IBPP1/443-969/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości, tj. działek nr 35/1, 35/2, 436, 440/1, 440/2, 139/17, 139/2, 139/16, 139/12, 113/1, 139/14, 139/19, 139/3, 139/9, 139/5, 139/7, 139/11, 139/15, 139/20
IBPP1/443-969/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) oraz pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) i pismem z 12 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości, tj. działek nr 35/1, 35/2, 436, 440/1, 440/2, 139/17, 139/2, 139/16, 139/12, 113/1, 139/14, 139/19, 139/3, 139/9, 139/5, 139/7, 139/11, 139/15, 139/20 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości, tj. działek nr 35/1, 35/2, 436, 440/1, 440/2, 139/17, 139/2, 139/16, 139/12, 113/1, 139/14, 139/19, 139/3, 139/9, 139/5, 139/7, 139/11, 139/15, 139/20.

Wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) oraz pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-969/14/BM z 18 grudnia 2014 r. i pismem z 12 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej Spółka) w dniu 7 stycznia 2008 r. stała się właścicielem szeregu nieruchomości, których szczegółowy opis znajduje się poniżej, które składają się na teren zakładu przemysłowego - huty szkła. Nabycie własności tych nieruchomości nastąpiło w efekcie połączenia w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach którego na Wnioskodawcę przeniesiono cały majątek spółki przejmowanej - tzn. Huty S.A. Grupa Kapitałowa (zwanej dalej również H).

Opis nieruchomości:

a.działki 35/1, 35/2, 436, 440/1 i 440/2 mają powierzchnię odpowiednio 3709, 625, 86, 4555 i 724 m kw. i nie są one objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek 35/1 i 35/2 w dniu 17 lutego 2009 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy placów składowych na węgiel, stal. złom wraz z budową stacji demontażu pojazdów. Dla pozostałych z wymienionych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie wymienione działki w ewidencji gruntów i budynków są klasyfikowane jako tereny kolejowe. Na działkach znajduje się bocznica kolejowa zajmująca na poszczególnych działkach powierzchnię około 80% całej powierzchni działki. Bocznica zazwyczaj składa się przede wszystkim z części budowlanej bocznicy - części podziemnej utwardzenia terenu wykonanej z kamienia łupanego w celu utwardzenia i stabilizacji podłoża (nasyp), a także z podkładów kolejowych oraz z szyn (podkłady i torowisko stanowią około 20% wartości bocznicy). W analizowanym przypadku brakuje pewnych elementów bocznicy -tzn. torów kolejowych (rozkradzione pomiędzy 1996 a 2004 rokiem - analizowane działki znajdują się poza ogrodzony terenem zakładu), pozostała tylko część budowlana bocznicy - część podziemna utwardzenia terenu wykonana z. kamienia łupanego w celu utwardzenia i stabilizacji podłoża) - sklasyfikowana jako budowla w ewidencji środków trwałych (grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Analizowane działki są porośnięte dzikimi zaroślami o wieku około 15 lat. Bocznica została oddana do użytku 1 sierpnia 1969 r. i co najmniej od 1998 r. do dnia dzisiejszego nie dokonywano jej ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej. Od 1996 r. bocznica była w praktyce nieużywana i już wtedy cale torowisko nadawało się do wymiany.

b.działka 139/17 ma powierzchnię 7390 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków częściowo (599 m kw.) jest ona klasyfikowana jako tereny kolejowe, a w pozostałej części jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Na działce znajdują się niewielkie fragmenty obiektów sklasyfikowanych jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 -obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takich jak - bocznica kolejowa oraz droga wewnątrzzakładowa (nawierzchnia betonowa). Bocznica została oddana do użytku 1 sierpnia 1969 r. i co najmniej od 1998 r. nie dokonywano jej ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej. Drogi zakładowe zostały oddane do użytku 31 grudnia 1969 r. i w okresie od 1998 r. do dnia dzisiejszego dokonano ich ulepszeń o wartości około 5,32% ich wartości początkowej ujętej w księgach Huty S.A. Grupa Kapitałowa na 1998 r.

c.działka 139/2 ma powierzchnię 6173 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana jako tereny przemysłowe. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej) takie jak: ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu (w postaci: w 90% profili betonowych ażurowych osadzonych w słupkach betonowych, a pozostała część jako ogrodzenie z siatki stalowej zamkniętej w ramie stalowej), linia kablowa oświetlenia zewnętrznego (jest to linia podziemna znajdująca się bezpośrednio w ziemi - bez kanalizacji) oraz sieć kablowa linii niskiego napięcia (składająca się z kabli w kanalizacji kablowej oraz na konstrukcji budynków -dotyczy innych działek niż 139/2). Ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu (w postaci: w 90% profili betonowych ażurowych osadzonych w słupkach betonowych, a pozostała część jako ogrodzenie z siatki stalowej zamkniętej w ramie stalowej) - użytkowane od 1 sierpnia 1969 r., linia kablowa oświetlenia zewnętrznego jest użytkowana od 30 września 1969 r., zaś sieć kablowa niskiego napięcia od 30 grudnia 1980 r. i w odniesieniu do wszystkich tych obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

d.działka 139/16 ma powierzchnię 5608 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana częściowo jako tereny przemysłowe (5590 m kw.). a w pozostałej części jako zurbanizowane tereny niezabudowane (18 m kw.). Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej) takie jak: odwodnienie terenu (kanalizacja deszczowa wykonana z rur ceramicznych), ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu (w postaci: w 90% profili betonowych ażurowych osadzonych w słupkach betonowych, a pozostała część jako ogrodzenie z siatki stalowej zamkniętej w ramie stalowej), linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, oraz kanalizacja opadowa i sanitarna. Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r., ogrodzenie od 1 sierpnia 1969 r., zaś linia kablowa i kanalizacja od 30 września 1969 r. W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

e.działka 139/12 ma powierzchnię 12913 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana jako tereny przemysłowe. Przed podziałem była ona częścią działki 139/6 - dla której wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy (z 14/04/2005 w sprawie budowy zbiornika ciekłego tlenu połączonego z parownicami oraz z 30/03/2005 w sprawie budowy stacji redukcji gazu ziemnego wraz z rurociągiem). Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania (umieszczone w ziemi) oraz zbiornik wodny o pojemności 150 m sześciennych. Znajdujące się na działce obiekty naziemne zajmują nie więcej niż 5-10% powierzchni tej działki. Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r., ogrodzenie od 1 sierpnia 1969 r., fundament pod zbiornik tlenu (powierzchnia około 32 m kw.) z ogrodzeniem od 5 maja 2006 r. (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z budową tego obiektu, nie był on potem wynajmowany), sieć wodociągowa od 31 lipca 1969 r., kanały centralnego ogrzewania od 31 października 1969 r., zaś zbiornik wodny od 6 czerwca 1984 r. W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

f.działka 113/1 ma powierzchnię 3640 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana jako drogi. Przed podziałem była ona częścią działki 113 dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy (z 30 marca 2005 r. w sprawie budowy parkingów dla samochodów osobowych). Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 -obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - odwodnienie terenu, kanalizacja opadowa i sanitarna oraz kanały centralnego ogrzewania. Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r.. kanalizacja od 30 września 1969 r., zaś kanał centralnego ogrzewania od 31 października 1969 r. W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

g.działka 139/14 ma powierzchnię 22.327 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana jako tereny przemysłowe. Przed podziałem była ona częścią działki 139/6 - dla której wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy (z 14/04/2005 w sprawie budowy zbiornika ciekłego tlenu połączonego z parownicami oraz z 30/03/2005 w sprawie budowy stacji redukcji gazu ziemnego wraz z rurociągiem).

Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak drogi zakładowe, odwodnienie terenu, bocznica kolejowa, rurociąg gazowy, sieć sprężonego powietrza, sieć wodociągowa, kanalizacja opadowa i sanitarna, kanały centralnego ogrzewania, osadnik ścieków poszlifierskich, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni (składająca się z rur stalowych), przewody sieci technologicznych (znajdujące się na estakadach na konstrukcji budynku), budynek hali wannowej, budynek głównego bloku produkcyjnego huty szklą, budynek regeneracji form. Łączna powierzchnia budynków to 15343.65 m kw. Drogi zakładowe zostały oddane do użytku 31/12/1969, odwodnienie terenu w dniu 31/12/1969, bocznica kolejowa 1/08/1969, rurociąg gazowy 30/09/1969, sieć sprężonego powietrza 31/12/1978, sieć wodociągowa 31/07/1969, kanalizacja opadowa i sanitarna 30/09/1969, kanały centralnego ogrzewania 31/10/1969, osadnik ścieków 31/12/1969, sieć kablowa niskiego napięcia 30/12/1980, instalacja technologiczna kotłowni 31/12/1987, przewody sieci technologicznych 5.05/2006 (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z budową tego obiektu, nie był on potem wynajmowany). Hala wannowa i główny budynek produkcyjny oddano do użytku 1/08/1969. zaś budynek regeneracji form w dniu 29/12/2000 (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z budową tego obiektu, nie był on potem wynajmowany, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em). Spośród wymienionych obiektów po 1998 roku ulepszeniom ulegała tylko hala wannowa (ulepszenie o wartości ponad 38% wartości początkowej z 1998 r., Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z tym ulepszeniem i nie wynajmowano obiektu po dacie ulepszenia, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em) i główny budynek produkcyjny (ulepszenie o wartości 16,53% wartości początkowej z 1998 roku) oraz drogi zakładowe (5,32% w 2000 r.).

