1061-IPTPP2.4512.5.2016.2.IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania przeniesienia własności działek gruntu za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT.
1061-IPTPP2.4512.5.2016.2.IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunty
 3. nieruchomość niezabudowana
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia własności działek gruntu za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia własności działek gruntu za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Cementownia ...S.A. z siedzibą w ...(Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie produkcji cementu.

Wnioskodawca - jedyny udziałowiec ...Sp. z o.o. dokonał podwyższenia kapitału zakładowego ...Spółki z o.o. poprzez przeniesienie na nią własności niezabudowanych nieruchomości, w zamian za objęte udziały.

Cementownia nabyła część przedmiotowych działek od osób fizycznych, które nie były podatnikami podatku od towarów i usług, w związku z czym przy nabyciu tych działek przez Wnioskodawcę został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych, a nie podatek od towarów i usług. Nieruchomości stanowią działki gruntu, oznaczone w rejestrze gruntów symbolem "R" (grunty orne) oraz "DR" (drogi).

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla części projektowanego terenu górniczego "... I" w granicach Gminy i Miasta ...oraz dla fragmentu terenu górniczego "... I" zatwierdzonym uchwałą nr ... Rady Miejskiej w ...z dnia 26 września 2014 r. Działki będące przedmiotem aportu są położone na terenach oznaczonych symbolem 1 PG oraz 3 PGA:

 • Działki o numerach 589/2 i 590/3 położone w obrębie ...oraz działki o numerach: 1495, 1504, 1505, 3457, 3456, 1525, 1549, 1560, 2996, 1563, 1576, 1579 1587, 1330, 1339, 1345/1, 1388, 3701, 1225, 3332/5, 3732, 3364, 1288, 1308, 1311, 1419, 3566, 1407, 1226, 1306 i 3425, położone w obrębie ...- usytuowane są częściowo na terenie oznaczonym symbolem 3 ...- tereny infrastruktury technicznej kopalni w granicach projektowanego terenu górniczego, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów,
 • Działka nr 592/3 położona w obrębie ...oraz działki o numerach: 2945, 1621, 1626, 1627, 1629, 1534, 3371, 1352, 1392, 2972, 3378, 1025, 1026, 1430, 3369, 3368, 1420, 1425, 3637, 1434, 1448, 1458, 1460, 1462, 1468, 1447, 1473, 3367, 1455, 1456, 3375, 989, 990, 932, 934/1, 961, 992, 962, 993, 964, 965, 937, 938, 968, 969, 970, 942, 987, 2991, 3377, 1214, 3376, 1262/1, 1271, 1281, 1291, 3374, 1234, 1242, 3373, 1233, 1260, 1279, 3372, 1312, 1325, 1324, 1340, 1353, 1361, 1549, 1564/1 i 1313 położone w obrębie /...usytuowane są na terenie oznaczonym symbolem 1 PG – tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów.

Zgodnie z przedmiotowym planem zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolem 1 PG i 2 PG ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu:
  1. przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów, w tym również z uwzględnieniem zasobów zlokalizowanych w poziomie wodonośnym, udokumentowanych złóż wapieni "... I", "..." i "..." oraz kopalin towarzyszących tym złożom i innych złóż surowców mineralnych;
  2. lokalizację wszelkiego rodzaju obiektów, dróg i urządzeń budowlanych oraz sieci, obiektów, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej niezbędnych dla celów eksploatacji, obsługi tej eksploatacji oraz transportu surowca i odpadów złożowych na warunkach wynikających z przepisów odrębnych - jako przeznaczenie uzupełniające;
  3. w zależności od potrzeb wynikających z uwarunkowań technologicznych oraz obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego - dopuszcza się zdejmowanie nadkładu i lokalizację wałów ziemnych na obrzeżu terenów - jako przeznaczenie uzupełniające;
  4. zagospodarowanie nadkładu i innych mas ziemnych i skalnych stanowiących odpady wydobywcze w celach technologicznych poprzez jego zwałowanie jako przeznaczenie uzupełniające;
  5. składowanie oddzielonego od złoża surowca; a równocześnie:
  • na terenach przeznaczonych pod eksploatację, do czasu uzyskania koncesji - dopuszcza się kontynuowanie gospodarki rolnej z zakazem jakiejkolwiek zabudowy i realizacji urządzeń nie związanych z eksploatacją.

Natomiast po zakończeniu eksploatacji, ustala się obowiązek sukcesywnej rekultywacji wyrobisk górniczych zgodnie z zatwierdzonym projektem rekultywacji poprzez: całkowitą lub częściową niwelację tych wyrobisk, polegającą na wypełnieniu (zagospodarowaniu) ich odpadami wydobywczymi oraz rekultywację powstałych terenów, w zależności od uwarunkowań terenowych, w kierunku leśnym i wodnym.

...Sp. z o.o. zgodnie z klasyfikacją PKD prowadzi następującą działalność:

01.11.Z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

01.12.Z - uprawa ryżu,

01.13.Z - uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

01.14.Z - uprawa trzciny cukrowej,

01.16.Z - uprawa roślin włóknistych,

01.19.Z - pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

01.21.Z - uprawa winogron,

01.22.Z - uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych,

01.23.Z - uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,

01.24.Z - uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

...Sp. z o.o. na przedmiotowych działkach gruntu będzie prowadziła jedynie działalność rolniczą.

Zgodnie z planem zagospodarowania do czasu uzyskania koncesji, której ...Sp. z o.o. nie uzyska, gdyż nie prowadzi i nie będzie prowadzić eksploatacji, dopuszcza się kontynuowanie gospodarki rolnej z zakazem zabudowy. A zatem dla ...Sp. z o.o., prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą, ustanowiony został zakaz jakiejkolwiek zabudowy i realizacji urządzeń niezwiązanych z eksploatacją. Wnioskodawca zauważył, iż ustalenie obowiązku sukcesywnej rekultywacji wyrobisk górniczych w kierunku leśnym lub wodnym, wskazuje na jedynie tymczasowy charakter możliwości zabudowy i realizacji urządzeń związanych z eksploatacją. Zatem docelowo grunty te nigdy nie będą stanowiły gruntów zabudowanych, po ewentualnym uzyskaniu koncesji przez Wnioskodawcę i po zakończeniu eksploatacji należy bowiem przeprowadzić rekultywację tych gruntów.

W piśmie z dnia 24 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca ponownie wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie produkcji cementu. Cementownia dokonała podwyższenia kapitału zakładowego ...Spółki z o.o. poprzez przeniesienie na nią własności niezabudowanych nieruchomości, w zamian za objęte udziały.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż przeniesienie nastąpiło w dniu 5 października 2015 r. Zakresem zadanego we wniosku pytania objęte są następujące działki gruntu:

 • Działka nr 592/3 w obrębie ...oraz działki o numerach: 2945, 1621, 1626, 1627, 1629, 1534, 3371, 1352, 1392, 2972, 3378, 1025, 1026, 3368, 1420, 1425, 3637, 1434, 1448, 1458, 1460, 1462, 1468, 1447, 1473, 3367, 1455, 1456, 3375, 989, 990, 932, 961, 992, 962, 993, 964, 965, 937, 938, 968, 970, 987, 2991, 3377, 1214, 3376, 1262/1, 1271, 1281, 1291, 3374, 1234, 1242, 3373, 1233, 1260, 1279, 1312, 1325, 1340, 1353, 1361, 1549, 1564/1 i 1313 w obrębie..., usytuowane w całości na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów,
 • Działki o numerach 589/2 i 590/3 w obrębie ...oraz działki o numerach: 1504, 1505, 3457, 3456, 1525, 1549, 1560, 1563, 1576, 1579, 1587, 1330, 1339, 1345/1, 1388, 3701, 1225, 3332/5, 3732, 1288, 1311, 1226 i 3425 w obrębie..., ale jedynie w części, w której usytuowane są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów. Natomiast zakresem zadanego pytania nie są objęte części powierzchni tych działek, położone na terenie oznaczonym symbolem 3 PGA - tereny infrastruktury technicznej kopalni w granicach projektowanego terenu górniczego.

Na dzień przeniesienia przez Wnioskodawcę własności przedmiotowych nieruchomości niezabudowanych na rzecz ...Sp. z o.o. obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, o których mowa we wniosku tj. plan zagospodarowania przestrzennego dla części projektowanego terenu górniczego "..." w granicach Gminy i Miasta ...oraz dla fragmentu terenu górniczego "..." zatwierdzonym uchwałą nr ...Rady Miejskiej w ...z dnia 26 września 2014 r. Zgodnie z tym planem działki będące przedmiotem wniosku są położone na terenach oznaczonych symbolem 1 PG oraz 3....

Wnioskodawca nabył przedmiotowe działki od osób fizycznych, które nie były podatnikami podatku od towarów i usług, w związku z czym przy nabyciu tych działek przez Cementownię został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych, a nie podatek od towarów i usług. W stosunku do działek gruntu objętych zakresem zadanego pytania nie przysługiwało przy ich nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ podatek naliczony nie wystąpił.

Wnioskodawca, do momentu przeniesienia na rzecz ...Sp. z o.o. własności działek gruntu objętych niniejszym wnioskiem, część działek tj. działki nr 592/3, 589/2 i 590/3 w obrębie ...oraz działki o numerach: 2945, 1621, 1626, 1627, 1629, 1534, 3371, 1352, 1392, 2972, 3378, 1025, 1026, 3368, 1420, 1425, 3637, 1434, 1448, 1458, 1460, 1462, 1468, 1447, 1473, 3367, 1455, 1456, 3375, 989, 990, 932, 961, 992, 1564/1, 1504, 1505, 3457, 3456, 1525, 1549, 1560, 1563, 1576, 1579, 1587, 1330, 1339, 1345/1, 1388, 3701,1225, 1226 i 3425 w obrębie... - wydzierżawiał osobom fizycznym w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej. Z tytułu umów dzierżawy Wnioskodawca, wystawiając fakturę za czynsz dzierżawny, stosował zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia. Pozostałe działki objęte wnioskiem nie były ani wydzierżawiane, ani w żaden inny sposób wykorzystywane przez Wnioskodawcę (stanowiły ugory).

Zgodnie z ewidencją przedmiotowe nieruchomości stanowią niezabudowane działki gruntu, oznaczone symbolem "R" (grunty orne) oraz "DR" (drogi).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie własności działek gruntu, nabytych od osób fizycznych, od których Wnioskodawca nie odliczał podatku od towarów i usług, położonych w całości lub w części na terenach oznaczonych symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów, jest dostawą terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane - w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 24 lutego 2016 r.), działki gruntu usytuowane na terenie oznaczonym symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów są terenami niezabudowanymi innymi niż tereny budowlane, w związku z czym dostawa tych działek jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdy w ustawie jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. <...>

Jak już Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, przeznaczeniem podstawowym działek gruntu usytuowanych na terenie oznaczonym symbolem 1 PG jest eksploatacja powierzchniowa. Dopiero przeznaczenie uzupełniające przewiduje lokalizację wszelkiego rodzaju obiektów, dróg i urządzeń budowlanych oraz sieci, obiektów, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej niezbędnych dla celów eksploatacji, obsługi tej eksploatacji oraz transportu surowca i odpadów złożowych na warunkach wynikających z przepisów odrębnych - jednakże tylko i wyłącznie po uzyskaniu koncesji.

...Sp. z o.o. będzie wykorzystywać rolniczo przedmiotowe działki gruntu zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednakże plan ten przewiduje – do czasu uzyskania koncesji - zakaz jakiejkolwiek zabudowy i realizacji urządzeń niezwiązanych z eksploatacją. Ponadto ...Sp. z o.o. nie ma możliwości uzyskania koncesji na eksploatację kopalin. Zatem dla ...tereny oznaczone symbolem 1 PG stanowią tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane - w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. ...Sp. z o.o. prowadzi bowiem wyłącznie działalność rolniczą, z którą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego związany jest zakaz jakiejkolwiek zabudowy i realizacji urządzeń niezwiązanych z eksploatacją.

Cementownia nabyła działki gruntu, których dotyczy niniejsze zapytanie, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie odliczała podatku od towarów i usług z tytułu tego nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w myśl art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

Jednocześnie wskazać należy, że z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie udziałów spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług, w zależności od przedmiotu aportu.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy zaś art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podlega dostawa, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane.

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt prawa administracyjnego.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT, jako jedyny udziałowiec ...Sp. z o.o., dokonał podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki z o.o. poprzez przeniesienie na nią własności niezabudowanych nieruchomości, w zamian za objęte udziały. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działki będące przedmiotem aportu oraz objęte zakresem zadanego we wniosku pytania są położone w całości na terenach oznaczonych symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów bądź usytuowane częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1 PG, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 3 PGA - tereny infrastruktury technicznej kopalni w granicach projektowanego terenu górniczego. Jednakże zakresem zadanego pytania nie są objęte części powierzchni tych działek, położone na terenie oznaczonym symbolem 3 PGA. Działki gruntu objęte zakresem zadanego we wniosku pytania Wnioskodawca nabył od osób fizycznych bez podatku VAT. Zainteresowany, do momentu przeniesienia na rzecz Sp. z o.o. własności ww. działek, część z tych działek wydzierżawiał osobom fizycznym w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej. Z tytułu umów dzierżawy Wnioskodawca, wystawiając fakturę za czynsz dzierżawny, stosował zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia. Pozostałe działki objęte wnioskiem nie były ani wydzierżawiane, ani w żaden inny sposób wykorzystywane przez Wnioskodawcę (stanowiły ugory).

