nieruchomość stanowiła mienie Skarbu Państwa we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w B. Podstawą wydania przez Wojewodę decyzji były art. 60 ust. 1 i 3 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Dz. U. Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji - publicznej - w związku reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668).

Ponieważ nabycie nieruchomości było nieodpłatne, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dawnej wodomistrzówki o powierzchni użytkowej około 100,48 m2 plus 43,12 m2 powierzchni piwnicy. Teren działki jest ogrodzony. Część ogrodzenia znajduje się na podmurówce i w tej części stanowi budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Jednakże wg posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy, ogrodzenie z podmurówką wykonane było przez właściciela działki sąsiedniej. Wnioskodawca nie nabywał odpłatnie tego ogrodzenia. Ponadto na działce znajduje się linia napowietrzna na słupach elektrycznych, przy czym linia ta znajduje się w majątku i eksploatacji S.A. i w ocenie Wnioskodawcy stanowi obiekt, o którym mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego, czyli nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej i nie jest przedmiotem dostawy.

Poniżej przedstawiono w punktach wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę informacje, oparte w znacznej mierze na posiadanej szczątkowej dokumentacji archiwalnej, dotyczącej historii dysponowania nieruchomością oraz jej zagospodarowania przez różne podmioty:

 1. Nie później niż w 1965 r. działka została przekazana w użytkowanie Referatu Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ż.
 2. Wg. posiadanych dokumentów, budynek wodomistrzówki został wybudowany w 1965 r., przy czym w dokumentach występuje rozbieżność dotycząca tego, przez kogo. Dokumenty wskazują, że został wybudowany bądź to ze środków resortu rolnictwa a inwestorem i użytkownikiem w pierwszej kolejności w imieniu Skarbu Państwa był Referat Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ż, bądź też, że został wybudowany ze środków Wojewódzkiego Zarządu Wodnych Melioracji w K. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że bardziej prawdopodobna jest pierwsza wersja i należy przyjąć, że inwestorem i pierwszym użytkownikiem w imieniu Skarbu Państwa był Referat Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady narodowej w Ż. Wnioskodawca nie posiada informacji kiedy wybudowane zostało ogrodzenie, jednakże należy przyjąć, że nastąpiło to w tym samym okresie co budowa budynku tj. w 1965 r.
 3. Wg posiadanych dokumentów kolejnymi użytkownikami byli następcy prawni Referatu Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ż. tj. kolejno: Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w B. Rejonowy Oddział w Ż., a następnie Rejonowy Zarząd Wodnych Melioracji w Ż. Wnioskodawca nie posiada wiedzy kiedy dokładnie nastąpiło przekazanie nieruchomości na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w B. Wiadomo natomiast, że nieruchomość została oddana w zarząd Rejonowemu Zarządowi Wodnych Melioracji na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego z dnia 20 października 1993 r. Podmiot ten był jednostką organizacyjną byłego Urzędu Rejonowego w Ż. W 1991 r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody z dnia 28 czerwca 1991 r. zostały podporządkowane temu Wojewodzie. Jednostka ta posiadała własny NIP.
 4. Protokolarne przekazanie nieruchomości w zarząd Rejonowemu Zarządowi Wodnych Melioracji w Ż nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 8 listopada 1994 r.
 5. W dniu 20 lutego 1995 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Rejonowym Zarządem Wodnych Melioracji w Ż, a osobą fizyczną - przedmiot najmu był określony jako mieszkanie zakładowe o łącznej powierzchni 56 m2. Najemcy przysługiwała na użytek także piwnica budynku - nieodpłatnie. Umowa obowiązywała do 2003 r. Po rozwiązaniu umowy nie były nabywane odpłatnie żadne nakłady dokonane w lokalu.
 6. Wnioskodawca, opierając się na posiadanych szczątkowych dokumentach, stwierdza, że nie później niż 1995 r. miała miejsca modernizacja polegająca na zmianie stropodachu na dach dwuspadowy pokryty onduliną. Oddanie do użytku dachu miało miejsce najprawdopodobniej 30 grudnia 1995 r. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, czyim nakładem mogła zostać dokonana modernizacja ani czy przewyższyła ona 30% wartości początkowej.
 7. W dniu 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 199 ust. 2 tej ustawy, zarząd nieruchomości stanowiących m.in. własność Skarbu Państwa, sprawowany w dniu wejścia w życie tej ustawy przez jednostki organizacyjne, przekształca się z tym dniem w trwały zarząd tych nieruchomości.
 8. W dniu 30 listopada 1998 roku Rejonowy Zarząd Wodnych Melioracji został zniesiony i utworzony Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w B. Podmiot ten był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i posiadał własny NIP.
 9. W dniu 31 maja 1999 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w B został przekształcony w Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w B, będący samorządową jednostką budżetową podlegającą Samorządowi Województwa. Podmiot ten był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i posiadał własny NIP.
 10. Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa z dnia 28 grudnia 1999 roku Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w B został połączony z innymi regionalnymi zarządami melioracji urządzeń wodnych w Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Jest jednostką budżetową województwa finansowaną ze środków Samorządu Województwa. Zarząd posiada własny NIP. Podmiot ten jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
 11. W dniu 1 grudnia 2006 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a osobą fizyczną - przedmiot najmu był określony jako lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 100,48 m2 - tj. obejmował całą powierzchnię użytkową budynku (część mieszkalna - bez piwnicy). Umowa obowiązywała do 2011 r. Po rozwiązaniu umowy nie były nabywane od najemcy odpłatnie żadne nakłady dokonane w lokalu.
 12. Decyzją, z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa postanowił o wygaszeniu z dniem 30 września 2012 r. trwałego Zarządu sprawowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w K.
 13. W związku z wydaniem ww. decyzji w dniu 27 września 2012 r., na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przedmiotowa nieruchomość została najpierw przekazana przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwu, a następnie tego samego dnia przekazana Zarządowi Nieruchomości (zwanemu dalej zamiennie także SZN) do zarządzania. Zarząd Nieruchomości jest jednostką budżetową Województwa, która zgodnie z swoim statutem realizuje zadania własne samorządu województwa w zakresie zarządzania nieruchomościami z wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Ww. czynność przekazania nieruchomości Zarządowi Nieruchomości była nieodpłatna i nieopodatkowana. Jako datę nabycia przez Województwo prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel należy w opinii Wnioskodawcy przyjąć datę 30 września 2012 roku, gdyż pomimo wcześniejszego przejęcia nieruchomości, zgodnie z ww. decyzją Zarządu Województwa, dopiero w dniu 30 września 2012 r. miało miejsce wygaszenie trwałego zarządu. Obiekt od momentu przejęcia w dniu 27 września 2012 r. nie był użytkowany.

