IBPP1/4512-455/15/MS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli.
IBPP1/4512-455/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunt zabudowany
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 5. proporcja
 6. stawki podatku
 7. zwolnienia podatkowe
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) oraz pismem z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) i pismem z 28 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli - jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego 25 działek oraz w prawie własności posadowionych na nich budynków i budowli - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie stwierdzenia czy do wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powinien być wliczony obrót z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. do tut. organu, wpłynął wniosek z 18 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli.

Wniosek został uzupełniony pismem z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 czerwca 2015 r. nr IBPP1/4512-455/15/MS oraz pismem z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) i pismem z 28 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Przeważającą działalnością Spółki jest transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (PKD 2007 49.31.Z). Spółka jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w ... przy ul. ... o łącznej powierzchni 45.543 m2 oraz właścicielem znajdujących się na nich budynków i budowli („nieruchomości”).

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Miasta Y. Spółka powstała w 2007 r. na skutek podziału Y. Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Y. przez przeniesienie części majątku tej spółki, w tym nieruchomości o których mowa wyżej, na nowo zawiązaną Spółkę MPK – Y. Sp. z o.o.

Nieruchomości od chwili rozpoczęcia przez Spółkę działalności w 2008 r. do chwili obecnej są wykorzystywane przez spółkę do prowadzonej działalności gospodarczej, są zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów są zaliczane do środków trwałych - używanych na potrzeby działalności gospodarczej Spółki.

Nieruchomości te nie były i nie są przedmiotem jakiejkolwiek umowy o ich używanie przez osoby trzecie. W stosunku do tej nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego. Od początku użytkowania nieruchomości Spółka nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie.

Spółka planuje zbycie nieruchomości w drodze jednorazowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków i budowli lub etapowo w drodze sprzedaży udziałów we współwłasności tych praw.

W piśmie z 7 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami i budowlami zostało nabyte przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i do tej działalności są wykorzystywane od momentu wejścia w posiadanie do chwili planowanej sprzedaży.

Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

Wnioskodawca jest następcą podatkowym poprzedniego właściciela – Y. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w rozumieniu przepisu art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wykorzystywał obiekty budowlane do prowadzenia działalności gospodarczej użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wszedł w posiadanie nieruchomości w ten sposób, że nieruchomości te wchodziły w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego stanowiącego mienie należące do likwidowanego przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które Gmina Miasta Y. wniosła do spółki Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki.

Na działkach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy zostały wybudowane budynki i budowle wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma z określeniem daty oddania do użytkowania.

Poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie budynków i budowli natomiast poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu obiektów, które wchodziły w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanowiącego mienie należące do likwidowanego przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które Gmina Miasta Y. wniosła do spółki Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki.

Wykaz budynków i budowli wybudowanych i nabytych przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy z określeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lub nabyciu poszczególnych obiektów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie żadnego budynku i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ponosił wydatki na ulepszenie obiektów budowlanych posadowionych na działkach w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu i przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków i z tego prawa skorzystał - szczegółowe informacje w tym zakresie, oraz czas przez który obiekty te w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez poprzednika prawnego do czynności opodatkowanych, zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

Poprzednik prawny nie oddał w najem/dzierżawę obiektów budowlanych znajdujących się na działkach.

Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę będą wyłącznie składniki majątku trwałego (działka, budynki, budowle), tzn. mienie, które będzie przedmiotem sprzedaży, nie będzie stanowić całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego.

Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży składa się z 25 geodezyjnie wyodrębnionych działek.

Na nieruchomość mającą być przedmiotem sprzedaży nie składają się działki niezabudowane.

Przedmiotem sprzedaży będzie 25 geodezyjnie wyodrębnionych działek zabudowanych.

Wykaz budynków i budowli znajdujących się na każdej działce stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma. Wszystkie obiekty budowlane znajdujące się na działkach stanowią budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Budynki i budowle znajdujące się na działkach są trwale z gruntem związane.

Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie żadnego budynku i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od początku użytkowania nieruchomości Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Sprzedaż nieruchomości będzie miała miejsce w przyszłości.

Załącznik nr 1

Wykaz budynków i budowli wybudowanych przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy z określeniem daty oddania do użytkowania

TABELA - załącznik pdf - s. 10.

Załącznik nr 2

Wykaz budynków i budowli wybudowanych i nabytych przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy z określeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lub nabyciu poszczególnych obiektów.

Uwaga! Numeracja L.p. zgodna z wnioskiem.

TABELA - załącznik pdf - s. 11.