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności wskazać należy, że w świetle wyżej powołanych przepisów, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci niezabudowanych działek do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia warunki odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania ww. towarami jak właściciel.

Jednocześnie stwierdzić należy, iż skoro w okolicznościach niniejszej sprawy n/w działki:

 • działka nr 592/3 oraz działki o numerach: 2945, 1621, 1626, 1627, 1629, 1534, 3371, 1352, 1392, 2972, 3378, 1025, 1026, 3368, 1420, 1425, 3637, 1434, 1448, 1458, 1460, 1462, 1468, 1447, 1473, 3367, 1455, 1456, 3375, 989, 990, 932, 961, 992, 962, 993, 964, 965, 937, 938, 968, 970, 987, 2991, 3377, 1214, 3376, 1262/1, 1271, 1281, 1291, 3374, 1234, 1242, 3373, 1233, 1260, 1279, 1312, 1325, 1340, 1353, 1361, 1549, 1564/1 i 1313, usytuowane w całości na terenie oznaczonym symbolem 1 PG - tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów,
 • działki o numerach 589/2 i 590/3 oraz działki o numerach: 1504, 1505, 3457, 3456, 1525, 1549, 1560, 1563, 1576, 1579, 1587, 1330, 1339, 1345/1, 1388, 3701, 1225, 3332/5, 3732, 1288, 1311, 1226 i 3425, usytuowane częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1 PG, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 3 PGA - tereny infrastruktury technicznej kopalni w granicach projektowanego terenu górniczego,

stanowiące nieruchomości gruntowe niezabudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są dla potrzeb terenów eksploatacji powierzchniowej całości zasobów z przeznaczeniem uzupełniającym tj. - lokalizacją wszelkiego rodzaju obiektów, dróg i urządzeń budowlanych oraz sieci, obiektów, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej niezbędnych dla celów eksploatacji, obsługi tej eksploatacji oraz transportu surowca i odpadów złożowych na warunkach wynikających z przepisów odrębnych, to - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - przeniesienie własności tych działek gruntu na rzecz Sp. z o.o. nie stanowi dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowalne, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwa jest zabudowa. Natomiast okoliczność, czy to jest przeznaczenie podstawowe czy uzupełniające nie ma znaczenia w tej sprawie, skoro ustawodawca nie precyzuje w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Tym samym dostawa przedmiotowych działek gruntu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy.

Przy czym zauważyć należy, iż dla dostawy niezabudowanych:

 • działek o nr 592/3, 932, 961, 989, 990, 992, 1025, 1026, 1352, 1392, 1420, 1425, 1434, 1447, 1448, 1455, 1456, 1458, 1460, 1462, 1468, 1473, 1534, 1564/1, 1621, 1626, 1627, 1629, 2945, 2972, 3367, 3368, 3371, 3375, 3378, 3637 – usytuowanych w całości na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów,jak również
 • części działek o nr 589/2, 590/3, 1225, 1226, 1330, 1339, 1345/1, 1388, 1504, 1505, 1525, 1549, 1560, 1563, 1576, 1579, 1587, 3425, 3456, 3457, 3701 – usytuowanych na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów,

znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ z okoliczności sprawy wynika, że ww. działki oraz części ww. działek były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku i Wnioskodawcy z tytułu nabycia tych działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji dostawa niezabudowanych ww. działek gruntu usytuowanych w całości na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów, jak również części powierzchni ww. działek usytuowanych na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z kolei dostawa pozostałych niezabudowanych działek gruntu objętych zakresem zadanego we wniosku pytania tj. nr 937, 938, 962, 964, 965, 968, 970, 987, 993, 1214, 1233, 1234, 1242, 1260, 1262/1, 1271, 1279, 1281, 1291, 1312, 1313, 1325, 1340, 1353, 1361, 1549, 2991, 3373, 3374, 3376, 3377 jak również części działek o nr 1288, 1311, 3332/5, 3732 - usytuowanych na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów, które jak wynika z okoliczności sprawy nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że działki gruntu usytuowane na terenie eksploatacji powierzchniowej całości zasobów są terenami niezabudowanymi innymi niż tereny budowlane, w związku z czym dostawa tych działek jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.