IBPP1/4512-247/16/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie: opodatkowania dostawy działki 7187 zabudowanej dwoma budynkami boiskiem oraz urządzeniami budowlanymi oraz dostawy działki 6974/1 zabudowanej drogami.
IBPP1/4512-247/16/ALinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. dostawa
 3. grunt zabudowany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismami z 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 15 czerwca 2016 r.) oraz z 12 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy działki 7187 zabudowanej dwoma budynkami boiskiem oraz urządzeniami budowlanymi – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dostawy działki 6974/1 zabudowanej drogami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki 7187 zabudowanej dwoma budynkami boiskiem oraz urządzeniami budowlanymi oraz dostawy działki 6974/1 zabudowanej drogami.

Wniosek został uzupełniony pismem z 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 15 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 czerwca 2016 r. nr IBPP1/4512-247/16/AL, oraz pismem z dnia 12 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 lipca 2016 r. nr IBPP1/4512-247/16/AL.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zamierza dokonać w trybie przetargowym sprzedaży następujących nieruchomości:

1.Działkę nr 7187 o powierzchni 0,3384 ha zabudowaną dwoma budynkami oraz obiektami pomocniczymi obsługującymi te budynki (studnia, ogrodzenie, kocioł wodny, osadnik, boisko). Z dniem 1 stycznia 1996 roku, na mocy decyzji Wojewody z dnia 3 października 1996 roku nr xxx, w skład mienia komunalnego Gminy weszło mienie państwowe stanowiące składniki majątkowe Szkoły Podstawowej tj. działka nr 7187, środki trwałe oraz przedmioty na wyposażeniu.

Podstawę wydania ww. decyzji stanowiły art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 485 z późn.zm.).

Szkoła Podstawowa nr 4 jako placówka oświatowa została zlikwidowana z dniem 1 września 1999 roku. Począwszy od 2 maja 2001 roku do chwili obecnej, z krótkimi przerwami, nieruchomość jest wydzierżawiana, a Gmina odprowadza należny podatek VAT z tytułu dzierżawy.

Z uwagi na to, że pierwszy dzierżawca ponosił nakłady na adaptację budynków został zwolniony w okresie od 2 maja 2001 roku do 31 grudnia 2004 roku z płacenia czynszu. Łącznie nakłady dzierżawcy w latach 2001-2003 wyniosły 49.023,59 zł.

Kolejny dzierżawca (od 23 października 2007 roku do nadal) również ponosił nakłady na adaptację budynków do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 282.145,55 zł.

Gmina nie ponosiła wydatków na modernizację budynku, a jedynie wydatki na drobne remonty, które wyniosły łącznie w 2009 roku 18.164,61 zł, a w 2013 roku 2.460,00 zł. Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

Dodatkowo część działki o powierzchni 50m2 jest wydzierżawiona trzeciemu podmiotowi na czas nieokreślony. Działka ta oznaczona jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następującymi symbolami:

A9.20 KG ok. 3/8 powierzchni tereny kolei górskich; podstawowe przeznaczenie stacje kolei górskich wraz z budynkami, obiektami inżynierskimi, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

A9.21 UU ok. 1/2 powierzchni tereny zabudowy usługowej; podstawowe przeznaczenie zabudowa usługowa taka jak: handel detaliczny, w tym targowiska, usługi konsumpcyjne w tym rzemiosło, gastronomia, indywidualna lub w formie zintegrowanej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

A9.22 ZL ok. 1/8 powierzchni tereny zieleni leśnej; podstawowe przeznaczenie - lasy w tym: lasy państwowe i prywatne wraz z występującymi polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, a także planowane zalesienia, obiekty infrastruktury technicznej oraz tereny obsługi gospodarki leśnej z przynależnym zagospodarowaniem terenów.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od działki rozpoczyna przebieg trasa planowanej kolejki górskiej.