Ponadto Wnioskodawca, opierając się na posiadanej korespondencji, stwierdza, że w przeszłości część budynku była przedmiotem jeszcze co najmniej jednej umowy najmu zawartej z osobą fizyczną, a także na parterze miał siedzibę Związek Spółek Wodnych, przy czym Wnioskodawcy nie jest wiadome na jakiej podstawie prawnej. Jeśli chodzi o umowę z osobą fizyczną to obowiązywała ona prawdopodobnie od 1988 r. do dnia 31 marca 1994 r. zawarta była przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w B jako wynajmującego. Jeśli chodzi o korzystanie z nieruchomości przez Związek Spółek Wodnych to brak jest w posiadaniu Wnioskodawcy dokumentów dotyczących tej sprawy, przypuszczalnie jednak nie były wnoszone opłaty za dysponowanie parterem budynku przez ten podmiot.

Nie były ponoszone nakłady na ulepszenie nieruchomości inne niż ww. modernizacja stropodachu. Wszelkie prace miały charakter wydatków na bieżące utrzymanie i wymianę starych elementów na nowe np. malowanie ścian, położenie paneli podłogowych, wymiana okien na parterze budynku, wymiana kotła co. w 2006 r. Nakłady na malowanie ścian, wymiana okien i kotła co. oraz położenie paneli podłogowych zostały poniesione przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Oprócz udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu nie była prowadzona przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz kolejnych poprzedników prawnych tej jednostki, żadna działalność na nieruchomości. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz jego poprzednicy prawni nie nabywali odpłatnie od najemców ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W przedmiotowym przypadku nieruchomość stała się własnością Wnioskodawcy w sytuacji, gdy przed przejściem jej własności dochodziło do licznych zmian i przekształceń podmiotów, w których dyspozycji się ona znajdowała. Z tego względu Wnioskodawca nie jest w stanie ocenić na ile posiadana przez niego dokumentacja archiwalna jest kompletna i wiarygodna. Dotarcie natomiast do kompletu dokumentów może być znacznie utrudnione, ze względu na mające miejsce w przeszłości zmiany podmiotowe, a także reformy dotyczące administracji publicznej. Wnioskodawca nie posiada wiedzy o innych okolicznościach dotyczących sprawy.

