0111-KDIB3-1.4012.324.2018.2.IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.324.2018.1.IK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest właściciel m.in. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 191/4 oraz 235/2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Na terenie usytuowania nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2005 roku ww. działki mają następujące przeznaczenie:

 1. nr 191/4 o pow. 0,03 ha, znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZN), natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US),
 2. nr 235/2 o pow. 2,3974 ha, znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (ZN) oraz w terenach zieleni leśnej (ZL), natomiast pozostała część działki, tj. około 2 ha znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą oznaczonych na rysunku plany symbolem US, część działki objęta jest strefą J-ochrony archeologicznej.

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z § 15 ust. 2 i ust. 3 ww. uchwały, w zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu jako US ustalono następujące przeznaczenie:

Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się realizację zieleni wraz z urządzeniami sportowymi np.: boiska do gier, bieżnie, pola golfowe, urządzenia dla sportu i rekreacji konnej wraz z obiektami służącymi prawidłowemu ich funkcjonowaniu (np.: hale, kryte pływalnie, obiekty gospodarcze i socjalne) a także towarzyszące zaplecze hotelowo-pensjonatowe.

Ww. nieruchomości zostały wniesione do spółki Wnioskodawcy 2014 roku w ramach procedury podziału spółki przez wydzielenie, wskutek której to procedury Wnioskodawca powstał jako spółka. Podział nie był obciążony obowiązkiem uiszczenia podatku VAT.

Działka nr 191/4 jest wykorzystywana jako działka drogowa, a drogę wykonano na długo przed nabyciem nieruchomości przez Wnioskodawcę (droga wedle wiedzy Wnioskodawcy istniała w 1996 roku) i jest drogą gruntową, częściowo pokrytą żwirem.

Działka nr 235/2 jest w części, tj. w około 1200 m2, pokryta żwirem i wykorzystywana jako parking oraz miejsce postawienia dwóch kontenerów używanych jako magazyn sprzętu.

Ww. działki wykorzystywane są w działalności pola golfowego. Wskazać przy tym należy, że działalność w zakresie prowadzenia pola golfowego nie jest prowadzona przez Wnioskodawcę, a przez spółkę D. Sp. z o.o. Przy czym wyjaśnić należy, że jedynym wspólnikiem spółki D. Sp. z o.o. jest Wnioskodawca.

Korzystanie przez spółkę D. Sp. z o.o. z nieruchomości Wnioskodawcy odbywa się w oparciu o umowę najmu (pierwsza z umów najmu została zawarta w dniu 31 grudnia 2015 roku). Z tego tytułu D. Sp. z o.o. uiszcza na rzecz Wnioskodawcy czynsz płatny rocznie, powiększony o właściwy podatek VAT. Umową najmu objęte są działki nr 191/4 i 235/2.

Wnioskodawca planuje sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz podmiotu, który nie jest podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którym nie zachodzi również powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem sprzedaży nie będą żadne inne składniki majątkowe Wnioskodawcy, niż tylko ww. nieruchomości. Natomiast w umowie sprzedaży zostaną nałożone na obie strony transakcji obowiązki w zakresie:

i. wyrażenia przez nabywcę zgody na przebudowę linii wysokiego napięcia, która to inwestycja prowadzone będzie na niebędącej przedmiotem sprzedaży działce nr 239/2, oraz oświadczenia nabywcy, że nie będzie czynić jakichkolwiek przeszkód faktycznych i prawnych dla dokonania tej przebudowy, w tym umożliwi wyłącznie w niezbędnym zakresie przejazd, przejście i prowadzenie prac budowlanych na należących do niej nieruchomościach, na warunkach określonych szczegółowo w umowie sprzedaży;

ii. ustanowienia przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy służebności przejazdu i przechodu po niebędących przedmiotem zbycia działkach Wnioskodawcy, oraz obowiązek partycypacji przez nabywcę w kosztach urządzenia i utrzymania drogi i mostu na ww. działkach, na warunkach określonych szczegółowo w umowie sprzedaży;

iii. wyrażenia przez nabywcę zgody na planowane inwestycje Wnioskodawcy na niebędących przedmiotem zbycia działkach Wnioskodawcy, oraz zapewnienia, że nabywca nie będzie czynić jakichkolwiek przeszkód faktycznych i prawnych dla dokonania tych prac

iv. możliwości nabycia przez nabywcę także nieruchomości, o których mowa w iii powyżej, bez przyznania nabywcy prawa pierwokupu lub innego prawa o podobnym charakterze.

