0114-KDIP1-3.4012.601.2018.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokali w budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu 15 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokali w budynku K. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokali w budynku K.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Zbywca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych oraz dostawy tych budynków lub ich części.

Na podstawie umowy sprzedaży dokumentowanej aktem notarialnym z dnia 8 sierpnia 2014 r, Wnioskodawca nabył od spółki ... Spółka Akcyjna prawo własności nieruchomości, w skład której weszły:

 1. działka gruntu, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 10, (księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy, dalej: Działka),
 2. wraz z posadowionymi na tej Działce:
  • budynkami (w tym: budynkiem fortecznym, budynkiem magazynu, budynkiem wartowni, budynkiem garaży, budynkiem świetlicy, budynkiem baraku blaszanego, budynkiem hydroforni) wybudowanymi w różnym okresie do 1994 roku,
  • innymi obiektami budowlanymi m.in. bramą wjazdową i furtką, mostem żelaznym oraz inną powiązaną infrastrukturą. W szczególności w obrębie Działki zlokalizowana była i jest fosa,

Zgodnie z oświadczeniem ... Spółka Akcyjna zawartym w ww. umowie sprzedaży, transakcja zbycia ww. nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była zwolniona z podatku od towarów i usług (dalej również: VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 710 wraz ze zm., dalej: Ustawa VAT).

Nieruchomość została zakupiona w celu przeprowadzenia inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków przeznaczonych na świadczenie usług hotelowych i pensjonatowych oraz innych usług wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dalej: Inwestycja). W dniu 18 maja 2016 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę I etapu Inwestycji tj. budowę zespołu budynków pensjonatowo - hotelowych wraz z usługami (gastronomia, biura, sport) oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Planuje się, że prace budowlane prowadzone w ramach Inwestycji zostaną zakończone do 30 grudnia 2018 roku (nie można jednak całkowicie wykluczyć innego terminu zakończenia Inwestycji).

Fort został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 12 marca 1973 roku.

Wszystkie posadowione na ww. Nieruchomości budynki (z wyjątkiem budynku zabytkowych k. (dalej: „Budynek K.”)) istniejące w momencie nabycia Nieruchomości, zostały rozebrane w trakcie prowadzenia Inwestycji.

Nieruchomość i poszczególne składniki ww. nieruchomości nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kategorii środków trwałych w rozumieniu odpowiednich przepisów o podatku dochodowym.

W skład Nieruchomości po przeprowadzeniu Inwestycji wchodzić będą:

 • Działka,
 • znajdujące się na Działce: 20 nowo wybudowanych budynków (o numerach projektowanych od Al do A13, B1, B2, Cl, C2, D1, D2 i E) wraz z budynkiem kotłowni/węzła cieplnego, które zostaną wybudowane od podstaw, (dalej: Budynki), wraz ze związanymi z tymi Budynkami instalacjami i urządzeniami,
 • Budynek K.,
 • znajdujące się na Działce: most oraz drogi, które zostaną co do zasady wybudowane od nowa oraz inne budowle (w szczególności w postaci miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw, części fosy z jej nadbrzeżem, itp.) wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami (dalej: Budowle) oraz inne obiekty budowlane.

W ramach Inwestycji, Wnioskodawca ustanowi odrębną własność poszczególnych lokali zlokalizowanych w nowo wybudowanych Budynkach (Budynki o numerach projektowanych od Al do A13, B1, B2, Cl, C2, D1, D2 i E) oraz w Budynku K. i zbędzie ich własność za wynagrodzeniem w ramach szeregu niezależnych transakcji (dalej: Transakcja lub Transakcje) z rożnymi nabywcami (dalej: Nabywca lub Nabywcy).

Transakcje obejmować będą również udział w nieruchomości wspólnej jako jedno z praw związanych. Nieruchomość wspólna (dalej: Nieruchomość Wspólna) oznacza m.in.:

 • prawo własności Działki, na której będą znajdowały się Budynki, jak również
 • części Budynków (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne Budynków, dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, itp.)
 • urządzenia i Budowle, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Budynek K. znajduje się w złym stanie technicznym, Wnioskodawca planuje na podstawie pozwolenia na budowę wykonać remont oraz adaptację budynku na lokale usługowe.

Fort został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 12 marca 1973 roku.

Ww. fort został wzniesiony w latach 1886-1890 w ramach drugiego etapu budowy twierdzy pierścieniowej, rosyjskiej XIX-wiecznej Twierdzy .... Stanowił element jej wewnętrznego pierścienia obrony. Koszary czołowe obecnie częściowo zachowane, usytuowane są na osi fortu w części centralnej.

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2017 r. Wnioskodawcy dotyczące fortu ... poinformował pismem dnia 23 lutego 2017 r., że nieruchomość położona w ... przy ulicy ..., oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 10 była użytkowana przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej do 2002 r. Ostatnim wojskowym użytkownikiem była JW. W dniu 18 marca 2002 r. nieruchomość została przekazana jako zbędna dla resortu obrony narodowej do Agencji ... wraz z całą dokumentacją formalno-prawną.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wydania zleceń konserwatorskich dla budynku k. ... działając zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) MWKZ przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie:

 1. Zaleca się przeprowadzenie kompleksowej rekonstrukcji i konserwacji murów koszar zgodnie z pkt 4.1. i 4.2. wytycznych konserwatorskich z ww. projektu (str. 8);
 2. Dopuszcza się wybudowanie technicznego kanału instalacyjnego na elewacji południowej;
 3. Zaleca się odtworzenie pierwotnego układu wentylacji grawitacyjnej (pkt 4.3 wytycznych konserwatorskich z ww. projektu str. 8);
 4. Zaleca się rekonstrukcję elewacji północnej wraz z ceglanym detalem architektonicznym arkad, odtworzenie detali w formie i materiale, z wyjątkiem miejsca po trzech arkadach - wyrwy spowodowanej wybuchem;
 5. Zaleca się przeszklenie każdej arkady w technologii bezramowej;
 6. Nie zaleca się odtwarzania okien w arkadach, poza tymi, które istnieją obecnie i pokazane są w ww. projekcie;
 7. Nie dopuszcza się poprowadzenia przeszklenia elewacji na tak długim odcinku, jaki pokazano w ww. projekcie. Natomiast celowe jest wykonanie zaproponowanego w projekcie przeszklenia, ale na odcinku krótszym - wyrwy po wybuchu. Nie dopuszcza się jednak, żeby przeszklenie było w formie wykuszu - zaleca się umieszczenie przeszklenia w licu ściany. Ponadto zaleca się wytrawienie na przeszkleniu rysunku brakujących arkad;
 8. Dopuszcza się adaptację wnętrz budynku k. na potrzeby lokali usługowych: gastronomicznego i fitness;
 9. Zaleca się, zgodnie z projektem, wyeksponowanie i uzupełnienie zachowanych fragmentów bruku przy zachowaniu historycznego poziomu dziedzińca.

Na podstawie uzyskanych zaleceń Wnioskodawca rozpoczął proces remontu oraz modernizacji budynku k. z przeznaczeniem na lokale usługowe, które po zakończeniu prac budowlanych zostaną sprzedane Nabywcom w ramach transakcji sprzedaży, zwane dalej „Transakcjami”.

Zakres prac budowlanych które zostaną wykonane w budynku K.:

 1. kompleksowa rekonstrukcja i konserwacja murów koszar zgodnie z wytycznymi konserwatora,
 2. wybudowanie technicznego kanału instalacyjnego na elewacji południowej,
 3. rekonstrukcję elewacji północnej wraz z ceglanym detalem architektonicznym arkad, odtworzenie detali w formie i materiale z wyjątkiem miejsca po trzech arkadach - wyrwy spowodowanej wybuchem,
 4. przeszklenie każdej arkady w technologii bezramowej,
 5. wykonanie przeszklenia na odcinku - wyrwy po wybuchu,
 6. adaptacja wnętrz budynku k. na potrzeby lokali usługowych: gastronomicznego i fitness, przy zachowaniu dotychczasowego układu pomieszczeń - arkad, tj.
  • wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, cieplnej oraz wentylacyjnej,
  • wykonanie posadzek,
  • wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej,
  • renowacja tynków wewnętrznych.

