0112-KDIL1-1.4012.173.2018.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia wykazanego w fakturach VAT z tytułu nabycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy nieruchomości oraz
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT z tytułu nabycia nieruchomości,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT z tytułu nabycia nieruchomości.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu oraz przetwórstwa herbaty. Wnioskodawca prowadzi działalność na nieruchomościach zabudowanych zakładem produkcyjnym (obejmującym m.in. budynek produkcyjno-magazynowy wraz z częścią socjalno-biurową), używanych na podstawie umowy najmu zawartej ze Sprzedawcą (dalej: „Nieruchomość”). Sprzedawca Nieruchomości jest czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Polsce.

Na przedmiotową Nieruchomość składają się:

 1. działka ewidencyjna nr 303/24 objęta księgą wieczystą KW, oznaczona w ewidencji jako tereny przemysłowe. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, w której działkę przeznaczono na tereny aktywizacji gospodarczej. Działka zabudowana jest m.in. zakładem produkcyjnym i parkingiem;
 2. działka ewidencyjna nr 300/13 objęta księgą wieczystą KW, oznaczona w ewidencji jako tereny przemysłowe. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, w której działkę przeznaczono na tereny aktywizacji gospodarczej. Działka zabudowana jest m.in. zakładem produkcyjnym i parkingiem;
 3. działka ewidencyjna nr 303/22 objęta księgą wieczystą KW, oznaczona w ewidencji częściowo jako tereny przemysłowe, częściowo jako rowy. Dla części działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym ta część działki oznaczana jest jako teren aktywizacji gospodarczej. Na pozostałej części działki, nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wydano warunki zabudowy, zgodnie z którymi działkę przeznaczono również na tereny aktywizacji gospodarczej. W związku z planowaną transakcją opisaną w dalszej części wniosku, Kupujący wystąpił do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR) o zgodę na nabycie powyższej działki, w trybie przewidzianym w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.). KOWR w drodze decyzji, umorzył postępowanie stwierdzając brak swojej właściwości rzeczowej w stosunku do działki będącej przedmiotem wniosku – KOWR potwierdził, że działki oznaczonej ewidencyjnym nr 303/22 nie należy traktować jako działki rolnej. Działka zabudowana jest częściowo przeciwpożarowym zbiornikiem wodnym oraz parkingiem wraz z wewnętrzną drogą;
 4. działka ewidencyjna nr 303/23 objęta księgą wieczystą KW, oznaczona w ewidencji jako tereny przemysłowe. Dla części działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dominującym przeznaczeniem tej części działki jest teren aktywizacji gospodarczej, zaś w pozostałej części teren oznaczony jest jako ciek wodny. Dla pozostałej części działki, nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wydano warunki zabudowy, zgodnie z którymi działkę przeznaczono na tereny aktywizacji gospodarczej. Również w tym wypadku KOWR potwierdził, że działki oznaczonej ewidencyjnym nr 303/23 nie należy traktować jako działki rolnej. Działka zabudowana jest m.in. zakładem produkcyjnym, zbiornikami oraz wewnętrzną drogą;
 5. działka ewidencyjna nr 283/3 objęta księgą wieczystą KW, oznaczona w ewidencji jako tereny przemysłowe. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, w której działkę przeznaczono na tereny aktywizacji gospodarczej. Działka zabudowana jest m.in. zakładem produkcyjnym i parkingiem.

Sprzedający nabył prawo własności Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 maja 2007 r. od spółki prawa handlowego. Sprzedający odliczył całość VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (VAT został naliczony od całej ówczesnej ceny nabycia Nieruchomości). W momencie nabycia Nieruchomości, Nieruchomość była już zabudowana m.in. budynkiem magazynowym. Od dnia nabycia Nieruchomości przez Sprzedającego, Sprzedający nie dokonywał nakładów na Nieruchomości, które mogłyby przekroczyć 30% wartości początkowej budynku lub budowli już znajdujących się na Nieruchomości. Po nabyciu Nieruchomości Sprzedający dokonał dodatkowo nabycia przyłącza energetycznego, przy nabyciu którego VAT naliczony został odliczony przez Sprzedającego.

Na rzecz Sprzedającego została również ustanowiona służebność przesyłu, polegająca na prawie nieograniczonego i swobodnego dostępu, i dojazdu do zlokalizowanego na działkach sąsiadujących z Nieruchomością urządzenia elektrycznego (kabla), będącego własnością Sprzedawcy, który zapewnia zasilanie Nieruchomości w energię elektryczną.

Kupujący korzysta z Nieruchomości od 2010 roku, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 24 lutego 2010 r. (dalej „Umowa Najmu”). Przedmiotem Umowy Najmu były faktycznie wszelkie budynki i budowle znajdujące się na Nieruchomości, gdyż Kupujący uzyskał prawo korzystania zarówno z obszaru całego budynku, jak i obszarów znajdujących się na zewnątrz. Oznacza to, iż wszelkie budynki i budowle znajdujące się na Nieruchomości (w tym również opisane powyżej przyłącze energetyczne) są przedmiotem nieprzerwanego najmu przez okres ponad 2 lat.

