IBPP1/4512-203/16/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie: opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 maja 2016 r. znak IBPP1/4512-203/16/AL.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto planuje sprzedać będącą jej własnością nieruchomość gruntową oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta, obręb ewidencyjny X jako działka nr 1241/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1242. Cena sprzedaży ustalona zostanie na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Działka gruntu 1241/1 w chwili obecnej nie jest zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą a jedynie na jej części znajduje się wykonane przez aktualnego użytkownika tej części urządzenie budowlane w postaci ogrodzenia z przęseł na słupkach metalowych i na podmurówce. Do chwili dokonania dostawy stan działki nie zmieni się.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta pn. „xxx” działka gruntu nr 1241/1 jest przeznaczona na teren komunikacji drogowej, tj. pod ulicę dojazdową (KDD). Na dzień dokonania dostawy przeznaczenie tej działki gruntu według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieni się.

Dla działki gruntu 1241/1 nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja taka nie zostanie wydana do dnia dokonania dostawy

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

 1. Gmina Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Gmina Miasto nabyła prawo własności działki nr 1241/1 z mocy prawa od Skarbu Państwa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody z dnia 11 czerwca 1994 r., wydanej w oparciu o przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 3. Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z zadaniami własnymi gminy - przeznaczenie działki pod drogę. Działka nie została nabyta do działalności opodatkowanej ani też do działalności zwolnionej. Działka nie była wykorzystywana do działalności opodatkowanej ani do działalności zwolnionej.
 4. Przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
 5. Przedmiotem dostawy będzie sam grunt niezabudowany, przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ogrodzenie zostało wybudowane prawdopodobnie przez obecnego użytkownika przed uzyskaniem własności nieruchomości przez Gminę Miasto. Gmina Miasto nie udzielała zgody na wybudowanie ogrodzenia i nie jest znany termin budowy. Ogrodzenie nie pozostaje i nie będzie we władaniu ekonomicznym Gminy Miasto. Nie będzie dokonywane rozliczenie nakładów pomiędzy Gminą Miasto, a użytkownikiem.
 6. Przed dokonaniem dostawy Gmina Miasto nie nabędzie faktycznej ekonomicznej własności przedmiotowego ogrodzenia i nie zwróci użytkownikowi nakładów poniesionych na jego wybudowanie. Przedmiotem dostawy będzie sam grunt niezabudowany.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odpłatna dostawa działki gruntu nr 1241/1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, czy może będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy odpłatna dostawa działki gruntu nr 1241/1 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach ustawy o VAT jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia rzeczy. W świetle art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”) rzeczami są przedmioty materialne. Jednym z rodzajów rzeczy są nieruchomości, czyli zgodnie z art. 47 par. 1 Kodeksu cywilnego, części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Jak wynika z powyższych przepisów ustawy o VAT i Kodeksu cywilnego, działka gruntu, będąca rzeczą spełnia definicję towaru wg ustawy o VAT, a jej sprzedaż, czyli przeniesienie prawa własności w zamian za cenę jest odpłatną dostawą towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina Miasto, dokonując dostawy działki gruntu nr 1241/1 działać będzie przy tym jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako osoba prawna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą obejmującą działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Do dostawy działki gruntu zastosowania mieć nie będzie wyłączenie określone w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, albowiem Gmina Miasto wykona ją na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, poza zakresem realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Stąd też, odpłatna dostawa działki gruntu nr 1241/1 przez Gminę Miasto podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się jednak od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Działka gruntu nr 1241/1 nie jest terenem zabudowanym.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia budynku, budowli ani urządzenia budowlanego. W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Jak stanowi art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z kolei w świetle art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszyny antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Stosownie do art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego, przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególnie droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Natomiast stosownie do art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Wobec tego, że na działce gruntu nr 1241/1 znajduje się jedynie ogrodzenie będące w świetle art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego obiektem budowlanym, nie ma zaś na niej jakichkolwiek budynków bądź budowli, to w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT działka ta jest gruntem niezabudowanym.

Powyższe stanowisko zgodne jest np. z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr IBPP2/4512-43/15/AB, z interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. nr IPPP2/4512-225/15-4/AO, z dnia 19 marca 2015 r. nr IPPP1/4512-60/15-2/Igo, z dnia 21 lipca 2014 r. nr IPPP2/443-492/14-2/BH, z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2014 r. nr IPTPP4/443-593/14-6/ALN.