2.Działkę nr 6947/1 o powierzchni 0,1228 ha, na części której usytuowane są drogi dojazdowe do sąsiadujących nieruchomości stanowiące wytyczoną trasę, umożliwiające ruch środków transportu, poruszanie się ludzi czy zwierząt. Drogi są częściowo z płyt betonowych, częściowo zaś asfaltowe. Nabycie działki nastąpiło na podstawie sprostowania zapisu w księdze wieczystej z dniem 2 marca 2009 roku. Gmina nie dokonywała żadnych nakładów na ww. nieruchomość. Działka ta, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania miasta, zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami:

A/8/KDI ok. 1/16 powierzchni - droga dojazdowa, (planowana) układu uzupełniającego, o liniach rozgraniczających 10,0 m,

A10/3/KDd ok. 3/16 powierzchni - droga dojazdowa, (planowana) układu uzupełniającego, o liniach rozgraniczających 10,0 m,

A10.5 KG ok. 1/2 powierzchni - tereny kolei górskich: podstawowe przeznaczenie - stacje kolei górskich, wraz z budynkami, obiektami inżynierskimi. Dodatkowe uwarunkowania dla terenu - strefa pośredniej wewnętrznej strefy ochrony źródeł i ujęć wodnych, strefa dominacji funkcji sportów i rekreacji zimowej, strefa terenów tras narciarskich.

A10.3 RZ ok. 1/4 powierzchni - tereny rolnicze: podstawowe przeznaczenie rolnictwo, w tym: grunty orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze wraz z występującą zielenią śródpolną, drogami i ścieżkami śródpolnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, z istniejącą zabudową w gospodarstwach rolnych, dopuszczoną zabudową związaną z produkcją i wytwórczością rolną, polną i hodowlaną, na gruntach rolnych, a także dopuszczoną oznaczoną na rysunku planu zabudową jednorodzinną z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nabycie obu ww. nieruchomości nie dawało Gminie prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony.

Obecnie trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta m.in. w obrębie ww. działek. Do tej pory zmiana nie została uchwalona, lecz w projekcie przewidziano następujące przeznaczenie:

 • dla działki 7187 - 5.UT 01 tereny usług obsługi tras narciarskich,
 • dla działki 6947/1 - 2.UT 01 dla ok. 4/5 powierzchni tereny usług obsługi tras narciarskich, oraz KDD 05 dla ok. 1/5 powierzchni-tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

W uzupełnieniu wniosku z 10 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

I.Wyjaśnienia dotyczące działki nr 7187:

1.Gmina od 1 września 2011 r. posiada numer NIP, jest czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W okresie od 28 listopada 1996 r. do 31 sierpnia 2011 r. czynnym podatnikiem, który składał deklaracje VAT-7 był Urząd Miejski.

2.Wnioskodawca wszedł w posiadanie działki nr 7187 zabudowanej budynkami z dniem 1 stycznia 1996 r. na podstawie decyzji Wojewody celem prowadzenia szkoły podstawowej zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o systemie oświaty „Prowadzenie szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych (w tym szkół przy zakładach karnych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

Celem jej wykorzystania do czynności nieobjętych podatkiem VAT.

W chwili nabycia nieruchomości Wnioskodawca nie był płatnikiem podatku VAT.

3.Od dnia 2 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. przedmiotem dzierżawy była cała działka nr 7187 wraz z posadowionymi na niej budynkami oraz innymi elementami infrastruktury technicznej. Od dnia 23 października 2007 r. do nadal przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości oraz jeden budynek.

4.Wnioskodawca na części nieruchomości obejmującej część działki oraz jeden budynek prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT (dzierżawa), natomiast pozostała część nieruchomość wykorzystywana jest na potrzeby własne Gminy.

5.Wg ustawy Prawo budowlane

Budynki :

1.Budynek mieszkalny jednorodzinny - PKOB - 1110

2.Budynek zakładu opieki medycznej (rehabilitacja) - PKOB - 1264

Budowle: boisko - PKOB- 2411

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym: studnia, ogrodzenie, kocioł wodny, osadnik.

6.Ww. budynki i budowle są trwale związane z gruntem.

7.Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie każdego budynku i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30 % wartości początkowej danego obiektu.

II.Wyjaśnienia dotyczące działki nr 6947/1.

 1. Gmina od 1 września 2011 r. posiada numer NIP, jest czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W okresie od 28 listopada 1996 r. do 31 sierpnia 2011 r. czynnym podatnikiem, który składał deklaracje VAT-7 był Urząd Miejski.
 2. Wnioskodawca uzyskał prawo własności przedmiotowej działki na podstawie sprostowania zapisu w księdze wieczystej xxx poprzez wykreślenie zapisu Fundusz Gminy i wpisanie jako właściciela Gminę. W momencie nabycia działki były już zabudowane drogami z płyt betonowych i częściowo zaasfaltowane.
 3. Nabycie działki nie stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem VAT.
 4. Sprostowanie zapisu polegało na wykreślenie wpisu Fundusz Gminy i wpisanie jako właściciela Gmina.
 5. Zamiarem Wnioskodawcy związanym z nabyciem przedmiotowej nieruchomości było powiększenie zasobu nieruchomości Gminy.
 6. W momencie nabycia przedmiotowa działka stanowiła grunt zabudowany.
 7. Od momentu nabycia działka nie była przedmiotem najmu i dzierżawy.
 8. Działka będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Planowane jest wydzierżawienie przedmiotowej działki do czasu jej zbycia.
 9. Wnioskodawca nie budował drogi na przedmiotowej działce.
 10. Każda z dróg stanowi budowlę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz PKOB-2112.
 11. Drogi są trwale związane z gruntem.
 12. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie dróg i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30 % wartości początkowej danego obiektu.