Ani Wnioskodawca ani ZN bezpośrednio nie zawierał umów najmu, dzierżawy ani innych o odpłatne korzystanie z nieruchomości, ani nie ponosił wydatków na jej ulepszenie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Urząd Marszałkowski Województwa jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Biorąc pod uwagę zawarte umowy cywilnoprawne Urząd Marszałkowski Województwa comiesięcznie odprowadza do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT.

Urząd jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 27 października 1999 r. tj. od dnia potwierdzenia przez Urząd Skarbowy zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Na moment dostawy budynek będzie zaliczał się według PKOB do klasy „budynki mieszkalne jednorodzinne” - symbol 1110.

Ze względu na sformułowanie zadanego w wezwaniu pytania, Wnioskodawca w celu uściślenia wyjaśnia, że lokal mieszkalny i piwnica nie są wyodrębnione prawnie, a co za tym idzie nie są samodzielnymi lokalami, stanowiącymi odrębne nieruchomości. Wyodrębnienie ma jedynie charakter funkcjonalny.

Według wiedzy Wnioskodawcy przekazywanie przedmiotowej nieruchomości kolejnym użytkownikom (następcom prawnym Referatu Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej) nie było czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

W ocenie Wnioskodawcy ciężar udowodnienia sytuacji przeciwnej spoczywa na podatniku. Ponieważ posiadana przez Wnioskodawcę częściowa dokumentacja, pozostała po dawnych użytkownikach nieruchomości, nie wskazuje, aby były to czynności podlegające opodatkowaniu, Wnioskodawca prosi o przyjęcie na potrzeby interpretacji założenia jak powyżej.

Zgodnie z brzmieniem umowy „Najemcy przysługuje nieodpłatnie na wyłączny (wspólny) użytek piwnica”.

Korzystanie z piwnicy miało więc charakter nieodpłatny. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, prawa do korzystania z piwnicy nie można traktować jako odpłatnego świadczenia usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem udostępnienie najemcy piwnicy było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z zawartą umową najmu najemca mógł korzystać z piwnicy.

Odpowiadając na pytanie Wnioskodawca pragnie w pierwszej kolejności sprostować zawarte tam stwierdzenie o przekroczeniu przez ulepszenie 30% wartości początkowej. Wnioskodawca we wniosku o interpretację wskazywał, że nie posiada wiedzy czy przedmiotowa modernizacja przewyższała 30% wartości początkowej.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że po tym ulepszeniu, oddanym do użytku najprawdopodobniej w dniu 30 grudnia 1995 r. mieszkanie było wynajmowane w dalszym ciągu na podstawie umowy zawartej dnia 20 lutego 1995 r. - wg posiadanej wiedzy najem trwał do 2003 r.

Z dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę nie wynika w jaki sposób w tym okresie była wykorzystywana pozostała część budynku. Nie można wykluczyć, że przez pewien czas pokrywający się z okresem najmu na podstawie ww. umowy, w budynku mogła znajdować się jeszcze siedziba Związku Spółek Wodnych (szerzej na ten temat w odpowiedzi na pytanie 7). Ponieważ jednak Wnioskodawca nie jest w stanie potwierdzić tej okoliczności, na potrzeby interpretacji należy przyjąć, że w przedmiotowym okresie pozostała cześć budynku nie była wykorzystywana na żadne cele, w tym, zwłaszcza nie była wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując w okresie 31 grudnia 1995 r. do 2003 r. nieruchomość była wykorzystywana jedynie na podstawie umowy najmu z dnia 20 lutego 1995 r.

W odniesieniu do umowy najmu zawartej z osobą fizyczną Wnioskodawca wyjaśnia, że zgodnie z posiadaną przez Wnioskodawcę wiedzą, dotyczyła ona piętra budynku, a z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie wynika aby dotyczyła ona piwnicy. Jeśli chodzi o korzystanie z budynku przez Związek Spółek Wodnych, zgodnie z posiadaną przez Wnioskodawcę wiedzą, korzystał on z parteru budynków, a z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie wynika aby korzystał z piwnicy.

