IPPP3/4513-57/16-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób rozliczenia podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca... S.R.L. nie posiada w Polsce siedziby i została zarejestrowana jedynie dla potrzeb podatkowych. Obecnie Firma zajmuje się dystrybucją olejów i preparatów smarowych, będących wyrobami akcyzowymi o następujących kodach CN:

 • 3403 19 80,
 • 3403 99 00,
 • od 2710 19 71 do 2710 19 99.

W związku z tym, iż firma nie posiada własnego składu podatkowego - korzysta z obcego składu podatkowego należącego do Agencji Celnej, na podstawie zawartej umowy. Obrót wyrobami akcyzowymi dokonywany jest w następujący sposób:

 1. nabywane wewnątrzwspólnotowo od dostawców z terenu Unii Europejskiej wyżej wymienione towary, są wprowadzane do składu podatkowego Agencji z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (stan faktyczny);
 2. wyprowadzanie towarów ze składu podatkowego prowadzącego skład podatkowy następuję poprzez:
  • wydania ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na eksport lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do innych państw członkowskich (zdarzenia przyszłe);
  • wydania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy bezpośrednio do polskich odbiorców (stan faktyczny);
  • wydania ze składu podatkowego produktów w statusie towarów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie (stan faktyczny).

Powyższe czynności są dokonywane w stosunku do wszystkich wymienionych wyrobów akcyzowych, przy czym oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 w pewnych sytuacjach korzystają ze zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, natomiast preparaty smarowe o kodach 3403 opodatkowane są stawką 0 zł.

Firma posiada zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wobec powyższego Spółka z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego Agencji jako podatnik podatku akcyzowego składa deklarację oraz opłaca akcyzę zgodnie z przepisami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z dnia 24 lipca 2015 r., dotychczasowe ścieżki postępowania w zakresie wprowadzania na skład towarów oraz ich wyprowadzania pozostają poprawne?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisany powyżej dotychczasowy sposób postępowania z towarami akcyzowymi na składzie podatkowym jest prawidłowy. Poprawność tego trybu nie została również zakwestionowana w wydanej w dniu 26 sierpnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej IBPP3/443-629/11/DG. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisy znowelizowanej ustawy wraz z aktami wykonawczymi nie wprowadzają we wskazanym zakresie istotnych zmian - stąd dotychczas stosowane procedury nie powinny ulec zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 ww. załącznika pod symbolem CN 2710 wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Natomiast pod poz. 37 tego załącznika pod symbolem CN 3403 mieszczą się preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Zatem wymienione we wniosku wyroby – preparaty smarowe o kodzie CN 3403 19 80, 3403 99 00 i oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 do 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy jest to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający.

W myśl art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju.

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem (art. 40 ust. 5 ustawy).

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 (art. 40 ust. 6 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie posiada w Polsce siedziby i została zarejestrowana jedynie dla potrzeb podatkowych. Obecnie Firma zajmuje się dystrybucją olejów i preparatów smarowych, będących wyrobami akcyzowymi o następujących kodach CN:

 • 3403 19 80,
 • 3403 99 00,
 • od 2710 19 71 do 2710 19 99.

W związku z tym, że firma nie posiada własnego składu podatkowego - korzysta z obcego składu podatkowego należącego do Agencji Celnej, na podstawie zawartej umowy. Obrót wyrobami akcyzowymi dokonywany jest w ten sposób, że nabywane wewnątrzwspólnotowo od dostawców z terenu Unii Europejskiej wyżej wymienione towary, są wprowadzane do składu podatkowego Agencji z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości postępowania w ww. sytuacji.

Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie m.in. w przypadku przemieszczenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju (art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy) oraz gdy wyroby akcyzowe są w składzie podatkowym (art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy). Zatem Spółka nabywając wewnątrzwspólnotowo opisane we wniosku wyroby do składu podatkowego należącego do Agencji celnej będzie mogła zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

W zakresie dalszego obrotu tymi wyrobami należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

W myśl art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Ponadto stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego.

Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5.

Zwolnienia ze względu na przeznaczenie (m.in. dla olejów smarowych) zostały uregulowane w art. 32 ust. 1 pkt 1-2 ustawy, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 2-3 ww. art. 32; wynikają one również z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 195, z późn. zm.) (§ 6 pkt 2).

Natomiast stawka 0 zł dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403 wynika z art. 89 ust. 2c ustawy, zgodnie z którym stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zatem Spółka będzie mogła wyprowadzać towary ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego ten skład poprzez:

 • wydanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na eksport lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do innych państw członkowskich (w myśl ww. art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy);
 • wydanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy bezpośrednio do polskich odbiorców (np. preparatów smarowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych stawką 0 zł w myśl art. 89 ust. 2c ustawy);
 • wydanie ze składu podatkowego wyrobów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie (olejów smarowych o kodzie CN 2710 – na podstawie art. 32 ustawy i rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego).

Należy mieć na uwadze, że Spółka posiada zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W tej sytuacji zastosowanie będzie mieć przepis art. 13 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Spółka jest zatem obowiązana, w myśl art. 21 ust. 1 ustawy, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zatem przedstawione powyżej ścieżki postępowania w zakresie wprowadzania na skład towarów oraz ich wyprowadzania pozostają poprawne.

Stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.