W uzupełnieniu wniosku z 12 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał:

I.Wyjaśnienia dotyczące działki nr 7187.

1.

1.W umowie z dnia 2 maja 2001 r. były zawarte następujące postanowienia:

§ 4.

1.Dzierżawca ma prawo do wykonywania robót adaptacyjnych i modernizacyjnych przystosowujących przedmiot dzierżawy do działalności określonej w § 2 niniejszej umowy za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.

2.Podczas trwania umowy dzierżawca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu dzierżawy oraz, remontów bieżących.

3.Dzierżawca nie odpowiada za wady budowlane wynikające z ukrytych wad konstrukcyjnych budynku, które ujawnią się podczas okresu dzierżawy. Dzierżawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wydzierżawiającego.

§ 5.

1.W związku z ponoszeniem nakładów na wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych Wydzierżawiający wraz ze zgodą na adaptację zwalnia Dzierżawcę z zapłaty czynszu w czasie od 1 marca 2001 r. do 28 lutego 2004 r.

2.Zwolnienie Dzierżawcy z zapłaty czynszu, o którym mowa w pkt l, wymaga udokumentowania w postaci przedstawienia Wydzierżawiającemu rachunków odnośnie poniesionych nakładów na roboty adaptacyjne i modernizacyjne w okresie obowiązywania umowy na koniec każdego roku kalendarzowego.

3.Po tym okresie Dzierżawca płaci czynsz w okresach miesięcznych w wysokości określonej obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej.

Aneksem z dnia 24 września 2001 r. wprowadzono do umowy następujące zmiany:

W § 4 umowy dodaje się ust. 2 „a” w brzmieniu:

Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu wartość nakładów poniesionych na przygotowanie do przekazania dzierżawy pomieszczeń stanowiących w dacie podpisania umowy lokal mieszkalny wraz z zabudową wnęk położonych w budynku będącym przedmiotem dzierżawy w kwocie nie wyższej niż 4500,00 zł.

W § 5 umowy dodaje się ust 2 „a” w brzmieniu:

Zwolnienie Dzierżawcy z zapłaty czynszu za okres ustalony w ust. 1 § 5 umowy nie obejmuje należności VAT wg stawki 22%, który obciąża Dzierżawcę przez cały okres obowiązywania umowy.

Aneksem z dnia 21 czerwca 2004 r. wprowadzono do umowy następujące zmiany:

1. § 5 umowy otrzymuje brzmienie:

W związku z prowadzeniem działalności pożytku publicznego, wydzierżawiający zwalnia dzierżawcę z zapłaty czynszu dzierżawy do dnia 31 grudnia 2004 r..

Podatek VAT za miesiąc maj i lipiec 2004 r. należy uiścić do końca lipca br. A za następne miesiące na koniec roku kalendarzowego.

Z umowy z dnia 2 maja 2001 r. wynika iż Dzierżawca był uprawniony do wykonania na własny koszt prac adaptacyjnych dzierżawionych budynków w zamian za zwolnienie z płacenia czynszu.

2.Zwolnienie z czynszu nastąpiło za okres od 2 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

3.Tak zwanej adaptacji podlegały Budynek mieszkalny oraz budynek byłej szkoły (zakładu opieki medycznej) prace polegały na niezbędnym remoncie istniejącego budynku. W ramach przeprowadzonego niezbędnego remontu nie nastąpiło trwałe zwiększenie wartości nieruchomości.

Wykonano między innymi naprawę i konserwację dachu, udrożnienie kanału odprowadzającego wody deszczowe, wymianę tynków, wymianę uszkodzonych rynien, wymianę wylewek i wykładzin, malowanie pomieszczeń, wymianę części istniejącej instalacji elektrycznej.