Nadmienić także należy, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja jest jednym z elementów szerszego przedsięwzięcia, polegającego na zbyciu przez Wnioskodawcę, spółkę R. C. Sp. z o.o. oraz spółkę D. Sp. z o.o. na rzecz jednego nabywcy składników służących i wykorzystywanych do prowadzenia pola golfowego.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. W ocenie Wnioskodawcy:
  • droga na działce nr 191/4 nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.);
  • teren wykorzystywany jako parking na działce nr 235/2 nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.).
  Nie jest bowiem budowlą droga gruntowa, częściowo wysypana żwirem, co potwierdza orzecznictwo: „Pod pojęciem „droga” (zaliczanym do budowli zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) należy zatem rozumieć nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne stanowiące wytyczoną trasę wyposażoną w urządzenia techniczne, dostosowaną do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt (por. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2005 r., sygn. OSK 1400/04) (...) W kontekście tej definicji stwierdzić trzeba, że rzeczywiście rozjeżdżonych kolein, nawet częściowo utwardzonych sypkim materiałem budowalnym, nie można byłoby uznać za budowlę będącą drogą” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt II SA/Kr 132/15).
  Analogicznie odnośnie wysypania żwirem terenu przeznaczonego na postój samochodów: „utwardzenie przez inwestorów placu na działce nr (...) w W., polegające na nawiezieniu na grunt rozdrobnionego kamienia, wyrównanie i utwardzenie w ten sposób terenu nie jest wystarczające do ustalenia, że na przedmiotowej działce zostały zrealizowane roboty budowlane, które należy kwalifikować jako obiekt budowlany będący budowlą. .Jak wynika z treści art. 3 ust. 3 cyt. ustawy obiekty w nim wskazane wymagają znacznie większego nakładu pracy i dają trwalszy efekt niż roboty wykonane przez inwestorów, polegające na nawiezieniu żwiru i tłucznia oraz wyrównaniu terenu działki (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 29 maja 2009 roku, sygn. akt II SA/Kr 564/09).
 2. Jak już wskazano w treści wniosku, zarówno działka nr 191/4, jak i działka nr 235/2, nie mają jednolitego na całej ich powierzchni przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Działka nr 191/4 znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZN), natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US).
  Działka nr 235/2 znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (ZN) oraz w terenach zieleni leśnej (ZL), natomiast pozostała część działki, tj. około 2 ha, znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą, oznaczonych na rysunku planu symbolem US, a część działki objęta jest strefą „A” - ochrony archeologicznej.
  W zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu jako US ustalono następujące przeznaczenie:
  Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się realizację zieleni wraz z urządzeniami sportowymi np.: boiska do gier, bieżnie, pola golfowe, urządzenia dla sportu i rekreacji konnej wraz z obiektami służącymi prawidłowemu ich funkcjonowaniu (np.: hale, kryte pływalnie, obiekty gospodarcze i socjalne) a także towarzyszące zaplecze hotelowo-pensjonatowe.
  Tym samym:
  • działka nr 191/4 jest przeznaczona pod zabudowę w części jej powierzchni, w jakiej działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US);
  • działka nr 235/2 jest przeznaczona pod zabudowę w części jej powierzchni, w jakiej działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US).
  Jednocześnie wedle wiedzy Wnioskodawcy, nabywca działek zamierza dokonać ich zabudowy w granicach określonych w ww. planie zagospodarowania przestrzennego.
 4. Działki nr 191/4 i 235/2 nie są w chwili obecnej i nie będą na dzień sprzedaży objęte decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Wnioskodawca nabył ww. nieruchomości poprzez ich wniesione do spółki Wnioskodawcy w 2014 roku w ramach procedury podziału spółki przez wydzielenie, wskutek której to procedury Wnioskodawca powstał jako spółka. Podział nie był obciążony obowiązkiem uiszczenia podatku VAT. W związku z tym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty naliczonego w związku z nabyciem działek nr 191/4 i 235/2.
 6. Działki nr 191/4 oraz nr 235/2 nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości opisana w zdarzeniu przyszłym będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 Ustawy o VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10 oraz pkt 10a Ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja opisana w zdarzeniu przyszłym będzie stanowiła odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 Ustawy o VAT oraz:

planowana transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT co do terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami ZN i ZL, natomiast nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT w zakresie terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem US.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy omawiana transakcja sprzedaży Nieruchomości mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych ni tereny budowlane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnione od podatku od towarów i usług są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany;
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Analiza ww. przepisów wskazuje, że teren jest niezabudowany, gdy nie znajdują się na nim budynki, budowle lub ich części. Wskazać zatem należy, że będące przedmiotem planowanej transakcji działki nr 191/4 i 235/2 są działkami niezbudowanymi. Nie znajdują się bowiem na nich jakiekolwiek budynki, budowle lub ich części, w szczególności budynkami, budowlami lub ich częściami nie jest droga gruntowa, częściowo pokryta żwirem, na działce nr 191/3 ani pokryta żwirem powierzchnia na działce nr 235/2. Działki te spełniają zatem warunek wskazany w pkt 1 powyżej.

Drugim z warunków jest niespełnienie definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W tym zakresie zauważyć należy, że ww. działki niezabudowane, znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje dla działek różnorodne przeznaczenie, tj. ZN, ZL, US.

Biorąc pod uwagę treść ww. przepisów prawa należy przyjąć w ocenie Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę sprzedaż działek w zakresie terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem US nie będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Nie budzi wątpliwości, że stosownie do planu zagospodarowania przedmiotowe tereny przeznaczone są pod zabudowę i ich sprzedaż podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 23%.

Natomiast będzie podlegać zwolnieniu na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT sprzedaż terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami ZN i ZL, które to tereny nie są przeznaczone pod zabudowę.

Podsumowując:

planowana transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT co do terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami ZN i ZL, natomiast nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT w zakresie terenów oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem US.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z przytoczonych przepisów wynika, że – co do zasady – opodatkowaniu podlegają czynności odpłatne.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Wprowadzony do ustawy przepis art. 2 pkt 33, w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z podatku VAT jest brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) towarów, będących przedmiotem dostawy. Kolejnym warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku VAT jest konieczność wykorzystywania towarów, będących przedmiotem dostawy przez podatnika, wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT. Oznacza to, że towary te muszą zostać wykorzystane choć jeden raz na cele takiej działalności. Warunek wykorzystania wyłącznie na cele działalności zwolnionej oznacza, że od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie takiej działalności, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza sprzedać dwie niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 191/4 oraz 235/2. Działki nie są w chwili obecnej i nie będą na dzień sprzedaży objęte decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 191/4, znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZN), natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US). Działka nr 235/2 znajduje się w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (ZN) oraz w terenach zieleni leśnej (ZL), natomiast pozostała część działki, tj. około 2 ha, znajduje się w terenach sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą, oznaczonych na rysunku planu symbolem US, a część działki objęta jest strefą „A” - ochrony archeologicznej.

Zatem działka nr 191/4 jest przeznaczona pod zabudowę w części jej powierzchni, w jakiej działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US). Działka nr 235/2 jest przeznaczona pod zabudowę w części jej powierzchni, w jakiej działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (symbol US). Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty naliczonego w związku z nabyciem ww. działek. Działki te nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się na terenach przeznaczonych oraz nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dostawa części działek nr 191/4 i 235/2, które w części stanowią teren przeznaczony pod zabudowę podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1.

Natomiast te części działek 191/4 i 235/2, które nie stanowią terenów budowlanych korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Wskazać również należy, że te części działek, które przeznaczone są pod zabudowę nie będą korzystały również ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż jak wskazał Wnioskodawca działki te nie były wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy , w szczególności w sytuacji gdyby plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał inne przeznaczenie terenu niż wskazał Wnioskodawca, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.