Załącznik nr 3

Zestawienie poniesionych wydatków na ulepszenie obiektów budowlanych przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy, z określeniem okresu wykorzystywania przez poprzednika prawnego do czynności opodatkowanych.

TABELA - załącznik pdf - s. 12.

Załącznik nr 4

Wykaz budynków i budowli na działkach zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży przez MPK Y. sp. z o.o. z określeniem PKOB.

TABELA - załącznik pdf - s. 13.

W piśmie z 21 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że poprzednik prawny Wnioskodawcy - YGK Sp. z o.o. jest następcą prawnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa.

YGK Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 września 1993 r. Wniesienie do kapitału zakładowego YGK Sp. z o.o. aportu w postaci mienia pozostałego po zlikwidowanym w tym celu Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w R. nastąpiło uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników YGK Sp. z o.o. z dnia 13 lipca 1994 r.

MPK przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, lecz w okresie od lipca 1993r. nie poniosło wydatków na nabycie lub modernizację obiektów budowlanych.

Majątek, który został przekazany do YGK Sp. z o.o. został nabyty przez MPK bez prawa do odliczenia VAT.

Wykazane w załączniku nr 3 budynki ulepszone przez poprzednika prawnego były wykorzystywane przez MPK – Y. Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych.

W zał. nr 3 po pozycji 4. pozycja dotyczy środka trwałego nr 29150026 ogrodzenie trwałe.

Wnioskodawca jest właścicielem całości prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli.

Przedmiotem planowanej transakcji jest:

 1. Sprzedaż całości prawa użytkowania wieczystego i własności budynków i budowli (pytanie nr 1 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej)
 2. lub
 3. Sprzedaż udziału we współwłasności (pytanie nr 2 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).

W piśmie z 28 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że środek trwały o numerze inw. 29150236 - ogrodzenie jest posadowiony na działce o nr 2428/6 obr. 216 ... PKOB ww. środka trwałego posiada symbol 2420.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana sprzedaż nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT...
 2. Czy planowana sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości (udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału we współwłasności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT...
 3. (Pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 7 lipca 2015 r.) Czy do wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powinien być wliczony obrót z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Planowana sprzedaż nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.
 2. Planowana sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości (udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz udziału we współwłasności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.
 3. (Stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 7 lipca 2015 r.) Do wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT nie powinien być wliczony obrót z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

Uzasadnienie:

Do ad.1) i ad. 2).

Co do zasady zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Jednakże wyjątek stanowią dostawy dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT). Zwolnieniu podlega także dostawa nieobjęta ww. zwolnieniem pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów - co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, co w przypadku nieruchomości Spółki nie miało miejsca, w związku z czym planowana transakcja będzie stanowić pierwsze zasiedlenie w rozumieniu w.w. przepisów ustawy VAT, a to oznacza, że do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Mając jednakże na uwadze, że w stosunku do obiektów wchodzących w skład nieruchomości Spółce jako dokonującej ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również że Spółka nie ponosiła żadnych wydatków na ich ulepszenie, do planowanej transakcji znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Do ad.3)

Spółka rozlicza podatek naliczony na zasadach ogólnych, z tym że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Spółka odrębnie określa kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z planowaną sprzedażą zwolnioną, o której mowa w punkcie 1) i 2) przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości, bez ustalania proporcji przypisanych czynnościom w stosunku do których Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o której mowa w art. 90 ust. 3. Nieruchomości tj. budynki i budowle będące przedmiotem planowanej sprzedaży, są zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów są zaliczane do środków trwałych używanych na potrzeby działalności gospodarczej Spółki.

