0115-KDIT1-3.4012.633.2018.3.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynku w drodze zamiany.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym w dniu 7 listopada 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości na pierwszym etapie zamiany (działka nr 173/15) – jest prawidłowe;
 • zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości na drugim etapie zamiany (działka nr 173/16) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości na pierwszym (działka nr 173/15) i drugim (działka nr 173/16) etapie zamiany.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Województwo ... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zgodnie ze zmianami w przepisach prawa - wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - od dnia 1 stycznia 2017 roku podjęło rozliczanie podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Województwo ..., jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonując zadania własne, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb określonej terytorialnie wspólnoty, jest organem podlegającym prawu publicznemu.

Do zakresu działań należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Wnioskodawca ze względu na swój status wykonuje zadania samorządu województwa określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096; dalej także: u.s.w.). Samorząd Województwa prowadzi politykę rozwoju Województwa, na którą, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. u.s.w., składa się między innymi:

 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Województwo ..., realizując zadania statutowe, podjęło decyzję o budowie ..., mającego charakter nowoczesnego parku kulturowego z funkcjami w zakresie edukacji, kształcenia, wypoczynku i turystyki.

Głównym, bezpośrednim celem ... w ... jest zapewnienie optymalnych warunków pracy i perspektyw rozwoju dla: ... w ..., ... w ..., ..., ....

Inwestycja ta, postrzegana szerzej, jako inwestycja zintegrowana, ulokowana zarówno w obszarze działań rewitalizacyjnych, jak i działań wspierających rozwój artystycznego szkolnictwa wyższego i rozwój instytucji kultury będzie zupełnie nowym, unikalnym zarówno w skali regionalnej, jak i krajowej, projektem kompleksowej rewitalizacji. Nadrzędną klamrą spajającą poszczególne etapy całego projektu rewitalizacyjnego będzie muzyka, jako motyw tematyczny większości obiektów i instytucji, które zostaną tam ulokowane. Projekt w pełni wpisuje się w założenia wszystkich najważniejszych dokumentów strategicznych i polityk horyzontalnych na wielu poziomach - od lokalnego, poprzez poziom regionalny i krajowy - aż do wspólnotowego.

Projekt realizuje założenia Strategii Rozwoju Województwa ... na lata 2011-2020, w szczególności w Obszarze 2. ..., Kierunek polityki rozwoju 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty ... , dla którego celem strategicznym jest wysoka atrakcyjność ... w obszarze ... dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. Koncepcja budowy ... wpisuje się w strategiczne zadania Województwa ..., mające na celu stworzenie efektywnego systemu regionalnej promocji kultury, wykorzystującego nową infrastrukturę kultury dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych ..., stolicy regionu. Kierunki działań w tej dziedzinie wyznacza Strategia Rozwoju Województwa ... na lata 2011-2020 oraz projekt Programu Strategicznego ... . Działanie jest spójne z planami rozwoju ... oraz ....

W celu realizacji wyżej opisanej inwestycji Województwo ... dokonało w listopadzie 2017 r. I etapu zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa – ... na cel budowy ... i nabyło prawo własności dz. nr 173/15 (akt notarialny z dnia ... listopada 2017 r., Rep. ...). Inwestycja realizowana będzie również na dz. nr 173/16, która aktualnie stanowi własność Skarbu Państwa - ... (zwana dalej: ...), a docelowo zostanie nabyta przez Województwo. Powyższe ustalenia zawiera ww. akt notarialny, w którym, ... zobowiązała się także do zawarcia w przyszłości z Województwem, umowy zamiany nieruchomości ozn. jako działka nr 173/16.

Wobec faktu, że inwestycja ma być realizowana wspólnie z Gminą Miejską ..., Sejmik Województwa ... podjął uchwałę nr ... z dnia ... marca 2018 r. w sprawie .... Strony ustaliły, iż finansowanie inwestycji ze środków Miasta, może nastąpić po uzyskaniu przez ... praw właścicielskich do działek nr 173/15 i 173/16 w wysokości ...% w każdej z nich. Uregulowanie stosunków własnościowych w tych działkach i na tych zasadach, wobec braku na dzień podejmowania niniejszej uchwały po stronie Województwa własności dz. nr 173/16, może odbyć się etapowo.

