IPPP3/4513-70/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie zabezpieczenia przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-70/15-2/SM z dnia 25 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie olejów smarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie olejów smarowych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu do wniosku):

Spółka M. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w obrębie wyrobów energetycznych. Zezwolenie obejmuje produkcję olejów smarowych o kodach CN oraz produkcję preparatów smarowych. Spółka dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów gotowych, tj. olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie handlowym, zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym.

Przesyłka opuszcza skład podatkowy na podstawie dokumentów handlowych oraz dokumentów przewozowych. Do przesyłki dołączane są również badania oleju smarowego wykonane w nieakredytowanym laboratorium. W momencie opuszczenia składu podatkowego następuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego.

Spółka posiada podpisaną umowę z laboratorium nieakredytowanym na wykonywanie badań laboratoryjnych wyrobów gotowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki, tj. olejów smarowych oraz preparatów smarowych. Zgodnie z podpisaną umową z laboratorium, badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z polską normą. Spółka M. wykonane badania laboratoryjne wyrobów gotowych udostępnia organom podatkowym.

Spółka M. zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii wykonywania badań wyrobów gotowych przez akredytowane laboratorium, jak również w kwestii zwalniania zabezpieczenia generalnego na podstawie badań laboratoryjnych. W odpowiedzi, pismo z dnia 7 sierpnia 2015 r., Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie braku obowiązku posiadania podpisanej umowy z akredytowanym laboratorium na wykonywanie badań laboratoryjnych wyrobów gotowych. Zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów organ przeprowadzający kontrolę, przed dokonaniem wyrobu akcyzowego może wystąpić do podmiotu o okazanie wyników badań próbek tego wyrobu. Jednakże, Minister Finansów nie wskazuje, że muszą to być wyniki badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. W kwestii zwalniania zabezpieczenia generalnego Minister Finansów poinformował Spółkę, aby zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):

W jakim momencie i na jakiej podstawie zwalniane jest zabezpieczenie generalne akcyzowe w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych o kodach CN w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym. Jednak zgodnie z art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego. W przypadku przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, wymogi te nie mogą mieć zastosowania, ponieważ nie mogłyby one być w praktyce spełnione. W związku z powyższym stosownie do art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym (tj. wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim olejów smarowych o kodach CN), zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dostawy do innych państw członkowskich UE (oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego z innych państw członkowskich UE) jest warunkowane dołączeniem dokumentów handlowych do przemieszczanych przedmiotowych wyrobów akcyzowych zamiast dokumentu e-AD.

Wprowadzenie powyższego warunku zostało spowodowane faktem, iż na terenie innych państw członkowskich UE, przedmiotowe wyroby (tj. wyroby niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim oleje smarowe), nie stanowią wyrobów akcyzowych. W konsekwencji, nie jest możliwe zastosowanie systemu EMCS i dokumentu e-AD.

W przypadku olejów smarowych brak jest możliwości urzędowego potwierdzenia odbioru przedmiotowych wyrobów akcyzowych w systemie EMCS u odbiorcy w innym państwie członkowskim UE, wyroby te są bowiem traktowane jako towary nieakcyzowe, niepodlegające nadzorowi w systemie EMCS. Dlatego też, w tym wypadku podstawą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zwrot dokumentów handlowych towarzyszących przesyłce. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego UE albo wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE.

Na mocy art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, także warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, obowiązuje wyłącznie w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (tj. pomiędzy składami podatkowymi zlokalizowanymi na terenie kraju). W szczególności zgodnie z tym przepisem, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 tej ustawy (tj. wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5), warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju. Natomiast w przypadku przemieszczania tego rodzaju wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Biorąc pod uwagę, że oleje smarowe są wyrobami akcyzowymi, o których mowa w art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym, tzn. są wyrobami innymi niż wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku przemieszczania olejów smarowych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych olejów smarowych dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W konsekwencji więc, jeśli olej smarowy będący przedmiotem zapytania Spółki jest przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, to warunki przewidziane w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, tj. m.in. obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie będą miały zastosowania. Art. 41 ust. 4 wyraźnie bowiem rozgranicza przemieszczanie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terenie kraju od ich przemieszczania w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej, zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki brak jest obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oraz dostawą wewnątrzwspólnotową oleju smarowego.

W rezultacie momentem zwolnienia zabezpieczenia generalnego akcyzowego jest wydanie oleju smarowego ze składu podatkowego w celu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, natomiast podstawą zwolnienia zabezpieczenia generalnego są dokumenty towarzyszące przesyłce, w szczególności dokumenty handlowe, dokumenty przewozowe. Spółka dołącza również do przesyłki badania laboratoryjne wykonane w nieakredytowanym laboratorium. Na dokumencie handlowym Spółka określa gęstość wyrobu, ilość w litrach w 15 stopniach Celsjusza, w celu określenia kwoty podatku akcyzowego, która winna zostać odsaldowana na kartach do saldowania zabezpieczenia generalnego akcyzowego. W momencie zwrotu potwierdzonego przez odbiorcę dokumentu handlowego następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Jednak zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z opisu sprawy wynika, Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w obrębie wyrobów energetycznych. Zezwolenie obejmuje produkcję olejów smarowych o kodach CN oraz produkcję preparatów smarowych. Spółka dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów gotowych tj. olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie handlowym. Przesyłka opuszcza skład podatkowy na podstawie dokumentów handlowych oraz dokumentów przewozowych. Do przesyłki dołączane są również badania oleju smarowego wykonane w nieakredytowanym laboratorium.

Spółka posiada podpisaną umowę z laboratorium nieakredytowanym na wykonywanie badań laboratoryjnych wyrobów gotowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki, tj. olejów smarowych oraz preparatów smarowych. Zgodnie z podpisaną umową z laboratorium, badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z polską normą.

Wątpliwości Spółki dotyczą momentu oraz podstawy, na jakiej zwalniane jest zabezpieczenie akcyzowe generalne w przypadku dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych o kodach CN w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Należy zauważyć, że opisane we wniosku oleje smarowe o kodzie CN są wyrobami, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy, tj. innymi niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inna niż stawka zerowa.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów będzie mieć zatem zastosowanie art. 41 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Tym samym warunku, o którym mowa w ww. art. 41 ust. 1 pkt 2ustawy, tj. obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie stosuje się.

Zatem dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych o kodzie CN odbywa się bez obciążania zabezpieczenia akcyzowego, dlatego Spółka może zwalniać zabezpieczenie generalne w momencie wydania tych wyrobów ze składu podatkowego w celu dokonania tej dostawy, natomiast podstawą zwolnienia tego zabezpieczenia są dokumenty towarzyszące tej przesyłce, np. dokumenty handlowe czy przewozowe.

Stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.