IBPP1/4512-412/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr 471/32 zabudowanej płytami betonowymi, brukiem, asfaltem i dwoma budynkami gospodarczymi oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT
IBPP1/4512-412/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr 471/32 zabudowanej płytami betonowymi, brukiem, asfaltem i dwoma budynkami gospodarczymi oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr 471/32 zabudowanej płytami betonowymi, brukiem, asfaltem i dwoma budynkami gospodarczymi oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 26 czerwca 2015 r. nr IBPP1/4512-412/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659, 805, 906 i 1200) nieruchomości objętych księga wieczystą składających się z działek ewidencyjnych nr 471/28 o pow. 0,9818 ha, 471/30 o pow. 0,2351 ha, 471/32 o pow. 0,4785 ha, 471/35 o pow. 0,0484 ha, 471/37 o pow. 0,0031 ha, 472/6 o pow. 0,5455 ha, 472/8 o pow. 1,2584 ha, 473/4 o pow. 0,0104 ha, 473/6 o pow. 0,0115 ha, 473/8 o pow. 0,0093 ha, 474/5 o pow. 0,1353 ha, 474/7 o pow. 0,0620 ha, 475/5 o pow. 0,0246 ha, 475/7 o pow. 0,0113 ha oraz 473/7 o pow. 0,0025 ha, 474/6 o pow. 0,0163 ha, 475/6 o pow. 0,0029 ha, 472/7 o pow. 0,3591 ha, 473/5 o pow. 0,0061 ha, 472/9 o pow. 0,0022 ha, 473/3 o pow. 0,0011 ha, 471/34 o pow. 0,1042 ha, 472/5 o pow. 0,0584 ha, 471/33 o pow. 0,1514 ha, 471/36 o pow. 0,0768 ha, 471/31 o pow. 0,2126 ha, 471/29 o pow. 0,1810 ha.

Własność przedmiotowych nieruchomości Gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody z dnia 6 stycznia 1992 r. Od dnia 1 października 1996 r. nieruchomości były przedmiotem dzierżawy. Umowa została rozwiązana. Obecnie teren jest w posiadaniu Gminy, która nie poczyniła na nim, żadnych nakładów dokonano natomiast rozbiórki zdewastowanych budynków hotelowych. Na działce nr 471/32 znajdują się dwa budynki gospodarcze. Pozostały teren pokryty jest płytami betonowymi, wybrukowany i wyasfaltowany. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym od 22 lutego 1995 r. i składa deklarację VAT-7.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego co wyklucza możliwość określenia statusu podatkowego nabywcy przed jego wyłonieniem.

Obydwa budynki usytuowane na działce nr 471/32 są trwale związane z gruntem. Symbol PKOB tych obiektów - 1274.

Sformułowanie „pozostały teren” użyte we wniosku o udzielenie interpretacji prawa podatkowego we fragmencie: „Na działce nr 471/32 znajdują się dwa budynki gospodarcze. Pozostały teren pokryty jest płytami betonowymi, wybrukowany i wyasfaltowany” oznacza teren działki nr 471/32 nie zajęty pod dwa budynki gospodarcze oraz teren wszystkich pozostałych działek wymienionych we wniosku.

Płyty betonowe, bruk i asfalt są trwale związane z gruntem i są budowlami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528).

Symbol PKOB tych obiektów - 2420.

Płyty betonowe, bruk i asfalt znajdują się na każdej z działek wymienionych we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dokonywana w ramach umowy sprzedaży dostawa działki nr 471/32 pokrytej płytami betonowymi, wybrukowanej i wyasfaltowanej, dodatkowo zabudowanej budynkami gospodarczymi będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. W przypadku stwierdzenia, że dostawa korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w pytaniu pierwszym - czy Gmina może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych podatkiem VAT w stawce 23% w oparciu o art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, na skutek wprowadzonej art. 48 k.c. zasady superficies solo cedit, zgodnie z którą do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz brzmienia art. 191 k.c, który stanowi, że własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową - budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie stają się przedmiotem własności właściciela gruntu i dzielą los prawny gruntu. Także zawarta w art. 46 § 1 k.c, definicja legalna nieruchomości określa, że nieruchomościami są również części pow. ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z wyżej powołaną regulacją koresponduje art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z dyspozycją którego w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wyżej powołane przepisy przemawiają za przyjęciem stanowiska, że grunt, z którym trwale złączone są budynki lub budowle również będące przedmiotem dostawy - opodatkowany jest wedle tej samej stawki podatkowej co budynki i budowle na nim położone. Co do zasady dostawa budynków, budowli, gruntów jest opodatkowana stawką podatkową 23% zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres nie krótszy niż 2 lata.