h.działka 139/19 ma powierzchnię 16388 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów i budynków jest ona sklasyfikowana jako tereny przemysłowe. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - dwa kominy (obsługiwały piece szklarskie w hali wannowej), drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, chłodnica ociekowa (budowla służąca do chłodzenia wody obiegowej), rurociąg gazowy, sieć wodociągowa, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni, przewody sieci technologicznych, zbiornik wody przeciwpożarowy, a także budynek rozprężalni tlenu, wiata żelbetowa i wiata stalowa, budynek - magazyn techniczny i wiata - przechowalnia rowerów. Łączna powierzchnia budynków to 1068,51 m kw. Kominy oddano do użytku 1/08/1969, drogi 31/12/1969, ogrodzenie 01/08/1969, chłodnicę ociekową 31/12/1969, rurociąg 30/09/1969, sieć wodociągową 31/08/1969, sieć kablową niskiego napięcia 30/12/1980, instalację technologiczną kotłowni 31/12/1987, przewody sieci technologicznych 5/05/2006 (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z budową tego obiektu, nie był on potem wynajmowany), zbiornik przeciwpożarowy 31/12/1969, budynek rozprężalni tlenu 31/12/1969, wiatę żelbetową 31/12/1971, wiatę stalową 15/09/1977, magazyn techniczny 30/12/1967, zaś przechowalnię rowerów 1/08/1969. Spośród wymienionych obiektów ulepszeniom od 1998 r. podlegały kominy (ulepszenia o wartości około 27% wartości początkowej z 1998 r.). a także drogi (wartość ulepszenia to nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r.), natomiast spośród budynków do 2003 r. ulepszono wiatę żelbetową o ponad 280% wartości początkowej, wiatę stalową o ponad 200% do 2006 r., magazyn techniczny o blisko 300% przed 2006 r. - Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT związany z tym ulepszeniami i ich przedmioty nie były później wynajmowane, lecz były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em.

i.działka 139/3 ma powierzchnię 10176 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta w części jako tereny przemysłowe (8820 m kw.), a w pozostałej części jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć wodociągowa oraz zbiornik wody przeciwpożarowy, a także wiata magazynowa. Łączna powierzchnia wiaty to 381,30 m kw. Drogi oddano do użytku 31/12/1969, ogrodzenie w dniu 01/08/1969, linię kablową i sieć wodociągową 30/09/1969, zaś zbiornik wody 31/12/1986, zaś wspomniany budynek 08/11/1990 r. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r. - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Huta S.A. Grupa Kapitałowa). Wiata magazynowa została ulepszona w 2006 r. o ponad 1000% w stosunku do wartości początkowej z 1998 r. (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z tym ulepszeniem i nie wynajmowano obiektu po dacie ulepszenia, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em), pozostałe obiekty nie były ulepszane po 1998 r.

j.działka o numerze 139/9 ma powierzchnię 6779 m kw. i nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta w części jako tereny przemysłowe (6204 m kw.). a w pozostałej części jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek magazynu usługowego (o powierzchni 2250 m kw.). Drogi oddano do użytku 31/12/1969, ogrodzenie w dniu 01/08/1969, linię kablową 30/09/1969, zaś sieć kablową 30/12/1980, natomiast budynek 29/06/1984. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r. - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Huta S.A. Grupa Kapitałowa). Pozostałe obiekty nie były przedmiotem ulepszeń od 1998 r.

k.działka o numerze 139/5 ma powierzchnię 9857 m kw. nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta w części jako tereny przemysłowe (8761 m kw.), a w pozostałej części jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć sprężonego powietrza, sieć wodociągowa i sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek magazynu z działami usługowymi (powierzchnia 3577 m kw.). Drogi oddano do użytku 31/12/1969, ogrodzenie w dniu 01/08/1969, linię kablową 30/09/1969, sieć sprężonego powietrza 31/12/1978, sieć wodociągową 30/09/1969, a sieć kablową niskiego napięcia 30/12/1980, natomiast budynek 30/12/1978. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r. - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Huta S.A. Grupa Kapitałowa), natomiast wspomniany budynek ulepszono do 2006 r. o niecałe 14% wartości początkowej z 1998 r. - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Huta S.A. Grupa Kapitałowa), zaś budynek nie był wynajmowany od momentu ulepszenia, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em. Pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1998 r.

1.działka o numerze 139/7 ma powierzchnię 1812 m kw., nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta jako tereny przemysłowe. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - parking o nawierzchni betonowej, drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenie zewnętrznego, sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek administracyjny i budynek służb technicznych (budynki o łącznej powierzchni 2397 m kw.). Parking oddano do użytku 31 grudnia 2003 r. (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z tą inwestycją), drogi oddano do użytku 31/12/1969, ogrodzenie w dniu 01/08/1969, linię kablową 30/09/1969, sieć kablową 30/12/1980, budynek administracyjny 01/08/1969, zaś budynek służb technicznych 31/12/1984. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r.. budynek administracyjny ulepszono do 2006 r. o niecałe 90% wartości początkowej z 1998 r.. zaś budynek służb technicznych do 2006 r. ulepszono o niecałe 3% tej wartości początkowej - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Huta S.A. Grupa Kapitałowa dokonywała odliczenia), zaś obiekty te nie były wynajmowane po dacie odliczenia, lecz były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em. Pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1 998 r.

m.działka o numerze 139/11 ma powierzchnię 3046 m kw., nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla lej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta jako tereny przemysłowe. Na działce znajdują się: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek centrum handlowego grupy kapitałowej o powierzchni około 580 m kw. Drogi oddano do użytku 31/12/1969, ogrodzenie w dniu 01/08/1969, sieć kablową 30/12/1980, zaś budynek centrum handlowego 31/07/2003 (Huta S.A. Grupa Kapitałowa odliczyła VAT naliczony związany z jego budową, budynek był od tego czasu wynajmowany - około 50% jego powierzchni było wynajmowane w okresie od 03/2010 - 07/2013, zaś w okresie od 09/2013 - 12/2015 wynajmowane jest około 30% jego powierzchni), w pozostałej - niewynajętej części - był on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em). Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r., pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1998 r.

n.działka 139/15 ma powierzchnię 13594 m kw., nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta jako tereny przemysłowe, a w części (9 m kw.) jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - (w nawiasach podano daty oddania do użytkowania): ogrodzenie zakładu (1/08/1969), skład tarcicy (31/12/1969), bocznica kolejowa (01/08/1969), komin stalowy do kotłowni (30/09/1969), linia kablowa oświetlenia zewnętrznego (30/09/1969), kanalizacja opadowa i sanitarna (30/09/1969), osadnik Imhoffa (31/12/1969), poletka do suszenia osadu (konstrukcje betonowe w ziemi) (31/12/1969), kanały centralnego ogrzewania (31/10/1969), sieć kablowa niskiego napięcia (30/12/1980), instalacja technologiczna kotłowni (31/12/1987), skład żużla (31/12/1969), skład węgla (31/12/1969) (wybetonowany plac), ogrodzenie oczyszczalni ścieków (31/12/1969), a także budynki: kotłownia (30/09/1969), budynek pomp kotłowni (12/03/1991), zajezdnia lokomotywki (01/08/1969), zajezdnia spychacza (03/01/1974), magazyn opakowań (01/08/1969), magazyn materiałów łatwopalnych (31/12/1969), wiata stalowa (31/05/1974), magazyn farb i lakierów (28/11/1989), wiata magazynowa (28/01/1991). Łączna powierzchnia budynków to 2155,50 m kw. Ulepszenie komina stalowego kotłowni nastąpiło w 2008 r. o blisko 300% jego wartości początkowej z 1998 r. i zostało dokonane już przez KHS, odliczono VAT od wydatków związanych z tym ulepszeniem, przedmiot ulepszenia nie był wynajmowany, był natomiast cały czas wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT-em. Kotłownię ulepszono przed 2006 r. o około 5% jej wartości początkowej, magazyn opakowań ulepszono do 2006 r. o około 170% jego wartości początkowej (Huta S.A. Grupa Kapitałowa dokonała odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em), magazyn farb i lakierów ulepszono do 2006 r. o około 21% wartości początkowej, magazyn materiałów łatwopalnych ulepszono do 2006 r. o około 93% wartości początkowej (Huta S.A. Grupa kapitałowa dokonała odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em), zaś wiatę magazynową do 2006 r. ulepszono o około 1200% wartości początkowej (Huta S.A. Grupa Kapitałowa dokonała odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em). Innych ulepszeń w odniesieniu do wskazanych obiektów po 1998 r. nie dokonano.

o.działka o numerze 139/20 ma powierzchnię 1019 m kw., nie jest ona objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawano również decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. W ewidencji gruntów i budynków działka jest ujęta jako tereny przemysłowe. Na działce znajdują się obiekty sklasyfikowane jako budowle w ewidencji środków trwałych (grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej ) takie jak - rurociąg gazowy (oddany do używania 30/09/1969), stacja redukcyjna gazu (26/02/1982), instalacja rozdzielacza gazowa (31/12/1970), ogrodzenie reduktora gazu (01/08/1969) oraz budynek reduktorowni gazu (01/08/1969). Reduktorownię gazu do 2006 r. ulepszono o około 310% wartości początkowej (Huta S.A. Grupa Kapitałowa dokonała odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em).