Zgodnie z art. 90. ust. 5 ustawy o VAT, do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów prawa podatkowego są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli - za nieprawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego 25 działek oraz w prawie własności posadowionych na nich budynków i budowli - za nieprawidłowe,
 • w zakresie stwierdzenia czy do wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powinien być wliczony obrót z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości - za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytań Wnioskodawcy dotyczących skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności budynków i budowli oraz wyliczenia proporcji, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielne kilku osobom. Na tym polega współwłasność. Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 K.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 K.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 K.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości, na które składają się grunt (działki 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2420/2, 2423/1, 2423/2, 2435/5, 2435/7) wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a i b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekt liniowy zgodnie z art. 3 pkt 3a ww. ustawy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane niesklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Wnioskodawca wskazał następujące symbole PKOB dla budynków i budowli znajdujących się na mającej być przedmiotem sprzedaży nieruchomości: garaże - PKOB 1251, budynek warsztatów główny - PKOB 1251, wiata magazynowa - PKOB 1252, budynek acetylenowni - PKOB 1251, wiata składu ogumienia - PKOB 1252, zbiornik paliwa - PKOB 2420, zbiornik na olej zużyty - PKOB 2420, wiata stalowa nad stan. ogum. - PKOB 1252, budynek dyspozytorni - PKOB 1251, budynek kotłowni - PKOB 1251, portiernia - PKOB 1251, dyspozytornia - PKOB 1251, wiata dla myjni - PKOB 1252, kanalizacja deszczowa - PKOB 2223, kanalizacja sanitarna - PKOB 2223, sieć elektrycz. kablowa oświetl. - PKOB 2224, instalacja telefoniczna - PKOB 2221, sieć wodociągowa zewnętrzna - PKOB 2222, drogi - PKOB 2112, place - PKOB 2112, chodniki – PKOB 2112, ogrodzenie trwałe - PKOB 2420, kanał remontowy - PKOB 2420, zakładowa sieć ciepłownicza - PKOB 2222, kanalizacja technologiczna - PKOB 2223, kanały rewizyjno- przelotowe - PKOB 2420, mały osadnik na tłuszcze i błoto - PKOB 2420, ogrodzenie PKOB - 2420.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje, działy i grupy w PKOB w dziale 12 mieszczą się budynki niemieszkalne. Grupa 125 - Budynki przemysłowe i magazynowe: Klasa 1251- budynki przemysłowe, Klasa 1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.

W dziale 21 obejmującym infrastrukturę transportu, mieści się grupa 211 - Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe: Klasa 2112 - Ulice i drogi pozostałe.

W dziale 22 mieszczą się rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Grupa 221 - Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe. Grupa 222- Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze.

Natomiast w dziale 24 mieszczą się obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe. Grupa 242 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane: Klasa 2420 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zauważyć w tym miejscu należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji - zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z powyższego wynika więc, że organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji obiektów budowlanych, stąd niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe podane przez Wnioskodawcę.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie prawa użytkowania wieczystego 25 działek oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz ewentualne zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego 25 działek oraz udziału w prawie własności posadowionych na nich budynków i budowli, dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT obejmuje zatem tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji jest konsekwencją postanowień art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.).

Polskie przepisy VAT osiągają więc dozwolony przez dyrektywę skutek – tj. uznanie, że przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na inny podmiot nie jest dostawą, poprzez regulację zawartą w art. 6 ustawy o VAT.

Jednocześnie ustawodawca poprzez regulacje zawarte w przepisie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT wprowadził obowiązek skorygowania podatku naliczonego od nabytych towarów lub środków trwałych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego w tym zakresie następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

Regulacje zwarte w art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT mają na celu zachowanie zasady neutralności VAT, tj. w każdym przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego, w szczególności co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur uzyskanych przez poprzednika. Oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny.

Powyżej wyrażona zasada sukcesji w podatku od towarów i usług zakłada zatem, że nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przysługują takie same uprawnienia w zakresie tego podatku, jakie przysługiwały zbywcy ww. przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istota tak rozumianej sukcesji sprowadza się do tego, że nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowany jak jego zbywca – tak jakby do zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie doszło.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywając nieruchomości w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wszedł jednocześnie w prawa i obowiązki swojego poprzednika prawnego na gruncie ustawy o VAT. Tym samym w zakresie w jakim poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego należy uznać, że przysługiwało ono i Wnioskodawcy jako następcy prawnemu. Natomiast w zakresie w jakim poprzednikowi prawnemu nie przysługiwało prawo do odliczenia należy uznać, że nie przysługiwało ono i Wnioskodawcy jako następcy prawnemu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c,