4.Czy z umowy wynikało, iż na poczet czynszu będą zaliczane wydatki ponoszone przez dzierżawcę na adaptację budynków - tak pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wydzierżawiającego - brak pisemnej zgody.

5.Pierwszy dzierżawca ponosił następujące koszty :

 • w okresie od maja 2001 r. do grudnia 2001 r. w wysokości 42 094,00 zł.
 • w okresie od stycznia 2002 r. do grudnia 2002 r. w wysokości 3 824,33 zł.
 • w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2003 r. w wysokości 5 104,85 zł.

Były to prace remontowe wspólne ponoszone na oba budynki.

6.Zapłaty dokonywał dzierżawca.

7.Gmina nie była stroną w zawieraniu umów z poszczególnymi firmami na wykonanie poszczególnych prac remontowych.

8.Czy wydatki na adaptacje każdego z obiektów stanowiły wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - nie (wszystkie działania miały na celu odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej - były to remonty).

9.Wnioskodawca nie nabył od dzierżawcy nakładów na adaptacje (remonty) budynków.

10.Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku w związku z faktem, iż wydatki na remonty poniesione przez dzierżawcę nie zwiększyły wartości początkowej obiektów.

11.Nakłady w postaci niezbędnych remontów przeszły na własność Wnioskodawcy a dzierżawca nie żądał od Wnioskodawcy zwrotu tych nakładów.

2.

1.Na pytanie tut. organu: „Czy budynki czy też jeden konkretny budynek jest przedmiotem dzierżawy od 23 października 2007 r., jeżeli tak to który: mieszkalny jednorodzinny czy budynek zakładu opieki medycznej...”, Wnioskodawca odpowiedział, że przedmiotem dzierżawy jest jeden budynek zakładu opieki medycznej.

2.Oprócz jednego budynku przedmiotem dzierżawy jest jeszcze część gruntu bez budowli w postaci boiska.

3.Adaptacja polegała na wykonaniu remontu budynku w szczególności:

 • roboty budowlane.
 • roboty blacharskie.
 • remont instalacji wewnętrznych.
 • remont instalacji elektrycznych.
 • remont instalacji gazowych.
 • remont instalacji wod-kan.

4.Z kolejnym dzierżawcą zawarto następujące umowy:

-umowa z dnia 23 października 2007 r. zawarta na okres trzech lat. W umowie zawarto zapis: W związku z poniesieniem przez Dzierżawcę nakładów na wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiększających w sposób trwały wartość budynku, Wydzierżawiający obniża wysokość czynszu powierzchni użytkowej zarówno budynku jak i grunty o 0,50 PLN.

-umowa z dnia 28 stycznia 2011 r. zawarta na okres od 1 lutego 2011 do 31 stycznia 2012 r.

-umowa z dnia 26 stycznia 2012 r. zawarta na okres czterech lat począwszy od 1 lutego 2012 r.

W umowie zawarto zapis: W związku z poniesieniem przez Dzierżawcę nakładów na wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiększających w sposób trwały wartość budynku, Wydzierżawiający obniża wysokość czynszu powierzchni użytkowej zarówno budynku jak i grunty o 0,50 PLN.

-umowa z dnia 29 lutego 2016 r. zawarta na okres od 1 marca 2016 r. do 31 kwietnia 2016 r.

W okresach bezumownych dzierżawca był obciążany z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

W zawartych umowach dzierżawca był uprawniony do wykonania na własny koszt prac adaptacyjnych dzierżawionego budynku.

5.Drugi dzierżawca ponosił nakłady remonty w następujących okresach:

 • od 23 października 2007 r. 22 października 2010 r.
 • od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2016 r.

6.Zapłaty dokonywał dzierżawca.

7.Gmina nie była stroną w zawieraniu umów z poszczególnymi firmami na wykonanie poszczególnych prac.

8.W związku z wykonaniem przez drugiego dzierżawcę na własny koszt prac został mu obniżony czynsz należny dla gminy zgodnie z zapisem w umowie „W związku z poniesieniem przez Dzierżawcę nakładów na wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiększających w sposób trwały wartość budynku, Wydzierżawiający obniża wysokość czynszu powierzchni użytkowej zarówno budynku jak i grunty o 0,50 PLN

a.Okresy w których był rozliczany czynsz:

 • od 23 października 2007 r. 22 października 2010 r.
 • od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2016 r.

b.zgodnie z zapisem umowy w zamian za poniesione wydatki nastąpiło obniżenie czynszu „W związku z poniesieniem przez Dzierżawcę nakładów na wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiększających w sposób trwały wartość budynku, Wydzierżawiający obniża wysokość czynszu powierzchni użytkowej zarówno budynku jak i grunty o 0,50 PLN”.

