IBPP1/443-980/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli.
IBPP1/443-980/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości należącej do dłużnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości należącej do dłużnika.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 grudnia 2014 r. znak: IBPP1/443-980/14/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W kancelarii Wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą ... przeciwko dłużnikowi. Egzekucja zgodnie z wnioskiem wierzyciela skierowana została do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość stanowi działkę gruntu będącą własnością Skarbu Państwa oddaną w wieczyste użytkowanie zabudowaną budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2008 roku dłużnik nabył nieruchomość od sp. z o.o. w M., za kwotę 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że spółka sprzedająca nieruchomość jest podatnikiem podatku od towaru i usług, a budynki będące przedmiotem sprzedaży są towarem używanym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług, a stronie sprzedającej w stosunku do tych budynków nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również w okresie ostatnich 5 lat budynki nie były ulepszane, w związku z czym sprzedaż budynków i gruntu zwolniona jest z podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt w związku z art. 29 ust 5 powołanej ustawy oraz par. 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W toku czynności egzekucyjnych w dniu 7 lutego 2013 roku dłużnik oświadczył, że przy nabyciu nieruchomości spółce nie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto nie zostały poniesione przez spółkę wydatki na ulepszenie nieruchomości w stosunku do których dłużnik miał prawo do obniżenia wartości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przekraczające 30% wartości początkowej.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że

 1. przedmiotem sprzedaży zgodnie z danymi z rejestru gruntów będzie jedna działka, numer działki 12, oznaczenie użytku B, rodzaj użytku tereny mieszkaniowe, pole powierzchni 0,5203 ha.
 2. Nieruchomość jest wykorzystywana przez dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. dłużnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
 4. na gruncie posadowione są następujące budynki:
  • budynek biurowy, rok zakończenia budowy 1960,
  • budynek przemysłowy, rok zakończenia budowy 1960,
  • inny budynek niemieszkalny, rok zakończenia bodowy 1960,
  • garaż, rok zakończenia budowy 1960,
  • inny budynek niemieszkalny, rok zakończenia budowy 1960,
  • inny budynek niemieszkalny rok zakończenia budowy 2000,
 5. zgodnie z oświadczeniem dłużnika nieruchomość obciążona jest umową obligacyjną - umową najmu z P. sp. z o.o. z siedzibą. Umowa z dnia 24 marca 2012 roku dotyczy budynku 3 i 4 oraz części budynku 1. Umowa terminowa na okres 5 lat z prawem dokonywania nakładów remontowych rozliczanych na koniec każdego roku, czynsz w kwocie 3.000,00 zł/miesiąc. Prawo do korzystania z nieruchomości na cele mieszkalne posiada P., umowa najmu zawarta na czas nieokreślony, uprawniająca do zamieszkiwania w budynku numer 1, pomieszczenie numer 5 na I piętrze. Jest to umowa nieodpłatna w zamian za dozorowanie nieruchomości. Również prawo do korzystania z nieruchomości dla części I piętra-pomieszczenia nr 1, 2, 3, 10 i 11 ma M. na podstawie umowy do korzystania nieodpłatnego na cele mieszkaniowe, jest to umowa bezterminowa.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości położonej w K. przy ulicy ..., zwolniona jest od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis ten nie ma jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż z opisu sprawy nie wynika aby budynki były wykorzystywane przez dłużnika do czynności zwolnionych, bowiem dłużnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wykorzystywał je do działalności gospodarczej, a charakter tych obiektów nie wskazuje na ich wykorzystywanie do czynności zwolnionych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu), na którym są one posadowione, grunt (również prawo wieczystego użytkowania gruntu) dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi postępowanie dotyczącej nieruchomości należącej do dłużnika. Nieruchomość stanowi działkę gruntu będącą własnością Skarbu Państwa oddaną w wieczyste użytkowanie zabudowaną budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2008 r. dłużnik nabył nieruchomość od sp. z o.o. w M. W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że spółka sprzedająca nieruchomość jest podatnikiem podatku od towaru i usług, a budynki będące przedmiotem sprzedaży są towarem używanym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług, a stronie sprzedającej w stosunku do tych budynków nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W okresie ostatnich 5 lat budynki nie były ulepszane. Przy nabyciu nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto nie zostały poniesione przez dłużnika wydatki na ulepszenie nieruchomości w stosunku do których dłużnik miał prawo do obniżenia wartości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przekraczające 30% wartości początkowej.

Przedmiotem sprzedaży będzie jedna działka numer 12.

Nieruchomość jest wykorzystywana przez dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej, dłużnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

Na ww. działce posadowione są następujące budynki:

 • budynek biurowy, rok zakończenia budowy 1960,
 • budynek przemysłowy, rok zakończenia budowy 1960,
 • inny budynek niemieszkalny, rok zakończenia bodowy 1960,
 • garaż, rok zakończenia budowy 1960,
 • inny budynek niemieszkalny, rok zakończenia budowy 1960,
 • inny budynek niemieszkalny rok zakończenia budowy 2000,

Nieruchomość obciążona jest umową najmu z 24 marca 2012 r. dotyczy budynku 3 i 4 oraz części budynku 1. Prawo do korzystania z nieruchomości na cele mieszkalne posiada P., umowa najmu zawarta na czas nieokreślony, uprawniająca do zamieszkiwania w budynku numer 1, pomieszczenie numer 5 na I piętrze. Jest to umowa nieodpłatna w zamian za dozorowanie nieruchomości. Również prawo do korzystania z nieruchomości dla części I piętra-pomieszczenia nr 1, 2, 3, 10 i 11 ma M. na podstawie umowy do korzystania nieodpłatnego na cele mieszkaniowe, jest to umowa bezterminowa.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy nie minęły dwa lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że w 2008r. nastąpiło nabycie przez dłużnika od sp. z o.o. w M. prawa użytkowania wieczystego działki nr 12 wraz z własnością posadowionych na niej budynków, jako towaru używanego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (brak naliczonego podatku VAT do ceny). Część ww. budynków była wynajmowana innym podmiotom. Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości w stosunku do których miał prawo do obniżenia wartości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przekraczające 30% wartości początkowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że planowana dostawa ww. budynków nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Przedmiotowe budynki były bowiem przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, tj. w ramach dostawy dokonanej na rzecz dłużnika w 2008 r., a część z nich również w ramach późniejszego najmu.

Tym samym planowana dostawa ww. budynków będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa ww. budynków będzie zwolniona od podatku VAT to ze zwolnienia od podatku VAT będzie korzystało również zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem 12, na której posadowione są ww. budynki.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-980/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.