0114-KDIP1-2.4012.430.2017.1.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy do zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy do zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy do zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność inżyniersko-produkcyjną w zakresie przede wszystkim projektowania, produkcji oraz montażu konstrukcji metalowych i części, metalowych elementów stolarki budowlanej oraz wyrobów z aluminium i stopów aluminium, jak i obróbki metali oraz obróbki mechanicznej elementów metalowych. Specjalizacją Spółki jest przy tym projektowanie, prefabrykacja, dostawa i montaż lekkich ścian osłonowych, ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej w tym drzwi przeciwpożarowych, świetlików, płyt elewacyjnych oraz szkła mocowanego punktowo w oparciu o systemy, takie jak ALUPROF, REYNAERS, SCHUCO, WICONA i SAPA.

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim na terytorium Polski. W związku jednak z dynamicznym rozwojem, Spółka pozyskuje również klientów z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej (dalej: „UE”), na rzecz których realizuje dostawy towarów.

Przedmiotem dostaw są różnego rodzaju towary oferowane przez Spółkę, w tym przede wszystkim przeszklone lekkie ściany osłonowe: okna, drzwi, lamelowe osłony techniczne i elementy wypełnień konstrukcji (dalej: „towary”).

Towary są zawsze wykonywane przez Spółkę na konkretne, zindywidualizowane zamówienie klienta oraz w każdym wypadku są dostosowywane do wyraźnych potrzeb kontrahenta. Z uwagi na swoją specyfikę, nigdy nie są to towary standardowe, a ich produkcja jest procesem złożonym i zawsze wymaga zastosowania zaawansowanej technologii.

W każdym wypadku, po wynegocjowaniu warunków współpracy z kontrahentem i złożeniu przez niego zamówienia, Spółka przystępuje do następujących czynności:

 1. sporządzenia we współpracy z kontrahentem projektu towarów oraz odpowiedniej dokumentacji technicznej;
 2. nabycia komponentów niezbędnych do wyprodukowania towarów;
 3. produkcji towarów, która:
  1. jest procesem złożonym i skomplikowanym,
  2. wymaga wykorzystania zaawansowanych technologii,
  3. wiąże się z koniecznością wykorzystania licznych modułów i prefabrykatów.

Mając na uwadze powyższe, złożoność procesu produkcji towarów oraz konieczność ich każdorazowego dostosowania do potrzeb konkretnego klienta skutkuje długim czasem realizacji zamówienia klienta. Cały proces od przyjęcia zamówienia, poprzez projektowanie i prace produkcyjne oraz kompletowanie trwa zwykle od 6 do 18 tygodni, w zależności od wielkości zamówienia i uwarunkowań techniczno-logistycznych. Na kompletowanie zamówienia składa się całościowe wykonanie zamówienia, które polega na wyprodukowaniu wielu elementów, które dopiero w całości stanowią towary, które nadają się do wysyłki. Nie jest bowiem możliwe wysłanie towarów zanim zostaną w całości skompletowane.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga również fakt, iż specyfika procesu projektowania i produkcji towarów oferowanych przez Wnioskodawcę jest taka, że czas jaki musi upłynąć od momentu pozyskania konkretnego zlecenia od klienta do momentu dokonania dostawy gotowego produktu nie może zostać w żaden sposób skrócony, gdyż prace na każdym etapie muszą być wykonywane w sposób staranny i precyzyjny z uwagi na specyfikę produkcji oraz stopień skomplikowania oraz złożoność procesu produkcji.

Jak wynika z powyższego, okres jaki musi zwykle upłynąć od złożenia zamówienia do dokonania dostawy towarów wynosi średnio od 6 do 18 tygodni. W związku z faktem rozciągnięcia w czasie procesu realizacji zlecenia, Spółka otrzymuje zaliczki od kontrahentów w celu z jednej strony zabezpieczenia swojej pozycji, a z drugiej zapewnienia sobie odpowiednich środków na realizację zlecenia ze względu przede wszystkim na wysoki koszt wykorzystywanych materiałów.

