IBPP1/443-967/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Dostawa lokalu użytkowego objęta zwolnieniem od podatku
IBPP1/443-967/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. lokal użytkowy
 3. użytkowanie wieczyste
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółdzielnia) zamierza sprzedać lokal użytkowy.

Lokal użytkowy jest własnością Spółdzielni od 1995 roku - od początku jego wybudowania (Wnioskodawca jest pierwszym właścicielem). Mieści się w budynku (bloku mieszkalnym) w którym na parterze znajdują się lokale użytkowe a na piętrach lokale mieszkalne.

Z własnością lokalu związany jest udział w gruncie w użytkowaniu wieczystym.

Od początku nabycia Wnioskodawca prowadzi w tym lokalu działalność gastronomiczną - lokal nigdy nie był zasiedlony. W lokalu nie dokonywano ulepszeń ani remontów kapitalnych.

W związku z powyższym Spółdzielnia nie dokonywała żadnych obniżeń podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Wnioskodawca od dnia 2 czerwca 1993 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Prowadzi jeden rodzaj działalności - gastronomia (PKD 2007 5610A) opodatkowaną podatkiem VAT.

2.Lokal, o którym mowa we wniosku stanowi odrębny przedmiot własności.

3,4,5.Lokal jest własnością Wnioskodawcy od dnia 23 maja 1995 r. tj. od dnia przydziału lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w K. Z dniem przydziału Wnioskodawca nabył własnościowe prawo do tego lokalu. Dnia 28 kwietnia 2009 r. aktem notarialnym omawiany lokal został przeniesiony i ustanowiony jako odrębny przedmiot własności na rzecz Wnioskodawcy, na który została założona księga wieczysta.

Budynek, w którym znajduje się ww. lokal budowała Spółdzielnia Mieszkaniowa a Wnioskodawca jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczył w kosztach budowy od początku budowy tego budynku. Transakcja nabycia lokalu jest udokumentowana dokumentem „Przydział lokalu użytkowego” a raty wkładu budowlanego na ww. lokal nie były dokumentowane fakturami tylko przelewem na rzecz Spółdzielni - były wnoszone od 1992 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa w dacie przydziału lokalu Wnioskodawcy nie była podatnikiem podatku VAT.

6.Przedmiotowy lokal stanowi środek trwały Wnioskodawcy.

7.Lokal mieści się w budynku (bloku mieszkalnym), w którym na parterze znajdują się lokale użytkowe a na piętrach lokale mieszkalne. Wnioskodawca chcąc poszerzyć sieć zakładów gastronomicznych postanowił uruchomić kolejny lokal gastronomiczny - bar mleczny, co nastąpiło niezwłocznie po objęciu lokalu.

8.Jeżeli chodzi o pierwsze zasiedlenie lokalu o którym mowa, to w myśl ustawy o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 14 ww. ustawy Wnioskodawca wyjaśnia, że w lokalu od początku jego oddania do użytkowania do chwili obecnej sam prowadzi działalność gastronomiczną, lokal nigdy nie był wydzierżawiany ani wynajmowany.

9.Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokalu.

10.Wnioskodawca nie dokonywał w lokalu ulepszeń ani remontów kapitalnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu.

11.Ww. lokal nigdy nie był wynajmowany ani wydzierżawiany.

12.Od chwili wejścia w posiadanie lokalu do chwili obecnej, Wnioskodawca prowadzi działalność gastronomiczną - bar mleczny. Od uruchomienia baru do 30 kwietnia 2004 r. posiłki sprzedawane w barach mlecznych były zwolnione z VAT - Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług Dz.U z 1993 r. nr 59 poz. 272 par. 3 pkt 1 poz. g, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. Dz.U z 2004 r. nr 54 poz. 535 art. 146 ustęp 2 pkt c do chwili obecnej.

13.Symbol budynku w którym znajduje się lokal użytkowy zgodny z PKOB: Sekcja 1 Dział 11 Grupa 112 Klasa 1122.