Stąd na potrzeby interpretacji należy przyjąć, że żaden ze stosunków prawnych z powyższymi podmiotami nie obejmował piwnicy.

Korzystanie z parteru ww. budynku przez Związek Spółek Wodnych było prawdopodobnie nieodpłatne. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków (Dz. U. Nr 17, poz. 109), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2001 r. § 23 „Terenowe organy administracji państwowej mogą udzielać spółce wodnej pomocy. Pomoc ta może polegać w szczególności na: ust. 5 - nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych niezbędnych do wykonywania zadań spółki”. W ocenie Wnioskodawcy ciężar udowodnienia faktu korzystania z nieruchomości na podstawie czynności podlegających opodatkowaniu ciąży na podatniku. Wnioskodawca nie jest w stanie potwierdzić w jakim dokładnie okresie Związek Spółek Wodnych korzystał z parteru budynku, w związku z czym na potrzeby interpretacji należy przyjąć, że ewentualne korzystanie przez ten podmiot nie miało charakteru czynności podlegającej opodatkowaniu.

Podobnie, ze względu na brak możliwości udowodnienia tej okoliczności, należy przyjąć, że Związek Spółek Wodnych nie prowadził w obiekcie działalności podlegającej opodatkowaniu.

Z umowy z dnia 1 grudnia 2006 r. wynika, że przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny o powierzchni 100,48 m2. Z treści umowy nie wynika, aby jej przedmiotem była także piwnica i milczy na temat możliwości jej używania. Na potrzeby interpretacji należy przyjąć, że piwnica nie była przedmiotem najmu a najemca nie był uprawniony do korzystania z niej.

W okresie od dnia przejęcia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach tj. od dnia 27 września 2012 r. nieruchomość stanowi pustostan i nie jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób. Wcześniej nieruchomość znajdowała się w trwałym zarządzie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a jeszcze wcześniej władały nią podmioty wskazane we wniosku. Oprócz udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu nie była prowadzona przez ZMiUW oraz kolejnych poprzedników prawnych jednostki, żadna działalność w budynku.

Wnioskodawca nie wykorzystywał bezpośrednio nieruchomości na cele żadnej działalności, ani opodatkowanej ani zwolnionej z podatku VAT.

Podmioty, które dysponowały nieruchomością wcześniej, poczynając od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz kolejni jego poprzednicy prawni także nie prowadzili żadnej działalności, z wyjątkiem udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu.

W piśmie z 10 lutego 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że w chwili zawarcia umowy najmu w dniu 1 grudnia 2006 r. przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako wynajmującego, podmiot ten był wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był wówczas odrębnym podatnikiem podatku VAT i posiadał własny NIP.

Najem jako odpłatne świadczenie usług był czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedmiotowym przypadku doszło do pierwszego zasiedlenia budynku...
 2. Jaka będzie podstawa zwolnienia transakcji z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1.

Ciężar udowodnienia spełniania przesłanek pierwszego zasiedlania spoczywa na podatniku. W przedmiotowym przypadku nieruchomość stała się własnością Wnioskodawcy w sytuacji, gdy przed jej nabyciem dochodziło do licznych zmian i przekształceń podmiotów, w których dyspozycji się ona znajdowała. Z tego względu Wnioskodawca nie jest w stanie ocenić na ile posiadana przez niego dokumentacja archiwalna jest kompletna i wiarygodna.

Dotarcie natomiast do kompletu dokumentacji może być znacznie utrudnione, ze względu na mające miejsce w przeszłości zmiany podmiotowe, a także reformy dotyczące administracji publicznej. Ponadto posiadane dokumenty wskazują na fakt, że w 1995 r. miała miejsce modernizacja budynku polegająca na zmianie stropodachu na dach dwuspadowy. Należy przyjąć, że modernizacja ta miała charakter ulepszenia. Przy czym Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić, czyim nakładem została dokonana ani czy stanowił on co najmniej 30% wartości początkowej.
Zgodnie art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Fakt dokonania modernizacji stropodachu jest więc istotny. Ze względu na brak informacji o tym czyim i w jakiej wysokości był on nakładem na ulepszenie, przy ocenie czy w przedmiotowym przypadku doszło do pierwszego zasiedlenia, należy brać pod czynności mające na celu oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, dopiero po 1995 r.