Po zawarciu Umowy Najmu, Kupujący dokonywał nakładów na obiekty znajdujące się na Nieruchomości. Kupujący ponoszone nakłady wykazywał jako inwestycja w obcym środku trwałym. Wartość nakładów mogła przekroczyć wartość początkową budynku lub poszczególnych budowli znajdujących się na Nieruchomości, wykazaną w księgach Sprzedającego. Nakłady związane były z instalacją linii produkcyjnej Kupującego i były konieczne do podjęcia działalności gospodarczej przez Kupującego w wynajmowanej Nieruchomości. W związku z charakterem ponoszonych nakładów, Umowa Najmu nie przewiduje zwrotu nakładów po jej ewentualnym rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu, Kupujący nie może żądać od Sprzedającego zwrotu kosztów poniesionych ulepszeń i jest zobowiązany do usunięcia tych ulepszeń. Po poniesieniu nakładów przez Kupującego, budynek i budowle wykorzystywane były przez Kupującego przez ponad 2 lata.

Obecnie Kupujący zamierza nabyć Nieruchomość od Sprzedającego. Po nabyciu własności Nieruchomości, Wnioskodawca planuje kontynuować na jej terenie prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. W momencie nabycia Nieruchomości Umowa Najmu wygaśnie (dojdzie bowiem do połączenia w jednej osobie praw i obowiązków najemcy oraz wynajmującego).

Na dzień zbycia, Nieruchomość będzie stanowiła istotny, ale nie jedyny, składnik majątku Sprzedającego (Nieruchomość może stanowić w przybliżeniu od 30% do około 50% aktywów Sprzedającego w zależności od przyjętych metod i założeń do wyceny). Przedmiotem działalności Sprzedającego jest bowiem prowadzenie inwestycji na rynku nieruchomości. W szczególności Sprzedający poza powyższą Nieruchomością, posiadać będzie w portfelu obiekty handlowo-usługowe w kilku miastach w Polsce. Na dzień zbycia Nieruchomości, nie będzie jednak ona wyodrębniona jako oddział, pion, czy też zakład w strukturze organizacyjnej Sprzedającego. W szczególności do Nieruchomości nie zostanie przypisany odrębny kierownik, czy też nie będzie podjęta uchwała o wyodrębnieniu organizacyjnym Nieruchomości. Dla Nieruchomości nie będą również prowadzone odrębne księgi finansowe, w szczególności nie będzie sporządzane sprawozdanie finansowe (Sprzedający nie prowadzi odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących Nieruchomości). Również pod względem funkcjonalnym, samodzielne prowadzenie działalności na Nieruchomości nie byłoby możliwe bez wsparcia zewnętrznego. Nieruchomość jako taka nie może bowiem samodzielnie funkcjonować – Sprzedający nie zawierał umów na obsługę Nieruchomości (wszelkie umowy związane z obsługą Nieruchomości zawierane były bowiem przez Kupującego jako faktycznego użytkownika Nieruchomości).

Planowanej transakcji kupna Nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie towarzyszyło przejście na jego rzecz pracowników Sprzedającego. Sprzedający nie zatrudnia bowiem pracowników, zaś wszelkie funkcje administracyjne realizuje korzystając z usług zewnętrznych podmiotów (umowy zawarte z tymi podmiotami nie będą przedmiotem sprzedaży).

Elementem przedmiotowej transakcji sprzedaży nie będzie również przeniesienie na Kupującego:

 1. należności oraz zobowiązań Sprzedającego (wszelkie zobowiązania wykazane w księgach Sprzedającego do dnia sprzedaży, pozostaną zobowiązaniami Sprzedającego),
 2. praw i obowiązków z innych umów zawartych przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem służebności przesyłu (która przysługuje każdorazowemu właścicielowi Nieruchomości),
 3. środków pieniężnych Sprzedającego,
 4. dokumentacji innej niż bezpośrednio związana z Nieruchomością – elementem transakcji sprzedaży Nieruchomości będzie przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego, nie będzie jednak przedmiotem transferu dokumentacja finansowa, czy też księgowa Sprzedającego,
 5. ksiąg rachunkowych Sprzedającego i innych dokumentów (np. handlowych, korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej,
 6. zakładu pracy Sprzedającego bądź jakiejkolwiek jego części,
 7. firmy Sprzedającego,
 8. tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 9. umowy dotyczących finansowania Nieruchomości (w tym umów kredytowych).

Strony planowanej transakcji są i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży i wydania Nieruchomości. Strony zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w stosunku do opisanej transakcji. Tym samym, na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości, strony złożą właściwemu dla Wnioskodawcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynku i budowli na Nieruchomości, a w konsekwencji również gruntu.

