0114-KDIP4.4012.306.2018.2.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat zamierza sprzedać :

 1. w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym (...), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/21 o pow. 0,0740 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 89 m2. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 24 m2. Oba budynki pochodzą z 1978 r. Nieruchomość powyższa znajduje się trwałym zarządzie powiatowej jednostki organizacyjnej. Umową najmu z dnia 1 września 2006 r. powiatowa jednostka organizacyjna wynajęła powyższy dom wolnostojący osobie fizycznej. Przed dniem 1 września 2006 r. w budynku tym zamieszkiwali pracownicy jednostki organizacyjnej.
 2. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym (...), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/20 o pow. 0,0805 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 89 m2. Budynek pochodzi z 1978 r. Nieruchomość powyższa znajduje się trwałym zarządzie powiatowej jednostki organizacyjnej. W budynku tym zamieszkiwali pracownicy jednostki organizacyjnej.

Powiat stał się właścicielem powyższych nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 12 października 1999 r., wydanej na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

Od dnia nabycia przedmiotowych nieruchomości w budynkach nie były przeprowadzane żadne remonty ani ulepszenia.

W stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Organem właściwym w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu jest Zarząd Powiatu – art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.). Zarząd Powiatu wykonuje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego, którego kierownikiem jest Starosta Powiatu. Starosta Powiatu jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Powiatu – art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Starostwo Powiatowe stanowi administrację zespoloną – art. 33b ww. ustawy.

Płatnikiem VAT jest Powiat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż powyższych nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedmiotowe nieruchomości korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust.8 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynek, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat zamierza sprzedać :

 1. w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym ... , oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/21 o pow. 0,0740 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 89 m2. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 24 m2. Oba budynki pochodzą z 1978 r. Nieruchomość powyższa znajduje się trwałym zarządzie powiatowej jednostki organizacyjnej. Umową najmu z dnia 1 września 2006 r. powiatowa jednostka organizacyjna wynajęła powyższy dom wolnostojący osobie fizycznej. Przed dniem 1 września 2006 r. w budynku tym zamieszkiwali pracownicy jednostki organizacyjnej.
 2. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym ... , oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/20 o pow. 0,0805 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 89 m2. Budynek pochodzi z 1978 r. Nieruchomość powyższa znajduje się trwałym zarządzie powiatowej jednostki organizacyjnej. W budynku tym zamieszkiwali pracownicy jednostki organizacyjnej.

Powiat stał się właścicielem powyższych nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 12 października 1999 r., wydanej na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

Od dnia nabycia przedmiotowych nieruchomości w budynkach nie były przeprowadzane żadne remonty ani ulepszenia.

W stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na tle przedstawionego opisu sprawy u Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości, czy sprzedaż powyższych nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Tak więc, w ocenie NSA, mając na uwadze wykładnię językową, jak i celowościową systemu VAT należy przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie, należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków. Jak wynika z opisu sprawy, wszystkie budynki (w tym budynek gospodarczy) pochodzą z 1978 r. Nieruchomości znajdują się trwałym zarządzie powiatowej jednostki organizacyjnej – Ośrodka Pomocy Dzieciom. Powiat stał się właścicielem powyższych nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. W budynkach mieszkalnych zamieszkiwali pracownicy jednostki organizacyjnej, a jeden z nich (posadowiony na działce nr 64/21) umową najmu z dnia 1 września 2006 r. powiatowa jednostka organizacyjna wynajęła osobie fizycznej.

W związku z tym dostawa ww. budynków znajdujących na opisanej nieruchomości odbędzie się po pierwszym zasiedleniu. Ponadto od daty tego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie, co istotne Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków wydatków na ulepszenie tych budynków. Zatem zostały spełnione warunki umożliwiające zastosowanie dla planowanej sprzedaży ww. budynków zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy. W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z uwagi na to, że dostawa przedmiotowych budynków będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, zbycie gruntu, na którym są one posadowione, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, również objęte będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Ponieważ dostawa budynków korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, nie ma potrzeby analizowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.