Reasumując można wskazać, że wszystkie wskazane wyżej obiekty i grunty Spółka nabyła w ramach połączenia z (przejęcia) Hutą S.A. Grupa Kapitałowa. Spółka od momentu nabycia własności wskazanych wyżej obiektów nie dokonywała we własnym zakresie ich ulepszeń, poza ulepszeniem komina stalowego kotłowi, które przekroczyło 30% wartości początkowej i odliczono VAT naliczony z tego tytułu, lecz nastąpiło to w 2008 r. i przez cały okres od dokonania ulepszenia obiekt ten był wykorzystywany w działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT-em. Należy ponadto wskazać, że w odniesieniu wszystkich ulepszeń dokonywanych przez H w odniesieniu do ww. obiektów, po dokonaniu ulepszeń (począwszy od 1993 r. gdy wprowadzono przepisy o VAT) były one nieprzerwanie przez minimum 5 lat używane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em.

W związku z brakiem jednoznacznych informacji w księgach Spółki, dla potrzeb wydania interpretacji Wnioskodawca prosi o przyjęcie założenia (jako element stanu faktycznego), że w stosunku do opisanych powyżej nieruchomości przed ich nabyciem przez Wnioskodawcę nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT.

Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomości tzn. ww. budynki/budowle lub inne naniesienia wraz z działkami gruntu na których się one znajdują. Sprzedaż może dotyczyć pojedynczych nieruchomości (działek wraz z naniesieniami) lub ich większej grupy, natomiast sprzedaż nie będzie dotyczyła przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W umowie sprzedaży zostaną opisane budynki lub budowle znajdujące się na gruntach oraz działki gruntu, zaś Spółka nie będzie się zobowiązywać do dokonywania rozbiórki czy usunięcia posadowionych na działkach budynków lub budowli.

W uzupełnieniu z 29 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od 11 czerwca 1993 r.

Jak wyjaśniono we wniosku - połączenie w ramach którego Wnioskodawca przejął cały majątek H S.A. odbyło się w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 ksh. Skutki podatkowe takiego zdarzenia opisuje zdaniem Wnioskodawcy art. 93 par. 1 pkt 1 w zw. z par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - w myśl którego Wnioskodawca wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki HSG S.A., oraz art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT-em.

Wszystkie opisane we wniosku obiekty są trwale związane z gruntem. W związku z tym niecelowe jest odnoszenie się do każdego obiektu wymienionego w stanie faktycznym wniosku. Wnioskodawca prosi o przyjęcie, że każdy obiekt wymieniony we wniosku jest trwale połączony z gruntem na którym się znajduje - co jednoznacznie wynika również z treści wniosku.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty będą na moment dostawy budynkami lub budowlami w rozumieniu Prawa budowlanego oraz budynkami lub obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu PKOB. Niecelowe jest zatem opisywanie każdego z tych obiektów odrębnie. Ustawa o VAT nie uzależnia zwolnienia z VAT lub opodatkowania VAT-em od tego, czy dany obiekt jest budynkiem, czy budowlą - lecz jednolicie traktuje tego rodzaju obiekty (i ich części).

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty posadowione na wskazanych we wniosku działkach są budynkami lub obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu PKOB. Dla prawidłowej wykładni przepisów, o których interpretację wnosi Wnioskodawca, bez znaczenia są symbole PKOB tych obiektów. Wnioskodawca prosi jedynie o określenie, czy ich sprzedaż - wraz z gruntem na którym są one położone - jest opodatkowana VAT-em, czy też zwolniona z opodatkowana. Żaden z przepisów ustawy o VAT, ani rozporządzeń wykonawczych nie uzależnia opodatkowania lub zwolnienia sprzedaży budynków lub budowli od klasyfikacji PKOB.

Klasyfikacja PKOB jest w świetle przepisów o VAX istotna m.in. dla zastosowania stawki obniżonej 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT) - ale pytanie zadane przez Spółkę we wniosku nie dotyczyło stawki podatkowej, a jedynie tego czy planowana dostawa będzie opodatkowana, czy zwolniona z VAT. Dlatego też informacja o szczegółowej klasyfikacji PKOB poszczególnych obiektów jest nieistotna dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Spółki. Można jednak dodatkowo doprecyzować, że żaden z budynków wspomnianych we wniosku nie jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu PKOB - choć jak wspomniano informacja ta jest bez znaczenia dla kwestii odpowiedzi na pytanie Spółki.

Niemniej jednak Wnioskodawca sporządził zestawienie (w załączeniu) obrazujące symbole PKOB dla poszczególnych obiektów wymienionych we wniosku.

Tabela – załącznik PDF – str. 51-52.

Ad.1. działka 139/14 - budynek hali wannowej był ulepszany w latach 2002 - 2006. W roku 2002 r. o ok. 1,9%, w 2003 r. o ok. 1,3%, w 2004 r. o ok. 6%, w 2005 r. o ok. 0,4%, a w 2006 r. o ok. 28,43% wartości początkowej. Obiekt ten po każdym z wymienionych ulepszeń był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Ad.2. działka 139/19 - wszystkie wymienione w pytaniu obiekty (tj. wiata żelbetowa, wiata stalowa, budynek magazynu technicznego) po ich ulepszeniu były używane przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Ad.3. działka 139/7 - wymieniony w pytaniu obiekt (tj. budynek administracyjny) po jego ulepszeniu był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Ad.4. działka 139/15 - wszystkie wymienione w pytaniu obiekty (tj. komin stalowy kotłowni, magazyn opakowań, magazyn materiałów łatwopalnych, wiata magazynowa) po ich ulepszeniu były używane przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Ad.5. działka 139/20 - wymieniony w pytaniu obiekt (tj. budynek reduktorowni gazu) po jego ulepszeniu był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zbiorcza informacja o fakcie używania obiektów po ulepszeniach do czynności opodatkowanych przez minimum 5 lat zawarto w punkcie 3 - ostatnie zdanie - na stronie 8 wniosku w formacie MS Word.

Każdy z kominów znajdujących się na działce 139/19 jest odrębną budowlą. Każdy z nich został ulepszony o ok. 27% wartości początkowej (27,11%). Po ulepszeniu każdy z kominów był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego.

Na pytanie tut. Organu „W odniesieniu do działki nr 139/11 należy podać czy przedmiotem najmu budynku centrum handlowego od września 2013 r. były te same części budynku, które były już wcześniej wynajmowane od marca 2010 r., czy też od września 2013 r. przedmiotem najmu były części budynku niewynajmowane wcześniej...” Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem najmu od marca 2010 r. i od września 2013 r. były inne części centrum handlowego.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Dlaczego Wnioskodawca nie posiada informacji co działo się z poszczególnymi obiektami pomiędzy 1993 a 1998 r. czy wynika to z zaniedbania Wnioskodawcy czy z innych powodów, jakich...” Wnioskodawca odpowiedział, że informacje za lata 1993 r. - 1998 r. dotyczą okresu za lata z których zobowiązania podatkowe uległy przedawnieniu, nie ma zatem obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej za ten okres. Do informacje te dotyczą działalności H S.A. - a więc spółki przejętej przez Wnioskodawcę, a nie samego Wnioskodawcy. Z tych względów utrudniony jest dostęp do informacji o losie obiektów we wskazanym okresie. Jak jednak wskazano we wniosku, informacje o zdarzenia z okresu 1993 r. - 1998 r. (w świetle danych jakie wskazano we wniosku) nie są prawnie relewantne dla oceny skutków podatkowych planowanej sprzedaży wymienionych we wniosku obiektów i gruntów.

Poprzez słowo „naniesienia” użyte we wniosku należy rozumieć zbiorczo budynki lub budowle wymienione we wniosku. Takie samo znacznie we wniosku ma określenie „obiekty”. Wniosek nie dotyczy jakiejkolwiek rzeczy ruchomej, lecz jedynie nieruchomości budynkowych/budowli oraz gruntów z jakimi są one trwale połączone.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż każdej z wymienionych wyżej działek gruntu wraz z naniesieniami jakie się na nich znajdują (wymienione budynki, budowle lub inne naniesienia) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie - sprzedaż której z wymienionych działek (lub ich części) wraz z naniesieniami będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, a których (lub jakich części) będzie opodatkowana VAT-em...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona z opodatkowania jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Ustawa o VAT nie zawiera wprawdzie definicji terenów niezabudowanych/zabudowanych, jednak z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT wynika jednoznacznie, że terenem zabudowany jest taki, na którym znajduje się trwale połączony z gruntem budynek, budowla lub część budynku lub budowli. Skoro bowiem w przypadku sprzedaży budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem powiązanych nie wyłącza się podstawy opodatkowania wartości gruntu, to znaczy, że grunt na którym jest budynek lub budowla jest gruntem zabudowanym.

2.W ocenie Spółki wszystkie opisane w stanie faktycznym działki powinny być klasyfikowane jako tereny zabudowane. Na każdej z przedstawionych w stanie faktycznym działek znajdują się bowiem budynki trwale połączone z gruntem, lub budowle, lub przynajmniej ich części. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ocenie poddać należy nie tylko konkretną połać gruntu na której fizycznie zlokalizowany jest budynek/budowla, lecz ocenie podlega cała działka ewidencyjna na której znajduje się budynek/budowla. Przedmiotem sprzedaży jest bowiem budynek/budowla wraz z działką ewidencyjną na której jest on posadowiony (co potwierdza art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

Powyższe stanowisko w pełni potwierdza wyrok NSA z 30 maja 2012 r. (I FSK 1371/11) w którym wskazano m.in.: „Powyższe sprawia, że w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnia pojęcia „grunt” musi uwzględniać aspekt opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z tej perspektywy, towarem w rozumieniu u.p.t.u. może być jedynie działka gruntu. W rezultacie tego za nieuzasadnione należy uznać stanowisko kasatora, że jako „grunt” w rozumieniu art. 29 ust. 5 u.p.t.u.. należy uznawać tylko część działki gruntu tj. grunt po obrysie budowli czy też budynku.”