Wydanie interpretacji ma niewątpliwie wpływ na sytuację ze sfery praw i obowiązków Sprzedającego oraz Wnioskodawcy (nabywcy), jako że są oni stronami transakcji sprzedaży Nieruchomości. Prawidłowa analiza opisanej transakcji bezpośrednio przekłada się bowiem na prawa i obowiązki Sprzedającego w zakresie ewentualnego obowiązku naliczenia podatku VAT należnego na sprzedaży Nieruchomości oraz prawa i obowiązki Wnioskodawcy poprzez określenie zakresu prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z transakcją nabycia przedmiotowych Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki 23%?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT z tytułu dokonania nabycia Nieruchomości?

Zdaniem Zainteresowanych, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, dostawa Nieruchomości (budynku i budowli wraz z działkami, na których znajdują się powyższe obiekty), będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki 23%, jednocześnie Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT z tytułu dokonania nabycia Nieruchomości.

Uzasadnienie stanowiska

Ad. Pytanie nr 1

Podleganie transakcji sprzedaży przepisom ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nieruchomość, składająca się m.in. z gruntu oraz posadowionych na nim budynku i budowli, niewątpliwie wypełniają znamiona definicji towarów, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Tym samym, sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego będzie kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jednocześnie, Zainteresowani pragną wskazać, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zastosowania nie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o VAT, niemniej, zgodnie z przyjętą praktyką, do której przychylają się także organy podatkowe i sądy administracyjne, należy w tym przypadku odnieść się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy o VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższych definicji, aby mówić o nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przenoszony zespół składników majątkowych powinien być co najmniej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, względnie umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o te składniki (wyodrębnienie funkcjonalne). Tymczasem, w omawianym przypadku, Sprzedający dokona jedynie zbycia Nieruchomości. Przedmiot transakcji nie będzie stanowił formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego. Przedmiot transakcji nie jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze Sprzedającego na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Sprzedający nie prowadzi odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących przedmiotu transakcji oraz nie przyporządkowuje odrębnie zdarzeń gospodarczych do zbywanego przedmiotu transakcji. Ponadto, przedmiot transakcji nie jest również, ani na moment transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Sprzedającego. W szczególności Sprzedający nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla przedmiotu transakcji. W konsekwencji ustalany jest jeden wspólny wynik finansowy obejmujący całość działalności prowadzonej przez Sprzedającego. Konsekwencją transakcji nie będzie również przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zobowiązań. Ponadto, transakcja nie będzie także skutkować przeniesieniem należności Sprzedającego, ani środków pieniężnych Sprzedającego zdeponowanych na jego rachunkach.

Tym samym, zdaniem Zainteresowanych, nie ulega wątpliwości, że przedmiotem transakcji nie będzie ani przedsiębiorstwo, ani jego zorganizowana część.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., IPPP1/4512-155/15-2/IGo, interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2015 r., IPPP3/4512-44/15-3/IG, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. ILPP1/443-319/14-5/AI.

Zastosowanie właściwej stawki podatku.

Zgodnie z regulacjami art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że w przypadku dostawy nieruchomości zabudowanych należy w pierwszej kolejności ocenić status poszczególnych budynków/budowli (lub ich części), a sam grunt podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak posadowione na nim budynki i budowle.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolniona z VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy (a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lub (b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Innymi słowy, sprzedaż budynku, budowli lub jej części korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, pod warunkiem, że ma ona miejsce po upływie co najmniej dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia.

Pierwszym zasiedleniem w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jest natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że dostawa Nieruchomości (budynku, budowli oraz działek, na których znajdują się powyższe obiekty) będzie podlegała opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki (obecnie 23%), z uwagi na fakt, iż:

 1. dostawa odbędzie się w okresie przekraczającym 2 lata od pierwszego zasiedlenia (budynek i budowle znajdujące się na poszczególnych działkach były przedmiotem nieprzerwanego najmu przez okres przekraczający 2 lata),
 2. w ostatnich 2 latach na budynku i budowlach nie zostały poniesione przez Sprzedającego wydatki na ulepszenie zwiększające wartość początkową budynku lub budowli na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych o co najmniej 30%,
 3. Wnioskodawca oraz Sprzedawca złożą zgodne oświadczenie woli przed dniem transakcji sprzedaży o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy Nieruchomości,
 4. każda działka zabudowana jest budynkami lub budowlami. Tymczasem przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że jeżeli dostawa budynków lub budowli będzie opodatkowana stawką 23%, wówczas do dostawy całości działek, na których znajdują się powyższe budynki i budowle stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Ad. Pytanie nr 2

Zdaniem Zainteresowanych, elementem kluczowym dla rozstrzygnięcia o prawie Wnioskodawcy do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest fakt, iż Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji będzie wykorzystywana przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeśli zatem dane towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy nabyciu.

Na dzień dokonania transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustaw o VAT. Jak zostało wskazane we wniosku, po nabyciu własności Nieruchomości, Wnioskodawca planuje kontynuować na jej terenie prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT (tj. m.in. produkcję i sprzedaż herbaty). Tym samym warunki odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomości, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostaną spełnione.

W świetle powyższego – zdaniem Zainteresowanych – po dokonaniu transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto, tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.