IBPP4/4513-37/15/DT | Interpretacja indywidualna

Zwrot podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej
IBPP4/4513-37/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. obowiązek podatkowy
 3. rejestracja
 4. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 2009 Wnioskodawca zakupił samochód osobowy, od którego zapłacono podatek akcyzowy. Samochód ten zarejestrowany został na terenie kraju czasowo w terminach:

 • 2009-07-01 do 2009-07-31 w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • 2009-09-08 do 2009-10-08 w celu wywozu pojazdu za granicę.

Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży przedmiotowego pojazdu na terytorium innego państwa członkowskiego UE – t.j. dostawy wewnątrzwspólnotowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju, a następnie sprzedanego na terytorium innego kraju członkowskiego UE w ramach dostaw wspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP... Czy upływ czasu pomiędzy datą nabycia pojazdu, czasową rejestracją, a datą zbycia pojazdu stanowi przeszkodę do uzyskania zwrotu, o którym mowa w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa wewnątrzwspólnotowa samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju dla celu wywozu daje prawo do zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w RP od tego samochodu.

Rejestracja czasowa samochodu osobowego nie jest rejestracją dopuszczającą samochód do użytkowania w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, a zatem nie jest pierwszą rejestracją pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Powyższe dotyczy zarówno rejestracji w celu dokonania czynności rejestracyjnych, jak i rejestracji umożliwiającej przemieszczenie samochodu poza granice kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, upływ czasu nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu, o którym mowa w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym, o ile podatnik spełnia pozostałe warunki opisane we wskazanym przepisie prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Przy czym, w myśl ust. 2 ww. artykułu, zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem - art. 107 ust. 3 ustawy. Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. (art. 107 ust. 4 ustawy). Przy czym w myśl art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub zgłoszenie celne, w którym została obliczona i wykazana kwota tej akcyzy, lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód osobowy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby celnej - art. 107 ust. 5 ustawy.

Wskazać należy, iż szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego; minimalną kwotę zwrotu akcyzy; wzór wniosku o zwrot akcyzy; terminy zwrotu akcyzy określono w treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. Nr 32, poz. 246).

Z powyższych przepisów wynika, że jednym z warunków umożliwiających zwrot akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy jest brak jego rejestracji na terytorium kraju.

Użyte w art. 107 ust. 1 ustawy sformułowanie, że zwrot zapłaconej akcyzy przysługuje jeżeli samochód osobowy nie był zarejestrowany „na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu” oznacza, że w momencie wywozu samochodu za granicę samochód nie tylko nie jest zarejestrowany, ale i nie był zarejestrowany na terytorium kraju w przeszłości.

W myśl art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) rejestracji dokonuje się na podstawie:

1.dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, którym mowa w art. 73 ust. 5;

2.karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3.świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;

4.zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

5.dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

6.dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6a.dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

7.(uchylony);

8.(uchylony);

9.dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Natomiast na podstawie art. 74 ust. 1 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym, czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu czasowej rejestracji dokonuje się:

1.z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;

2.na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

 1. wywozu pojazdu za granicę,
 2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

3.na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zakupił samochód osobowy, który został tymczasowo zarejestrowany:

 • w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium kraju,
 • w celu wywozu z terytorium Polski.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy zauważyć należy, że ustawa o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym, nie rozróżnia typów rejestracji, o których mowa w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zarówno przy rejestracji czasowej jak i rejestracji pojazdu, o których mowa w art. 72 i 74 ustawy o ruchu drogowym, warunkiem dokonania takiej rejestracji jest wymóg uprzedniej zapłaty akcyzy. Bez znaczenia także w przypadku rejestracji czasowej jest dla celów podatkowych, cel dokonania takiej rejestracji (np. wywóz pojazdu za granicę lub tymczasowe dopuszczenie do ruchu drogowego). W przypadku zatem gdy Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego samochodu osobowego, który został tymczasowo zarejestrowany na potrzeby przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium kraju oraz na potrzeby wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego, to w świetle przepisu art. 107 ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawcy zwrot akcyzy nie przysługuje.

Wskazać także należy, że w myśl z art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot akcyzy należy złożyć w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tj. przemieszczenia z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego niezarejestrowanego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego. Złożenie wniosku po tym terminie (nawet przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków, o których mowa w art. 107 ustawy) uniemożliwia dokonanie zwrotu akcyzy.

Tym samym w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa wewnątrzwspólnotowa
IPPP3/443-568/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/443-1323/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

rejestracja
ITPP2/443-1126/13/AP | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z podatku akcyzowego
IBPP4/443-585/12/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.