IBPP1/4512-841/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
IBPP1/4512-841/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniono pismem z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 grudnia 2015 r. nr IBPP1/4512-841/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, dalej Spółka, na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 stycznia 2004 r. repertorium A, nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr: 460/25, 461/25 oraz 462/25 i stanowiący przedmiot odrębnej własności budynek hali magazynowej nr 2 posadowiony na działce nr 460/25, a także budowle w postaci: drogi wewnętrznej przez którą przebiega tor kolejowy na działce nr 461/25 oraz placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i tor kolejowy na działce nr 462/25.

Działka nr 460/25 ujęta jest w księdze wieczystej, a działki nr 461/25 oraz 462/25 w księdze wieczystej. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie budynku hali magazynowej nr 2, a także na budowle posadowione na działkach nr 461/25 i 462/25, w wysokości co najmniej 30 % ich wartości początkowej.

Spółka zamierza dokonać dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki 460/25, 461/25 oraz 462/25 oraz posadowionego na tym gruncie budynku hali magazynowej nr 2 oraz budowli.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 16 sierpnia 1999 r.

Przedmiotowe obiekty posadowione na działkach nr 460/25, 461/25, 462/25 są budynkami oraz budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z wyłączeniem suwnicy która stanowi urządzenie techniczne obiektu budowlanego w postaci placu składowego. Wskazane obiekty są trwale związane z gruntem w rozumieniu przepisów ww. ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Obiekt położony na działce nr 460/25 - hala magazynowa nr 2 jest trwale związany z gruntem posiada symbol PKOB 1252 (Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe). Budowla w postaci drogi wewnętrznej przez którą przebiega tor kolejowy na działce nr 461/25 wg klasyfikacji PKOB posiada nr 2121 (drogi szynowe kolejowe) i 2112 (ulice i drogi pozostałe). Działka 462/25 stanowiąca plac składowy sklasyfikowany w klasyfikacji PKOB pod numerem 2420 - wyposażona jest w suwnice będącą urządzeniem technicznym (KŚT 646) oraz tor kolejowy (PKOB - 2121).

Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek nr 460/25, 461/25, 462/25 udokumentowane zostało fakturą od firmy Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe S.- D. M. ul. K. 12, 23-200 K.

W dacie zakupu nabycie prawa wieczystego użytkowania było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, natomiast nabycie przedmiotowych obiektów budowlanych było czynnością podlegającą opodatkowaniu, korzystającą ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, ponieważ grunt nie podlegał opodatkowaniu, natomiast obiekty posadowione na nim korzystały ze zwolnienia od podatku.

Pierwsze zasiedlenie przedmiotowych obiektów budowlanych miało miejsce w dacie ich nabycia, tj. 29 stycznia 2004 r. (data faktury oraz sporządzenia aktu notarialnego). Dostawa budynku hali magazynowej nr 2 i przedmiotowych budowli, będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Przypomnieć przyjdzie, że Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku hali magazynowej nr 2, a także na budowle posadowione na działkach nr 461/25 i 462/25, w wysokości co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Budynek hali magazynowej nr 2 i budowle posadowione na działkach 460/25, 461/25 i 462/25 nie były wynajmowane ani wydzierżawiane - były wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dostawa budynku hali magazynowej nr 2 oraz budowli w postaci drogi wewnętrznej przez, którą przebiega tor kolejowy na działce nr 461/25, a także placu składowego wyposażonego w suwnicę i tor kolejowy na działce nr 462/25 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy VAT, należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze, że na budynek hali magazynowej nr 2, jak i na opisane w polu 67 budowle nie były ponoszone nakłady na ulepszenie w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej, należy przyjąć, że pierwsze zasiedlenie omawianego budynku i budowli miało miejsce w dacie ich nabycia, czyli 29 stycznia 2004 r. (data sporządzenia aktu notarialnego). Dostawa budynku hali magazynowej nr 2 i przedmiotowych budowli, jako dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, będzie korzystała z fakultatywnego zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Wnioskodawca podał we wniosku, że zamierza dokonać dostawy prawa użytkowania wieczystego działek nr 460/25, 461/25 i 462/25 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach: hali magazynowej nr 2, drogi wewnętrznej i toru kolejowego, który przebiega przez tę drogę, placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i toru kolejowego.

W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela. W świetle powołanego przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatna dostawa gruntu jak i prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów.

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych.

