IPPP3/4512-438/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, rozliczenia jej w ramach procedury uproszczonej oraz obowiązku rejestracji dla celów rozliczenia VAT w Polsce.
IPPP3/4512-438/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, rozliczenia jej w ramach procedury uproszczonej oraz obowiązku rejestracji dla celów rozliczenia VAT w Polsce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, rozliczenia jej w ramach procedury uproszczonej oraz obowiązku rejestracji dla celów rozliczenia VAT w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Niemczech, w tym również dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka nie jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Polsce. Spółka nabywa w Polsce aparaty słuchowe lub części do aparatów słuchowych (dalej: Towary) produkowane na jej indywidualne zamówienie.

Towary są produkowane przez AS z siedzibą w Polsce, która zajmuje się produkcją, serwisem i naprawami towarów oraz wszelkimi czynnościami związanymi z tą działalnością. AS sprzedaje wyprodukowane Towary do X z siedzibą w Singapurze. X jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce, również dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. X sprzedaje te Towary do Spółki. Następnie Spółka sprzedaje Towary na rzecz kontrahentów z siedzibą w krajach UE innych niż Polska i Niemcy (dalej: Finalni Nabywcy). Finalni Nabywcy są zarejestrowani dla celów podatku od wartości dodanej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych w krajach swojej siedziby.

W opisanych powyżej transakcjach:

 1. Sprzedaż towarów między AS i X następuje na warunkach I. EXW.

W ramach tej transakcji AS przenosi prawo do dysponowania Towarami jak właściciel na rzecz X w momencie zakończenia produkcji Towarów w Polsce.

Po ich wyprodukowaniu należące do X Towary są wprowadzane do położonego na terytorium Polski magazynu AS, gdzie są przechowywane do czasu ich pobrania do transportu. W tym samym momencie pracownicy AS wprowadzają Towary do systemu ERP X jako zakończone zamówienie. W ramach tej dostawy Towary nie są transportowane, lecz są umieszczane w magazynie AS.

AS wystawia na rzecz X faktury za Towary z polskim VAT w tygodniowych okresach rozliczeniowych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy AS i X (dalej: Umowa), AS sprzedaje na rzecz X Towary oraz:

 • świadczy na rzecz X usługi obsługi wysyłki Towarów na rzecz nabywców X,
 • dostarcza X niezbędnych informacji w systemie ERP (system informatyczny do wspomagania zarządzania) w celu usprawnienia procesu wystawiania przez X dokumentów transportowych oraz faktur na rzecz kontrahentów X.

Na podstawie Umowy pracownicy AS:

 • wprowadzają do systemu ERP X informacje o wyprodukowanych Towarach gotowych do transportu oraz wprowadzają dane dot. dostaw umożliwiające X wystawienie faktur,
 • dokonują pakowania Towarów należących do X w zbiorcze opakowania,
 • wydają w imieniu X Towary do transportu.

AS wydając Towar Spółce lub Finalnemu Nabywcy nie jest ani właścicielem tych Towarów ani nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z wydawanymi Towarami należącymi do X, lecz wykonuje czynności techniczne/logistyczne na Towarach zgodnie z zawartą umową dot. obsługi wysyłki (wszelkie czynności związane z wydaniem Towarów Spółce lub Finalnemu Nabywcy są dokonywane przez AS w imieniu X).

Wynagrodzenie za ww. czynności jest wkalkulowane przez AS w cenę Towarów sprzedawanych do X.

  2. Sprzedaż Towarów między X i Spółką następuje na warunkach I. EXW.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy X i Spółką X przenosi na rzecz Spółki prawo do dysponowania Towarami w momencie ich wysyłki z magazynu. Momentem bowiem w którym X pozostawia Towary do dyspozycji Spółki jest moment ich wysyłki (pobrania przez kuriera działającego na zlecenie Spółki). Spółka nie ma możliwości wcześniejszego pobrania Towarów.

X wystawia na rzecz Spółki faktury w momencie sprzedaży tj. wysyłki Towarów z magazynu.

