IBPP1/4512-363/15/MG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na gruncie budynkiem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.
IBPP1/4512-363/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. nieruchomość zabudowana
 4. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 5095/79 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 5095/79.

Wniosek został uzupełniony pismem z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 czerwca 2015 r. nr IBPP1/4512-363/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.Według KRS dłużnika X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. KRS:..., prowadzi działalność - data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców ... - przedmiotem której są:

Dział 3 KRS:

Rubryka 1 Przedmiot działalności

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 11, 07, Z, produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

2 14, 19, Z, produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

3 15, 20, Z, produkcja obuwia

4 17, 12, Z, produkcja papieru i tektury

5 17, 21, Z, produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

6 17, 23, Z, produkcja artykułów piśmiennych

7 17, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

8 18, 11, Z, drukowanie gazet

9 18, 12, Z, pozostałe drukowanie

10 18, 13, Z, działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

11 18,14, Z, introligatorstwo i podobne usługi

12 18, 20, Z, reprodukcja zapisanych nośników informacji

13 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

14 28, 23, Z, produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

15 31, 01, Z, produkcja mebli biurowych i sklepowych

16 31, 02, Z, produkcja mebli kuchennych

17 31, 09, Z, produkcja pozostałych mebli

18 32, 13, Z, produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

19 32, 40, Z, produkcja gier i zabawek

20 32, 99, Z, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

21 33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

22 46, 34, B, sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

23 47, 25, Z, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

24 49, 41, Z, transport drogowy towarów

25 55, 10, Z, hotele i podobne obiekty zakwaterowania

26 55, 20, Z, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

27 55, 90, Z, pozostałe zakwaterowanie

28 56, 10, A, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

29 58, 11, Z, wydawanie książek

30 58, 13, Z, wydawanie gazet

31 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

32 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem

33 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

34 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

35 63, 12, Z, działalność portali internetowych

36 63, 91, Z, działalność agencji informacyjnych

37 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

38 66, 21, Z, działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

39 66, 22, Z, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

40 66, 29, Z, pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

41 73, 11, Z, działalność agencji reklamowych

42 73, 20, Z, badanie rynku i opinii publicznej

43 74, 20, Z, działalność fotograficzna

44 82, 30, Z, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów

45 93, 29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

46 95, 24, Z, naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla X Sp. z o. o.:

PKD: Brak danych odnośnie PKD

SIC:

Napój słodowy 20829900

Napoje chłodzące 54990203

EKD: Sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych 52.25.2.

2.Według informacji uzyskanej od Naczelnika Urzędu Skarbowego K. ww. spółka figuruje jako podatnik podatku od towarów i usług, od sierpnia 2013 r. składa większość deklaracji VAT-7 bez podpisu, brak reakcji na wezwania organu, brak kontaktu ze spółką.

3.Organ egzekucyjny nie posiada informacji, czy dostawa na rzecz dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr KW: ... wraz z posadowionym na niej budynkiem, była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

4.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania celu nabycia przez dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze KW:... wraz z posadowionym na niej budynkiem, domniemywa się, że powyższe prawa w nieruchomości zostały nabyte dla celów prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych (energetyzujących).

5.Według wpisu w Dziale II Księgi Wieczystej nr: ...nieruchomość ta została nabyta przez dłużnika na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 lutego 2008 r. - Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J.K. , repertorium A Nr ...

6.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania sposobu wykorzystania przez dłużnika nieruchomości przez cały okres jej posiadania, domniemywa się, że powyższe prawa w nieruchomości dłużnik wykorzystywał dla celów prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych (energetyzujących).

7.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania sposobu wykorzystania przez dłużnika nieruchomości przez cały okres jej posiadania, domniemywa się, że powyższe prawa w nieruchomości dłużnik wykorzystywał dla celów prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych (energetyzujących). Nie jest wiadome czy nieruchomość była wykorzystywana przez dłużnika do czynności opodatkowanych, czy zwolnionych. Ze względu na charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika domniemywa się, że nieruchomość ta wykorzystywana była do czynności opodatkowanych.

8.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania czy przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych, czy też stanowiła towar handlowy.

9.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania czy przy nabyciu budynku przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

10.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze KW: ... wraz z posadowionym na niej budynkiem zostało zakupione przez spółkę dłużną na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 lutego 2008 r. - Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J.K., repertorium A Nr ....