3.Spółka w stanie faktycznym szczegółowo wskazała na których działkach są posadowione budynki - gdyż definicja budynku jest stosunkowo prosta i nie wymaga szczegółowej analizy. Natomiast pojęcie budowli nie jest tak intuicyjne i w związku z tym, że brak jest definicji budowli w ustawie o VAT - należy odwołać się do definicji legalnej zawartej w innym akcie prawnym. Mając na uwadze podnoszoną w orzecznictwie i doktrynie oraz opiniach organów podatkowych zasadę autonomii prawa podatkowego, najwłaściwsze wydaje się skorzystanie z definicji budowli zawartej w innej z ustaw podatkowych - w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL). W myśl art. la ust. 1 pkt 2 UPOL budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Mając na uwadze, że obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) jest budynek, budowla (wraz z instalacjami i urządzeniami) lub obiekt małej architektury, należy dojść do wniosku że de facto definicja budowli z UPOL pokrywa się z definicją budowli z Prawa budowlanego, a dodatkowo obejmuje swym zakresem również urządzenia budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz. fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Prawo budowlane uszczegóławia w art. 3 pkt 3a, że jednym z przykładów budowli - obiektem liniowym - jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast urządzeniami budowlanymi są urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W celu uzupełnienia definicji budowli należy jeszcze przytoczyć definicję obiektów malej architektury (które nie stanowią budowli) - zgodnie z. art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego są nimi niewielkie obiekty, a w szczególności:

 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

4.W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

5.Przez pierwsze zasiedlenie należy natomiast rozumieć (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

6.Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwolniona z VAT jest również dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to byty one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b. nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

7.Dodatkowo w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu - zatem o tym czy grunt jest opodatkowany lub zwolniony decyduje to, czy znajdujące się na nim naniesienia (budynki lub budowle) podlegają opodatkowaniu VAT, czy też są zwolnione z tego opodatkowania.

8.Spółka nabyła opisane w stanie faktycznym nieruchomości w drodze połączenia z inną spółką - w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, gdzie na Wnioskodawcę przeszła własność całego przedsiębiorstwa przejmowanej spółki, a zatem nie ma większych wątpliwości, ze była to transakcja do której nie stosuje się ustawy o VAT z mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT). W konsekwencji w momencie nabycia przez Spółkę własności tych nieruchomości z pewnością nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów o VAT, a zatem nie były one przedmiotem pierwszego zasiedlenia - bo jak wskazano w stanie faktycznym, dla potrzeb analizy należy przyjąć, że nie zostały one zasiedlone przed nabyciem przez Spółkę. Wniosek ten potwierdza Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 14 lipca 2011 r. o numerze IPPP1/443-439/11-7/ISz wskazując m.in. „W związku z powyższym nie można mówić, iż poprzez połączenie spółek doszło do pierwszego zasiedlenia nieruchomości będących we władaniu ww. podmiotów (spółek przejmowanych - przyp. autora), w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”. Tym samym do analizowanej sytuacji nie ma zastosowania zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy zatem zweryfikować zasadność zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

9.W związku z nabyciem przez Spółkę analizowanych nieruchomości w ramach połączenia z H - a więc w ramach transakcji do której nie stosuje się ustawy o VAT, konsekwentnie Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu ww. nieruchomości i tym samym spełniony jest warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. Wniosek ten potwierdza ww. interpretacja Dyrektora IS w Warszawie, która dotyczyła podobnego zagadnienia, gdzie wskazano m.in.: „Jak słusznie Spółka zauważa nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, od ww. nieruchomości oznaczonych nr 886 i 887/4. gdyż nabycie ich przez Wnioskodawcę odbyło się w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu (poprzez połączenie z inną spółką - przyp. autora).

10.Natomiast co do drugiego warunku z lit. b) w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należy podkreślić, że tyczy się on wyłącznie ulepszeń realizowanych przez podmiot dokonujący dostawy, a więc w analizowanym przypadku tylko przez K, a nie przez H.

11.Poza kominem znajdującym się na działce 139/15 Spółka nie dokonywała żadnych wydatków o wartości co najmniej 30% wartości początkowej na ulepszenie budowli i budynków opisanych w stanie faktycznych. Wobec tego poza kominem, dla wszystkich innych wymienionych obiektów budowlanych jest spełniony warunek o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT. Natomiast wspomniany komin choć został ulepszony o znacznie ponad 30% wartości początkowej, to jednak był potem używany do wykonywania czynności opodatkowanych przez KHS przez okres ponad 5 lat. Zatem do sprzedaży tego obiektu nie stosuje się w ogóle warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT.

12.Tym samym skoro dla Spółki spełnione są oba warunki o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. to sprzedaż wszystkich wymienionych budynków i budowli oraz działek gruntu na których są one położone będzie korzystać będzie ze zwolnienia z VAT.

13.Dodatkowo poniżej Wnioskodawca prezentuje szczegółowo uzasadnienie dotyczące zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży poszczególnych nieruchomości wymienionych w stanie faktycznym.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie a) stanu faktycznego

14.Na działkach 35/1, 35/2, 436, 440/1 i 440/2 znajduje się bocznica kolejowa. Definicja legalna bocznicy kolejowej zawarta została w art. 4 ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym, która stanowi, że jest to droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane.

Nie ma wątpliwości, że bocznica kolejowa jest budowlą - obiektem liniowym (skoro jest nim również linia kolejowa wyraźnie wymieniona w definicji obiektu liniowego, to analogicznie jest nim również bocznica). Wniosek ten w pełni potwierdza np. orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 22 sierpnia 2012 r. - sygn. II FSK 130/11 - w którym stwierdzono, że bocznica kolejowa nie podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości, a zatem jest opodatkowana tym podatkiem - jako budowla.

15.Zatem na wspomnianych wyżej działkach znajdują się części budowli – bocznicy kolejowej - a tym samym działek tych nie można uznać za niezabudowane. Jeżeli nawet do sprzedaży analizowanej budowli wraz z gruntem nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT-em na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (czego nie można jednoznacznie stwierdzić, bo Spółka nie posiada informacji o tym co działo się z bocznicą w okresie od 1993 r. (kiedy wprowadzono podatek VAT) do 1998 r. i nie można jednoznacznie stwierdzić, czy analizowana budowla została zasiedlona po raz pierwszy przed planowaną sprzedażą) - to sprzedaż tych działek będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

16.Wnioskodawca nabył własność analizowanych nieruchomości w drodze połączenia z inną spółką – w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, gdzie na Wnioskodawcę przeszła własność całego przedsiębiorstwa przejmowanej spółki, a zatem nie ma większych wątpliwości, że była to transakcja do której nie stosuje się ustawy o VAT (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT). A zatem Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu ww. nieruchomości i tym samym spełniony jest warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. Natomiast co do drugiego warunku z lit. b) - Spółka nie dokonywała żadnych wydatków na ulepszenie tej bocznicy, a więc również warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o V AT jest tu spełniony.

17.W ocenie Spółki nie ma znaczenia, że bocznica jest niekompletna i porośnięta zaroślami. Nasyp kolejowy - utwardzenie terenu - stanowi budowlaną część bocznicy kolejowej i jest częścią budowli, a jak wskazano w art. 29a ust. 8 ustawy o VAT wynika, że wystarczy aby choćby część budowli znajdowała się na gruncie, aby uznać go za zabudowany. Ponadto żaden z przepisów ustawy o VAT, ani Prawa budowlanego nie wskazuje, aby budowla o złym stanie technicznym nie mogła być dalej określana jako budowla. Dlatego sprzedaż bocznicy kolejowej, która znajduje się na analizowanych działkach wraz z gruntem na jakim jest ona posadowiona korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

18.Jeżeli jednak nawet z jakichkolwiek względów uznanoby, że nie są to działki zabudowane, to wówczas analizowana sprzedaż również będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - jako że nie są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy - z wyjątkiem działek 35/1 i 35/2.

19.Przez teren budowlany należy rozumieć - jak wskazuje art. 2 pkt 33 ustawy o VAT -grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

20.Na chwilę obecną ustawa o VAT wskazuje zatem bardzo precyzyjnie, jakie są warunki uznania działki za grunt budowlany - musi on być ujęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo zgodnie z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy wydaną i obowiązującą dla danej działki. Wszelkie inne ewidencje (w szczególności ewidencja gruntów i budynków) nie mają zatem obecnie żadnego znaczenia dla ustalania budowlanego przeznaczenia gruntów - a tym samym wyroki i interpretacje odwołujące się chociażby do ewidencji gruntów, wydawane na gruncie wcześniejszego brzmienia przepisów o VAT, gdy jeszcze nie wprowadzono art. 2 pkt 33 do ustawy o VAT, utraciły aktualność i wszelkie znaczenie.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie b) stanu faktycznego.

21.Na działce 139/17 znajduje się fragment wspomnianej wyżej bocznicy kolejowej, a także drogi o nawierzchni betonowej, która niewątpliwie jest budowlą - jest obiektem liniowym. Generalnie zatem jest to działka zabudowana.

22.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych o wartości co najmniej 30% wartości początkowej. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub u okresie krótszym niż 2 lala od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż obu budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

23.Jeżeli jednak nawet z jakichkolwiek względów uznanoby, że nie jest to działka zabudowana (np. bo na działce znajdują się tylko bardzo niewielkie fragmenty budowli - bocznicy i drogi), to wówczas analizowana sprzedaż również będzie zwolniona - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - jako że nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie c) stanu faktycznego.