  3. Kwestie organizacji wysyłek pomiędzy X a Spółką nie zostały uregulowane umownie.

Sprzedaż towarów między Spółką i Finalnymi Nabywcami następuje na warunkach I. CPT/CIP. Spółka odpowiada za zlecenie transportu Towarów z terytorium Polski na terytorium kraju UE przeznaczenia Towarów innego niż Polska i Niemcy oraz pokrywa jego koszty. Jednocześnie zgodnie z ustalonymi warunkami dostaw ryzyko związane z towarem ponosi Finalny Nabywca.

Transport towaru odbywa się bezpośrednio z siedziby AS do Finalnych Nabywców. Z uwagi na fakt, iż Towary stanowią bardzo małe elementy ich transport odbywa się przez wynajętą firmę kurierską. W związku z powyższym firma transportowa nie wystawia standardowych dokumentów przewozowych CMR, lecz potwierdza dostarczenie Towarów w swoim systemie informatycznym po wpisaniu numeru przesyłki.

W momencie wydania towarów do wysyłki towary te są własnością X. AS wydaje Towary do transportu w imieniu X, zgodnie z zawartą Umową w zakresie dot. obsługi wysyłki. Po ich wydaniu własność Towarów przechodzi na Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcja pomiędzy X, Spółką i Finalnymi Odbiorcami stanowi wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT...
 2. Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcja może podlegać rozliczeniu w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT...
 3. Czy w związku z dokonaniem transakcji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do rejestracji dla celów rozliczenia podatku VAT w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcja pomiędzy X, Spółką i Finalnymi Odbiorcami stanowi wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną (dalej: WTT) rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z treścią powyższych przepisów aby można uznać, iż transakcja stanowi WTT muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. w transakcji biorą udział trzej podatnicy VAT,
 2. podatnicy ci są zarejestrowani na VAT w trzech różnych państwach członkowskich UE,
 3. wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów,
 4. towar jest wydawany bezpośrednio przez pierwszego podatnika VAT uczestniczącego w transakcji ostatniemu-trzeciemu podatnikowi VAT,
 5. towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Transakcja pomiędzy X, Spółką oraz Finalnym Nabywcą opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym spełnia wszystkie powyżej wskazane warunki, o czym świadczy poniższe uzasadnienie:

 1. W transakcji biorą udział trzej podatnicy VAT.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka nabywa Towary od X a następnie odsprzedaje je do Finalnego Nabywcy.

Sprzedaż Towarów pomiędzy X a Spółką odbywa się na warunkach I. EXW. Zgodnie z Oficjalnymi Regułami Międzynarodowej Izby Handlowej do Interpretacji Terminów Handlowych - MATERIAŁ INFORMACYJNY Izby Celnej w Szczecinie z dnia 13 marca 2013 r. (www.ic-szczecin.pl), cyt.: „EXW (...) „Z zakładu” oznacza, że sprzedający wykonuje dostawę, gdy stawia towar do dyspozycji kupującego na swoim terenie lub w innym wymienionym z nazwy miejscu (np. wytwórni, fabryce, magazynie, itp.). Sprzedający nie musi załadowywać towaru na jakikolwiek odbierający go pojazd. Nie musi też dokonywać odprawy celnej w eksporcie, gdy ma ona zastosowanie.

Ważne jest dokładne określenie punktu, w obrębie wymienionego z nazwy miejsca dostawy, bowiem koszty i ryzyko do tego punktu ponosi sprzedający. Kupujący natomiast ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z odebraniem towaru z uzgodnionego punktu jeżeli jest on uzgodniony, w wymienionym z nazwy miejscu dostawy. E. reprezentuje minimum obowiązków sprzedającego.”

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy X i Spółką X przenosi na rzecz Spółki prawo do dysponowania Towarami w momencie ich wysyłki z magazynu. Momentem bowiem w którym X pozostawia Towary do dyspozycji Spółki jest moment ich wysyłki (pobrania przez przewoźnika działającego na zlecenie Spółki). Spółka nie ma możliwości wcześniejszego pobrania Towarów.