11.Organ nie posiada informacji w zakresie wskazania czy przy nabyciu lub wybudowaniu budynku przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na nieruchomości brak innych budowli niż budynek - pawilon (przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno-biurowy) - zakupiony wraz z prawem użytkowania wieczystego j/w.

12.Przedmiotem sprzedaży użytkowania wieczystego będzie działka o nr ewidencyjnym: ..., położona w obrębie ewidencyjnym: S.

13.Na działce j/w. tj.: ..., posadowiony jest budynek stanowiący odrębną nieruchomość - pawilon o pow. użytkowej 570,13 m2 (przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno-biurowy).

14.Według ustawy z 2006 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118, ze zm.) oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na gruncie posadowiony jest budynek, tj. „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”; „zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

15.Symbol budynku w/g Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, określony na podstawie opinii biegłego, który dokonał opisu nieruchomości w sprawie: 1251 (przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno-biurowy).

16.Budynek wybudowany został w latach 70-tych, następnie rozbudowany o magazyn opakowań, oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań nr WPP.JP... z dnia 23 lipca 2002 r.

17.Budynek został oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań nr WPP.JP...z dnia 23 lipca 2002 r. na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J. K., repertorium A Nr ..., należy sądzić, że pierwsza sprzedaż budynku nastąpiła na rzecz spółki dłużnej - X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. - dnia 14 lutego 2008 r.

18.Organ egzekucyjny nie posiada informacji w zakresie, czy dłużnik ponosił wydatki związane z ulepszeniem budynku.

19.Organ egzekucyjny nie posiada informacji czy budynek był wynajmowany/dzierżawiony. Na podstawie opisu dokonanego przez biegłego sądowego rzeczoznawcę majątkowego, można przypuszczać, że budynek z uwagi nie był przez dłużnika wynajmowany/dzierżawiony.

20.Przedmiotem sprzedaży nie będą działki niezabudowane.

Przedmiotem egzekucji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położone w D., dla których Sąd Rejonowy w D. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze:..., przysługujące dłużnikowi: X ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. NIP..., REGON..., KRS nr: ...ul. ... K.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1.Na pytanie zadane w wezwaniu „Od kogo w dniu 14 lutego 2008 r. dłużnik nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem, czy było to nabycie od podmiotu działającego w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, od podmiotu gospodarczego czy też od podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT...”, Wnioskodawca podał, że prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem zostały nabyte przez dłużnika na podstawie:

-umowy sprzedaży z dnia 14 lutego 2008 r. - Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J. K., repertorium A Nr ...

od:

-S. J. S. syn J. i K., pesel: ..., NIP ... zam. D. Jak opisano w treści ww. aktu notarialnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiły składnik majątku osobistego Pana S. S. nie stanowiły składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą „S” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.C. w rozumieniu art. 112 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).

2.W odpowiedzi na pytanie „Czy nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i budynku przez dłużnika było udokumentowane fakturą VAT, jeśli tak to czy nabycie było opodatkowane stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%, czy też korzystało ze zwolnienia od podatku, jeśli tak to jaka była podstawa prawna zwolnienia...”, Wnioskodawca wskazał, że przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i budynku przez dłużnika nie była wystawiona faktura VAT.

3.Na pytanie „W jakim celu dłużnik nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem...”, Wnioskodawca stwierdził, że nabycie przez dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze KW: ... wraz z posadowionym na niej budynkiem zostały nabyte w celu prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiot określa dział 3 KRS nr...tj.: Dział 3 KRS:

Rubryka 1 Przedmiot działalności 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 11, 07, Z, produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