Przewiduje się, że pierwsze Transakcje (zawarcie umów ostatecznych) będą miały miejsce najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku. Wydanie przedmiotu Transakcji przez Wnioskodawcę Nabywcy nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku K.

Poszczególne Lokale Niemieszkalne, Lokale Garażowe, budynek K. oraz inne składniki Inwestycji (Działka, Budynki, Budowle i inne obiekty) są traktowane przez Wnioskodawcę jako towar handlowy, a nie jako środek trwały.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, był w nim momencie nabycia Nieruchomości oraz będzie nim w momencie dokonywania Transakcji.

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, a więc wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na odpłatnej sprzedaży ww. lokali w Inwestycji), w szczególności w związku z wydatkami na budowę nowych Budynków i innych obiektów, jak i wydatkami związanymi z remontem z przebudową oraz adaptacją Budynku K., Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Intencją Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT.

Powyższy wniosek dotyczy transakcji zbycia Lokali w Budynku K.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom Ustawy VAT?
 2. Czy dostawa Lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i będzie zwolniona VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT w przypadku, gdy Zbywca oraz Nabywca przed dniem nabycia Nieruchomości nie złożą, do właściwego naczelnika US, zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT?
 3. Czy dostawa Lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z VAT, w przypadku gdy Zbywca oraz Nabywca przed dniem nabycia Nieruchomości złożą, do właściwego naczelnika US, zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Dostawa Lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom Ustawy VAT.
 2. Dostawa Lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, w przypadku gdy Zbywca oraz Nabywca przed dniem nabycia Nieruchomości nie złożą, do właściwego naczelnika US, zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT.
 3. Dostawa Lokali w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z VAT w przypadku gdy Zbywca oraz Nabywca przed dniem nabycia Nieruchomości złożą, do właściwego naczelnika US, zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości - zasady ogólne

W celu odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy zadane w niniejszym wniosku, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy Transakcja będzie podlegała przepisom Ustawy o VAT, a następnie, czy nie będzie zwolniona z VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym art. 7 ust. 1 pkt 6, mówi, że jako dostawa towarów traktowane jest również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, a pkt 7 potwierdza, że zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 również traktowane jest jako dostawa towarów.

Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powyższego, w wyniku Transakcji Nabywca otrzyma prawo do rozporządzania towarem (lokalami w budynku K. - zwane dalej „Lokalami”) jak właściciel, dlatego też Transakcja będzie stanowiła w ocenie Wnioskodawcy odpłatną dostawę towarów na gruncie VAT.

W świetle powyższej definicji towarów, jak również z uwagi na fakt, iż planowana Transakcja będzie przeprowadzana za wynagrodzeniem w postaci przeniesienia prawa własności Lokali, a biorąc pod uwagę, że Transakcje będą dokonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy o VAT, zatem w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Stawka VAT właściwa dla planowanej Transakcji.

Możliwość zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do planowanej Transakcji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 Ustawy VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przepisy Ustawy VAT wprowadzające zwolnienie dostawy budynków oraz budowli w zależności od daty dokonania pierwszego zasiedlenia stanowią implementację art. 135 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a). Wprawdzie dyrektywa 112, choć posługuje się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, to go nie definiuje i nie wprowadza też dodatkowych warunków go określających. W swoim orzecznictwie (jakkolwiek niedotyczącym stricte zdefiniowania ww. pojęcia) Trybunał Sprawiedliwości UE nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem w sytuacji, gdy mówimy o podmiocie, który wybudował budynek na własnym gruncie i wykorzystywał go dla celów własnej działalności (por. wyrok TS Gemeentes-Hertogenbosch, C-92/13, EU:C:2014:2188).

Kwestia prawidłowej wykładni przepisów wprowadzających definicję pierwszego zasiedlenia była przedmiotem rozważań NSA. W wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. akt I FSK 382/14 NSA wskazał wprost, iż polski ustawodawca dokonał nieuprawionego zawężenia definicji „pierwszego zasiedlenia” w porównaniu do definicji wynikającej z dyrektywy 112. Zdaniem NSA, „wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W konsekwencji, zgodnie ze stanowiskiem NSA, celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 „należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) Ustawy VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu.

Należy więc przyjąć, że wbrew literalnemu brzmieniu obowiązujących przepisów, pierwszemu zasiedleniu nie musi towarzyszyć czynność opodatkowana, ale przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć faktyczne zasiedlenie budynku (oddanie go do faktycznego użytkowania).

Analogiczne, szerokie rozumienie pojęcia pierwszego zasiedlenia zostało zaprezentowane również m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. ILPPl/4512-l-208/16-5/AWa, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że pierwsze zasiedlenie „budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016, sygn. IPPP1/4512-1148/15/16-5/S/MP (wydanej w odniesieniu do dostawy budynków, których jedynie część była przedmiotem umów najmu/dzierżawy oraz budowli, które nie były przedmiotem takich umów), zgodnie z którą „w analizowanej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia wszystkich budynków i budowli (wszystkie budynki i budowle od momentu ich wybudowania wykorzystywane były przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług)”.
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. 3063-ILPP2- 3.4512.114.2016.2.WB, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że pierwsze zasiedlenie „budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej”.

Jak wynika z opisu historii Nieruchomości zamieszczonego w opisie zdarzenia przyszłego:

 1. Budynek ... został wzniesiony w latach 1886-1890 w ramach drugiego etapu budowy twierdzy pierścieniowej, ....
 2. Budynek K. był użytkowany przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej do 2002 r. Ostatnim wojskowym użytkownikiem była Jednostka Wojskowa. W dniu 18 marca 2002 r. nieruchomość została przekazana jako zbędna dla resortu obrony narodowej do Agencji ....

W tak wskazanych okolicznościach, mając na uwadze przytoczone powyżej interpretacje oraz wyroki odnośnie pierwszego zasiedlenia, w ocenie Wnioskodawcy budynek K. znajdujący się na Nieruchomości był przedmiotem pierwszego zasiedlenia, z tego względu, że był on użytkowany przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej do 2002 r., a więc ponad 2 lata przed datą planowanej Transakcji.

W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanych, planowana Transakcja będzie przesłanki zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT.

Wynika to z faktu, że w przypadku Lokali w K., w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, wydanie ich nabywcą w ramach Transakcji nie spowoduje ich pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, dostawa Lokali w K. w ocenie Wnioskodawcy nastąpi później niż przewidziane w Ustawie VAT dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Możliwość wyboru opcji opodatkowania VAT planowanej Transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Jak zaznaczono powyżej w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno Wnioskodawca jak i Nabywcy, będą na moment Transakcji czynnymi podatnikami VAT, a zatem pierwszy z warunków dla wybrania opodatkowania VAT Transakcji, wymienionych w powołanym przepisie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, będzie na moment Transakcji spełniony.

W związku z tym, jeżeli Wnioskodawca i Nabywca Lokalu złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem nabycia Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, to przedmiotowa Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT stawką inną niż zwolnienie. W przypadku natomiast braku złożenia przez Strony Transakcji ww. oświadczenia Transakcja podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT.

Brak możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do planowanej Transakcji nabycia Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT.

W ocenie Zainteresowanych do dostawy Budynku frontowego nie znajdą zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Jak bowiem wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, wskazany przepis znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Tymczasem w ocenie Zainteresowanych dostawa Nieruchomości - będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Powyższy schemat opodatkowania potwierdza przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji sygn. IPPP1/443-1218/11-2/AW z dnia 7 września 2011 r. wskazując, że: „ Art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ma z kolei zastosowanie do dostawy budynków, nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 ustawy. Ponieważ planowana sprzedaż została już objęta zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, pkt 10a nie będzie miał zastosowania w sprawie”.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do Transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Z kolei warunkiem zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT jest:

(i) konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy, wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz

(ii) brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Przy czym stosownie do brzmienia powołanego przepisu, aby dana dostawa towarów mogła korzystać ze zwolnienia z VAT na jego podstawie - omawiane przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie.

Tymczasem jak wynika z opisu zdarzenia w przypadku Wnioskodawcy po nabyciu Nieruchomości nie jest ona wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów. Tym samym w sprawie nie zostanie spełniona przesłanka, zgodnie z którą ze zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, może korzystać tylko dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Skoro natomiast wymienione powyżej przesłanki dla możliwości objęcia danej dostawy zwolnieniem z VAT muszą być spełnione kumulatywnie - już niespełnienie jednej z nich wyklucza zastosowanie zwolnienia z VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do Transakcji nie zostaną spełnione również przesłanki zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT.

Podsumowanie stanowiska Zainteresowanych dotyczącego opodatkowania VAT Transakcji.

Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy, Transakcja będzie:

 1. podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT w przypadku, gdy Wnioskodawca i Nabywca Lokalu nie złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem nabycia Nieruchomości, oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że:
  • na moment dokonania planowanej Transakcji od momentu pierwszego zasiedlenia budynku K. upłyną ponad 2 lata,
  • Strony Transakcji nie złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT nie rezygnując tym samym ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT.
 2. podlegać opodatkowaniu stawką VAT inną niż „zwolnienie” w przypadku, gdy Nabywca i Zbywca Nieruchomości złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem nabycia Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że:
  • na moment dokonania planowanej Transakcji od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości upłyną ponad 2 lata,
  • strony Transakcji złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT rezygnując tym samym ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT,
  • wobec Transakcji nie znajdzie zastosowania obligatoryjne zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT,
  • w stosunku do dostawy Nieruchomości w ramach Transakcji nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość zarówno gruntowa, jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „Dyrektywą 2006/112/WE”, państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

 1. określone udziały w nieruchomości,
 2. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,
 3. udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego).

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy Kodeks cywilny). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającą w takim charakterze.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie natomiast do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia budynku po jego wybudowaniu wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w zakresie pierwszego zasiedlenia budynku po jego wybudowaniu.

A zatem, w przypadku, gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub jego część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu.

Kwestia ponownego pierwszego zasiedlenia w przypadku, gdy w stosunku do obiektu ponoszone są wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowią co najmniej 30% wartości początkowej danego budynku, budowli lub ich części była przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w dniu 16 listopada 2017 r. odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia w przypadku obiektów, w stosunku do których poniesiono ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wynoszące co najmniej 30% ich wartości początkowej. Trybunał w wyroku C-308/16 powołując się na art. 12 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 11.12.2006, s. 1 z późn. zm.) wskazał, że „(...) jakkolwiek art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT upoważnia państwa członkowskie do zdefiniowania warunków stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tego artykułu, do przebudowy budynków, w odniesieniu w szczególności do dostawy budynku następującej przed jego pierwszym zasiedleniem, przepisu tego nie można jednak interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie korzystają z marginesu pozwalającego im na zmianę samego pojęcia „pierwszego zasiedlenia” w swoich przepisach krajowych, gdyż mogłoby to podważać skuteczność wskazanego zwolnienia. (...) Państwa członkowskie nie są w szczególności upoważnione do uzależnienia zwolnienia z VAT w zakresie dostaw budynków następujących po ich pierwszym zasiedleniu od warunku, który nie został przewidziany w dyrektywie VAT, a zgodnie z którym takie pierwsze zasiedlenie ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.”

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych oraz dostawy tych budynków lub ich części. Na podstawie umowy sprzedaży Wnioskodawca nabył prawo własności nieruchomości, w skład której weszły: działka gruntu wraz z posadowionymi na tej Działce budynkami (budynkiem fortecznym, budynkiem magazynu, budynkiem wartowni, budynkiem garaży, budynkiem świetlicy, budynkiem baraku blaszanego, budynkiem hydroforni) wybudowanymi w różnym okresie do 1994 roku oraz innymi obiektami budowlanymi. Transakcja zbycia ww. nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Nieruchomość została zakupiona w celu przeprowadzenia inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków przeznaczonych na świadczenie usług hotelowych i pensjonatowych oraz innych usług wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W dniu 18 maja 2016 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę I etapu Inwestycji tj. budowę zespołu budynków pensjonatowo - hotelowych wraz z usługami oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Planuje się, że prace budowlane prowadzone w ramach Inwestycji zostaną zakończone do 30 grudnia 2018 roku. Wszystkie posadowione na ww. Nieruchomości budynki (z wyjątkiem Budynku K.) istniejące w momencie nabycia Nieruchomości, zostały rozebrane w trakcie prowadzenia Inwestycji. Nieruchomość i poszczególne składniki ww. nieruchomości nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kategorii środków trwałych w rozumieniu odpowiednich przepisów o podatku dochodowym. W skład Nieruchomości po przeprowadzeniu Inwestycji wchodzić będą: Działka, znajdujące się na Działce: 20 nowo wybudowanych budynków wraz z budynkiem kotłowni/węzła cieplnego, które zostaną wybudowane od podstaw, wraz ze związanymi z tymi Budynkami instalacjami i urządzeniami, Budynek K., znajdujące się na Działce: most oraz drogi, które zostaną co do zasady wybudowane od nowa oraz inne budowle wraz ze związanymi