Wątpliwości nasuwają się natomiast co do tego, czy działka gruntu nr 1241/1 jest terenem budowlanym. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz w przepisach art. 14 i n. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm., dalej: „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”) obejmujący swym zasięgiem m.in. - działkę gruntu nr 1241/1 przewiduje dla niej przeznaczenie na teren komunikacji drogowej, tj. pod ulicę dojazdową (KDD). Dla działki gruntu nr 1241/1 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w przepisach art. 59 i n. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie Wnioskodawcy jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla działki gruntu nr 1241/1 przeznaczenie na teren komunikacji drogowej to będzie to teren budowlany.

Wobec powyższego odpłatna dostawa działki gruntu nr 1241/1 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT lecz będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntów, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem dostawa nieruchomości, jako czynność cywilnoprawna będzie dokonana przez Wnioskodawcę jako podatnika VAT, spełniając definicję dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ww. ustawy o VAT podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego opisu Gmina Miasto, będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, planuje sprzedać będącą jej własnością nieruchomość gruntową tj. działkę nr 1241/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1242.

Działka gruntu 1241/1 w chwili obecnej nie jest zabudowana żadnym budynkiem ani budowlą, a jedynie na jej części znajduje się wykonane przez aktualnego użytkownika tej części urządzenie budowlane w postaci ogrodzenia z przęseł na słupkach metalowych i na podmurówce. Do chwili dokonania dostawy stan działki nie zmieni się.

Ogrodzenie zostało wybudowane prawdopodobnie przez obecnego użytkownika przed uzyskaniem własności nieruchomości przez Gminę Miasto. Gmina Miasto nie udzielała zgody na wybudowanie ogrodzenia i nie jest znany termin budowy. Ogrodzenie nie pozostaje i nie będzie we władaniu ekonomicznym Gminy Miasto. Nie będzie dokonywane rozliczenie nakładów pomiędzy Gminą Miasto a użytkownikiem.

Przed dokonaniem dostawy Gmina Miasto nie nabędzie faktycznej ekonomicznej własności przedmiotowego ogrodzenia i nie zwróci użytkownikowi nakładów poniesionych na jego wybudowanie. Przedmiotem dostawy będzie sam grunt niezabudowany.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działka gruntu nr 1241/1 jest przeznaczona na teren komunikacji drogowej, tj. pod ulicę dojazdową (KDD). Na dzień dokonania dostawy przeznaczenie tej działki gruntu według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieni się.

Dla działki gruntu 1241/1 nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja taka nie zostanie wydana do dnia dokonania dostawy

Gmina Miasto nabyła prawo własności działki nr 1241/1 z mocy prawa od Skarbu Państwa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody z dnia 11 czerwca 1994 r., wydanej w oparciu o przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z zadaniami własnymi gminy - przeznaczenie działki pod drogę. Działka nie została nabyta do działalności opodatkowanej ani też do działalności zwolnionej. Działka nie była wykorzystywana do działalności opodatkowanej ani do działalności zwolnionej.

Przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę dostawy będzie wyłącznie grunt niezabudowany. Jak wynika z wniosku ogrodzenie z przęseł na słupkach metalowych i na podmurówce, nie pozostaje we władaniu Gminy i przed dokonaniem dostawy działki Gmina nie nabędzie faktycznej ekonomicznej własności przedmiotowego ogrodzenia oraz nie zwróci użytkownikowi nakładów poniesionych na jego wybudowanie.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Należy w tym miejscu nawiązać do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), zgodnie z którym ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Skoro działka gruntu nr 1241/1 jest przeznaczona na teren komunikacji drogowej, tj. pod ulicę dojazdową (KDD) i na dzień dokonania dostawy przeznaczenie tej działki gruntu według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieni się, mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile na dzień sprzedaży ww. działki nr 1241/1 będzie stanowiła teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, jej zbycie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Planowana dostawa nie będzie również mogła być objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że działka nie była wykorzystywana do działalności opodatkowanej ani do działalności zwolnionej, tak więc również zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 jest w przedmiotowej sprawie wykluczone.

Zatem odnosząc się do opisu sprawy należy uznać, że transakcja dostawy gruntu tj. działki nr 1241/1, o którym mowa w rozpatrywanej sprawie podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała