IBPP1/443-1133/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów (3 działek) wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli
IBPP1/443-1133/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż
 4. stawki podatku
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów (3 działek) wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów (3 działek) wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 stycznia 2015 r. znak: IBPP1/443-1133/14/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 30 lipca 2008 roku zakupił prawo do wieczystego użytkowania gruntów (działka 1446/1) wraz z budynkami i budowlami o łącznej powierzchni 9913 m2 (w rejestrze gruntów jest to symbol Ba - Tereny zabudowane przemysłowe). Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, utwardzona i uzbrojona w sieci: wodnokanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Częściami składowymi przedmiotowej nieruchomości są: budynek murowany, hala obróbki mechanicznej, budynek garaży, wiata obudowana, wiaty nieobudowane.

Przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość przyjęta do użytkowania 31 sierpnia 2008 roku w całości była wykorzystywana w działalności przedsiębiorstwa (najem, własny użytek). Spółka od momentu nabycia nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. środków trwałych podwyższających ich wartość o 30% wartości początkowej.

W lutym 2013 roku Spółka dokonała podziału zakupionej nieruchomości na 4 działki, wyodrębnione w następujący sposób:

Działka A nr 1546/1 o pow. 4665 m2, którą Wnioskodawca sprzedał w lipcu 2013 r. - w skład sprzedawanej części wchodziła działka o powierzchni około 4665 m2, na której znajdują się budynek garaży oraz wiaty trwale z gruntem związane.

Działka B nr 1547/1 o pow. 789 m2 - na tej działce znajduje się:

-Budynek (pow. użytkowa 385,03 m2) - Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty, ławy betonowe wylewane na mokro. Budynek murowany z pustaków. Pełne uzbrojenie.

Działka ta jest wynajmowana firmie od 2008 roku.

Działka C nr 1548/1 o pow. 794 m2 - stanowi utwardzoną drogę wewnętrzną (o nawierzchni asfaltowej), do działek 1547/1 oraz 1549/1 (znajduje się pomiędzy tymi dwoma działkami). Działka ta wykorzystywana była przez Wnioskodawcę, oraz przez Najemców w celu dojechania do nieruchomości.

Działka D nr 1549/1 o pow. 3665 m2 - na tej działce znajduje się hala z wydzielonymi częściami składowymi, tj.:

 • Magazyn (pow. ok 610 m2),
 • Biura (pow. ok. 111 m2),
 • Pomieszczenia socjalne (pow. ok 20 m2),
 • Warsztat (pow. ok. 154 m2).

Nieruchomości położone są na fundamentach: ławy betonowe wylewane na mokro. Dach pokryty blachą stalową trapezową, mury z pustaków obłożone częściowo blachą trapezową powlekaną. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona. Magazyn posadowiony na tej działce Wnioskodawca wykorzystywał na własny użytek do wykonywania czynności opodatkowanych od 2008 r., w maju 2014 r. został on przeznaczony pod wynajem. Pozostałe części składowe nieruchomości na tej działce od 2008 r. były wynajmowane.

W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży działek B, C i D jednemu kontrahentowi, jako jedną nieruchomość - została ustalona jedna cena za całość transakcji.

Dostawa na rzecz Wnioskodawcy w 2008 roku prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkami i budowlami była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z aktu notarialnego z dnia 30 lipca 2008 roku potwierdzającego nabycie prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkami i budowlami stanowił że:

Stawiający wymieniony pod 1/ oświadcza, że z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości wraz z własnością usytuowanych na niej budynków, budowli i urządzeń — stanowiącej dostawę towarów w rozumieniu przepisów niżej wymienionej ustawy, reprezentowana przez niego Spółka jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o tym podatku, wyjaśniając, że minęło ponad 5 lat od końca roku, w którym zakończono budowę ww. budynków, budowli i urządzeń, przy ich nabyciu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, że reprezentowana przez niego Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. środków trwałych, w tym budynków, budowli i urządzeń, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, podwyższających ich wartość o 30% wartości początkowej i nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczonego od tych wydatków.

Firma od której dokonano nabycia występowała w charakterze podatnika VAT. Wnioskodawca dokonał niniejszego nabycia od Przedsiębiorstwa R spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT. Nieruchomość została przyjęta do użytkowania na podstawie aktu notarialnego.