z nimi instalacjami i urządzeniami oraz inne obiekty budowlane. W ramach Inwestycji, Wnioskodawca ustanowi odrębną własność poszczególnych lokali zlokalizowanych w nowo wybudowanych Budynkach oraz w Budynku K. i zbędzie ich własność za wynagrodzeniem w ramach szeregu niezależnych transakcji z rożnymi nabywcami. Transakcje obejmować będą również udział w nieruchomości wspólnej jako jedno z praw związanych. Budynek K. znajduje się w złym stanie technicznym, Wnioskodawca planuje wykonać remont oraz adaptację budynku na lokale usługowe. Fort ... był użytkowany przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej do 2002 r. Na podstawie uzyskanych zaleceń Wnioskodawca rozpoczął proces remontu oraz modernizacji budynku k. z przeznaczeniem na lokale usługowe, które po zakończeniu prac budowlanych zostaną sprzedane Nabywcom. Wnioskodawca przewiduje, że pierwsze Transakcje będą miały miejsce najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku i wydanie przedmiotu Transakcji przez Wnioskodawcę Nabywcy nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku K. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, był w nim momencie nabycia Nieruchomości oraz będzie nim w momencie dokonywania Transakcji. W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, a więc wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, w szczególności w związku z wydatkami na budowę nowych Budynków i innych obiektów, jak i wydatkami związanymi z remontem z przebudową oraz adaptacją, Budynku K., Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług. Intencją Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT.

W związku z powyższymi okolicznościami u Wnioskodawcy powstała wątpliwość dotycząca sposobu opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokali znajdujących się w budynku K.

Jak wynika z opisu sprawy sprzedaż poszczególnych lokali odbędzie się w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, dlatego ich dostawa, co do zasady, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana podatkiem VAT albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Jak wynika z opisu sprawy poszczególne Lokale Niemieszkalne, Lokale Garażowe, budynek K. oraz inne składniki Inwestycji (Działka, Budynki, Budowle i inne obiekty) są traktowane przez Wnioskodawcę jako towar handlowy, a nie jako środek trwały. Tym samym, skoro mamy do czynienia z towarami handlowymi (nie zaś środkami trwałymi), poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na remont nie stanowią ulepszenia w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego „ulepszenie” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi.

W świetle powyższych uregulowań prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie dostawa ww. lokali w budynku K. będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanej sprawie ww. sprzedaż - jak wskazał Wnioskodawca - nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, bowiem budynek K. był użytkowany przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej do 2002 r., a więc ponad 2 lata przed datą planowanej sprzedaży przewidywanej na drugą połowę 2019 r. Zatem w opisanej sytuacji należy przyjąć, że pierwsze zasiedlenie już nastąpiło, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą lokali znajdujących się w budynku K. upłynie okres co najmniej 2 lata. Ponadto należy przyjąć, że Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku K. w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż przedmiotem dostawy nie będzie środek trwały Wnioskodawcy, lecz towar handlowy przeznaczony do dalszej sprzedaży.

Jak już zostało wskazane, w myśl art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

Zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa ww. lokali w budynku K. w ramach dostawy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z podatku VAT w sytuacji, gdy Wnioskodawca oraz nabywcy (jako czynni zarejestrowani podatnicy podatku VAT) przed dniem nabycia nieruchomości złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, wskazanym w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT.

W związku z tym, że sprzedaż ww. lokali w budynku K. przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dalsza analiza zwolnień ww. czynności - wynikająca z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 2 ustawy o VAT - jest bezpodstawna.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać w całości za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.