9.Czy wydatki na adaptacje każdego z obiektów stanowiły wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - nie (wszystkie działania miały na celu odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej).

10.Zgodnie z umową dzierżawcy nie przysługiwało prawo do zwrotu wszelkich nakładów.

11.Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku w związku z faktem iż wydatki poniesione przez dzierżawcę nie zwiększyły wartości początkowej obiektów.

12.Niedzierżawiona część nieruchomości wykorzystywana jest jako plac zabaw dla dzieci.

13.Dzierżawca nie był zwolniony z czynszu nastąpiło tylko obniżenie czynszu o 0,50 PLN.

II.

1.W związku z przyspieszeniem procesu sprzedaży działki nr 6947/1 dzierżawca nie planuje wykorzystania nieruchomości do czynności objętej podatkiem VAT (dzierżawa).

2.Na przedmiotowej działce posadowiona jest jedna droga.

3.Nieruchomość zabudowana jest tylko drogą z płyt betonowych i częściowo zaasfaltowana.

4.Działka wykorzystywana jest jako droga.

5.Czy Wnioskodawca wykorzystywał/używał tę nieruchomość do czynności:

 1. Opodatkowanym podatkiem VAT - nie
 2. Zwolnionych z podatku VAT - nie
 3. Niepodlegających podatkowi VAT - nie
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z planowanymi zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nieznanej dacie zawarcia transakcji powstała następująca wątpliwość:

czy bez względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dacie zbycia opisanych powyżej nieruchomości:

 1. sprzedaż działki nr 7187 wraz z usytuowanymi na niej budynkami i obiektami pomocniczymi będzie korzystać ze zwolnienia na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.)...
 2. sprzedaż działki nr 6947/1 z usytuowanymi na niej drogami będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Sprzedaż działki nr 7187 wraz z usytuowanym na niej budynkiem będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jako transakcja dokonywana po upływie dwuletniego okresu od pierwszego zasiedlenia. Bez wpływu w tym wypadku na stawkę podatku będą zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdyż jego postanowienia mają tylko znaczenie przy dostawie gruntów niezabudowanych. Zgodnie z treścią art. 29a ust. 8 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Ad. 2. Sprzedaż działki nr 6947/1 zabudowanej drogami będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa ta nie spełnia warunków do objęcia zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, natomiast warunki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10a zostały spełnione, gdyż Gminie nie przysługiwało w stosunku do tego obiektu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na jego ulepszenie. Tak jak w sytuacji opisanej w pkt 1, bez wpływu na stawkę podatku będą zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdyż jego postanowienia mają tylko znaczenie przy dostawie gruntów niezabudowanych. Zgodnie z treścią art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Przedstawiając powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska bądź o wskazanie prawidłowego postępowania w przedstawionej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania dostawy działki 7187 zabudowanej dwoma budynkami, boiskiem oraz urządzeniami budowlanymi tj. studnią, ogrodzeniem, kotłem wodnym, osadnikiem,
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy działki 6974/1 zabudowanej drogami.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczącą obu przedstawionych zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki wymienione w tym przepisie.

Jednakże, w myśl ust. 7a cytowanego artykułu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w ww. przepisie dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku” i „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z kolei w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane znajduje się definicja urządzenia budowlanego, przez które należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Zauważa się więc, że urządzenia budowlane nie mieszczą się w definicji budowli. Co za tym idzie, stanowią one odmienny rodzaj obiektu niż budowle, czy budynki zdefiniowanej w ustawie Prawo budowlane. Skoro nie są to samodzielne budowle, które uznaje się za towar na gruncie ustawy o VAT, to tym samym urządzenia budowlane należy traktować jako elementy przynależne do budynków i opodatkować je łącznie z tymi budynkami, właściwą dla nich stawką podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać w trybie przetargowym sprzedaży następujących nieruchomości:

-Działkę nr 7187 o powierzchni 0,3384 ha zabudowaną dwoma budynkami oraz obiektami pomocniczymi obsługującymi te budynki (studnia, ogrodzenie, kocioł wodny, osadnik, boisko). Wnioskodawca wszedł w posiadanie działki nr 7187 zabudowanej budynkami z dniem 1 stycznia 1996 r. na podstawie decyzji Wojewody celem prowadzenia szkoły podstawowej zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o systemie oświaty „Prowadzenie szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych (w tym szkół przy zakładach karnych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r., z zastrzeżeniem ust. 2.”.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie każdego budynku i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30 % wartości początkowej danego obiektu.