Teren położony przy ul. R. stanowią działki pokryte płytami betonowymi, wybrukowane i wyasfaltowane, z których jedna jest dodatkowo zabudowana budynkami gospodarczymi. W myśl art. 3 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,768, 822,1133,1200, z 2015 r. poz. 151, 200) przez budowlę należy rozumieć „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”. Odnosząc wyżej powołane regulacje do zaistniałego w omawianym przypadku stanu faktycznego, należy w ocenie Wnioskodawcy uznać że przedmiotem dostawy przekazywanym przez Gminę jest grunt wraz z budynkami i budowlami tj. nieruchomość zabudowana, przy przenoszeniu własności której Gmina może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do pytania nr 2 - w ocenie Wnioskodawcy Gmina może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych w oparciu o art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług o ile spełni wymóg, o którym mowa w tym przepisie dotyczący złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. R..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr 471/32 zabudowanej płytami betonowymi, brukiem, asfaltem i dwoma budynkami gospodarczymi oraz możliwości rezygnacji z tego zwolnienia i opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca planuje sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości objętej księga wieczystą składającej się m.in. z działki ewidencyjnej nr 471/32 zabudowanej płytami betonowymi, brukiem, asfaltem i dwoma budynkami gospodarczymi. Własność przedmiotowych nieruchomości Gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody z 6 stycznia 1992 r. Od 1 października 1996 r. nieruchomość była przedmiotem dzierżawy. Umowa została rozwiązana. Obecnie teren jest w posiadaniu Gminy, która nie poczyniła na nim, żadnych nakładów.

Obydwa budynki usytuowane na działce nr 471/32 są trwale związane z gruntem. Symbol PKOB tych obiektów - 1274.

Pozostały teren działki nr 471/32 pokryty jest płytami betonowymi, wybrukowany i wyasfaltowany.

Płyty betonowe, bruk i asfalt są trwale związane z gruntem i są budowlami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Symbol PKOB tych obiektów - 2420.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że dostawa ww. działki nr 471/32 zabudowanej trwale związanymi gruntem budowlami w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu i dwoma budynkami gospodarczymi nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Jak wynika z opisu sprawy ww. nieruchomość była przedmiotem dzierżawy od 1 października 1996 r., a Wnioskodawca nie dokonał na tej nieruchomości żadnych nakładów.

Tut. Organ rozumie zatem, ze przedmiotem dzierżawy była cała działka nr 471/32 wraz ze wszystkimi posadowionymi na niej budynkami i budowlami.

Tym samym dostawa ww. budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu oraz dwóch budynków gospodarczych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa ww. budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu oraz dwóch budynków gospodarczych objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 471/32, na której posadowione są ww. budowle i budynki, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Gmina może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest również kwestia czy w przypadku dostawy ww. budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu oraz dwóch budynków gospodarczych możliwa będzie rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT i wybór opodatkowania sprzedaży tej nieruchomości.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego co wyklucza możliwość określenia statusu podatkowego nabywcy przed jego wyłonieniem.

Zatem skoro Wnioskodawca (zbywca ww. budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu i dwóch budynków gospodarczych) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i jeżeli również nabywca ww. nieruchomości w momencie dostawy będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, to Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11.

Ustawodawca nie przewidział dla dostawy ww. budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu i dwóch budynków gospodarczych preferencyjnych stawek podatku VAT, zatem w przypadku rezygnacji ze zwolnienia dla tej dostawy i wyboru opodatkowania ww. dostawy, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 i art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i opodatkowania dostawy przedmiotowych budowli w postaci płyt betonowych, bruku, asfaltu i dwóch budynków gospodarczych na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, dostawa działki nr 471/32 na której ww. budowle i budynki są posadowione, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, będzie również opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Gmina może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy ww. nieruchomości w oparciu o art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług o ile spełni wymóg, o którym mowa w tym przepisie dotyczący złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy ww. zabudowanej nieruchomości, należało uznać za prawidłowe, o ile sprzedaż będzie dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Należy zaznaczyć, że kwesta dotycząca opodatkowania dostawy działek nr 471/28, 471/30, 471/35, 471/37, 472/6, 472/8, 473/4, 473/6, 473/8, 474/5, 474/7, 475/5, 475/7, 473/7, 474/6, 475/6, 472/7, 473/5, 472/9, 473/3, 471/34, 472/5, 471/33, 471/36, 471/31, 471/29, została załatwiona odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-412/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.