2 14, 19, Z, produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

3 15, 20, Z, produkcja obuwia

4 17, 12, Z, produkcja papieru i tektury

5 17, 21, Z, produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

6 17, 23, Z, produkcja artykułów piśmiennych

7 17, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

8 18, 11, Z, drukowanie gazet

9 18, 12, Z, pozostałe drukowanie

10 18, 13, Z, działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

11 18, 14, Z, introligatorstwo i podobne usługi

12 18, 20, Z, reprodukcja zapisanych nośników informacji

13 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

14 28, 23, Z, produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

15 31, 01, Z, produkcja mebli biurowych i sklepowych

16 31, 02, Z, produkcja mebli kuchennych

17 31, 09, Z, produkcja pozostałych mebli

18 32, 13, Z, produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

19 32, 40, Z, produkcja gier i zabawek

20 32, 99, Z, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

21 33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

22 46, 34, B, sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

23 47, 25, Z, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

24 49, 41, Z, transport drogowy towarów

25 55, 10, Z, hotele i podobne obiekty zakwaterowania

26 55, 20, Z, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

27 55, 90, Z, pozostałe zakwaterowanie

28 56, 10, A, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

29 58, 11, Z, wydawanie książek

30 58, 13, Z, wydawanie gazet

31 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

32 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem

33 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

34 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

35 63, 12, Z, działalność portali internetowych

36 63, 91, Z, działalność agencji informacyjnych

37 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

38 66, 21, Z, działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

39 66, 22, Z, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

40 66, 29, Z, pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

41 73, 11, Z, działalność agencji reklamowych

42 73, 20, Z, badanie rynku i opinii publicznej

43 74, 20, Z, działalność fotograficzna

44 82, 30, Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

45 93, 29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

46 95, 24, Z, naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego.

Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla X Sp. z o. o:

PKD: Brak danych odnośnie PKD

SIC: Napój słodowy 20829900

Napoje chłodzące 54990203

EKD:

Sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych 52.25.2.

4.Na pytanie zadane w wezwaniu „W jaki sposób dłużnik wykorzystywał przedmiotową nieruchomość wraz z posadowionym na niej budynkiem... Czy wykorzystywał je do czynności opodatkowanych czy zwolnionych od podatku...”, Wnioskodawca podał, że dłużnik wykorzystywał przedmiotową nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, do czynności opodatkowanych.

5.W odpowiedzi na pytanie „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

-wybudowaniu lub

-ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, oraz jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie...

Należy w tym miejscu także wyjaśnić, że pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części w rozumieniu ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT nie jest samo zamieszkanie w nim lub rozpoczęcie użytkowania, lecz jak już wskazano oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu tj. np. sprzedaż przez podmiot działający dla danej transakcji w charakterze podatnika VAT, najem, dzierżawa.”, Wnioskodawca wskazał, że budynek wybudowany został w latach 70-tych, następnie rozbudowany o magazyn opakowań, oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań nr WPP.JP...z dnia 23 lipca 2002 r.

6.Na pytanie zadane w wezwaniu „Na czym to pierwsze zasiedlenie polegało, kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał przedmiotowy budynek lub jego część...”, Wnioskodawca podał, że budynek został oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań nr WPP.JP... z dnia 23 lipca 2002 r. Na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J. K., repertorium A Nr ..., należy sądzić, że pierwsza sprzedaż budynku nastąpiła na rzecz spółki dłużnej - X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. - dnia 14 lutego 2008 r.

7.W odpowiedzi na pytanie „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku (czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata)...”, Wnioskodawca stwierdził, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

8.Na pytanie zawarte w wezwaniu „Czy dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu...”, Wnioskodawca podał, że organ nie posiada informacji w zakresie wskazania czy przy nabyciu budynku przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

9.i 10.Na pytania zadane w wezwaniu „Czy dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej... Czy dłużnik w stosunku do tych wydatków miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów)..., Czy budynek po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej był wykorzystywany w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych dłużej niż 5 lat...”, Wnioskodawca stwierdził, że organ posiada informacje, z których wynika, że dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30 % jego wartości początkowej.

11.W odpowiedzi na pytanie „Czy posadowiony na nieruchomości budynek produkcyjno-biurowy był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze... Jeśli tak to czy w całości czy w części i w jakim okresie...”, Wnioskodawca podał, że posadowiony na nieruchomości budynek produkcyjno-biurowy nie był przez dłużnika wynajmowany/dzierżawiony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w D., dla których Sąd Rejonowy w D. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze:..., przysługujących dłużnikowi:

X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. NIP ..., REGON ..., KRS nr: ... ul. ... K. podlega obciążeniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż w drodze licytacji użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w D. dla których Sąd Rejonowy w D. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: a przysługujących dłużnikowi: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS nr: ..., będzie podlegała obciążeniem podatkiem VAT, stawką 23%.

