IBPP1/4512-632/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy blach i prętów ołowianych na rzecz Wnioskodawcy oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych transakcji.
IBPP1/4512-632/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. dostawa
 3. dostawca
 4. faktura
 5. obciążenia
 6. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy blach i prętów ołowianych na rzecz Wnioskodawcy oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy blach i prętów ołowianych na rzecz Wnioskodawcy oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych transakcji.

Wniosek uzupełniono pismem z 24 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 września 2015 r. nr IBPP1/4512-632/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje nabywanie blach ołowianych grubych i cienkich oraz prętów ołowianych. Zarówno blachy, jak i pręty ołowiane, które będzie nabywał Wnioskodawca, wytwarzane są w wyniku obróbki plastycznej ołowiu rafinowanego lub stopów ołowiu.

Blachy mają postać wyrobów o powierzchniach płaskich, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które mają kształt prostokątny (włączając kwadratowy), a ich grubość nie przekracza jednej dziesiątej szerokości.

Pręty mają postać wyrobów walcowanych, wyciskanych lub ciągnionych nie w zwojach, posiadających jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „spłaszczone koła” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). W przypadku prętów o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą one mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości.

W przypadku prętów o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowane prostokąty”) mogą one mieć grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

Zarówno blachy, jak i pręty nabywane przez Wnioskodawcę nie będą stanowiły odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane blachy i pręty ołowiane jako surowiec do produkcji ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu w instalacji hutniczej, będącej w jego posiadaniu. W konsekwencji takiego wykorzystania blachy i pręty utracą pierwotny kształt.

Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi o wydanie informacji klasyfikacyjnej w zakresie nadania symbolu klasyfikacyjnego PKWiU blachom ołowianym grubym i cienkim oraz prętom ołowianym, szczegółowo opisując we wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego zarówno wyroby, które zamierza nabywać, jak i ich planowane przeznaczenie.

W wyniku złożenia powyższego wniosku Wnioskodawca otrzymał informację klasyfikacyjną z dnia 3 lipca 2015 r., znak ... w której Urząd Statystyczny stwierdził, że:

 • blachy ołowiane objęte wnioskiem Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 24.43.21.0 „Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu”;
 • pręty ołowiane objęte wnioskiem Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 25.99.29.0 „Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Blachy i pręty ołowiane będą nabywane przez Wnioskodawcę od dostawców będących podatnikami VAT, niekorzystających ze zwolnienia podmiotowego od podatku. Planowane dostawy blach i prętów ołowianych nie będą objęte zwolnieniem od podatku.

W piśmie z 24 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nabyte przez niego blachy ołowiane grube i cienkie oraz pręty ołowiane będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabycie przez Wnioskodawcę wyżej wymienionych towarów będzie udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy transakcje zakupu blach i prętów ołowianych będą podlegały rozliczeniu w zakresie podatku należnego przez dokonujących dostawy i czy w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawców blach i prętów ołowianych...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje zakupu blach i prętów ołowianych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będą podlegały rozliczeniu w zakresie podatku należnego przez dokonujących dostawy, a w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez tychże dostawców blach i prętów ołowianych.

Powyższe stanowisko jest uzasadnione następującymi przesłankami:

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU) dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do VATU realizowane pomiędzy czynnymi podatnikami VAT podlegają rozliczeniu przez nabywcę (na zasadzie mechanizmu tzw. „odwróconego obciążenia”). W konsekwencji dostawcy powyższych towarów: (i) nie rozliczają podatku należnego (art. 17 ust. 2 VATU) oraz (ii) nie wykazują danych w zakresie stawki i kwoty podatku na wystawianych fakturach VAT sprzedaży (art. 106e ust. 4 pkt 1 VATU), a w ich miejsce umieszczają stosowne informacje o obowiązku rozliczenia podatku przez nabywcę (art. 106e ust. 1 pkt 18 VATU).

W załączniku nr 11 do VATU wymienione zostały m.in. określone kategorie towarów ołowianych, w szczególności „Ołów nieobrobiony plastycznie”, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 24.43.11.0 (poz. 22e załącznika). Poszczególne pozycje załącznika odwołują się przy tym bezpośrednio do towarów objętych konkretnymi grupowaniami PKWiU (za wyjątkiem złota inwestycyjnego). Jednakże żadna pozycja załącznika nr 11 do VATU nie odnosi się do towarów objętych grupowaniami PKWiU 24.43.21.0 „Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu” oraz 25.99.29.0 „Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które zostały wskazane przez Urząd Statystyczny jako właściwe dla sklasyfikowania odpowiednio blach i prętów ołowianych, które zamierza nabywać Wnioskodawca w okolicznościach opisanych szczegółowo w niniejszym wniosku oraz uprzednio we wniosku o wydanie informacji klasyfikacyjnej.