art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Sp. z o.o.), czynny podatnik VAT, w 2008 r., nabył prawo użytkowania wieczystego działek 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2420/2, 2423/1, 2423/2, 2435/5, 2435/7 oraz prawo własności posadowionych na nich budynków i budowli (garaże, budynek warsztatów główny, wiata magazynowa, budynek acetylenowni, wiata skład ogumienia, zbiornik paliwa, zbiornik na olej zużyty, wiata stalowa nad stan. ogum., budynek dyspozytorni, budynek kotłowni, portiernia, dyspozytornia, wiata dla myjni, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektrycz. kablowa oświetl., instalacja telefoniczna, sieć wodociągowa zewnętrzna, drogi, place, chodniki, ogrodzenie trwałe, kanał remontowy, zakładowa sieć ciepłownicza, kanalizacja technologiczna, kanał rewizyjno- przelotowy, kanał rewizyjno- przelotowy, mały osadnik na tłuszcze i błoto, ogrodzenie) w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Y. Gospodarki Komunalnej, tj. w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca jest następcą podatkowym poprzedniego właściciela – Y. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w rozumieniu przepisu art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wykorzystywał obiekty budowlane do prowadzenia działalności gospodarczej użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. nabył w 1994 r. działki nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2420/2, 2423/1, 2423/2, 2435/5, 2435/7 oraz prawo własności posadowionych na nich budynków i budowli (garaże, budynek warsztatów główny, wiata magazynowa, budynek acetylenowni, wiata skład ogumienia, zbiornik paliwa, zbiornik na olej zużyty, wiata stalowa nad stan. ogum., budynek dyspozytorni, budynek kotłowni, portiernia, dyspozytornia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektrycz. kablowa oświetl., instalacja telefoniczna, sieć wodociągowa zewnętrzna, drogi, place, chodniki, ogrodzenie trwałe, kanał remontowy) w ramach aportu przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, tj. w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

Natomiast wiatę dla myjni, zakładową sieć ciepłowniczą, kanalizację technologiczną, kanał przelotowy nr ewid. 29150231, kanał przelotowy nr ewid. 29150231, mały osadnik na tłuszcze i błoto, ogrodzenie nr ewid. 291502236 poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wybudował we własnym zakresie.

Ponadto poprzednik prawny Wnioskodawcy – Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ponosił wydatki na ulepszenie budynku warsztatów głównego (w lipcu 2004 r.), budynku kotłowni (w grudniu 2003 r.), kanalizacji technologicznej (w grudniu 2002 r. i w grudniu 2004 r.) oraz grodzenia trwałego (w grudniu 2001 r. i w czerwcu 2002 r.) w każdym przypadku wydatki były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie wskazanych budynków i budowli.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że poprzednik prawny Y. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Y. w okresie od lipca 1993 r. nie ponosił nakładów na nabycie lub modernizację obiektów budowanych. Zatem przekazane aportem do Y. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. budynki i budowle zostały nabyte lub wybudowane przez tego poprzednika gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy ustawy o VAT.

W kontekście powyższego stanu faktycznego na pytanie tut. organu „kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie poszczególnych budynków i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi obiektów budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej...”

Wnioskodawca stwierdził, że nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie żadnego budynku i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomości nie są i nie były przedmiotem jakiejkolwiek umowy o ich używanie przez osoby trzecie.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dla wskazanych we wniosku budynków i budowli (mających być przedmiotem planowanej sprzedaży) nabytych przez Wnioskodawcę w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Y. Gospodarki Komunalni Sp. z o.o., która z kolei przedmiotowe obiekty nabyła w drodze aportu przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Y. (w części dokonując ich modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej budynku lub budowli) lub wybudowała we własnym zakresie, nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Należy zatem dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przedmiotowych budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że przy nabyciu garaży, wiaty magazynowej, budynku acetylenowni, wiaty składu ogumienia, zbiornika paliwa, zbiornika na olej zużyty, wiaty stalowej nad stan. ogum., budynku dyspozytorni, portierni, dyspozytorni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej kablowej oświetleniowej, instalacji telefonicznej, sieci wodociągowej zewnętrznej, dróg, placów, chodników, kanału remontowego, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych budynków i budowli gdyż prawo to nie przysługiwało jego poprzednikom podatkowym. Wnioskodawca nabył przedmiotowe budynki i budowle w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Y. Gospodarki Komunalni Sp. z o.o., która z kolei przedmiotowe obiekty nabyła w drodze aportu przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Y., a więc w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Y. przekazane do Y. Gospodarki Komunalni Sp. z o.o., budynki i budowle nabyło bez prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca jak i jego poprzednicy prawni nie dokonał ulepszenia tych budowli przekraczającego 30% ich wartości początkowej od którego przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym dostawa przedmiotowych budynków i budowli spełnia określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT warunki dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym sprzedaż tych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa działki nr 2423/2 w całości, a działek 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2420/2, 2423/1, 2435/5, 2435/7 w części przyporządkowanej do tych budynków i budowli, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W konsekwencji także dostawa udziału w prawie własności tych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2423/2 w całości, a działek 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2420/2, 2423/1, 2435/5, 2435/7 w części przyporządkowanej do tych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ponadto z wniosku wynika, że poprzednik Wnioskodawcy Y. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wybudował wiatę dla myjni, zakładową sieć ciepłowniczą, kanalizację technologiczną, 2 kanały rewizyjno-przelotowe, mały osadnik na tłuszcze i błoto i ogrodzenie. Poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich budowie. Jednocześnie poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał ulepszenia kanalizacji technologicznej w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej od którego miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym dostawa przedmiotowego budynku i budowli nie spełnia określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT warunków dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym sprzedaż tego budynku i budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa działek nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2430, 2431 i 2432/2 w części przyporządkowanej do tego budynku i tych budowli, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Również dostawa udziału w prawie własności ww. budynku i budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT a dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2430, 2431 i 2432/2 w części przyporządkowanej do budynku i budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Do przedmiotowej sprawy nie znajdzie zastosowania również zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 gdyż Wnioskodawca nie wykorzystywał przedmiotowych nieruchomości wyłącznie do czynności zwolnionych.