Od dnia 2 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. przedmiotem dzierżawy była cała działka nr 7187 wraz z posadowionymi na niej budynkami oraz innymi elementami infrastruktury technicznej. Od dnia 23 października 2007 r. do nadal przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości oraz jeden budynek. Wnioskodawca na części nieruchomości obejmującej część działki oraz jeden budynek prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT (dzierżawa), natomiast pozostała część nieruchomość wykorzystywana jest na potrzeby własne Gminy. Niedzierżawiona część nieruchomości wykorzystywana jest jako plac zabaw dla dzieci.

Wnioskodawca zamierza również sprzedać działkę nr 6947/1. Wnioskodawca uzyskał prawo własności przedmiotowej działki na podstawie sprostowania zapisu w księdze wieczystej xxx poprzez wykreślenie zapisu Fundusz Gminy i wpisanie jako właściciela Gminę. Nabycie działki nie stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Na przedmiotowej działce posadowiona jest jedna droga. Nieruchomość zabudowana jest tylko drogą z płyt betonowych i częściowo zaasfaltowana. W momencie nabycia przedmiotowa działka stanowiła grunt zabudowany. Wnioskodawca nie budował drogi na przedmiotowej działce. Od momentu nabycia działka nie była przedmiotem najmu i dzierżawy. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie dróg i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30 % wartości początkowej danego obiektu. Działka wykorzystywana jest jako droga.

Nabycie obu ww. nieruchomości nie dawało Gminie prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości.

W celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem zabudowanej nieruchomości nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy w kontekście powołanych przepisów należy stwierdzić, że dostawa posadowionych na działce nr 7187 budynków i budowli tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku zakładu opieki medycznej, budowli w postaci boiska będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że w odniesieniu do obu budynków tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku zakładu opieki medycznej oraz budowli w postaci boiska doszło do ich pierwszego zasiedlenia, bowiem w okresie od 2 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawca wydzierżawiał przedmiotową działkę wraz z posadowionymi na niej budynkami i boiskiem. A zatem doszło do używania nabytych przez Wnioskodawcę ww. budynków i budowli w ramach jego działalności gospodarczej.

Zatem stwierdzić należy, że transakcja sprzedaży posadowionych na działce nr 7187 budynków i budowli tj. dwóch budynków i boiska, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. obiektów nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Konsekwencją tej sytuacji jest zwolnienie tej transakcji od podatku VAT na podstawie wskazanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tej sytuacji zwolniona od podatku VAT będzie również dostawa urządzeń budowlanych w postaci studni, ogrodzenia, kotła wodnego, osadników, związanych ze znajdującymi się na działce nr 7187 budynkami i budowlami, gdyż urządzenia budowlane należy traktować jako elementy przynależne do budynków i budowli i opodatkować je łącznie z tymi budynkami i budowlami właściwą dla nich stawką podatku VAT (w przedmiotowej sprawie przy zastosowaniu zwolnienia od podatku VAT).

Końcowo należy wskazać, że na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, skoro dostawa dwóch budynków, budowli w postaci boiska trwale z gruntem związanych, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem planowanej sprzedaży ma być również działka nr 6947/1 zabudowana drogą.

Z treści wniosku wynika, że działka nr 6947/1 zabudowana jest drogą z płyt betonowych i częściowo zaasfaltowana i została nabyta przez Wnioskodawcę z dniem 2 marca 2009 r. Droga stanowi budowlę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz PKOB 2112. Działka była wykorzystywana jako droga i Wnioskodawca nie ponowił wydatków na ulepszenie drogi stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro doszło do używania drogi, to doszło do jej pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą drogi nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że dostawa drogi będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, zatem spełnione zostały warunki determinujące zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu.

Tym samym również dostawa działki nr 6947/1 na której posadowiona jest droga będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działki nr 6947/1 zabudowanej drogą będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT gdyż dostawa ta nie spełnia warunków do objęcia zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należało zatem uznać za nieprawidłowe, gdyż dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwic, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
ILPP5/4512-1-295/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

dostawa
ILPP4/4512-1-71/16-4/BA | Interpretacja indywidualna

grunt zabudowany
IBPP1/4512-805/15/AL | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-247/16/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.