IBPP1/443-489/14/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działki nr 394/12 wraz z własnością posadowionych na niej budowli

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działki nr 394/12 wraz z własnością posadowionych na niej budowli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działki nr 394/12 wraz z własnością posadowionych na niej budowli.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka ma potencjalnego klienta, który chce kupić od niej nieruchomość gruntową. Nieruchomość jest zabudowana budynkami o charakterze biurowym, usługowym, produkcyjnym i magazynowym oraz budowlami tj. remont dróg zakładowych, place i parkingi, ogrodzenie, bezodpływowe zbiorniki szambo, zewnętrzna sieć wodociągowa. Składa się z kompleksu 5 działek o następujących numerach: 390/12, 391/12, 392/12, 393/12, 394/12 o łącznej powierzchni 27.684 m2 – w użytkowaniu wieczystym.

Klient chce kupić od Spółki wszystkie opisane wyżej działki, jednak ze względu na skomplikowaną zabudowę Spółka wnosi o interpretację indywidualną dla każdej z działek osobno. Niniejszy wniosek dotyczy działki nr 394/12.

Działka nr 394/12 o powierzchni 5.156 m2 jest własnością Skarbu Państwa, natomiast użytkowanie wieczyste wpisane jest w KW na rzecz Spółki do 5 grudnia 2089 r.

Działka nr 394/12 została wyodrębniona przez podział w 2007 r. z działki 237/12, która została nabyta 17 lipca 1992 r. w formie aktu notarialnego jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz działki 301/12, która została nabyta 19 października 2001 r. w formie aktu notarialnego jako prawo wieczystego użytkowania gruntu. W momencie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 237/12, działka ta była zabudowana budynkami i budowlami oraz działki 301/12, która była zabudowana budowlami.

W związku z podziałem, działka 394/12 jest działką zabudowaną, której składowymi są:

a.budowla:

 • place składowe – nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej 310 m2, jako place składowe i parkingi była przyjęta jako budowla w 1992 r.,
 • ogrodzenie z podmurówką betonową o długości 140,68 mb przyjęta jako budowla w 1992 r.;

b.pozostałe – powierzchnia 4.846 m2 jest częścią nieutwardzoną ani asfaltem, ani betonem.

Ww. budowle znajdujące się na działce 394/12 zostały nabyte od firmy zewnętrznej umową kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego dnia 17 lipca 1992 r. (Spółka nie wie kto je wytworzył), a przy ich nabyciu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT ponieważ podatku tego wtedy jeszcze nie było.

Obiekty znajdujące się na działce nr 394/12 są trwale z gruntem związane.

Wymienione w p.pkt.a) obiekty Spółka ma zaewidencjonowane w księdze inwentarzowej środków trwałych dla celów podatkowych jako budowle. W bezpośrednim czytaniu przepisów prawa budowlanego place składowe, parkingi i ogrodzenia wymieniane są w grupie urządzeń budowlanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. art. 3 pkt 9). Jednakże przytoczony artykuł Spółka interpretuje w ten sposób, iż wymienione tam urządzenia budowlane należy rozumieć jako urządzenia techniczne związane z obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na śmietniki. W kontekście powyższej definicji można stwierdzić, iż niektóre z urządzeń budowlanych, np.: ogrodzenie, plac składowy, parking, występujące samodzielnie niezwiązane z obiektami budowlanymi (np. budynkiem), tracą status urządzeń budowlanych i stają się obiektem budowlanym (budowlą). Identyczny status mają przedmiotowe obiekty na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W stosunku do terenu, na którym znajduje się działka 394/12 obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak 17 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja Urzędu Miasta o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej m.in. budowę wieży o łącznej wysokości 46 m oraz kontenera technologicznego, inwestycja ta jednak nie doszła do skutku.

Zamiar Spółki uległ zmianie, przedmiotowa działka wg firmy nie jest przeznaczona pod zabudowę. Spółka rozważa sprzedaż w stanie jak opisano powyżej, bez żadnych zmian jedynie z istniejącymi już budowlami.