24.Również działka 139/2 w ocenie Spółki jest działką zabudowaną. Ogrodzenie znajdujące się na tej działce jest budowlą w ocenie Spółki - co do zasady ogrodzenia są urządzeniami budowlanymi, jeżeli są związane z konkretnym budynkiem lub inną budowlą. Tym bardziej w analizowanym przypadku ogrodzenie powinno być traktowane jako budowla - skoro jest to fragment rozległego ogrodzenia całego zakładu, nie związanego z konkretną pojedynczą budowlą ani budynkiem. Budowlą jest również linia kablowa oświetlenia zewnętrznego - w formie kabli energetycznych umieszczonych wprost w ziemi - co wprost z definicji ustawowej zawartej w Prawie budowlanym pozwala uznać ją za obiekt liniowy. Analogicznie obiektem liniowym jest kanalizacja kablowa linii energetycznej niskiego napięcia - co również wynika wprost z definicji ustawowej.

25.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie d) stanu faktycznego

26.Na działce 139/16 znajdują się naniesienia, która można generalnie uznać za tzw. uzbrojenie terenu - czyli są tam sieci techniczne, a także fragment ogrodzenia zakładu. W ocenie Spółki zarówno kanalizacja deszczowa, sanitarna, jak i linia kablowa oraz ogrodzenie znajdujące się na analizowanej działce są budowlami, a tym samym ich sprzedaż wraz z działką 139/16 będzie zwolniona z VAT. Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT. Gdyby jednak uznać, że wspomniane instalacje techniczne nie pozwalają uznać, że analizowana działka jest zabudowana, lecz że należy ją traktować jako niezabudowaną, to wówczas sprzedaż tej działki będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - gdyż działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Nieruchomości wymienione w podpunkcie e) stanu faktycznego

27.W przypadku działki 139/12 nie powinno być wątpliwości, że jest ona działką zabudowaną. Odwodnienie terenu składające się z rur ceramicznych, a także sieć wodociągowa i kanały centralnego ogrzewania w ocenie Spółki są obiektami liniowymi - a tym samym budowlami. Ogrodzenie zewnętrzne zakładu składające się z płyt betonowych, ażurowych, a częściowo z siatki powinno być klasyfikowane albo jako urządzenie budowlane - a tym samym budowla, albo jako samodzielna budowla, gdyż nie służy ono żadnemu konkretnemu obiektowi budowlanemu, lecz służy całemu terenowi zakładu i tym samym stanowi samodzielną budowlę. Również fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem jest budowlą - co wynika wprost z definicji budowli (fundamenty pod maszyny i urządzenia - co jest przecież jedynie przykładowym wymienieniem w definicji i fundamenty pod zbiorniki niewątpliwie również powinny być traktowane jako budowla). Analogicznie również zbiornik wody powinien być traktowany jako budowla – w definicji budowli wymieniono wprost zbiorniki.

28.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

29.Jeżeli nawet uznać, że z uwagi na niewielki procent powierzchni nadziemnych budowli posadowionych na działce w stosunku do jej całkowitej powierzchni, nie powinna być ona traktowana jako zabudowana (choć w naszej ocenie nie byłby to prawidłowy pogląd), to mimo wszystko sprzedaż takiej niezabudowanej działki byłaby zwolniona z VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wprawdzie dla działki z której działka 139/12 została wydzielono wydano decyzję o warunkach zabudowy, to jednak dla działki 139/12 takiej decyzji nie wydawano, a nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Spółki istotne jest, że dla obecnie istniejącej działki nie ma takiej decyzji, zaś bez znaczenia pozostaje fakt wydania decyzji dla działki z której dokonano wydzielenia.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie f) stanu faktycznego.

30.Wnioskodawca uważa, że również działka 113/1 powinna być uznana za działkę zabudowaną. Wprawdzie nie znajdują się na niej żadnej budowle naziemne, jednak są na niej zlokalizowane budowle podziemne - tzn. odwodnienie terenu, kanalizacja opadowa i sanitarna oraz kanały centralnego ogrzewania. Wszystkie te obiekty budowlane są obiektami liniowymi, a tym samym budowlami. Z tego powodu działka powinna być uznawana za zabudowaną.

31.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

32.Jeżeli nawet uznać, że z uwagi na brak nadziemnych budowli posadowionych na działce w stosunku do jej całkowitej powierzchni, nie powinna być ona traktowana jako zabudowana (choć w naszej ocenie nie byłby to prawidłowy pogląd), to mimo wszystko sprzedaż takiej niezabudowanej działki byłaby zwolniona z VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wprawdzie dla działki z której działka 139/12 została wydzielono wydano decyzję o warunkach zabudowy, to jednak dla działki 139/12 takiej decyzji nie wydawano, a nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Spółki istotne jest, że dla obecnie istniejącej działki nie ma takiej decyzji, zaś bez znaczenia pozostaje fakt wydania decyzji dla działki z której dokonano wydzielenia.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie g) stanu faktycznego

33.Na działce 139/14 znajdują się budynki o znacznej powierzchni, a także liczne budowle. Pewnych ulepszeń niektórych z tych obiektów dokonywał poprzedni ich właściciel, natomiast K nie dokonywała żadnych ulepszeń tych obiektów.

34.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynków i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych. Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budynków i budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie h) stanu faktycznego.

35.Na działce 139/19 znajdują się dwa budynki (rozprężalni tlenu i magazyn techniczny), a także liczne budowie przemysłowe (technologiczne). W szczególności kominy murowane (a więc powstałe jako efekt prac budowlanych) służące obsłudze pieców szklarskich są niewątpliwie budowlami - skoro części budowlane urządzeń technicznych (kotłów czy pieców) są budowlami, wprost z definicji budowli. Na działce zlokalizowane są także obiekty liniowe - rurociąg gazowy, sieć wodociągowa oraz sieć kablowa niskiego napięcia i przewody sieci technologicznych - które są bez wątpienia budowlami. Budowlą jest także instalacja technologiczna kotłowni, zbiornik wody przeciwpożarowy, a także wiata żelbetowa i wiata stalowa oraz wiata - przechowalnia rowerów.

36.Tym samym analizowana działka 139/19 jest działką zabudowaną. Przedmiotem opodatkowania w razie jej sprzedaży będą zatem budynki i budowle wraz z gruntem na którym są one posadowione.

37.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynków i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budynków i budowli wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie i) stanu faktycznego.

38.Na działce 139/3 znajduje się m.in. wiata magazynowa, która według klasyfikacji środków trwałych stanowi budynek, natomiast w rozumieniu prawa budowlanego i UPOL jest raczej budowlą. Ponadto na tej działce znajdują się również inne budowle: drogi zakładowe (nawierzchnia betonowa), ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć wodociągowa oraz zbiornik wody - przeciwpożarowy.

39.W ocenie Spółki należy uznać analizowaną działkę za zabudowaną. Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli wraz. z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

40.Nawet gdyby nieprawidłowo uznać, że z racji tego, że nie cała powierzchnia działki jest zabudowana, powinna być ona choć w części jako niezabudowana, to jej sprzedaż i tak podlegałaby zwolnieniu z opodatkowania VAT-em na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - jako że nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie j) stanu faktycznego.

41.Działka 139/9 jest zbudowana budynkiem magazynowym o znacznej powierzchni (około 1/3 powierzchni działki), a także budowlami służącymi do prawidłowego korzystania z tego budynku - drogą zakładową, linią kablowa oświetlenia zewnętrznego, siecią kablowa niskiego napięcia, ponadto na działce znajduje się również odcinek zewnętrznego ogrodzenia zakładu. Nie powinno zatem budzić żadnej wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

42.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynku i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie k) stanu faktycznego.

43.Również działka 139/5 jest zabudowana budynkiem magazynowym z częścią usługową, a ponadto budowlami służącymi prawidłowemu korzystaniu z tego budynku - takimi jak drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć sprężonego powietrza, sieć wodociągowa i sieć kablowa niskiego napięcia. Nie powinno zatem budzić żadnej wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

44.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynku i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie l) stanu faktycznego

45.Podobnie działka o numerze 139/7 jest zabudowana budynkiem administracyjnym i służb technicznych oraz budowlami służącymi właściwej eksploatacji tego budynku takimi jak parking o nawierzchni betonowej, drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenie zewnętrznego oraz sieć kablowa niskiego napięcia. Nie powinno zatem budzić żadnej wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

46.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynku i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie m) stanu faktycznego

47.Analogicznie działka o numerze 139/11 jest zabudowana budynkiem centrum handlowego oraz budowlami służącymi właściwej eksploatacji tego budynku takimi jak drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu oraz sieć kablowa niskiego napięcia. Nie powinno zatem budzić żadnej wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

48.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynku i budowli wraz z. gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie n) stanu faktycznego

49.Na działce 139/15 znajdują się liczne obiekty budowlane - zarówno budowle: ogrodzenie zakładu, skład tarcicy, bocznica kolejowa, komin stalowy do kotłowni, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, kanalizacja opadowa i sanitarna, osadnik Inhoffa (konstrukcja żelbetonowego zbiornika), poletka do suszenia osadu (konstrukcje betonowe w ziemi), kanały centralnego ogrzewania, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni, skład żużla (wybetonowany plac), skład węgla (wybetonowany plac), ogrodzenie oczyszczalni ścieków, jak i budynki: kotłownia, budynek pomp kotłowni, zajezdnia lokomotywki, zajezdnia spychacza, magazyn opakowań, magazyn materiałów łatwopalnych, wiata stalowa, magazyn farb i lakierów oraz wiata magazynowa. Nie powinno budzić wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

50.Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynków i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem) - z wyjątkiem wspomnianego komina stalowego.

Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

51.Jedynym wyjątkiem jest komin stalowy, ulepszony w 2008 r. o ponad 30% wartości początkowej przez K, od wydatków na ulepszenie którego K odliczyła VAT. Jednak był on używany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em już przez ponad 5 lat od momentu ulepszenia i stąd też na mocy art. 43 ust. 7a ustawy o VAT do sprzedaży tego obiektu nie stosuje się warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT, a zatem również sprzedaż tego obiektu będzie zwolniona z opodatkowania VAT-em.

Nieruchomości wymienione w podpunkcie o) stanu faktycznego.

52.Na działce 139/20 znajduje się budynek reduktorowi gazu, a także związane z nim budowle takie jak rurociąg gazowy, stacja redukcyjna gazu, instalacja rozdzielacza gazowa, ogrodzenie reduktora gazu. Nie powinno budzić wątpliwości, że jest to działka zabudowana.

Z przyczyn opisanych w punkcie 10 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu ww. budynku i budowli wraz z gruntem, a ponadto nie dokonywała ona ulepszeń tych środków trwałych (ulepszeń dokonywał podmiot, który był poprzednim właścicielem). Zatem nawet jeżeli sprzedaż następowałaby w ramach pierwszego zasiedlenia, lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia ww. budynku i budowli, to w analizowanej sytuacji spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem sprzedaż wszystkich wymienionych budowli oraz budynku wraz z terenem na którym są one położone będzie zwolniona z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi co do opodatkowania wszystkich 19 działek w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis ten nie ma jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowe nieruchomości do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy 19 działek wraz z posadowionymi na nich budynkami/budowlami - trwale związanymi z ww. gruntami.

W związku z brakiem jednoznacznych informacji, dla potrzeb wydania interpretacji Wnioskodawca prosi o przyjęcie założenia (jako element stanu faktycznego), że w stosunku do opisanych powyżej nieruchomości przed ich nabyciem przez Wnioskodawcę nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w 2008 r. przejął cały majątek S.A. w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 ksh. Skutki podatkowe takiego zdarzenia opisuje art. 93 par. 1 pkt 1 w zw. Z par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - w myśl którego Wnioskodawca wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki S.A., oraz art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT-em.

Zauważyć należy, iż ustawodawca w przepisie art. 6 ustawy o VAT wyłączył z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określone czynności. Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008 r., przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Jednocześnie ustawodawca poprzez regulacje zawarte w przepisie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT wprowadził obowiązek skorygowania podatku naliczonego od nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego w tym zakresie następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

Regulacje zawarte w art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT mają na celu zachowanie zasady neutralności VAT, tj. w każdym przypadku nabywca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego, w szczególności co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur uzyskanych przez poprzednika. Oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny.

Powyżej wyrażona zasada sukcesji w podatku od towarów i usług zakłada zatem, że nabywcy przedsiębiorstwa przysługują takie same uprawnienia w zakresie tego podatku, jakie przysługiwały zbywcy ww. przedsiębiorstwa. Istota tak rozumianej sukcesji sprowadza się do tego, że nabywca przedsiębiorstwa jest traktowany jak jego zbywca - tak jakby do zbycia przedsiębiorstwa nie doszło.

W szczególności art. 91 ustawy o VAT stanowiący w ust. 9 ustawy o kontynuacji korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa, wprowadza zasadę sukcesji nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył przedsiębiorstwo.

W konsekwencji, biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego sprzedaży przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało/bądź nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynków/budowli będących obecnie własnością Wnioskodawcy, w takim samym zakresie w jakim prawo to przysługiwało lub nieprzysługiwało poprzedniemu właścicielowi tego przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że wszystkie wymienione we wniosku obiekty są trwale związane z gruntem oraz, że wszystkie te obiekty będą na moment dostawy budynkami i budowlami w rozumieniu prawa budowlanego oraz budynkami i budowlami w rozumieniu PKOB.

Jednocześnie żaden z budynków nie jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu PKOB.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie będziemy mieć do czynienia wyłącznie z działkami zabudowanymi.

a.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działek nr 35/1, 35/2, 436, 440/1 i 440/2 wraz z budowlą - bocznicą kolejową posadowioną na tych działkach - trwale związaną z tymi działkami.

Bocznica kolejowa została oddana do użytku 1 sierpnia 1969 r. i co najmniej od 1998 r. do dnia dzisiejszego nie dokonywano jej ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej. Od 1996 r. bocznica była nieużywana.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanej do użytku w 1969 r., jeżeli nie ponoszono wobec niej żadnych wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli i do tej pory nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do ww. budynku/części budynku nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych budynków.

W celu określenia, czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowej budowli będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, koniecznym jest ustalenie, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przy nabyciu/budowie budowli mających być przedmiotem sprzedaży.

Biorąc pod uwagę że bocznica kolejowa została oddana do użytku w 1969 r. (w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Zatem ww. budowla spełnia oba wymienione w powyższym przepisie warunki, gdyż w stosunku do tej budowli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

Wobec powyższego, dostawa ww. bocznicy kolejowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działek nr 35/1, 35/2, 436, 440/1 i 440/2 na których posadowiona jest ww. budowla podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

b.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/17 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem: bocznicą kolejową oraz drogą wewnątrzzakładową (nawierzchnia betonowa). Bocznica została oddana do użytku 1 sierpnia 1969 r. i co najmniej od 1998 r. nie dokonywano jej ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej. Drogi zakładowe zostały oddane do użytku 31 grudnia 1969 r. i w okresie od 1998 r. do dnia dzisiejszego dokonano ich ulepszeń o wartości około 5,32%.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r., jeżeli nie ponoszono wobec nich żadnych wydatków na ulepszenie równych lub wyższych niż 30% ich wartości początkowej i do tej pory nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę że ww. budowle tj. bocznica kolejowa oraz droga wewnątrzzakładowa zostały oddane do użytku w 1969 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli tj. - bocznicy kolejowej i drogi wewnątrzzakładowej oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/17 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

c.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/2 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego oraz sieć kablowa linii niskiego napięcia. Ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu - użytkowane od 1 sierpnia 1969 r., linia kablowa oświetlenia zewnętrznego jest użytkowana od 30 września 1969 r., zaś sieć kablowa niskiego napięcia od 30 grudnia 1980 r. i w odniesieniu do wszystkich tych obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r. i 1980 r. jeżeli nie ponoszono wobec nich wydatków na ulepszenie i do tej pory nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle tj. ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego oraz sieć kablowa linii niskiego napięcia zostały oddane do użytku w 1969 r. i 1980 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli tj. - ogrodzenia zewnętrznego, linii kablowej oświetlenia zewnętrznego oraz sieci kablowej linii niskiego napięcia oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/2 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

d.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/16 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: odwodnienie terenu (kanalizacja deszczowa wykonana z rur ceramicznych), ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu (w postaci: w 90% profili betonowych ażurowych osadzonych w słupkach betonowych, a pozostała część jako ogrodzenie z siatki stalowej zamkniętej w ramie stalowej), linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, oraz kanalizacja opadowa i sanitarna.

Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r., ogrodzenie od 1 sierpnia 1969 r., zaś linia kablowa i kanalizacja od 30 września 1969 r. W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli, oddanych do użytku w 1969 r., jeżeli nie ponoszono wobec nich wydatków na ulepszenie i do tej pory nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle tj. odwodnienie terenu, ogrodzenie, linia kablowa i kanalizacja zostały oddane do użytku w 1969 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli tj. - odwodnienia terenu, ogrodzenia, linii kablowej i kanalizacji oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/16 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

e.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/12 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania (umieszczone w ziemi) oraz zbiornik wodny.

Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r., ogrodzenie od 1 sierpnia 1969 r., sieć wodociągowa od 31 lipca 1969 r., kanały centralnego ogrzewania od 31 października 1969 r., zaś zbiornik wodny od 6 czerwca 1984 r.

W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli takich jak: odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania oraz zbiornik wodny dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia gdyż w odniesieniu do ww. budowli, oddanych do użytku w 1969 r. i 1984 r., nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło).

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle tj. odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania oraz zbiornik wodny zostały oddane do użytku w 1969 r. i 1984 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli takich jak: odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania i zbiornik wodny oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli takich jak: odwodnienie terenu, ogrodzenie zewnętrzne terenu zakładu, sieć wodociągowa, kanały centralnego ogrzewania i zbiornik wodny objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/12 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do ww. budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związana z działką nr 139/12 budowla tj. fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem, oddana do użytku 5 maja 2006 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył podatek VAT naliczony związany z budową tego obiektu, który nie był potem wynajmowany.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanej do użytku w 2006 r. a następnie nabytej przez Wnioskodawcę w 2008 r. na podstawie art. 6 ustawy o VAT (tj. czynności niepodlegającej ustawie o VAT) użytkowanej przez poprzedniego właściciela oraz Wnioskodawcę wyłącznie do prowadzenia własnej działalności (budowla nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy), w stosunku do których nie poniesiono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło).

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie został jednak spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej budowli (fundamentu pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem), przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. budowli.

Tym samym planowana dostawa fundamentu pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/12 na której posadowiony jest fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tej budowli.

f.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 113/1 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: odwodnienie terenu, kanalizacja opadowa i sanitarna oraz kanały centralnego ogrzewania.