14.Do chwili obecnej Wnioskodawca nie dokonał sprzedaży lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ustęp 1 pkt 10 i 10a i 10b sprzedaż tego lokalu wraz z udziałem w gruncie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT powołanej ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że pomimo faktu, że Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zaznaczył, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, tut. organ przyjął, że dotyczy on zdarzenia przyszłego, jak wynika bowiem z uzupełnienia wniosku z 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawca do chwili sporządzenia tego uzupełnienia nie dokonał sprzedaży lokalu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Dotyczy to również zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż planowana przez Wnioskodawcę jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT, sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie w lokalu użytkowym będącym przedmiotem planowanej sprzedaży była prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gastronomiczna (bar mleczny). Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, od uruchomienia baru do 30 kwietnia 2004 r. posiłki sprzedawane w barach mlecznych były zwolnione z VAT, natomiast od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotowy lokal nie był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, bowiem służył on od 1 maja 2004 r. wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas do planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z uwagi na niespełnienie warunków wynikających z tego przepisu.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków (budowli lub ich części) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa użytkowania wieczystego) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, zamierza sprzedać lokal użytkowy. Z własnością lokalu związany jest udział w gruncie w użytkowaniu wieczystym. Lokal, o którym mowa we wniosku, stanowi odrębny przedmiot własności.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy sprzedaż opisanej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy, od początku nabycia Wnioskodawca prowadzi w przedmiotowym lokalu działalność gastronomiczną - lokal nigdy nie był zasiedlony.

Lokal jest własnością Wnioskodawcy od dnia 23 maja 1995 r. tj. od dnia przydziału lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Z dniem przydziału Wnioskodawca nabył własnościowe prawo do tego lokalu. Dnia 28 kwietnia 2009 r. aktem notarialnym omawiany lokal został przeniesiony i ustanowiony jako odrębny przedmiot własności na rzecz Wnioskodawcy, na który została założona księga wieczysta.

Budynek, w którym znajduje się ww. lokal budowała Spółdzielnia Mieszkaniowa a Wnioskodawca jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczył w kosztach budowy od początku budowy tego budynku. Transakcja nabycia lokalu jest udokumentowana dokumentem „Przydział lokalu użytkowego” a raty wkładu budowlanego na ww. lokal nie były dokumentowane fakturami tylko przelewem na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej - były wnoszone od 1992 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa w dacie przydziału lokalu Wnioskodawcy nie była podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca chcąc poszerzyć sieć zakładów gastronomicznych postanowił uruchomić kolejny lokal gastronomiczny - bar mleczny, co nastąpiło niezwłocznie po objęciu lokalu.

Wnioskodawca wyjaśnił, że w lokalu od początku jego oddania do użytkowania do chwili obecnej sam prowadzi działalność gastronomiczną, lokal nigdy nie był wydzierżawiany ani wynajmowany.

Wnioskodawca nie dokonywał w lokalu ulepszeń ani remontów kapitalnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że z treści wniosku nie wynika, aby doszło do pierwszego zasiedlenia ww. lokalu, bowiem Wnioskodawca wszedł w jego posiadanie w drodze przydziału lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która w dacie przydziału lokalu Wnioskodawcy nie była podatnikiem podatku VAT. Transakcja nabycia lokalu była udokumentowana dokumentem „Przydział lokalu użytkowego” a raty wkładu budowlanego na ww. lokal nie były dokumentowane fakturami tylko przelewem na rzecz ww. Spółdzielni Mieszkaniowej. Ww. lokal nigdy nie był oddany w najem ani dzierżawę, od początku jego oddania do użytkowania do chwili obecnej jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca nie dokonywał w lokalu ulepszeń ani remontów kapitalnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu.

Powyższe oznacza, że przedmiotowy lokal użytkowy nie został wydany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, tym samym nie doszło do jego pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak więc planowana przez Wnioskodawcę dostawa lokalu użytkowego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim przypadku należy dokonać analizy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokalu. Ponadto Wnioskodawca nie dokonywał w lokalu ulepszeń ani remontów kapitalnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że planowana dostawa ww. lokalu użytkowego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż zostały spełnione warunki określone w tym przepisie.

Zatem w sytuacji, gdy planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, wówczas dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu również będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż tego lokalu wraz z udziałem w gruncie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy ww. nieruchomości jest przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z przepisem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, nie zaś wskazany przez Wnioskodawcę „ art. 43 ustęp 1 pkt 10 i 10a i 10b”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.