1061-IPTPP1.4512.26.2016.2.MSu | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy, dostawy nieruchomości
1061-IPTPP1.4512.26.2016.2.MSuinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina Miasto .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zarządzenia nr .... Prezydenta Miasta .... z dnia 2 czerwca 2015 r. Gmina Miasto .... przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego prawo własności nieruchomości położonej ...., oznaczonej nr ewid. działek 181/29, 181/32 o łącznej pow. 2227 m 2 oraz nieruchomości położonej ....., oznaczonej nr ewid. działek 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38, o łącznej pow. 12184 m2.

Zgodnie z ewidencją gruntów ww. działki mają klasyfikację oznaczoną symbolem „Bp”. Stanowią wąskie, długie prostokąty, są niezagospodarowane, nieuzbrojone, nieuprawiane, porośnięte samosiejkami (drzewami i krzewami), oraz trawami.

Ukośnie nad działkami przebiegają napowietrzne linie energetyczne 110 kV i 0,4 kV. Ponadto na działkach nr ewid. 181/41 i 181/47 znajdują się słupy przewodów napowietrznych. Wzdłuż północnej granicy działek przebiega kablowa linia energetyczna. Przez teren działki nr ewid. 181/50, przy jej północnej granicy, w obszarze o powierzchni 15 m2 przebiega rozdzielcza sieć ciepłownicza. Ww. infrastruktura stanowi własność gestorów sieci.

Obszar na którym położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą nr ....z dnia 30 września 2010 r. Rady Miasta .... przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta ... dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy ..... Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ..., uchwalonego uchwałą nr ... Rady Miasta .... z dnia 27 sierpnia 2015 r., postulowane przeznaczenie dla tego obszaru to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Działki oznaczone nr 181/29, 181/32, 181/38, 181/41, 181/44, 181/47, 181/50, 181/53, i 181/56 objęte były następującymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • decyzją nr .... z dnia 21 maja 2010 r. znak .... dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci ciepłowniczej od ul. .... na działkach oznaczonych nr ewid.: 269/1, 269/2, 277, 282/1, 283/4, 283/3, 181/22, 182/25, 182/28, 181/31, 181/34, 181/37, 181/40, 181/43, 181/46, 181/49, 181/52, 181/55, 181/58, 181/61, 182/2, 183/6, 183/9, 183/12, 183/15, 184/3, 191/1, 181/21, 181/26, 181/29, 181/32, 181/35, 181/38, 181/41, 181/44, 181/47, 181/50, 181/53, 181/56, 181/62, 182/3, 183/7, 183/10, 183/13, 183/16, 184/5 w obr. .... oraz 256/3, 256/1, 255/1, 255/2 w obr. ....;
 • decyzją nr .... z dnia 4 maja 2011 r. znak .... dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym .... na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 381, 387/3, 387/4, 282/1, 283/3, 283/4, 181/21, 181/22, 181/25, 181/28, 181/31, 181/34, 181/37, 181/40, 181/43, 181/46, 181/49, 181/52, 181/55, 181/58, 181/61, 182/2, 183/6, 183/5, 182/1, 181/60, 181/57, 181/54, 181/51, 183/7, 182/3, 181/62, 181/59, 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38, 181/35, 181/32, 181/29, 181/26 obr. ......

Jak wynika z treści posiadanych map sytuacyjnych i dokumentów przedmiotowe inwestycje zostały na gruncie zrealizowane. Zgodnie z posiadanymi informacjami w odniesieniu do ww. działek nie zostały wydane natomiast decyzje o warunkach zabudowy.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) stanowią, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Z przepisu art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

 1. rodzaj inwestycji;
 2. warunki szczegółowe zasady gospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  4. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,
 3. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1.

Nieruchomość położona ...., oznaczona nr ewid. działek 181/29, 181/32 oraz nieruchomość położona ...., oznaczona nr ewid. działek 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38 nie są przez Gminę Miasto ....wykorzystywane do żadnego rodzaju działalności. W związku z budową rozdzielczej sieci ciepłowniczej aktem notarialnym z dnia 2 marca 2011 r. na działce oznaczonej nr ewid, 181/50, w obszarze 15 m2, ustanowione zostało na rzecz gestora sieci, tj. „....” Sp. z o.o. z siedzibą ...., prawo odpłatnej, bezterminowej służebności przesyłu, polegającej na prawie wybudowania i korzystania z infrastruktury technicznej w celu wykonywania czynności związanych z jej dalszą obsługą. Z tytułu dokonanego obciążenia działki, wypłacone zostało na rzecz Gminy Miasto .... jednorazowe wynagrodzenie, do którego został doliczony podatek VAT.