Wobec braku symboli PKWiU 24.43.21.0 oraz 25.99.29.0 w załączniku nr 11 do VATU, dostawy towarów objętych tymi grupowaniami nie podlegają rozliczeniu w zakresie podatku należnego na zasadzie „odwrotnego obciążenia”. W konsekwencji dostawy przedmiotowych towarów podlegają rozliczeniu w zakresie podatku należnego na zasadach ogólnych, tzn. przez dokonujących dostaw, którzy powinni w wystawianych fakturach VAT wskazywać m.in. dane w zakresie stawki i kwoty podatku. W rezultacie nabywcom powyższych towarów przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez ich dostawców (w oparciu o postanowienia art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VATU).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z kolei w myśl art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT stanowi wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Powyższe regulacje wprowadzają wykaz towarów, których nabycie ma obowiązek opodatkować nabywca. Jest to mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Natomiast w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wymienione w tym załączniku podatnikiem pozostaje sprzedawca.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony to obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Tym samym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie wskazanym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione zostaną ww. określone warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Przepis art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, jakie elementy powinna zawierać faktura.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 12, 13 i 14 ww. ustawy faktura powinna zawierać:

12.stawkę podatku;

13.sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Na podstawie art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy, faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabywanie blach ołowianych grubych i cienkich oraz prętów ołowianych. Zarówno blachy, jak i pręty ołowiane, które będzie nabywał Wnioskodawca, wytwarzane są w wyniku obróbki plastycznej ołowiu rafinowanego lub stopów ołowiu.

Zarówno blachy, jak i pręty nabywane przez Wnioskodawcę nie będą stanowiły odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane blachy i pręty ołowiane jako surowiec do produkcji ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu w instalacji hutniczej, będącej w jego posiadaniu. W konsekwencji takiego wykorzystania blachy i pręty utracą pierwotny kształt.

Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi o wydanie informacji klasyfikacyjnej w zakresie nadania symbolu klasyfikacyjnego PKWiU blachom ołowianym grubym i cienkim oraz prętom ołowianym, szczegółowo opisując we wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego zarówno wyroby, które zamierza nabywać, jak i ich planowane przeznaczenie.

W wyniku złożenia powyższego wniosku Wnioskodawca otrzymał informację klasyfikacyjną z dnia 3 lipca 2015 r., znak ..., w której Urząd Statystyczny stwierdził, że:

 • blachy ołowiane objęte wnioskiem Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 24.43.21.0 „Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu”;
 • pręty ołowiane objęte wnioskiem Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 25.99.29.0 „Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Blachy i pręty ołowiane będą nabywane przez Wnioskodawcę od dostawców będących podatnikami VAT, niekorzystających ze zwolnienia podmiotowego od podatku. Planowane dostawy blach i prętów ołowianych nie będą objęte zwolnieniem od podatku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż na jego rzecz blach i prętów ołowianych będzie podlegała rozliczeniu w zakresie podatku należnego przez dokonujących dostawy i czy w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawców blach i prętów ołowianych.

Odnosząc się do powyższej kwestii stwierdzić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia, tj. sytuacja, że podatnikami są również podmioty nabywające towary, ma zastosowanie w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Ustawodawca we wskazanym załączniku celem identyfikacji towarów wchodzących w jego zakres posłużył się klasyfikacją statystyczną towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca na potrzeby stosowania ustawy o VAT odwołał się od dnia 1 lipca 2011 r., do klasyfikacji statystycznych, celem identyfikacji danej czynności, zgodnie z ww. art. 5a ustawy o VAT.

Należy zaznaczyć, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę, który dokonuje zakupu następujących towarów:

 • blachy ołowiane - PKWiU 24.43.21.0;
 • pręty ołowiane - PKWiU 25.99.29.0.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wskazane PKWiU 24.43.21.0 obejmuje „Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu”; natomiast PKWiU 25.99.29.0 obejmuje „Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż jeśli przedmiotowe towary, o których mowa we wniosku, objęte zostały wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikacją PKWiU 24.43.21.0 oraz 25.99.29.0, to ich dostawa na rzecz Wnioskodawcy jako dostawa towarów niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zawierającym katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, nie będzie objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, polegającymi na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W konsekwencji sprzedaż przedmiotowych wyrobów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez kontrahenta Wnioskodawcy na zasadach ogólnych stawką podatku VAT właściwą dla tych towarów. Kontrahent dokonujący na rzecz Wnioskodawcy dostawy przedmiotowych towarów obowiązany będzie również do udokumentowania dostaw tych towarów na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o VAT fakturami VAT (zawierającymi również stawkę i kwotę podatku).

Jeśli zatem Wnioskodawca dokonując zakupu ww. towarów otrzymuje faktury od kontrahentów z wykazanym podatkiem VAT, wówczas nie znajdzie zastosowania powołany wyżej przepis art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

W konsekwencji w sytuacji gdy jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz nabyte przez niego blachy ołowiane grube i cienkie oraz pręty ołowiane będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dostawy tych towarów.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „transakcje zakupu blach i prętów ołowianych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będą podlegały rozliczeniu w zakresie podatku należnego przez dokonujących dostawy, a w konsekwencji Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez tychże dostawców blach i prętów ołowianych”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację. Wobec powyższego załączony do wniosku dokument nie był przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska Wnioskodawcy dokonano wyłącznie na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 41-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.