Odwodnienie terenu jest używane od 31 grudnia 1969 r.. kanalizacja od 30 września 1969 r., zaś kanały centralnego ogrzewania od 31 października 1969 r. W przypadku tych wszystkich obiektów co najmniej od 1998 r. nie dokonywano ich ulepszeń, w szczególności takich których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r., stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle zostały oddane do użytku w 1969 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli takich jak: odwodnienie terenu, kanalizacja opadowa i sanitarna oraz kanały centralnego ogrzewania objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 113/1 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

g.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/14 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, odwodnienie terenu, bocznica kolejowa, rurociąg gazowy, sieć sprężonego powietrza, sieć wodociągowa, kanalizacja opadowa i sanitarna, kanały centralnego ogrzewania, osadnik ścieków poszlifierskich, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni, budynek głównego bloku produkcyjnego huty szkła.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r., 1978 r., 1987 r., 1980 r. w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1978 r., 1987 r., 1980 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli oraz nie dokonano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/14 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w części przyporządkowanej do tych budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy są również trwale związane z działką nr 139/14 budynek regeneracji form i budowla tj. przewody sieci technologicznych.

Przewody sieci technologicznych zostały oddane do użytku w 2006 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył podatek VAT naliczony związany z budową tej budowli, która nie była potem wynajmowana.

Budynek regeneracji form został oddany do użytku 2000 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył podatek VAT naliczony związany z budową tego budynku, który nie był potem wynajmowany, był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budynku i budowli oddanych do użytku w 2000 r. i 2006 r. stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynku i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie został jednak spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tego budynku i budowli (budynek regeneracji form, przewody sieci technologicznych), przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. obiektów.

Tym samym planowana dostawa ww. budynku i budowli (budynek regeneracji form, przewody sieci technologicznych) nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/14 na której posadowione są budynek regeneracji form oraz przewody sieci technologicznych będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tych obiektów.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związany z działką nr 139/14 budynek hali wannowej oddany do użytku w 1969 r. Budynek hali wannowej był ulepszany w latach 2002 - 2006. W roku 2002 r. o ok. 1,9%, w 2003 r. o ok. 1,3%, w 2004 r. o ok. 6%, w 2005 r. o ok. 0,4%, a w 2006 r. o ok. 28,43% wartości początkowej. Obiekt ten po każdym z wymienionych ulepszeń był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych - przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego. Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał odliczenia VAT naliczonego od tych ulepszeń, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Planowana dostawa ww. budynku (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynek nie były przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek do zastosowania zwolnienia wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tego budynku, nie przysługiwało poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy, a tym samym i Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Poprzednik prawny Wnioskodawcy, a zatem Wnioskodawca poniósł jednak wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zatem w przedmiotowej sprawie dla planowanej dostawy należałoby uznać, że nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednakże jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budynek hali wannowej, po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, był używany przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych zatem dla jego dostawy będzie miało zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku hali wannowej objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/14 na której posadowiony jest ww. budynek hali wannowej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a oraz w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w części przyporządkowanej do tego budynku.

h.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/19 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: dwa kominy (odrębne budowle), drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, chłodnica ociekowa, rurociąg gazowy, sieć wodociągowa, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni, zbiornik wody przeciwpożarowy, a także budynek rozprężalni tlenu i wiata - przechowalnia rowerów.

Kominy, ogrodzenie, chłodnicę ociekową, rurociąg, sieć wodociągową, drogi, zbiornik przeciwpożarowy, budynek rozprężalni tlenu, przechowalnię rowerów oddano do użytku w 1969 r., sieć kablową niskiego napięcia w 1980 r., instalację technologiczną kotłowni w 1987 r., Ulepszeniom od 1998 r. podlegały kominy (ulepszenia każdego z kominów o około 27% wartości początkowej z 1998 r.), a także drogi (wartość ulepszenia to nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r.).

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli i budynków oddanych do użytku w 1969 r., 1980 r., 1987 r. stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynków i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budynki i budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1980 r., 1987 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) zatem poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli oraz nie dokonano ulepszeń ww. budynków i budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budynków i budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynków oraz budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/19 na której posadowione są ww. budynki i budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do tych budynków i budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związana z działką nr 139/19 budowla tj. przewody sieci technologicznych.

Przewody sieci technologicznych zostały oddane do użytku w 2006 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył podatek VAT naliczony związany z budową tej budowli, która nie była potem wynajmowana.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanej do użytku w 2006 r. stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie został jednak spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej budowli (przewody sieci technologicznych), przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. budowli.

Tym samym planowana dostawa ww. budowli (przewody sieci technologicznych) nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/14 na której posadowiona jest budowla tj. przewody sieci technologicznych będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w części przyporządkowanej do tej budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy są również trwale związane z działką nr 139/19 budynki:

 • wiata żelbetowa,
 • wiata stalowa,
 • magazyn techniczny.

Obiekty te zostały oddane do użytku w latach 1971, 1977 i 1967, tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT, zatem poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy, a zatem i Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich budowie.

Do 2003 r. ulepszono wiatę żelbetową o ponad 280% wartości początkowej, wiatę stalową o ponad 200% do 2006 r., magazyn techniczny o blisko 300% przed 2006 r. – poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył VAT związany z tymi ulepszeniami i ich przedmioty nie były później wynajmowane, lecz były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Planowana dostawa ww. budynków (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynki nie były przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tych budynków, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków).

Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł do 2006 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynków powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że budynki te po ich ulepszeniu były używane co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/19 na której posadowione są ww. budynki podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tych budynków.

i.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/3 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć wodociągowa oraz zbiornik wody przeciwpożarowy.

Drogi, ogrodzenie, linię kablową i sieć wodociągową oddano do użytku w 1969 r., zbiornik wody w 1986 r. Drogi zostały ulepszone przed 2006 r. o nieco ponad 5%.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r., 1986 r., w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1986 r., (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) zatem poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/3 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do tych budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związany z działką nr 139/3 budynek wiaty magazynowej, oddany do użytku w 1990 r., który został ulepszony w 2006 r. o ponad 1000% w stosunku do wartości początkowej z 1998 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył VAT naliczony związany z tym ulepszeniem i nie wynajmowano obiektu po dacie ulepszenia, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT dłużej niż 5 lat.

Planowana dostawa ww. budynku (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynek nie był przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tego budynku, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku).

Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł do 2006 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do którego miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że budynek ten po jego ulepszeniu był używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa ww. budynku hali magazynowej będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/3 na której posadowiony jest ww. budynek podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tego budynku.

 1. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/9 wraz z posadowionymi na niej budynkiem i budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek magazynu usługowego.

Drogi, ogrodzenie, linię kablową oddano do użytku w1969 r., sieć kablową w 1980 r., natomiast budynek w 1984 r. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r. Pozostałe obiekty nie były przedmiotem ulepszeń od 1998 r.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli i budynku oddanych do użytku w 1969 r., 1980 r. i w 1984 r., stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku/budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynku i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budynek i budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1980 r. i w 1984 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli oraz nie dokonano ulepszeń ww. budynku i budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budynku i budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku oraz budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/9 na której posadowione są ww. budynek oraz budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

k.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/5 wraz z posadowionymi na niej budynkiem i budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, sieć sprężonego powietrza, sieć wodociągowa i sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek magazynu z działami usługowymi. Drogi, ogrodzenie, linię kablową, sieć wodociągową oddano do użytku w 1969 r., sieć sprężonego powietrza w 1978 r., sieć kablową niskiego napięcia w 1980 r., natomiast budynek w 1978 r.

Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r., natomiast wspomniany budynek ulepszono do 2006 r. o niecałe 14% wartości początkowej z 1998 r., budynek nie był wynajmowany od momentu ulepszenia, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1998 r.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli i budynku oddanych do użytku w 1969 r., 1978 r. i 1980 r., w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynku/budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku/budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynku i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budynek i budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1978 r. i 1980 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budynku i budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budynku i budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku oraz budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/5 na której posadowione są ww. budynek oraz budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

1.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/7 wraz z posadowionymi na niej budynkiem i budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenie zewnętrznego, sieć kablowa niskiego napięcia, a także budynek służb technicznych.

Drogi, ogrodzenie, linię kablową oddano do użytku w 1969 r., sieć kablową w 1980 r., zaś budynek służb technicznych w 1984 r.

Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r., budynek służb technicznych do 2006 r. ulepszono o niecałe 3% tej wartości początkowej - VAT od zakupów związanych z ulepszeniem odliczono (Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonywał odliczenia), zaś obiekty te nie były wynajmowane po dacie odliczenia, lecz były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1998 r.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli i budynku (drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenie zewnętrzne, sieć kablowa niskiego napięcia i budynek służb technicznych) oddanych do użytku w 1969 r., 1980 r., w 1984 r., w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków/budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynku i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budynek i budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1980 r., w 1984 r., (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku i budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budynku i budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budynku i budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynku oraz budowli (drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, linia kablowa oświetlenie zewnętrznego, sieć kablowa niskiego napięcia i budynek służb technicznych) objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/7 na której posadowione są ww. budynek i budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do tych obiektów.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związany z działką nr 139/7 budynek administracyjny, oddany do użytku w 1969 r., który został ulepszony do 2006 r. przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy o około 90% jego wartości początkowej. Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Planowana dostawa ww. budynku (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynek nie były przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tego budynku, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku).

Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł do 2006 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do którego miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że budynek ten po jego ulepszeniu był używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa ww. budynku administracyjnego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/7 na której posadowiony jest ww. budynek podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tego budynku.