Jakkolwiek Towary są wydawane z magazynu należącego do AS, AS wydaje Towary w imieniu X i sama nie bierze udziału w transakcji pomiędzy X, Spółką oraz Finalnym Nabywcą.

Jednocześnie w momencie wysyłki Towarów Spółka przenosi ryzyko związane z Towarami na Finalnego Nabywcę. Dostawa pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą następuje na warunkach I. CPT/CIP. Zgodnie z Oficjalnymi Regułami Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji Terminów Handlowych - MATERIAŁ INFORMACYJNY Izby Celnej w Szczecinie z dnia 13 marca 2013 (www.ic-szczecin.pl), cyt.: „CPT (...) „Przewóz opłacony do” oznacza, że sprzedający dostarcza towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez sprzedającego w uzgodnionym miejscu (jeżeli takie miejsce jest uzgodnione między stronami) i że sprzedający musi zawrzeć umowę przewozu oraz opłacić koszty przewozu, niezbędne do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy miejsca przeznaczenia.

W przypadku stosowania reguły CPT sprzedający wykonuje obowiązek dostawy, gdy przekazuje towar przewoźnikowi, a nie gdy dociera on do miejsca przeznaczenia (...). CIP (...) „Przewóz i ubezpieczenie opłacone do” oznacza, że sprzedający dostarcza towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez sprzedającego w uzgodnionym miejscu (jeżeli takie miejsce jest uzgodnione między stronami) i, że sprzedający musi zawrzeć umowę przewozu oraz opłacić koszty przewozu, niezbędne do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy miejsca przeznaczenia.

Sprzedający zawiera umowę ubezpieczenia pokrywającą ryzyko kupującego utraty lub uszkodzenia towaru w trakcie przewozu. Od sprzedającego wymaga się uzyskania ubezpieczenia tylko z minimalnym pokryciem. Gdyby kupujący chciał szerszej ochrony ubezpieczeniowej, powinien albo uzgodnić to wyraźnie ze sprzedającym albo samemu zawrzeć dodatkowe umowy ubezpieczeniowe.

W przypadku stosowania reguły CIP sprzedający wykonuje obowiązek dostawy, gdy przekazuje towar przewoźnikowi, a nie gdy dociera on do miejsca przeznaczenia (...)”.

W świetle powyższego Dostawa pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą dokonana na warunkach CIP lub CPT następuje w momencie wydania Towarów przewoźnikowi. Jakkolwiek w obu przypadkach Spółka ponosi koszty transportu Towarów do miejsca ich przeznaczenia, uznaje się że transportowany Towar został przez Spółkę dostarczony już w momencie wydania go przewoźnikowi.

Mając na uwadze powyższe, w opisanej transakcji w momencie wydania Towarów przewoźnikowi dochodzi do dwóch następujących po sobie dostaw:

 • dostawy pomiędzy X a Spółką oraz
 • dostawy pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą.

Jako, że w obu tych dostawach biorą udział 3 podmioty, warunek dokonania transakcji pomiędzy trzema podmiotami należy uznać za spełniony.

  2. podatnicy ci są zarejestrowani na VAT w trzech różnych państwach członkowskich UE.

Spółka, X oraz Finalni Nabywcy są zarejestrowani dla potrzeb VAT oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich UE, tj.:

 • X w Polsce,
 • Spółka w Niemczech,
 • Finalni Nabywcy w kraju UE innym niż Polska i Niemicy.

Warunek zarejestrowania trzech podatników biorących udział w transakcji w trzech różnych państwach członkowskich UE należy zatem uznać za spełniony.

  3. wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów.

Zgodnie z definicją dostawy towarów wskazaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zarówno transakcja pomiędzy X a Spółką jaki i Spółką a Finalnymi Nabywcami spełnia powołaną powyżej definicję dostawy towarów, tj.:

 • na skutek sprzedaży Towarów między X i Spółką X przenosi na Spółkę prawo własności tych Towarów,
 • na skutek sprzedaży Towarów między Spółką i Finalnym Nabywcą Spółka przenosi na Finalnego Nabywcę prawo własności tych Towarów.

W świetle powyższego warunek, aby wszystkie transakcje w łańcuchu stanowiły dostawę towarów należy zatem uznać za spełniony.

  4. Towar jest wydawany bezpośrednio przez pierwszego podatnika VAT uczestniczącego w transakcji ostatniemu - trzeciemu podatnikowi VAT.

Jak zostało wskazane w punkcie 1 powyżej, w momencie wydania Towarów przewoźnikowi dochodzi do dwóch następujących po sobie dostaw:

 • dostawy pomiędzy X a Spółką oraz
 • dostawy pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą.

W ramach obu następujących po sobie dostaw Towary są wydawane przewoźnikowi przez AS działającego w imieniu X zgodnie z umową w zakresie świadczenia przez AS na rzecz X usług obsługi wysyłki Towarów na rzecz nabywców X. AS nie bierze przy tym udziału ani w dostawie Towarów pomiędzy X a Spółką ani pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą, a wydawane przez AS Towary są własnością X. Należy zatem uznać, iż w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wydanie Towarów następuje przez X tj. pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw.

W momencie wydania Towarów przewoźnikowi opłaconemu przez Spółkę dochodzi jednocześnie do dostawy pomiędzy Spółką oraz Finalnym Nabywcą. Oznacza to, że w momencie wydania Towarów przewoźnikowi właścicielem tych Towarów staje się Finalny Nabywca, który ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą tych Towarów podczas ich transportu z Polski do kraju przeznaczenia.

Należy przy tym podkreślić, iż Spółka nie dokonuje fizycznego wydania Towarów do transportu. Wydania takiego dokonuje X zgodnie z warunkami dostaw zawartymi pomiędzy X a Spółką tj. EXW. Zgodnie bowiem z tymi warunkami X ma obowiązek postawienia Towarów do dyspozycji Spółki, która to Spółka dokonuje sprzedaży Towarów do Finalnego Nabywcy w momencie ich pobrania przez przewoźnika.

Jako, że w momencie wydania Towarów przewoźnikowi:

 • Towary te są wydawane przez X,
 • właścicielem Towarów staje się Finalny Nabywca, który ponosi wszelkie ryzyka związane z Towarami podczas transportu,
 • Spółka nie dokonuje fizycznego wydania Towarów przewoźnikowi,
  - należy uznać, iż Towary są wydawane bezpośrednio przez X (pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw) Finalnemu Nabywcy (trzeci - ostatni podmiot w łańcuchu dostaw).

Warunek, aby towar był wydawany bezpośrednio przez pierwszego podatnika VAT uczestniczącego w transakcji ostatniemu-trzeciemu podatnikowi VAT należy zatem uznać za spełniony.

  5. Towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka odpowiada za zlecenie transportu Towarów z terytorium Polski na terytorium kraju UE przeznaczenia Towarów (kraj UE inny niż Polska i Niemcy) oraz pokrywa jego koszty.

Warunek, aby towar był wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego należy zatem uznać za spełniony.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż łącznie zostały spełnione wszystkie warunki uznania, iż opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcja stanowi WTT, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Bez wpływu na klasyfikację opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcji jako WTT jest dokonanie przez X zakupu Towarów od AS. Transakcja ta stanowi bowiem odrębną dostawę, w ramach której zakupiony Towar nie jest ani wysyłany ani transportowany.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Sprzedaż towarów między AS i X następuje na warunkach I. EXW. W ramach tej transakcji AS przenosi prawo do dysponowania Towarami jak właściciel na rzecz X w momencie zakończenia produkcji Towarów w Polsce. Po ich wyprodukowaniu należące do X Towary są wprowadzane do położonego na terytorium Polski magazynu AS, gdzie są przechowywane do czasu ich pobrania do transportu. W tym samym momencie pracownicy AS wprowadzają Towary do systemu ERP X jako zakończone zamówienie. W ramach tej dostawy Towary nie są transportowane lecz są umieszczane w magazynie AS.