Mające być przedmiotem dostawy hala magazynowa nr 2 posadowiona na działce nr 460/25 oraz droga wewnętrzna i tor kolejowy przebiegający przez przedmiotową drogę posadowione na działce nr 461/25 a także plac składowy - wyposażony w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i tor kolejowy posadowione na działce nr 462/25 będące odpowiednio budynkiem i budowlami objętymi jak wskazał Wnioskodawca PKOB, spełniają definicję towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zauważyć, ze zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W odniesieniu do znajdującej się na działce nr 462/25 suwnicy Wnioskodawca wskazał, że jest to urządzenie techniczne stanowiące wyposażenie placu składowego.

Mając zatem na uwadze, że jak wskazał Wnioskodawca przedmiotowa suwnica jest w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane urządzeniem technicznym, związanym z obiektem budowlanym – placem składowym, zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie samodzielną budowlą, którą uznaje się za odrębny towar na gruncie podatku od towarów i usług, zatem ww. urządzenie należy traktować jako element przynależny do budowli (placu składowego) i opodatkować łącznie z tym placem z którym jest powiązany, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla obiektu budowlanego posadowionego na działce, według zasad przedstawionych dla budowli.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać m.in. umowę sprzedaży, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto w świetle art. 29a ust. 8 cytowanej ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak już stwierdzono z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego działek nr 460/25, 461/25 i 462/25 oraz prawo własności posadowionych na: działce nr 460/25 hali magazynowej nr 2, na działce nr 461/25 drogi wewnętrznej przez którą przebiega tor kolejowy oraz na działce nr 462/25 placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i toru kolejowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa przedmiotowych budynku i budowli zlokalizowanych na działkach nr 460/25, 461/25 i 462/25 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług dnia 29 stycznia 2004 r. nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr: 460/25, 461/25 oraz 462/25 i stanowiący przedmiot odrębnej własności budynek hali magazynowej nr 2 posadowiony na działce nr 460/25, a także budowle w postaci: drogi wewnętrznej przez którą przebiega tor kolejowy na działce nr 461/25 oraz placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i tor kolejowy na działce nr 462/25.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek nr 460/25, 461/25, 462/15 udokumentowane zostało fakturą od firmy Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe S.- D. M. ul. K. 12, 23-200 K.

W dacie zakupu nabycie prawa wieczystego użytkowania było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, natomiast nabycie przedmiotowych obiektów budowlanych było czynnością podlegającą opodatkowaniu, korzystającą ze zwolnienia od podatku w związku z czym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, ponieważ grunt nie podlegał opodatkowaniu, natomiast obiekty posadowione na nim korzystały ze zwolnienia od podatku. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku hali magazynowej nr 2, a także na budowle posadowione na działkach nr 461/25 i 462/25, w wysokości co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Pierwsze zasiedlenie przedmiotowych obiektów budowlanych miało miejsce w dacie ich nabycia, tj. 29 stycznia 2004 r. Dostawa budynku hali magazynowej nr 2 i przedmiotowych budowli, będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Odnosząc się do zagadnienia pierwszego zasiedlenia wskazanego we wniosku budynku hali magazynowej nr 2 oraz budowli: drogi wewnętrznej, toru kolejowego przebiegającego przez przedmiotową drogę, placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i toru kolejowego, tut. organ zauważa, że ich sprzedaż będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przedmiotowy budynek i budowle były bowiem przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT korzystającej ze zwolnienia od podatku. Czynnością tą była sprzedaż tych obiektów na rzecz Wnioskodawcy dnia 29 stycznia 2004 r. udokumentowana fakturą od firmy Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe S.- D. M. ul. K. 12, 23-200 K. Jednocześnie po nabyciu przedmiotowych obiektów nie były one ulepszane przez Wnioskodawcę w zakresie przekraczającym 30% ich wartości początkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Czynność dostawy przedmiotowych obiektów na rzecz Wnioskodawcy stanowiła zatem pierwsze zasiedlenie tego budynku i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jednocześnie od pierwszego zasiedlenia upłynęły ponad dwa lata.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowego budynku i budowli posadowionych na działkach nr 460/25, 461/25 i 462/25 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym również zbycie działek (prawa użytkowania wieczystego) nr 460/25, 461/25 i 462/25, na których posadowiony jest budynek hali magazynowej nr 2 oraz budowle w postaci drogi wewnętrznej, toru kolejowego przebiegającego przez przedmiotową drogę, placu składowego - wyposażonego w urządzenie techniczne w postaci suwnicy i toru kolejowego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż budynku hali magazynowej nr 2 i wskazanych we wniosku budowli, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 41-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.