W każdym wypadku umowy zawierane przez Spółkę z kontrahentami określają harmonogram realizacji zamówienia oraz ostateczny termin dostawy towarów na rzecz kontrahenta z uwzględnieniem pracochłonności powyższych etapów prac przygotowawczych oraz produkcyjnych. Przy czym, termin wywozu towarów może być określony zarówno poprzez wskazanie konkretnego terminu, jak i może być określony w sposób bardziej ogólny, np. poprzez określenie czasu potrzebnego do realizacji konkretnego zamówienia. Wywóz towarów w terminie ustalonym przez Spółkę i jej kontrahentów znajduje zatem uzasadnienie w specyfice realizacji tego rodzaju dostaw, która jest potwierdzona określonymi umową warunkami dostawy, w których określa się termin wywozu towarów. Umowa przewiduje również harmonogram płatności dokonywanych przez kontrahenta w miarę realizacji zlecenia.

Dostawy na rzecz kontrahentów są zwykle realizowane w taki sposób, że Spółka przygotowuje zamówione towary gotowe do transportu, które odbierane są przez kontrahenta lub przewoźnika działającego na rzecz kontrahenta. Z uwagi na to, że towary są transportowane z Polski poza terytorium UE, przedmiotowe dostawy stanowią eksport w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności realizowania dostaw towarów przez Spółkę, w szczególności złożoność procesu produkcji towarów oraz konieczność ich każdorazowego dostosowania do potrzeb konkretnego kontrahenta, jak również fakt odzwierciedlenia tych okoliczności w umowach zawieranych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w których każdorazowo jest określony termin wywozu towarów, Spółka jest uprawniona do stosowania stawki 0% VAT w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem dostawy towarów na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, w sytuacji gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Okoliczności realizowania dostaw towarów przez Spółkę, w szczególności złożoność procesu produkcji towarów oraz konieczność ich każdorazowego dostosowania do potrzeb konkretnego kontrahenta, jak również fakt odzwierciedlenia tych okoliczności w umowach zawieranych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w których każdorazowo jest określony termin wywozu towarów, uzasadniają prawo Spółki do stosowania stawki 0% VAT w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem dostawy towarów na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, w sytuacji gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega eksport towarów. Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych, jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.

Jednocześnie, w myśl art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.

Na mocy jednak art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, zasady przewidziane w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT stosuje się również do sytuacji, w których wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Jak wynika ze wskazanych powyżej regulacji, stawka VAT w wysokości 0% znajduje zastosowanie do otrzymanych zaliczek na poczet eksportu towarów zasadniczo w sytuacji, gdy wywóz towaru nastąpi w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, o ile w tym terminie podatnik otrzymał również dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.

Jeśli jednak w powyższym terminie nie nastąpi wywóz towarów, zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, podatnik również jest uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w stosunku do zaliczki uzyskanej na poczet eksportu towarów, o ile spełnione są następujące warunki:

 1. przekroczenie terminu wywozu powyżej 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, wynika ze specyfiki realizacji konkretnej dostawy. W tym miejscu należy wskazać, że ustawodawca nie precyzuje tego zapisu. W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że chodzi tutaj o obiektywną specyfikę realizacji dostaw. Użyte przez Ustawodawcę sformułowanie „tego rodzaju dostawy” jest pojęciem nieostrym, co wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich normy ogólnej i nadanie im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych danej sprawy. Przy czym, wskazać należy, iż dotyczyć to może zarówno specyfiki związanej z dostarczonymi towarami, jak i specyfiki związanej z charakterem samej dostawy;
 2. specyfika realizacji dostawy przekłada się na warunki dostawy, wynikające z umowy;
 3. warunki dostawy określają termin wywozu towarów - w ocenie Spółki (wobec niejednoznaczności powyższego zapisu), termin wywozu towarów wynikający z warunków dostawy może być określony zarówno poprzez wskazanie konkretnego terminu, jak i może być określony w sposób bardziej ogólny, np. poprzez określenie czasu potrzebnego do realizacji konkretnego zamówienia. Termin określony przez strony na wywóz towarów w praktyce zastępuje w takim przypadku ustawowy termin 2 miesięcy, o którym mowa w art. art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie okoliczności stanowiących podstawę niniejszego wniosku:

 1. przedmiotem realizowanych przez Spółkę dostaw eksportowych, na poczet których Spółka otrzymuje zaliczki, są towary, które zawsze są wykonywane przez Spółkę na konkretne, zindywidualizowane zamówienie kontrahenta oraz w każdym wypadku są dostosowywane do wyraźnych potrzeb kontrahenta;
 2. z uwagi na swoją specyfikę nigdy nie są to towary standardowe, a ich produkcja jest procesem złożonym i zawsze wymaga zastosowania zaawansowanej technologii;
 3. w każdym przypadku, po wynegocjowaniu warunków współpracy z kontrahentem i złożeniu przez niego zamówienia Spółka przystępuje do wielu złożonych i skomplikowanych czynności takich jak m.in.:
  • sporządzenia we współpracy z kontrahentem projektu towarów oraz odpowiedniej dokumentacji technicznej,
  • nabycia komponentów niezbędnych do wyprodukowania towarów,
  • produkcji towarów, która:
   1. jest procesem złożonym i skomplikowanym,
   2. wymaga wykorzystania zaawansowanych technologii,
   3. wiąże się z koniecznością wykorzystania licznych modułów i prefabrykatów;
 4. z uwagi na złożoność procesu produkcji towarów oraz konieczność ich każdorazowego dostosowania do potrzeb konkretnego kontrahenta, powyższe skutkuje długim czasem realizacji zamówienia klienta; cały proces od przyjęcia zamówienia, poprzez projektowanie i prace produkcyjne trwa zwykle od 6 do 18 tygodni;
 5. w związku z faktem rozciągnięcia w czasie procesu realizacji zlecenia, Spółka otrzymuje zaliczki od kontrahentów w celu z jednej strony zabezpieczenia swojej pozycji, a z drugiej zapewnienia sobie odpowiednich środków na realizację zlecenia ze względu przede wszystkim na wysoki koszt wykorzystywanych materiałów;
 6. w każdym wypadku umowy zawierane przez Spółkę z kontrahentami określają harmonogram realizacji zamówienia oraz ostateczny termin dostawy towarów na rzecz kontrahenta z uwzględnieniem pracochłonności powyższych etapów prac przygotowawczych oraz produkcyjnych; umowa przewiduje również harmonogram płatności dokonywanych przez kontrahenta w miarę realizacji zlecenia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w analizowanym przypadku spełnione są wszelkie przesłanki, od zaistnienia których regulacja art. 41 ust. 9b ustawy o VAT uzależnia możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do otrzymywanych zaliczek na poczet dostaw eksportowych, tj.:

 1. specyfika realizacji dostaw uzasadniająca dłuższy termin wywozu towarów niż ten, o którym mowa w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT (towary muszą zawsze spełniać indywidualne wymagania określone przez kontrahenta, jak i odpowiadać wysokim standardom bezpieczeństwa oraz jakości);
 2. przekładanie się specyfiki realizacji dostaw na warunki dostawy, wynikające z umowy;
 3. określenie warunków i terminu dostawy towarów w umowach zawieranych z kontrahentami.

Tym samym, w świetle powyższego, z całą pewnością Spółka powinna być uprawniona do stosowania stawki VAT w wysokości 0% w stosunku do otrzymywanych zaliczek na poczet dokonywanych dostaw eksportowych.

Należy przy tym podnieść, że powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w poglądach prezentowanych przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 17 lutego 2015 r. (znak: IBPP4/443-610/14/EK) wskazał, że „Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy wywóz towarów, na poczet którego Wnioskodawca otrzyma zaliczki, nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, ale - na co wskazują okoliczności sprawy - uzasadnione to będzie specyfiką realizacji dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie ma norma art. 41 ust. 9b ustawy.

Podobne stanowisko zajął również:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 lutego 2017 r. (znak: 0461-ITPP3.4512.882.2016. 1.JC);
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 31 października 2016 r. (znak: IPPP3/4512-584/16-2/KT);
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 3 marca 2016 r. (znak: ITPP3/4512-155/16-4/AT);
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 grudnia 2015 r. (znak: IBPP4/4512-232/15/DT);
 5. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 sierpnia 2015 r. (znak: IBPP4/4512-195/15/LG);
 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 lipca 2015 r. (znak: ILPP4/4512-I-168/15-4/HW);
 7. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 czerwca 2014 r. (znak: IPPP3/443-297/14-4/LK).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, okoliczności realizowania dostaw towarów, w szczególności złożoność procesu produkcji towarów oraz konieczność ich każdorazowego dostosowania do potrzeb konkretnego kontrahenta, jak również fakt odzwierciedlenia tych okoliczności w umowach zawieranych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami w których każdorazowo jest określony termin wywozu towarów, uzasadniają prawo Spółki do stosowania stawki 0% VAT w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem dostawy towarów na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że przez „ustawę o VAT” rozumie się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy Organ wskazuje, że dotyczą one indywidualnych spraw podmiotów, dla których zostały wydane i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w stosunku do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Trzeba również podkreślić, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.