W pierwszej kolejności, Gmina Miejska ... otrzyma udział w wysokości ...% w dz. nr 173/15, w zamian za prawo własności nieruchomości gruntowych ozn. jako dz. nr 16/7 i 16/12, które Województwo ... wykorzysta na realizację innej własnej inwestycji pn.: „...”. Następnie, oba samorządy dokonają zamiany udziałów w dz. nr 173/15 i 173/16 w ten sposób, aby wyrównać docelowo udział Gminy Miejskiej ... w tych działkach do wysokości ...%, a zatem ... przekaże Województwu ...% udziału w posiadanym udziale w dz. 173/15, w zamian za co, Województwo przekaże Gminie ...% w pozyskanej od Skarbu Państwa - .... dz. nr 173/16, przy czym stosowna uchwała w tym zakresie podjęta zostanie odrębnie.

Obie działki, 173/15 i 173/6, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta ... z dnia ... lipca 2017 r. nr ....), są sklasyfikowane jako tereny usługowe (symbol U.2) oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL.2).

Działka 173/15.

Działka 173/15, o pow. ... ha, została nabyta przez Województwo ... w listopadzie 2017 r. od ..., które wystawiło fakturę z uwzględnieniem zwolnienia sprzedaży z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT.

Na gruncie działki posadowione są garaże i budynki magazynowo-składowe, znajdują się na niej m.in.:

 • garaż o konstrukcji murowanej - rok budowy 1937,
 • garaż o konstrukcji murowanej - rok budowy 1937,
 • magazyn o konstrukcji murowanej - rok budowy 1985,
 • magazyn o konstrukcji murowanej - rok budowy 1985,
 • budynek o konstrukcji murowanej - rok budowy 1985.

Zgodnie z operatem szacunkowym, garaże i budynki są w stanie technicznym pozwalającym na ich użytkowanie.

Działka 173/15 od dnia ... grudnia 2017 r. do ... grudnia 2018 r. objęta jest umową nieodpłatnego użyczenia na rzecz ....

Na przedmiotowej nieruchomości oraz budynkach Województwo ... nie dokonywało nakładów inwestycyjnych od czasu nabycia (w tym ich ulepszenia).

Działka 173/16 obecnie jest własnością Skarbu Państwa, nie została jeszcze nabyta przez .... Powierzchnia działki wynosi ... ha. Działka przez obecnego właściciela (...) była/jest wykorzystywana na cele statutowe ... dyslokowanych przez ... na podstawie umowy użyczenia zawartej z ... w .... Po nabyciu własności przez ..., umowa będzie kontynuowana do dnia ... grudnia 2018 r.

Nieruchomość jest wyposażona w sieci uzbrojenia podziemnego: sieć elektryczną o dł. ok. ...mb, sieć wodociągową dł. ok. ...mb, sieć kanalizacji opadowej dł. ok ...mb oraz sieć napowietrzną. Na działce usytuowane są słupy oświetleniowe, drogi utwardzone o pow. ok. ... m2, droga asfaltowa o pow. ok ... m2 oraz plac utwardzony (płyty betonowe) o pow. ok. ... m2. Na działce znajdują się ogrodzenie trwałe oraz ogrodzenie trwałe z siatki i drutu na słupach (tzw. pełne uzbrojenie).

Na działce 173/16 rzeczoznawca podczas wizji lokalnej nie stwierdził istnienia obiektu nr ... (magazyn) - w miejscu dawnego budynku, znajduje się gruzowisko. Wg opinii rzeczoznawcy obiekt ... nie przedstawia wartości odtworzeniowej, a co za tym idzie nie wpływa na określoną w operacie szacunkowym wartość rynkową oraz odtworzeniową działki.

Garaże i budynki o konstrukcji murowanej znajdujące się na działce nr 173/15 stanowią budynki w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z operatu szacunkowego wynika, iż na działce 173/16 znajdują się drogi i place utwardzone, sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna) oraz ogrodzenia trwałe i ogrodzenie z siatki i drutu na słupach (tzw. pełne uzbrojenie) - obiekty te znajdujące się na dz. nr 173/16 stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Województwo ... w okresie posiadania działki nr 173/16 nie planuje dokonywać wydatków na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie będzie wykorzystywało do prowadzonej działalności opodatkowanej ani zwolnionej, Województwu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec trwających aktualnie uzgodnień ze Skarbem Państwa - ..., Województwo ... wnioskuje o przeniesienie prawa własności gruntu ozn. jako dz. nr 173/16 wraz z infrastrukturą znajdującą się na tej działce. Aktualnie nieruchomość ozn. jako dz. nr 173/16 została obciążona na rzecz Województwa ... nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości działek ewidencyjnych nr 173/15, 173/18, 173/19 i 173/20.

Zgodnie z informacjami z obecnie trwających uzgodnień pomiędzy Województwem ... a ..., zamiana działki nr 173/16 pozostającej w zasobie ... zwolniona będzie z podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo nabycie nieruchomości nr 173/16 związane jest z podjęciem decyzji o budowie ... wpisujących się w realizację zadań statutowych województwa, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2024.

Województwo ... nabywając tą nieruchomość ozn. jako dz. nr 173/16 nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu, nie będzie wykorzystywało jej do prowadzonej działalności opodatkowanej ani zwolnionej, nie dokona wydatków na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, spełnione zostaną przesłanki do uznania, transakcji zamiany działki 173/16 za dostawę budynków zwolnioną z podatku VAT w oparciu o art. 43. ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu do wniosku, ostatecznie postawiono następujące pytania:

 1. Czy dokonanie przeniesienia własności nieruchomości w pierwszym etapie zamiany - części działki nr 173/15 (...%) w zamian za nieruchomości 16/7 i 16/12 będące własnością ..., będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?
 2. Czy dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na drugim etapie zamiany - części działki nr 173/16 (...%) w zamian za część nieruchomości 173/15 (...%) będącą własnością ..., będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, dalej jako „ustawa VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT, należy rozumieć rzeczy i ich części, a także wszelkie postacie energii.

Biorąc pod uwagę powyższe, grunty spełniają definicję towarów, a zamiana nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, co do zasady podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W wyniku zamiany, przeniesione zostaje bowiem prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel, a uzyskane od drugiej strony prawo do rozporządzenia innym towarem jak właściciel stanowi w istocie formę wynagrodzenia.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W przypadku zatem dokonania odpłatnej dostawy towarów (zamiany nieruchomości) przez Województwo, które jest podatnikiem VAT (a wyłączenie z grona podatników na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy VAT nie znajdzie zastosowania) czynność taka będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, wg stawki 23%, chyba że zastosowanie znajdzie jedno z przewidzianych w ustawie zwolnień od podatku określonych w art. 43 ust 1. ustawy o VAT.

W przypadku planowanej dostawy ww. nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż nie były one wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Do zastosowania właściwego przepisu dotyczącego opodatkowania/zwolnienia konieczne jest zatem dokonanie szczegółowej analizy poszczególnych działek.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT, zwolnieniu od podatku VAT podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane, zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla zastosowania zwolnienia, niezbędne jest dokonanie analizy oraz dokonanie ustaleń co do stanu faktycznego w zakresie czy:

 1. na gruncie nie jest posadowiony żaden budynek lub budowla w rozumieniu prawa budowlanego oraz
 2. czy grunt ten nie został przeznaczony pod zabudowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku spełnienia obu wskazanych przesłanek transakcja sprzedaży gruntu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia konieczne jest zatem łączne spełnienie dwóch warunków:

 • nieruchomość nie jest zabudowana,
 • nieruchomość nie stanowi terenu budowlanego.

W przedmiotowym stanie faktycznym na działce nr 173/15 postawione są dwa garaże, dwa magazyny oraz budynek.

Z operatu szacunkowego wynika iż na działce 173/16 znajdują się drogi i place utwardzone, sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna) oraz ogrodzenia trwałe i ogrodzenie z siatki i drutu na słupach (tzw. pełne uzbrojenie). Zgodnie z wyjaśnieniami rzeczoznawcy, na działce w miejscu dawnego budynku nr ... znajduje się obiekt nie przedstawiający wartości odtworzeniowej, a co za tym idzie nie wpływające na wartość rynkową czy odtworzeniową - obiekt ten można uznać za gruzowisko.

Rozpatrując możliwość zastosowania zwolnienia dla działek nr 173/15 ora nr 173/16 jako nieruchomości zabudowanej określonej w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a należy określić status zlokalizowanych na działkach budowli (budynków, gruzowiska, sieci, dróg, placów i ogrodzenia).

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia budowle, konieczne jest odniesienie do przepisów Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zm., dalej jako PB).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 PB, przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury.

W ocenie Wnioskodawcy, gruzowisko nie może być uznane za budynek zgodnie z art. 3 pkt 2 PB - m.in. nie jest trwale związane z gruntem, nie posiada fundamentów ani dachu. Gruzowisko nie może zostać uznane także za budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy PB. Pomimo, iż wyliczenie budowli w tym przepisie ma charakter przykładowy, gruzowisko, w ocenie Wnioskodawcy, nie jest budowlą, gdyż nie może być w takim znaczeniu wykorzystane, brak tu jakiegokolwiek charakteru użytkowego.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 PB, przez budowlę rozumie się: „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe (np. drogi), lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Mając na uwadze powyższe rozważania, zbycie działki, na której znajdują się naniesienia, które można zakwalifikować jako budowle, w rozumieniu prawa budowlanego, sposób opodatkowania VAT należy rozpatrywać przez status tychże budowli. Na gruncie ustawy o VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, nie wyodrębnia się gruntu, a zastosowanie ma stawka podatku analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub i części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Zgodnie z informacjami na działce 173/16 znajdują się budowle w postaci placu, drogi pokrytej betonem - obiekty te stanowią niewątpliwie budowle z rozumieniu prawa budowlanego.

Tym samym należy uznać iż obie działki, 173/15 i 173/16, są zabudowane, a także zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), są sklasyfikowane jako tereny usługowe (symbol U.2) oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej (...), spełniają definicję terenu budowlanego, więc warunki dla zastosowania zwolnienia nie są spełnione, a tym samym dostawa tych nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W konsekwencji przy sprzedaży działki z posadowionymi na niej budynkami lub budowlami, klasyfikacji dla celów VAT dokonuje się dla budynków lub budowli.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolniona od podatku VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest wykonywana w ranach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zostało przewidziane dla dostawy budynku/budowli lub ich części, która nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bądź między pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku/budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie, wg art. 2 ust. 14 ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Odnosząc się do działki nr 173/15, należy zaznaczyć iż zostały wybudowane i wykorzystywane przez ... do działalności własnej przez okres dłuższy niż 2 lata, jednakże Wnioskodawca nie posiada informacji czy doszło i kiedy do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

Mając na uwadze, że ... nie posiadało prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu tej działki, nie wykorzystywało jej do prowadzonej działalności opodatkowanej, zwolnionej, nie dokonywało wydatków na ulepszenie, spełnione są przesłanki do uznania transakcji zamiany działki 173/15 za dostawę budynków zwolnioną z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Podobnie jak w przypadku działki 173/15, działka 173/16 i znajdujące się na niej budowle była/jest wykorzystywana przez ... do działalności własnej, jednakże Wnioskodawca nie posiada informacji czy doszło i kiedy do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zakładając, że ... nabywając tą nieruchomość nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu, nie będzie wykorzystywało jej do prowadzonej działalności opodatkowanej ani zwolnionej, nie dokona wydatków na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, spełnione zostaną przesłanki do uznania transakcji zamiany działki 173/15 za dostawę budynków zwolnioną z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Podsumowując:

Ad. 1. Dokonanie przeniesienia własności nieruchomości w pierwszym etapie zamiany - części działki nr 173/15 (...%) w zamian za nieruchomości 16/7 i 16/12 będące własnością ..., będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Ad. 2. Dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na drugim etapie zamiany - części działki nr 173/16 (...%) w zamian za część nieruchomości 173/15 (...%) będącą własnością ..., będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości na pierwszym etapie zamiany (działka nr 173/15);
 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości na drugim etapie zamiany (działka nr 173/16).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku od towarów i usług jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej „Dyrektywą” – posługują się zwrotem „pierwsze zasiedlenie”, jednakże go nie definiują oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:

 1. dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
 2. dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zd. drugie Dyrektywy, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Tym samym, państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. akt I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku »w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu«. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej, albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

W złożonym wniosku poinformowano, że Województwo (zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT, rozliczający VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi), podjęło decyzję o budowie .... W celu realizacji tej inwestycji Województwo ... dokonało w listopadzie 2017 r. I etapu zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa – ... na cel budowy ... i nabyło prawo własności dz. nr 173/15. Inwestycja realizowana będzie również na dz. nr 173/16, która aktualnie stanowi własność Skarbu Państwa - ... (zwana dalej: ...), a docelowo zostanie nabyta przez Województwo. Powyższe ustalenia zawiera ww. akt notarialny, w którym, ... zobowiązała się także do zawarcia w przyszłości z Województwem, umowy zamiany nieruchomości ozn. jako działka nr 173/16.

Wobec faktu, że inwestycja ma być realizowana wspólnie z Gminą Miejską ..., Sejmik Województwa ... podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z Gminą Miejską .... Strony ustaliły, iż finansowanie inwestycji ze środków Miasta, może nastąpić po uzyskaniu przez ... praw właścicielskich do działek nr 173/15 i 173/16 w wysokości ...% w każdej z nich. Uregulowanie stosunków własnościowych w tych działkach i na tych zasadach, wobec braku na dzień podejmowania niniejszej uchwały po stronie Województwa własności dz. nr 173/16, może odbyć się etapowo.

W pierwszej kolejności, Gmina Miejska ... otrzyma udział w wysokości ...% w dz. nr 173/15, w zamian za prawo własności nieruchomości gruntowych ozn. jako dz. nr 16/7 i 16/12, które Województwo ... wykorzysta na realizację innej własnej inwestycji pn.: „...”. Następnie, oba samorządy dokonają zamiany udziałów w dz. nr 173/15 i 173/16 w ten sposób, aby wyrównać docelowo udział Gminy Miejskiej ... w tych działkach do wysokości ...%, a zatem ... przekaże Województwu ...% udziału w posiadanym udziale w dz. 173/15, w zamian za co, Województwo przekaże Gminie ...% w pozyskanej od Skarbu Państwa - ... dz. nr 173/16, przy czym stosowna uchwała w tym zakresie podjęta zostanie odrębnie.

Obie działki, 173/15 i 173/6, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta ... z dnia ... lipca 2017 r. nr ...), są sklasyfikowane jako tereny usługowe (symbol U.2) oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej (...).

Działka 173/15, o pow. ... ha, została nabyta przez Województwo ... w listopadzie 2017 r. od ..., które wystawiło fakturę z uwzględnieniem zwolnienia sprzedaży z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Na gruncie działki posadowione są garaże i budynki magazynowo-składowe. Zgodnie z operatem szacunkowym, garaże i budynki są w stanie technicznym pozwalającym na ich użytkowanie. Na przedmiotowej nieruchomości oraz budynkach Województwo ... nie dokonywało nakładów inwestycyjnych od czasu nabycia (w tym ich ulepszenia). Garaże i budynki o konstrukcji murowanej znajdujące się na działce nr 173/15 stanowią budynki w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Działka 173/16 obecnie jest własnością Skarbu Państwa, nie została jeszcze nabyta przez .... Nieruchomość jest wyposażona w sieci uzbrojenia podziemnego, usytuowane są słupy oświetleniowe, drogi utwardzone, droga asfaltowa oraz plac utwardzony (płyty betonowe), ogrodzenie trwałe oraz ogrodzenie trwałe z siatki i drutu na słupach (tzw. pełne uzbrojenie). Rzeczoznawca podczas wizji lokalnej tej działki nie stwierdził istnienia obiektu nr ... (magazyn) - w miejscu dawnego budynku, znajduje się gruzowisko. Drogi i place utwardzone, sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna) oraz ogrodzenia trwałe i ogrodzenie z siatki i drutu na słupach (tzw. pełne uzbrojenie) stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Województwo ... w okresie posiadania działki nr 173/16 nie planuje dokonywać wydatków na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie będzie wykorzystywało do prowadzonej działalności opodatkowanej ani zwolnionej, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z informacjami z obecnie trwających uzgodnień pomiędzy Województwem ... a ..., zamiana działki nr 173/16 pozostającej w zasobie ... zwolniona będzie z podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Województwo ... nabywając tą nieruchomość ozn. jako dz. nr 173/16 nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu, nie będzie wykorzystywało jej do prowadzonej działalności opodatkowanej ani zwolnionej, nie dokona wydatków na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionych zdarzeń przyszłych prowadzi do wniosku, że dostawa budynków i budowli w drodze zamiany (zabudowane działki nr 173/15 i 173/16) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Przy czym podstawy zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do budynków znajdujących się na działce nr 173/15 będą odmienne od podstaw do zwolnienia dla budowli posadowionych na działce nr 173/16.

W związku z powyższym należy stwierdzić:

 1. w zakresie pytania 1 – że skoro Wnioskodawca nie dokonywał w okresie posiadania nieruchomości ulepszeń obiektów znajdujących się na niej, jak również nie przysługiwało Jemu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości, to, jeżeli zamiana nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy (które miało miejsce w chwili nabycia zabudowanej działki nr 173/15 w listopadzie 2017 r.), w przypadku zbycia udziału w tej nieruchomości w drodze zamiany zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W przeciwnym bowiem wypadku (jeżeli zamiana taka będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu ww. pierwszego zasiedlenia), zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Odpowiednio zwolnieniem tym objęta będzie także dostawa gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).
  W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należało uznać za prawidłowe.
 2. w zakresie pytania 2 – że skoro Wnioskodawca nie będzie dokonywał w okresie posiadania nieruchomości ulepszeń obiektów znajdujących się na niej, jak również nie będzie przysługiwało Jemu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości ze zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to w przypadku zbycia udziału w tej nieruchomości w drodze zamiany zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tej sytuacji bowiem dostawa będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Odpowiednio zwolnieniem tym objęta będzie także dostawa gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).
  W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznacza się, że interpretacji udzielono przy założeniu że wskazane we wniosku obiekty znajdujące się na działkach nr 173/15 i 173/16 stanowią – jak podano we wniosku – budynki oraz budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.