W odniesieniu do planowanej dostawy trwale związanej z działką nr 139/7 budowli w postaci parkingu oddanej do użytku w 2003 r., w stosunku do której nie ponoszono wydatków na ulepszenie, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żeby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie został jednak spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej budowli, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. budowli.

Tym samym planowana dostawa ww. budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/7 na której posadowiony jest parking podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tej budowli.

m.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/11 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: drogi zakładowe, ogrodzenie zakładu, sieć kablowa niskiego napięcia. Drogi i ogrodzenie oddano do użytku w 1969 r., sieć kablową w 1980 r. Drogi ulepszono przed 2006 r. o nieco ponad 5% wartości początkowej z 1998 r., pozostałe obiekty nie były ulepszane od 1998 r.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r. i 1980 r., , stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1980 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/11 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do ww. budowli.

Przedmiotem dostawy będzie również trwale związany z działką nr 139/11 budynek centrum handlowego, oddany do użytkowania w 2003 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył VAT naliczony związany z jego budową. Budynek był od tego czasu wynajmowany - około 50% jego powierzchni było wynajmowane w okresie od marca 2010 r. do lipca 2013 r., zaś w okresie od września 2013 r. – grudnia 2015 r. wynajmowane jest około 30% jego powierzchni, w pozostałej - niewynajętej części - był on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Na pytanie tut. Organu czy przedmiotem najmu budynku centrum handlowego od września 2013 r. były te same części budynku, które były już wcześniej wynajmowane od marca 2010 r., czy też od września 2013 r. przedmiotem najmu były części budynku niewynajmowane wcześniej Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem najmu od marca 2010 r. i od września 2013 r. były inne części centrum handlowego.

Odnośnie wynajmowanej części budynku centrum handlowego w okresie od marca 2010 r. do lipca 2013 r. należy zauważyć, że planowana dostawa ww. części budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie minie okres krótszy niż 2 lata.

Powyższa część ww. budynku była bowiem wynajmowana w okresie od marca 2010 r. i jednocześnie po ich wybudowaniu nie dokonywano ulepszeń, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

Jak już wskazano w niniejszej interpretacji oddanie części budynku w najem spełnia definicję pierwszego zasiedlenia.

Tym samym planowana dostawa wynajmowanej części budynku centrum handlowego w okresie od marca 2010 r. do lipca 2013 r. będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa wynajmowanej części budynku centrum handlowego w okresie od marca 2010 r. do lipca 2013 r. objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/11 na której posadowiona jest ww. część budynku podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do tej wynajmowanej części budynku.

Ponadto inna część budynku centrum handlowego jest wynajmowana w okresie od września 2013 r. do grudnia 2015 r.

Wnioskodawca we wniosku nie wskazał jednak kiedy nastąpi dostawa ww. budynku.

Jeżeli zatem planowana dostawa ww. części budynku nastąpi po upływie 2 lat od oddania w najem to nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie minie okres krótszy niż 2 lata.

Powyższa część ww. budynku będzie bowiem wynajmowana w okresie od września 2013 r. i jednocześnie po jej wybudowaniu nie dokonywano ulepszeń, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

Tym samym planowana dostawa wynajmowanej od września 2013 r. części budynku centrum handlowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji również dostawa działki nr 139/11 na której posadowiona jest ww. część budynku podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w części przyporządkowanej do tej części budynku.

Natomiast jeżeli planowana dostawa ww. części budynku nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania tej części w najem we wrześniu 2013 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak wynika z wniosku przedmiotowy budynek centrum handlowego został oddany do użytku w 2003 r. Poprzednik prawny Wnioskodawcy odliczył VAT naliczony związany z jego budową.

Zatem w tym przypadku nie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej części budynku, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. części budynku.

Tym samym jeżeli planowana dostawa ww. części część budynku centrum handlowego wynajmowana w okresie od września 2013 r. nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji również dostawa działki nr 139/11 na której posadowiona jest ww. część budynku będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w części przyporządkowanej do tej części budynku.

Natomiast odnośnie niewynajmowanej części budynku centrum handlowego należy zauważyć, że w tym przypadku nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. niewynajmowanej części budynku centrum handlowego, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W tym przypadku nie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej części budynku, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. części budynku.

Tym samym planowana dostawa ww. niewynajmowanej części budynku centrum handlowego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji czego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Również dostawa działki nr 139/11 na której posadowiona jest ww. część budynku będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w części przyporządkowanej do tej części budynku.

n.Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/15 wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: ogrodzenie zakładu, skład tarcicy, bocznica kolejowa, linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, kanalizacja opadowa i sanitarna, osadnik Imhoffa, poletka do suszenia osadu, kanały centralnego ogrzewania, sieć kablowa niskiego napięcia, instalacja technologiczna kotłowni, skład żużla, skład węgla, ogrodzenie oczyszczalni ścieków, budynek kotłowni, budynek pomp kotłowni, zajezdnia lokomotywki, zajezdnia spychacza, wiata stalowa, magazyn farb i lakierów.

Kotłownię ulepszono przed 2006 r. o około 5% jej wartości początkowej, magazyn farb i lakierów ulepszono do 2006 r. o około 21% wartości początkowej.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budynków i budowli oddanych do użytku w 1969 r., 1974 r., 1980 r., 1987 r. , 1989 r., w 1991 r., w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynków/budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynków i budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budynki i budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1974 r., 1980 r., 1987 r., 1989 r. i 1991 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków i budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budynków i budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budynku i budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynków oraz budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/15 na której posadowione są ww. budynki oraz budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w części przyporządkowanej do tej części budynków i budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy są również trwale związane z działką nr 139/15:

 • budynek magazynu opakowań, oddany do użytku w 1969 r., który został ulepszony do 2006 r. przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy o około 170% jego wartości początkowej. Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
 • budynek magazynu materiałów łatwopalnych, oddany do użytku w 1969 r., który został ulepszony do 2006 r. przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy o około 93% jego wartości początkowej. Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
 • budynek wiaty magazynowej oddany do użytku w 1991 r., który został ulepszony do 2006 r. przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy o około 1200% jego wartości początkowej. Poprzednik prawny Wnioskodawcy dokonał odliczenia VAT naliczonego, obiekt nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Planowana dostawa ww. budynków (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynki nie były przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tych budynków, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynków).

Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł do 2006 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynków powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że budynki te po ich ulepszeniu były używane co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa ww. budynków będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/15 na której posadowione są ww. budynki podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w części przyporządkowanej do tych budynków.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związana z działką nr 139/15 budowla w postaci komina stalowego kotłowni oddana do użytku w 1969 r. Dokonane przez Wnioskodawcę ulepszenie komina stalowego kotłowni nastąpiło w 2008 r. o blisko 300% jego wartości początkowej z 1998 r. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków związanych z tym ulepszeniem, przedmiot ulepszenia nie był wynajmowany, był natomiast cały czas wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Planowana dostawa komina stalowego kotłowni (po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej oddanych do użytkowania w 2008 r.) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż ww. dostawa komina będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika, że po dokonanym w 2008 r. ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie komina do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu komin nie był przedmiotem najmu).

Komin stalowy kotłowni był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Zatem dostawa komina stalowego kotłowni będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. komina na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej budowli, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli).

Jednocześnie Wnioskodawca poniósł w 2008 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budowli powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do której miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budowla (komin stalowy) po jego ulepszeniu była używana co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa ww. budowli będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/15 na której posadowiona jest ww. budowla podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług w części przyporządkowanej do tej budowli.

 1. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy działki nr 139/20 wraz z posadowionymi na niej budowlami trwale związanymi z ww. gruntem takimi jak: rurociąg gazowy, stacja redukcyjna gazu, instalacja rozdzielacza gazowa, ogrodzenie reduktora gazu.

W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli oddanych do użytku w 1969 r., 1970 r., w 1982 r., w stosunku do których nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli, stwierdzić należy, iż nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jak wskazał Wnioskodawca przed nabyciem tych nieruchomości przez Wnioskodawcę nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, i z opisu sprawy nie wynika, żaby po ich nabyciu przez Wnioskodawcę do takiego pierwszego zasiedlenia doszło.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że ww. budowle zostały oddane do użytku w 1969 r., 1970 r., w 1982 r. (tj. w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT) to poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli, a zatem Wnioskodawcy - jako następcy prawnemu również nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli oraz nie dokonywano ulepszeń ww. budowli, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej, dostawa ww. budowli będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 139/20 na której posadowione są ww. budowle podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w części przyporządkowanej do tych budowli.

Przedmiotem planowanej dostawy jest również trwale związany z działką nr 139/20 budynek reduktorowni gazu, oddany do użytku w 1969 r.,

Budynek reduktorowni gazu do 2006 r. był ulepszony o około 310% wartości początkowej przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy, który dokonał odliczenia VAT naliczonego przy jego ulepszeniu. Budynek nie był wynajmowany od tego czasu, lecz był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Planowana dostawa budynku reduktorowni gazu (po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po dokonanych do 2006 r. ulepszeniach przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie budynku reduktorowni gazu do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynek reduktorowni gazu nie był przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynku reduktorni gazu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

W przedmiotowej sprawie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tego budynku, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku).

Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł do 2006 r. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do którego miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe wskazywałoby na brak prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednak jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budynek po jego ulepszeniu był używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem dostawa ww. budynku będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa działki nr 139/20 na której posadowiony jest ww. budynek podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w części przyporządkowanej do tego budynku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowo, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem nawet w przypadkach gdy podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku jest art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT to jednak jego zastosowanie opiera się na innym uzasadnieniu niż wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.