Zgodnie z powyższym transakcja pomiędzy AS i X stanowi odrębną dostawę od wyżej opisanej WTT i tym samym nie wchodzi w skład opisanej powyżej WTT, ponieważ:

 • AS przenosi prawo do dysponowania Towarami jak właściciel na rzecz X w momencie zakończenia produkcji Towarów w Polsce,
 • po zakończeniu procesu produkcji właścicielem Towarów staje się X,
 • po wyprodukowaniu należące już do X Towary są wprowadzane do położonego na terytorium Polski magazynu AS, gdzie są przechowywane do czasu ich pobrania do transportu, tym samym Towary te w momencie dostawy pomiędzy AS a X Towary nie są wysyłane ani transportowane,
 • X zawarł z AS Umowę w zakresie obsługi wysyłki Towarów na rzecz nabywców X i na podstawie tej umowy wszelkie czynności związane z wydaniem Towarów Spółce lub Finalnemu Nabywcy są dokonywane przez AS w imieniu X. AS wydając Towar Spółce lub Finalnemu Nabywcy nie jest ani właścicielem tych Towarów ani nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z wydawanymi Towarami należącymi do X, lecz wykonuje czynności techniczne/logistyczne na Towarach zgodnie z zawartą umową dot. obsługi wysyłki.

Ad. 2

Opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym transakcja może podlegać rozliczeniu w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,
 2. drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 3. drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
 4. ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 5. ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z opisanym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym:

 1. dostawa na rzecz Finalnych Nabywców była/będzie bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u Spółki w Niemczech,
 2. Spółka nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka Towarów na rzecz Finalnych Nabywców. Spółka posiada bowiem siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Niemiec, podczas gdy transport Towarów odbywa się do innego niż Polska i Niemcy kraju przeznaczenia Towarów na terenie UE,
 3. Spółka stosuje wobec X i Finalnych Nabywców ten sam tj. niemiecki numer identyfikacyjny na potrzeby VAT/transakcji wewnątrzwspólnotowych i numer ten został Spółce przyznany przez państwo członkowskie inne niż:
  • Polska tj. kraj rozpoczęcia transportu Towarów,
  • kraj UE, w którym kończy transport lub wysyłka Towarów na rzecz Finalnych Nabywców,
 4. Finalny Nabywca stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT/ transakcji wewnątrzwspólnotowych państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka (inny niż Polska i Niemcy),
 5. Finalny Nabywca został/zostanie wskazany przez Spółkę jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej,
  - opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym WTT może podlegać rozliczeniu w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Ad. 3

W związku z dokonaniem transakcji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka nie jest zobowiązana do rejestracji dla celów rozliczenia podatku VAT w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są zobowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z przepisami art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Spółka, jako drugi podmiot w WTT jest zobowiązana do wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia Towarów (WNT) od X. To wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Spółka jest zobowiązana wykazać w swojej niemieckiej deklaracji VAT (tj. w kraju, który nadał Spółce numer VAT użyty przez nią w transakcji z pierwszym oraz ostatnim podmiotem biorącym udział w WTT).

Jako, że transakcja ta stanowi dla Spółki WNT od X w Niemczech dokonywana w ramach WTT dostawa Towarów pomiędzy Spółką a X stanowi dla X odpowiadającą WNTwewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) z Polski.

Mając powyższe na uwadze, Spółka nie dokonuje w Polsce ani WNT ani WDT ani żadnej innej czynność wskazanej w przepisach art. 5 ustawy o VAT wymagającej rejestracji dla potrzeb VAT.

Tym samym w związku z dokonaniem transakcji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka nie jest zobowiązana do rejestracji dla celów rozliczenia podatku VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa wewnątrzwspólnotowa
IPPP3/4512-274/15-3/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.