W odniesieniu do poszczególnych budowli:

-place składowe + parkingi – nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej 310 m2

a.dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. i według Spółki będzie korzystała ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 ponieważ nastąpiło oddanie do użytkowania w ramach umowy najmu;

b.pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (tj. oddaniu w najem) a dostawą ww. budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata;

c.Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie (modernizację) tej budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

d.budowla ta była użytkowana przez wiele lat na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą transportowo-agencyjno-magazynowo-przeładunkową, a w ostatnich latach była wynajmowana w następujących okresach:

 • od 12 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 • od 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

e.budowla nie była ulepszana.

-ogrodzenie z podmurówką betonową o długości 140,68 mb

 1. dostawa budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r., ale według Spółki będzie korzystała ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ponieważ nie nastąpiło jeszcze oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budowli;
 2. nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie ww. budowli;
 3. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie (modernizację) tej budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 4. budowla ta była użytkowana przez wiele lat na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą transportowo-agencyjno-magazynowo-przeładunkową i nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 5. budowla nie była ulepszana.

Budowle te były nabyte w lipcu 1992 r. (kiedy jeszcze nie było podatku VAT) w celu prowadzonej działalności gospodarczej, a działalność związana z tą budowlą – od momentu jak został uchwalony podatek od towarów i usług VAT, tj. od lipca 1993 r. – była działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka pyta o zastosowanie zwolnienia z VAT przy dostawie towarów, które są budowlami znajdującymi się na działce o numerze 394/12.

Czy sprzedaż budowli znajdujących się na działce nr 394/12 opisanych w poz. 68 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w części wynajmowanej, a w części pozostałej będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Polska Klasyfikacja Obiektów budowlanych dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Natomiast przez budynki rozumie się zadaszone obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz PKOB nie definiują pojęcia „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W bezpośrednim czytaniu przepisów prawa budowlanego place składowe, parkingi i ogrodzenia wymieniane są w grupie urządzeń budowlanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. art. 3 pkt 9). Jednakże przytoczony artykuł Spółka interpretuje w ten sposób, iż wymienione tam urządzenia budowlane należy rozumieć jako urządzenia techniczne związane z obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na śmietniki. W kontekście powyższej definicji można stwierdzić, iż niektóre z urządzeń budowlanych, np.: ogrodzenie, plac składowy, parking, występujące samodzielnie niezwiązane z obiektami budowlanymi (np. budynkiem) tracą status urządzeń budowlanych i stają się obiektem budowlanym (budowlą) i taki właśnie status budowli mają obiekty Spółki znajdujące się na działce 394/12.

W stosunku do budowli – placu składowego + parkingu – nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej 310 m2 Spółka uważa w swoim rozumieniu przepisów podatkowych, iż sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Była zakupiona w 1992 r. kiedy nie było jeszcze podatku VAT, przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budowlą trwale z gruntem związaną nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a budowla ta służyła i nadal służy działalności opodatkowanej.

W stosunku do budowli – ogrodzenia z podmurówką betonową o długości 140,68 mb Spółka uważa w swoim rozumieniu przepisów podatkowych, iż sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Była zakupiona w 1992 r. kiedy nie było jeszcze podatku VAT, przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budowlą trwale z gruntem związaną nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a budowla ta służyła zgodnie z art. 43 ust. 7a działalności opodatkowanej przez okres co najmniej 5 lat.

Tak więc sprzedaż przedmiotowych budowli spełnia przesłanki do zakwalifikowania ich jako zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 ust. 10 i 10a oraz art. 43 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a co z za tym idzie zwolnienie od podatku należy zastosować zgodnie z § 13 pkt 1 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

W przypadku potwierdzenia przez Organ prawidłowości stanowiska Spółki w sprawie wyżej opisanej przyszłej sprzedaży, Spółka wystawi fakturę VAT ze stawka zwolnioną i sprzedaż nastąpi na podstawie aktu notarialnego.

Uwzględniając powyższe Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zastosowania przepisów, bądź jednoznaczną interpretację czy ww. sprzedaż w całości działki 394/12 będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub

a.ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że działka nr 394/12 jest własnością Skarbu Państwa, (użytkowanie wieczyste do 5 grudnia 2089 r.). Działka 394/12 jest działką zabudowaną, której składowymi są:

a.budowla:

 • place składowe – nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej 310 m2, jako place składowe i parkingi była przyjęta jako budowla w 1992 r.,
 • ogrodzenie z podmurówką betonową o długości 140,68 mb przyjęta jako budowla w 1992 r.;

b.pozostałe – powierzchnia 4.846 m2 jest częścią nieutwardzoną ani asfaltem, ani betonem.