Po 1995 r., aż do 2003 r. obowiązywała zawarta w dniu 20 lutego 1995 r. umowa pomiędzy Rejonowym Zarządem Wodnych Melioracji a osobą fizyczną. Należy podkreślić, że w związku z faktem przekształceń podmiotowych, w miejsce wynajmującego wstępowały kolejne podmioty a ostatecznie także Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będący jednostką budżetową Województwa finansowaną z jego środków. Umowa te nie dotyczyła jednak całej powierzchni użytkowej budynku, a korzystanie z piwnicy było nieodpłatne. Uznając więc, oddanie nieruchomości w najem za pierwsze zasiedlenie, zaznaczyć należy, że pierwsze zasiedlenie dotyczyło jedynie części budynku - fragmentu powierzchni mieszkalnej. Za pierwsze zasiedlenie pozostałej części budynku (ale także bez powierzchni piwnicy) uznać należy zawarcie w dniu 1 grudnia 2006 r. przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kolejnej umowy z osobą fizyczną. Podkreślić należy, że chociaż umowa nie została zawarta bezpośrednio przez Wnioskodawcę tj. Województwo, to jednak zostało to dokonane przez jednostkę budżetową Wnioskodawcy w sytuacji gdy nieruchomość pozostawała jego własnością. Umowa ta nie obejmowała powierzchni piwnicy, w związku z tym stwierdzić należy, że również w tym przypadku nie doszło do zasiedlenia powierzchni piwnicy.

W świetle powyższego ocenić należy, że doszło do pierwszego zasiedlenia części budynku, a co więcej od jego dokonania minął okres ponad dwóch lat.

Ponieważ ogrodzenie zostało wybudowane przez właściciela działki sąsiedniej i Wnioskodawca nie nabywał odpłatnie tego ogrodzenia, nie będzie ono przedmiotem dostawy. Nie ma zatem potrzeby do rozpatrywania podstawy jej zwolnienia z podatku.

Pytanie 2.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną, w związku z tym brak jest podstawy do zwolnienia jej dostawy z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedmiotowym przypadku obydwa powyższe warunki są spełnione łącznie, gdyż Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości z mocy prawa a co za tym idzie nieodpłatnie, a ponadto nie były dokonywane wydatki na ulepszenie w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Oznacza to, że dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na ww. podstawie w zakresie w jakim nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Konieczne jest więc rozważenie możliwości zwolnienia dostawy na podstawie tego ostatniego przepisu.
Przewiduje on zwolnienie z podatku dostawy budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

W przedmiotowym przypadku minęło ponad 2 lata od pierwszego zasiedlenia jedynie w stosunku do części budynku. W konsekwencji dostawa budynku może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a.

Stosownie do treści art. 29a ust. 8, ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, a zatem grunty zabudowane, co do zasady, podlegają opodatkowaniu wg. stawki właściwej dla budynku lub budowli, które się na nich znajdują. Dostawa gruntu będzie więc zwolniona z podatku od towarów i usług. W związku z tym cała transakcja będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Według art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem będącym przedmiotem dostawy, który z tym gruntem jest trwale związany.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy, budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Województwo) planuje zbyć nieruchomość, na którą składa się zabudowana działka gruntu, która stała się własnością Województwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało stwierdzone w deklaratoryjnej decyzji Wojewody z dnia 17 marca 2000 r. Wcześniej nieruchomość stanowiła mienie Skarbu Państwa we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w B.

Nabycie nieruchomości było nieodpłatne, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dawnej wodomistrzówki o powierzchni użytkowej około 100,48 m2 plus 43,12 m2 powierzchni piwnicy.

Wg posiadanych dokumentów, budynek wodomistrzówki został wybudowany w 1965 r.

W dniu 20 lutego 1995 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Rejonowym Zarządem Wodnych Melioracji, a osobą fizyczną - przedmiot najmu był określony jako mieszkanie zakładowe o łącznej powierzchni 56 m2. Najemcy przysługiwała na użytek także piwnica budynku - nieodpłatnie. Umowa obowiązywała do 2003 r. Po rozwiązaniu umowy nie były nabywane odpłatnie żadne nakłady dokonane w lokalu.

W dniu 1 grudnia 2006 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a osobą fizyczną - przedmiot najmu był określony jako lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 100,48 m2 - tj. obejmował całą powierzchnię użytkową budynku (część mieszkalna - bez piwnicy). Umowa obowiązywała do 2011 r. Po rozwiązaniu umowy nie były nabywane od najemcy odpłatnie żadne nakłady dokonane w lokalu.

