0114-KDIP1-1.4012.195.2018.2.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Transakcja sprzedaży budynku w stosunku do którego od jego pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej dwa lata będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z 4 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.) na wezwanie Organu z 26 kwietnia 2018 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.195.2018.1.AO (skutecznie doręczone 2 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 4 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.) na wezwanie Organu z 26 kwietnia 2018 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.195.2018.1.AO (data doręczenia 2 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest spółką jawną, której przedmiotem działalności są: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

W drodze umowy sprzedaży zawartej 11 sierpnia 2008 roku wspólnicy spółki jawnej (jako osoby fizyczne) nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2027/61, zawierającej obszar 1,2176 ha, położonej w miejscowości J., przy ulicy P. oraz własność znajdującego się na tej nieruchomości budynku produkcyjno - magazynowego. Dokonana transakcja podlegała zwolnieniu od podatku VAT. Następnie, w drodze umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku zawartej 13 marca 2009 roku, wspólnicy wnieśli aportem do spółki jawnej nabyte prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności hali produkcyjno-magazynowej (bez podatku VAT).

Działka o numerze ewidencyjnym 2027/61 figuruje w rejestrze gruntów zaklasyfikowana jako tereny przemysłowe.

Dnia 10 listopada 2017 roku Geodeta Uprawniony sporządził wstępną mapę z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, zgodnie z którą działka nr 2027/61 została wstępnie podzielona na działki o numerach ewidencyjnych: nr 2027/61 a (zawierająca wstępnie obszar 0,3286 ha) oraz 2027/61 b (zawierająca wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno - magazynowym).

Podatnik dnia 22 stycznia 2018 r. zawarł umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym nr 2027/6l a, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Wydzielona działka o numerze ewidencyjnym nr 2027/61 a nie była nigdy wykorzystywana gospodarczo przez Podatnika, w szczególności nie służyła do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla miasta J. brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dla działki o numerze ewidencyjnym 2027/61 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dotąd teren planowanej działki nr 2027/61 b (zawierającej wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowany budynkiem produkcyjno - magazynowym) był przedmiotem dzierżawy, na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2009 r. wraz z aneksem z dnia 29 października 2010 r. zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką akcyjną (osobą trzecią). Hala była wykorzystywana przez biorącego w dzierżawę do prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej). Umowa ta została wypowiedziana w dniu 1 czerwca 2017 r. za dwunastomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Obecnie podatnik planuje dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 2027/61 b (zawierającej wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowany budynkiem produkcyjno - magazynowym).

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że na budynek produkcyjno magazynowy znajdujący się na działce nr 2027/61 b nie ponoszono wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym nr 2027/61 b będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przekonaniu podatnika zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym nr 2027/61 b nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest dostawą towaru w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 tekst jedn., dalej uVAT). Jednakże w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT przewidziano zwolnienie przedmiotowe, mocą którego zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2017 r., I SA/Gd 555/17 „przez dostawę towarów należy rozumieć nie tylko oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ale również oraz zbycie tego prawa. Zatem zasadne jest rozumienie przepisu art. 29a ust. 8 u.p.t.u. w ten sposób że grunt jako towar przyjmuje stawkę podatku obowiązującą dla budynku, bez względu na to czy sprzedaż dotyczy prawa własności tego gruntu czy też prawa użytkowania wieczystego”. Zgodnie zaś z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016 r., I SA/Rz 695/16, „co do zasady, grunt będący przedmiotem zbycia podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku”.

W świetle powyższego należy wskazać, że w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wyodrębnionej działki o numerze ewidencyjnym 2027/61 b na której jest posadowiona hala produkcyjno-magazynowa, transakcja sprzedaży korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 uVAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem – w rozumieniu ww. przepisu) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu oraz w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela. Zatem w świetle powołanego wyżej art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, również prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem dostawy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że grunt dzieli w VAT los podatkowy ww. obiektów, które się na nim znajdują. Zatem w sytuacji, kiedy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w drodze umowy sprzedaży zawartej 11 sierpnia 2008 roku wspólnicy spółki jawnej (jako osoby fizyczne) nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2027/61 oraz własność znajdującego się na tej nieruchomości budynku produkcyjno - magazynowego. Dokonana transakcja podlegała zwolnieniu od podatku VAT. Następnie, w drodze umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku zawartej 13 marca 2009 roku, wspólnicy wnieśli aportem do spółki jawnej nabyte prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności hali produkcyjno-magazynowej (bez podatku VAT). Dnia 10 listopada 2017 roku Geodeta Uprawniony sporządził wstępną mapę z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, zgodnie z którą działka nr 2027/61 została wstępnie podzielona na działki o numerach ewidencyjnych: nr 2027/61 a (zawierająca wstępnie obszar 0,3286 ha) oraz 2027/61 b (zawierająca wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno - magazynowym).

Teren planowanej działki nr 2027/61 b (zawierającej wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowany budynkiem produkcyjno - magazynowym) był przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2009 r. wraz z aneksem z dnia 29 października 2010 r. zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką akcyjną (osobą trzecią). Hala była wykorzystywana przez biorącego w dzierżawę do prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej). Umowa ta została wypowiedziana w dniu 1 czerwca 2017 r. za dwunastomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jak wskazał Wnioskodawca, na budynek produkcyjno-magazynowy znajdujący się na działce nr 2027/61 b nie ponoszono wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku. Obecnie podatnik planuje dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 2027/61 b (zawierającej wstępnie obszar 0,8890 ha, zabudowany budynkiem produkcyjno - magazynowym).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym nr 2027/6 b.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że transakcja sprzedaży budynku produkcyjno-magazynowego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym nr 2027/61 b będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Do pierwszego zasiedlenia ww. budynku doszło najpóźniej w związku z oddaniem tego budynku w dzierżawę na podstawie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a spółką akcyjną (osobą trzecią) umową dzierżawy z dnia 1 kwietnia 2009 r. wraz z aneksem z dnia 29 października 2010 r. Hala była wykorzystywana przez biorącego w dzierżawę do prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej). Jak wskazał Wnioskodawca, na budynek produkcyjno-magazynowy znajdujący się na działce nr 2027/61 b nie ponoszono wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku.

W konsekwencji, sprzedaż przedmiotowego budynku nastąpi po pierwszym zasiedleniu. Ponadto od daty tego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym, transakcja sprzedaży budynku w stosunku do którego od jego pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej dwa lata będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się ten budynek. Zgodzić się więc należy z Wnioskodawcą, że zawarcie umowy sprzedaży mającej na celu transakcję sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wyodrębnionej działki o numerze ewidencyjnym 2027/61 b na której posadowiona jest hala produkcyjno-magazynowa będzie korzystało ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.