W związku z nabyciem nieruchomości wymienionych we wniosku, położonych ...., oznaczonej nr ewid. działek 181/29, 181/32 oraz ...., oznaczonej nr ewid. działek 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38, Gminie Miasto .... nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie Miastu .... w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży nieruchomości położonej ...., oznaczonej nr ewid. działek 181/29, 181/32 oraz ...., oznaczonej nr ewid. działek 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38 będzie przysługiwało zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości położonych .... oraz ...., dla których zostały wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla celów podatku VAT w rozpatrywanej sprawie należy traktować na równi z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 2 pkt 33 ww. ustawy i w konsekwencji powyższą nieruchomość należy uznać za grunt przeznaczony pod zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla tej czynności Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i powyższa czynność w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie - na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, iż zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest teren niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Z przepisu art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynika, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

 1. rodzaj inwestycji;
 2. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  4. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
 3. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a. art. 55 i art. 56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mając na uwadze ww. przepisy należy wskazać, iż decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla celów ustalenia przeznaczenia terenu traktować należy na równi z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 2 pkt 33 ustawy.

Z wniosku wynika, że działki oznaczone nr 181/29, 181/32, 181/38, 181/41, 181/44, 181/47, 181/50, 181/53, i 181/56 objęte były następującymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • decyzją nr .... z dnia 21 maja 2010 r. znak .... dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci ciepłowniczej od ul. .... na działkach oznaczonych nr ewid.: 269/1, 269/2, 277, 282/1, 283/4, 283/3, 181/22, 182/25, 182/28, 181/31, 181/34, 181/37, 181/40, 181/43, 181/46, 181/49, 181/52, 181/55, 181/58, 181/61, 182/2, 183/6, 183/9, 183/12, 183/15, 184/3, 191/1, 181/21, 181/26, 181/29, 181/32, 181/35, 181/38, 181/41, 181/44, 181/47, 181/50, 181/53, 181/56, 181/62, 182/3, 183/7, 183/10, 183/13, 183/16, 184/5 w obr. .... oraz 256/3, 256/1, 255/1, 255/2 w obr. ....;
 • decyzją nr .... z dnia 4 maja 2011 r. znak .... dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym .... na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 381, 387/3, 387/4, 282/1, 283/3, 283/4, 181/21, 181/22, 181/25, 181/28, 181/31, 181/34, 181/37, 181/40, 181/43, 181/46, 181/49, 181/52, 181/55, 181/58, 181/61, 182/2, 183/6, 183/5, 182/1, 181/60, 181/57, 181/54, 181/51, 183/7, 182/3, 181/62, 181/59, 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38, 181/35, 181/32, 181/29, 181/26 obr. .....

Wnioskodawca wskazał, iż z treści posiadanych map sytuacyjnych i dokumentów wynika, iż przedmiotowe inwestycje zostały na gruncie zrealizowane. Jednakże ww. infrastruktura stanowi własność gestorów sieci.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca dokonując transakcji zbycia przedmiotowych działek, na których usytuowane są ww. sieci, nie dokonuje zbycia przedmiotowych sieci, gdyż są one własnością gestorów sieci. Tym samym przedmiotem dostawy będzie tylko sam grunt. Przy czym jak wskazał Wnioskodawca dla działek objętych zakresem pytania zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W konsekwencji powyższego, sprzedaż nieruchomości położonych .... ....., oznaczonej nr ewid. działek 181/29, 181/32 oraz ..., oznaczonej nr ewid. działek 181/56, 181/53, 181/50, 181/47, 181/44, 181/41, 181/38, dla których zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Nadto dostawa ww. działek nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż jak wynika z okoliczności sprawy ww. działki nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę tylko do działalności zwolnionej od podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa
IPPP3/4512-61/16-2/RD | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
IPTPB2/4511-794/15-3/SŻ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ILPP2/4512-1-25/16-3/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.