Zgodnie z ewidencją budynków prowadzoną dla miasta Mysłowice (wyciąg z kartoteki budynków) budynki są zaklasyfikowane jako:

p- budynki przemysłowe

h- budynki handlowo-usługowe

b- budynki biurowe

Zdaniem Wnioskodawcy na moment dostawy wszystkie budynki na działce B i D należy sklasyfikować jako:

 • 122 PKOB - budynki biurowe,
 • 125 PKOB - budynki przemysłowe i magazynowe.

Są to budynki trwale z gruntem związane.

Drogę należy sklasyfikować jako 2112 PKOB.

Z posiadanej dokumentacji wynika, iż nabyte budynki zostały wybudowane w latach 70 i 90. Budynki zostały wybudowane w celu wykorzystania ich do działalności i od czasu wybudowania wykorzystywane są w działalności gospodarczej przez wszystkich kolejnych właścicieli i użytkowników. Wnioskodawca dokonał nabycia w 2008 roku od Przedsiębiorstwa R sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo R sp. z o.o. dokonało nabycia niniejszej nieruchomości dnia 21 lutego 2000 roku od syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa R.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, odnośnie działki nr 1547 oznaczonej we wniosku nr B, że działka jest wynajmowana firmie od 2008 r. Czy należy przez to rozumieć, ze również posadowiony na niej budynek jest wynajmowany podmiotowi trzeciemu od 2008 roku.

Zarówno działka jak i położony budynek jest oddany w najem podmiotowi trzeciemu.

Droga z Działki C nie była przedmiotem odrębnej umowy najmu, stanowiła dojazd do budynku na działce B a także do budynków na działce D (do magazynu który Wnioskodawca wykorzystywał na własny użytek). Przedmiotem umowy najmu były budynki i w ramach tej umowy Wnioskodawca miał zapewnić dostęp i plac manewrowy dla samochodów pod załadunek/wyładunek do wynajmowanych podmiotowi trzeciemu budynków.

W momencie nabycia nieruchomości w 2008 roku Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT należy przyjąć na sprzedawane prawo wieczystego użytkowania gruntów (działki B, C i D łącznie) wraz z usytuowanymi na nim budynkami i budowlami jednemu nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek B, C, D jednemu nabywcy wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

Wyjaśnienie:

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży budynku lub budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu ma zastosowanie przepis art. 29a ust 8 ustawy VAT tj. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z powyższym stawka dla gruntu jest tożsama ze stawką przypisaną budynkom lub budowlom. W celu przeanalizowania stawki dla budynków i budowli Wnioskodawca powołuje się na art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przepis ten stanowi, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT, z wyjątkiem przypadku gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika, że pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w myśl przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca zakupił na rynku wtórym od firmy użytkującej ją przez ponad 5 lat wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu. Budynki na działce B Wnioskodawcy wynajmuje nieprzerwanie od 2008 r. Droga na działce C służy Wnioskodawcy od 2008 r. jako dojazd do hali i wynajmującym jako dojazd do nieruchomości. Halę magazynową z działki D Wnioskodawcy użytkował we własnym zakresie jako magazyn na towary. Od maja 2014 r. halę magazynową Wnioskodawca wynajmuje. Pozostałe nieruchomości z działki D od 5 lat Wnioskodawca wynajmuje. Od momentu nabycia Wnioskodawca nie modernizował przedmiotowej nieruchomości i nie poniósł nakładów na jej ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej. W związku z czym dostawa nie może być traktowana jako dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Na działce C znajduje się utwardzona droga, która służy jako dojazd do dwóch pozostałych działek. Droga jest trwale z gruntem związana, w związku z tym traktowana jest jako budowla.

Zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym:

 • w przypadku Działki B jest posadowiony budynek, trwale związany z gruntem;
 • w przypadku Działki C znajduje się utwardzona droga, która służy jako dojazd do dwóch pozostałych działek - czyli budowla która jest trwale z gruntem związana,
 • w przypadku Działki D jest posadowiony budynek hali, biura i warsztat, trwale związane z gruntem

jest zwolniona z VAT, gdyż dostawa tych budynku i budowli korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi co do opodatkowania dostawy wszystkich 3 działek w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu), na którym są one posadowione, grunt (również prawo wieczystego użytkowania gruntu) dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca 30 lipca 2008 r. kupił prawo wieczystego użytkowania gruntów (działka 1446/1) wraz z budynkami i budowlami. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, utwardzona i uzbrojona w sieci: wodnokanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Częściami składowymi przedmiotowej nieruchomości są: budynek murowany, hala obróbki mechanicznej, budynek garaży, wiata obudowana, wiaty nieobudowane.

Przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość przyjęta do użytkowania 31 sierpnia 2008 roku w całości była wykorzystywana w działalności przedsiębiorstwa (najem, własny użytek). Spółka od momentu nabycia nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. środków trwałych podwyższających ich wartość o 30% wartości początkowej.

W lutym 2013 roku Spółka dokonała podziału zakupionej nieruchomości na 4 działki, wyodrębnione w następujący sposób:

Działka A nr 1546/1, którą Wnioskodawca sprzedał w lipcu 2013 r., na której znajdują się budynek garaży oraz wiaty trwale z gruntem związane.

Działka B nr 1547/1, na tej działce znajduje się:

-Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty, ławy betonowe wylewane na mokro. Budynek murowany z pustaków. Pełne uzbrojenie.

Działka wraz z budynkiem jest wynajmowana firmie od 2008 roku.

Działka C nr 1548/1 stanowi utwardzoną drogę wewnętrzną (o nawierzchni asfaltowej), do działek 1547/1 oraz 1549/1 (znajduje się pomiędzy tymi dwoma działkami). Działka ta wykorzystywana była przez Wnioskodawcę, oraz przez Najemców w celu dojechania do nieruchomości.

Działka D nr 1549/1 - na tej działce znajduje się hala z wydzielonymi częściami składowymi, tj.:

 • Magazyn (pow. ok 610 m2),
 • Biura (pow. ok. 111 m2),
 • Pomieszczenia socjalne (pow. ok 20 m2),
 • Warsztat (pow. ok. 154 m2).

Nieruchomości położone są na fundamentach: ławy betonowe wylewane na mokro. Dach pokryty blachą stalową trapezową, mury z pustaków obłożone częściowo blachą trapezową powlekaną. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona. Magazyn posadowiony na tej działce Wnioskodawca wykorzystywał na własny użytek do wykonywania czynności opodatkowanych od 2008 r., w maju 2014 r. został on przeznaczony pod wynajem. Pozostałe części składowe nieruchomości na tej działce od 2008 r. były wynajmowane.

Dostawa na rzecz Wnioskodawcy w 2008 roku prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkami i budowlami była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca podał, że z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości wraz z własnością usytuowanych na niej budynków, budowli i urządzeń sprzedająca Spółka była zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT. Nieruchomość została przyjęta do użytkowania na podstawie aktu notarialnego.

Na moment dostawy wszystkie budynki na działce B i D należy sklasyfikować jako:

 • 122 PKOB - budynki biurowe,
 • 125 PKOB - budynki przemysłowe i magazynowe.

Są to budynki trwale z gruntem związane.

Drogę należy sklasyfikować jako 2112 PKOB.

Nabyte budynki zostały wybudowane w latach 70 i 90 w celu wykorzystania ich do działalności i od czasu wybudowania wykorzystywane są w działalności gospodarczej przez wszystkich kolejnych właścicieli i użytkowników. Wnioskodawca dokonał nabycia w 2008 r. od Spółki z o.o.

Spółka z o.o. dokonała nabycia niniejszej nieruchomości 21 lutego 2000 r.

Droga z działki C nie była przedmiotem odrębnej umowy najmu, stanowiła dojazd do budynku na działce B a także do budynków na działce D (do magazynu który Wnioskodawca wykorzystywał na własny użytek). Przedmiotem umowy najmu były budynki i w ramach tej umowy Wnioskodawca miał zapewnić dostęp i plac manewrowy dla samochodów pod załadunek/wyładunek do wynajmowanych podmiotowi trzeciemu budynków.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że dostawa ww. budynków i budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Powyższe budynki i budowle zostały bowiem nabyte przez Wnioskodawcę w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (zakup nieruchomości w 2008 r. korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Jednocześnie Wnioskodawca a nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. środków trwałych podwyższających ich wartość o 30% wartości początkowej.

Tym samym dostawa ww. budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa budynków i budowli będzie zwolniona od podatku VAT to ze zwolnienia od podatku VAT będzie korzystało również zbycie prawa wieczystego użytkowania trzech działek gruntu oznaczonych nr B, C i D, na których posadowione są ww. budynki i budowle.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.