Organ egzekucyjny w swoim stanowisku sugeruje się informacjami uzyskanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego ww. spółka figuruje jako podatnik podatku od towarów i usług, składa deklaracje VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt spełnia definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż jak również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, iż przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy definiujący pojęcie „dostawa towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Wobec powyższego, uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”, ustawodawca uznał, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, wymieniając tę czynność w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – komornik sądowy prowadzi egzekucję z majątku dłużnika X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych (energetyzujących), składa deklaracje VAT-7. Przedmiotem sprzedaży ma być należące do dłużnika prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym ... wraz z posadowionym na niej budynkiem. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki wraz z posadowionym na niej budynkiem zostały nabyte przez dłużnika na podstawie umowy sprzedaży z 14 lutego 2008 r. - Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w W. przed notariuszem J. K., repertorium A Nr ..., od S. J. S. Jak opisano w treści ww. aktu notarialnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiły składnik majątku osobistego Pana S. S. nie stanowiły składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i budynku przez dłużnika nie była wystawiona faktura VAT. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem zostało nabyte przez dłużnika w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnik wykorzystywał przedmiotową nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, do czynności opodatkowanych. Budynek został wybudowany w latach 70-tych, następnie rozbudowany o magazyn opakowań, oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań z dnia 23 lipca 2002 r. Pierwsza sprzedaż budynku nastąpiła na rzecz dłużnika – X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. Budynek to pawilon o powierzchni użytkowej 570,13 m2 Symbol PKOB budynku to 1251 (przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno-biurowy). Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej. Posadowiony na nieruchomości budynek produkcyjno-biurowy nie był przez dłużnika wynajmowany/dzierżawiony.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynku posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym ... mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał wprawdzie, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata, jednak na pytanie tut. organu: „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy (...)”, Wnioskodawca nie podał daty pierwszego zasiedlenia w rozumieniu tego przepisu, tylko wskazał, że budynek wybudowany został w latach 70-tych, następnie rozbudowany o magazyn opakowań, oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań z dnia 23 lipca 2002 r., a budowa budynku ani rozbudowa budynku nie może stanowić pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wskazanego przepisu.

Ponadto w odpowiedzi na pytanie tut. organu „Na czym to pierwsze zasiedlenie polegało, kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał przedmiotowy budynek lub jego część...”, Wnioskodawca ponownie wskazał, że budynek został oddany do użytkowania Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie magazynu opakowań z dnia 23 lipca 2002 r. oraz stwierdził, że należy sądzić, że pierwsza sprzedaż budynku nastąpiła na rzecz spółki dłużnej dnia 14 lutego 2008 r. Wskazana przez Wnioskodawcę data oddania budynku do użytkowania w ogóle nie może stanowić pierwszego zasiedlenia, a wskazana przez Wnioskodawcę pierwsza sprzedaż nie oznacza automatycznie, że w tym momencie doszło do pierwszego zasiedlenia, gdyż z wniosku nie wynika, że sprzedawca dokonując tej czynności działał jako podatnik VAT.

Wręcz przeciwnie, Wnioskodawca wskazał, że nabyte 14 lutego 2008 r. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiły składnik majątku osobistego Pana S. S. i nie stanowiły składnika majątku związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz że przy ich nabyciu nie była wystawiona faktura VAT co wskazuje, że ich sprzedaż nie nastąpiła w ramach wykonywania przez sprzedawcę czynności opodatkowanych, nie była więc czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby pierwsza sprzedaż dokonana 14 lutego 2008 r. mogła stanowić pierwsze zasiedlenie, musiałaby zostać dokonana w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Mimo zatem stwierdzenia w uzupełnieniu wniosku, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata, stwierdzić należy, iż z wniosku wynika, że dotychczas nie wystąpiła czynność spełniająca definicję pierwszego zasiedlenia posadowionego na działce nr ... budynku tj. oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy, gdyż jego nabycie przez dłużnika było z majątku osobistego sprzedawcy niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz nie była wystawiona faktura VAT.

Z uwagi na powyższe, planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku (budynku produkcyjno-biurowego) nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to należy zatem zbadać czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w imieniu dłużnika sprzedaje prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr ... wraz z posadowionym na niej budynkiem. Dłużnik nabył to prawo oraz budynek na podstawie umowy sprzedaży dokonanej na jego rzecz z majątku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie była wystawiona faktura VAT. Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie nabycie przez dłużnika budynku nastąpiło z majątku osobistego sprzedawcy niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i sprzedaż ta nie była czynnością podlegającą opodatkowaniu i nie została udokumentowana fakturą VAT, to w związku z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu działki wraz z posadowionym na niej budynkiem dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym dostawa budynku może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku, które byłyby wyższe niż 30% jego wartości początkowej.

Tym samym, również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej budynkiem działki gruntu nr ... będzie podlegała obciążeniu podatkiem VAT stawką 23%, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci więc swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku gdyby dostawa budynku na rzecz dłużnika podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i tym samym stanowiła pierwsze zasiedlenie oraz gdyby dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciem budynku) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-363/15/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.