Decyzją z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa postanowił o wygaszeniu z dniem 30 września 2012 r. trwałego Zarządu sprawowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W związku z wydaniem ww. decyzji w dniu 27 września 2012 r., na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przedmiotowa nieruchomość została najpierw przekazana przez Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwu, a następnie tego samego dnia przekazana Zarządowi Nieruchomości do zarządzania. Zarząd Nieruchomości jest jednostką budżetową Województwa, która zgodnie z swoim statutem realizuje zadania własne samorządu województwa w zakresie zarządzania nieruchomościami z wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Ww. czynność przekazania nieruchomości Zarządowi Nieruchomości była nieodpłatna i nieopodatkowana. Jako datę nabycia przez Województwo prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel należy w opinii Wnioskodawcy przyjąć datę 30 września 2012 roku, gdyż pomimo wcześniejszego przejęcia nieruchomości, zgodnie z ww. decyzją Zarządu Województwa, dopiero w dniu 30 września 2012 r. miało miejsce wygaszenie trwałego zarządu. Obiekt od momentu przejęcia w dniu 27 września 2012 r. nie był użytkowany.

Ani Wnioskodawca ani ZN bezpośrednio nie zawierał umów najmu, dzierżawy ani innych o odpłatne korzystanie z nieruchomości, ani nie ponosił wydatków na jej ulepszenie.

Na moment dostawy budynek będzie zaliczał się według PKOB do klasy „budynki mieszkalne jednorodzinne” - symbol 1110.

Przekazywanie przedmiotowej nieruchomości kolejnym użytkownikom (następcom prawnym Referatu Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ż) nie było czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Korzystanie z piwnicy miało charakter nieodpłatny. W związku z tym prawa do korzystania z piwnicy nie można traktować jako odpłatnego świadczenia usług, a zatem udostępnienie najemcy piwnicy było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z zawartą umową najmu najemca mógł korzystać z piwnicy.

Nie później niż 1995 r. miała miejsca modernizacja polegająca na zmianie stropodachu na dach dwuspadowy pokryty onduliną. Oddanie do użytku dachu miało miejsce najprawdopodobniej 30 grudnia 1995 r. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, czyim nakładem mogła zostać dokonana modernizacja ani czy przewyższyła ona 30% wartości początkowej.

Po tym ulepszeniu, oddanym do użytku najprawdopodobniej w dniu 30 grudnia 1995 r. mieszkanie było wynajmowane w dalszym ciągu na podstawie umowy zawartej dnia 20 lutego 1995 r. - wg posiadanej wiedzy najem trwał do 2003 r.

Z dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę nie wynika w jaki sposób w tym okresie była wykorzystywana pozostała część budynku. Nie można wykluczyć, że przez pewien czas pokrywający się z okresem najmu na podstawie ww. umowy, w budynku mogła znajdować się jeszcze siedziba Związku Spółek Wodnych. Ponieważ jednak Wnioskodawca nie jest w stanie potwierdzić tej okoliczności, na potrzeby interpretacji należy przyjąć, że w przedmiotowym okresie pozostała cześć budynku nie była wykorzystywana na żadne cele, w tym, zwłaszcza nie była wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W okresie 31 grudnia 1995 r. do 2003 r. nieruchomość była wykorzystywana jedynie na podstawie umowy najmu z dnia 20 lutego 1995 r.

Z umowy z dnia 1 grudnia 2006 r. wynika, że przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny o powierzchni 100,48 m2.

Podmioty, które dysponowały nieruchomością wcześniej nie prowadziły żadnej działalności, z wyjątkiem udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu.

Wnioskodawca nie wykorzystywał bezpośrednio nieruchomości na cele żadnej działalności, ani opodatkowanej ani zwolnionej z podatku VAT.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia części budynku mieszkalnego dawnej wodomistrzówki o powierzchni 56 m2, gdyż w odniesieniu do tej części budynku doszło do jego wydania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Z wniosku wynika bowiem, że w dniu 20 lutego 1995 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Rejonowym Zarządem Wodnych Melioracji w Ż a osobą fizyczną, która obowiązywała do 2003 r., zatem niezależnie od tego, czy ulepszenie budynku dokonane 30 grudnia 1995 r. polegające na zmianie stropodachu na dach dwuspadowy pokryty onduliną przekroczyło 30%, czy nie przekroczyło 30% wartości początkowej budynku, w odniesieniu do tej części budynku doszło do pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą tej części budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Wnioskodawca wskazał bowiem, że nie były ponoszone nakłady na ulepszenie nieruchomości inne niż ww. modernizacja stropodachu oraz że Wnioskodawca ani ZN nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości.