W związku z powyższym dostawa ww. obiektów oraz działek nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2430, 2431 i 2432/2 w części przyporządkowanej do tych obiektów będzie objęta 23% stawką VAT.

Powyższe ma zastosowanie zarówno do sprzedaży tych nieruchomości jak i udziałów we współwłasności tych nieruchomości.

Ponadto z wniosku wynika, że przedmiotem planowanej sprzedaży ma być budynek warsztatów główny, budynek kotłowni oraz ogrodzenie trwałe. Przy nabyciu przedmiotowych budynków oraz budowli poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym przedmiotowe budynki i budowla były modernizowane odpowiednio w lipcu 2004 r., grudniu 2003 r., grudniu 2011 r. i czerwcu 2002 r. Nakłady na przedmiotowe ulepszenia przekraczały 30% wartości początkowej tych obiektów a Wnioskodawcy (tj. poprzednikowi prawnemu) przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych ulepszeń.

W związku z powyższym planowana sprzedaż tych budynków i budowli będzie spełniała warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, natomiast nie będzie spełniała warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Jednak zgodnie z ww. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z wniosku wynika, że przedmiotowe budynki i budowla po ulepszeniu były wykorzystywane przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych odpowiednio przez 3 lata i 5 miesięcy, przez 4 lata, przez 5 lat i 6 miesięcy. Ponadto przedmiotowe budynki i budowla były po nabyciu w 2008 r. wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca stwierdza bowiem, że nieruchomości od chwili rozpoczęcia działalności w 2008 r. do chwili obecnej są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w odniesieniu do przedmiotowych budynków i budowli spełniony został warunek określony w art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Tym samym dostawa przedmiotowych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym, również dostawa działek nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2423/1, 2435/5 i 2435/7 w części przyporządkowanej do tych obiektów, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Również dostawa udziału w prawie własności tych budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT a dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2426/4, 2426/3, 2424/1, 2424/2, 2424/3, 2429, 2430, 2431, 2432/2, 2433/4, 2413, 2415/1, 2415/2, 2417/1, 2417/2, 2420/1, 2421, 2423/1, 2435/5 i 2435/7 w części przyporządkowanej do tych obiektów będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że planowana sprzedaż całej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów 25 działek oraz własności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest również stanowisko, że planowana sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości (udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów 25 działek oraz udziału we współwłasności budynków i budowli) będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.

Jak bowiem wykazano w niniejszej interpretacji dostawa działek (lub udziałów) nr 2428/6, 2428/3, 2426/5, 2430, 2431 i 2432/2 w części będzie opodatkowana wg 23% stawki VAT.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdą przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jednocześnie, według ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl przepisu art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust, 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W świetle art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Stosownie do art. 90 ust. 9a ustawy przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Z analizy cyt. wyżej przepisów wynika, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ust. 2 ustawy oraz następnych ustępach tego artykułu, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że proporcja wyliczana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zatem, w liczniku tak ustalonej proporcji uwzględnia się obrót z czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, tzn. wartości transakcji, od których - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy - przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwoty z licznika) oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje to prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku (czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, tak więc nie uwzględnia się ich w proporcji).

Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Analiza okoliczności sprawy w odniesieniu do powołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że obrotu uzyskanego z tytułu wskazanej we wniosku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca nie powinien uwzględnić przy obliczaniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W odniesieniu do wskazanych we wniosku środków trwałych mających być przedmiotem sprzedaży został spełniony warunek, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, tj. używania opisanych środków trwałych na potrzeby działalności Wnioskodawcy.

W konsekwencji obrotu uzyskanego z tytułu sprzedaży o której mowa we wniosku nie należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT nie powinien być wliczony obrót z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.