Ww. budowle znajdujące się na działce 394/12 zostały nabyte od firmy zewnętrznej umową kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego dnia 17 lipca 1992 r. (Spółka nie wie kto je wytworzył), a przy ich nabyciu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT ponieważ podatku tego wtedy jeszcze nie było.

Obiekty znajdujące się na działce nr 394/12 są trwale z gruntem związane.

W odniesieniu do poszczególnych budowli:

-place składowe + parkingi – nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej 310 m2

a.dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. ponieważ nastąpiło oddanie do użytkowania w ramach umowy najmu;

b.pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (tj. oddaniu w najem) a dostawą ww. budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata;

c.Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie (modernizację) tej budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

d.budowla ta była użytkowana przez wiele lat na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w ostatnich latach była wynajmowana w następujących okresach:

 1. od 12 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 2. od 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

e.budowla nie była ulepszana.

-ogrodzenie z podmurówką betonową o długości 140,68 mb

 1. dostawa budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r., ale według Spółki będzie korzystała ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ponieważ nie nastąpiło jeszcze oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budowli;
 2. nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie ww. budowli;
 3. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie (modernizację) tej budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 4. budowla ta była użytkowana przez wiele lat na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 5. budowla nie była ulepszana.

Budowle te były nabyte w lipcu 1992 r. (kiedy jeszcze nie było podatku VAT) w celu prowadzonej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że planowana dostawa placu składowego i parkingu – nawierzchni utwardzonej z płyty betonowej - nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie minie okres krótszy niż 2 lata. Powyższe budowle były bowiem oddane w najem od 12 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. oraz od 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. i jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budowli.

Tym samym planowana dostawa placu składowego i parkingu – nawierzchni utwardzonej z płyty betonowej - będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Natomiast odnośnie planowanej dostawy ogrodzenia z podmurówką betonową należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, że budowla ta była użytkowana na własne potrzeby i nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze (nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie ww. budowli).

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. budowli, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do ww. obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wynika ze złożonego wniosku, ww. budowla spełnia oba wymienione w powyższym przepisie warunki, gdyż w stosunku do tej budowli nie przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie ww. budowli nie było opodatkowane podatkiem VAT bowiem budowla ta była nabyta w lipcu 1992 r. - kiedy jeszcze nie było podatku VAT) i jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budowli.

Wobec powyższego, dostawa ww. ogrodzenia z podmurówką betonową będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Reasumując, skoro planowana dostawa placu składowego i parkingu – nawierzchni utwardzonej z płyty betonowej – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz dostawa ogrodzenia z podmurówką betonową będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w konsekwencji również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania całej geodezyjnie wyodrębnionej działki 394/12 zabudowanej ww. budowlami będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku, z tym, że w części przyporządkowanej do dostawy placu składowego i parkingu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, a w części przyporządkowanej do dostawy ogrodzenia będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 tej ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 19 faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie dokumentował przedmiotową sprzedaż fakturą, to należy wystawić fakturę z zastosowaniem zwolnienia dla tej sprzedaży przy jednoczesnym wskazaniu podstawy zastosowania tego zwolnienia zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przedmiotowych budowli oraz całej działki 394/12 będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie jednak wskazanego we własnym stanowisku § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.) stwierdzić należy, że przepis ten obowiązywał do 31 grudnia 2013 r., natomiast od 1 stycznia 2014 r. zwolnienie dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami, których dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie dodanego do ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8.

W sprawie nie ma również zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku art. 43 ust. 7 ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca spełnia warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dostawy tej budowli.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż tutejszy organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych obiektów budowlanych lecz dokonuje interpretacji w oparciu o wskazane przez wnioskodawcę klasyfikacje PKOB.

Należy również zaznaczyć, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną usług wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.