Tym samym dostawa ww. części mieszkalnej budynku o powierzchni 56 m2 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa ww. części mieszkalnej budynku o powierzchni 56 m2 objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki, w części przyporządkowanej do dostawy tej części budynku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Natomiast w odniesieniu do pozostałej części mieszkalnej budynku dawnej wodomistrzówki, która nie została wynajęta 20 lutego 1995 r. o powierzchni 44,48 m2 (100,48 m2 powierzchnia parteru - 56 m2 powierzchnia wynajęta) nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia. Z wniosku wynika wprawdzie, że po tym jak Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości 1 stycznia 1999 r. na mocy decyzji Wojewody z dnia 17 marca 2000 r., lokal mieszkalny o powierzchni 100,48 m2 (część mieszkalna budynku bez piwnicy) w dniu 1 grudnia 2006 r. został wynajęty na podstawie umowy najmu pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w K (jednostka budżetowa Wnioskodawcy) a osobą fizyczną, jednak czynność ta w odniesieniu do Wnioskodawcy nie wypełniała definicji pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż czynność ta nie została dokonana przez Wnioskodawcę, tylko odrębny od Wnioskodawcy podmiot tj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w K - wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Wnioskodawcy, będący odrębnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym własny NIP. Wnioskodawca wskazał natomiast we wniosku, że nie wykorzystywał bezpośrednio nieruchomości na cele żadnej działalności, ani opodatkowanej ani zwolnionej z podatku VAT oraz że przekazanie przez Wnioskodawcę nieruchomości Zarządowi Nieruchomości (jednostce budżetowej Wnioskodawcy) było czynnością nieodpłatną i nieopodatkowaną. Również jak wskazał Wnioskodawca, przekazywanie przedmiotowej nieruchomości kolejnym użytkownikom (następcom prawnym Referatu Wodnych Melioracji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ż) nie było czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym dostawa części mieszkalnej budynku dawnej wodomistrzówki, która nie została wynajęta 20 lutego 1995 r., nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym należy zbadać czy w tej sytuacji wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy części budynku dawnej wodomistrzówki, która nie została wynajęta 20 lutego 1995 r., na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że przy nabyciu ww. budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie nieodpłatne). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. części budynku niewynajmowanej na podstawie umowy z 20 lutego 1995 r. określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy tej części budynku określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Wobec powyższego, dostawa ww. części budynku niewynajmowanej na podstawie umowy z 20 lutego 1995 r. będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. części budynku o powierzchni 44,48 m2 objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki, w części przyporządkowanej do dostawy tej części budynku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Odnośnie dostawy części budynku o powierzchni 43,12 m2 (piwnicy) należy zauważyć, że dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że nie nastąpiło oddanie ww. części budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Na podstawie umowy najmu zawartej 20 lutego 1995 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Wodnych Melioracji w Ż a osobą fizyczną najemcy przysługiwała na użytek także piwnica budynku nieodpłatnie, jednak jak wskazał Wnioskodawca, udostępnienie najemcy piwnicy było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

W związku z powyższym należy zbadać czy w tej sytuacji wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy piwnicy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z wniosku wynika, że przy nabyciu ww. budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie nieodpłatne). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. części budynku (piwnicy) określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy piwnicy określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Wobec powyższego, dostawa ww. części budynku o powierzchni 43,12 m2 (piwnicy) będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. części budynku o powierzchni 43,12 m2 (piwnicy) objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki, w części przyporządkowanej do dostawy tej części budynku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia dostawy ogrodzenia z podmurówką oraz linii napowietrznej na słupach elektrycznych. Wnioskodawca wskazał bowiem we wniosku, że ogrodzenie zostało wybudowane przez właściciela działki sąsiedniej i Wnioskodawca nie nabywał odpłatnie tego ogrodzenia zatem nie będzie ono przedmiotem dostawy. Natomiast linia napowietrzna na słupach elektrycznych nie jest przedmiotem dostawy ponieważ znajduje się w majątku i eksploatacji S.A. i nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.