Dostawa wewnątrzwspólnotowa | Interpretacje podatkowe

Dostawa wewnątrzwspólnotowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokumentacja uzasadniającej zastosowanie 0% stawki podatku do dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych (schemat z kurierem).
Fragment:
Art. 42 ust. 11 stanowi natomiast, że w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, ustawodawca nie określił katalogu zamkniętego dokumentów, które łącznie mogą dać prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT. Podatnik powinien jednak zgromadzić dokumenty, które łącznie wskazują, że WDT rzeczywiście miała miejsce. Dodatkowo Spółka wskazała, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2010 r. o sygn. I FPS 1/10, katalog dokumentów potwierdzających WDT zależy od okoliczności danej sprawy: „ Przepis krajowy nie może zatem pozbawiać podatnika prawa do stosowania stawki 0% w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej jedynie z uwagi na niespełnienie (...)
2017
31
sty

Istota:
Uznania czynnooci wykonywanych na rzecz kontrahenta z Czech jako wewn1trzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Podstawow1 zasade odrebnooci i niezale?nooci owiadczen Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej wywodzi z art. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. W tym kontekocie - zdaniem TSUE - tylko w pewnych okolicznoociach odrebne owiadczenia mo?na uznaa za jednolit1 czynnooa. Przyk3adowo w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Ministero dellEconomia e delle Finanze vs. Part Service Srl ETS stwierdzi3: „ (...) gdy czynnooa obejmuje kilka owiadczen, powstaje pytanie, czy nale?y j1 uwa?aa za jednolit1 czynnooa, czy te? kilka odrebnych i niezale?nych owiadczen, które nale?y oceniaa oddzielnie. Kwestia ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia podatku VAT, w szczególnooci dla zastosowania stawek opodatkowania lub przepisów dotycz1cych zwolnien przewidzianych przez szóst1 dyrektywe (zob. wyroki: z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 CPP oraz z 27 paYdziernika 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank). W tym zakresie z jej art. 2 wynika, ?e ka?de owiadczenie powinno bya zwykle uznawane za odrebne i niezale?ne (zob. ww. wyroki w sprawach CPP, pkt 29, oraz Levob Verzekeringen i OV Bank, pkt 20) ”. Z ww. wyroku w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV wynika, ?e je?eli czynnooci dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przecietnego, s1 tak ociole zwi1zane, ?e obiektywnie tworz1 one w aspekcie gospodarczym jedn1 ca3ooa, której rozdzielenie mia3oby sztuczny charakter, to wszystkie te owiadczenia lub czynnooci stanowi1 jedno owiadczenie do celów stosowania podatku od wartooci dodanej.
2017
26
sty

Istota:
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i prawo do zastosowania stawki 0%.
Fragment:
W myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji, tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego.
2016
24
gru

Istota:
Sposób rozliczenia podatku akcyzowego
Fragment:
Zatem Spółka będzie mogła wyprowadzać towary ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego ten skład poprzez: wydanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na eksport lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do innych państw członkowskich (w myśl ww. art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy); wydanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy bezpośrednio do polskich odbiorców (np. preparatów smarowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych stawką 0 zł w myśl art. 89 ust. 2c ustawy); wydanie ze składu podatkowego wyrobów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie (olejów smarowych o kodzie CN 2710 – na podstawie art. 32 ustawy i rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego). Należy mieć na uwadze, że Spółka posiada zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W tej sytuacji zastosowanie będzie mieć przepis art. 13 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1. Spółka (...)
2016
17
gru

Istota:
Określenie w przepisach ustawy kręgu podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o zwrot akcyzy ma na celu zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom oraz nadużyciom, które mogłyby się pojawić w tym wrażliwym na uszczuplenia należności publicznoprawnych obszarze.
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, pisemny wniosek o zwrot akcyzy mogą złożyć dwie kategorie podmiotów: podatnicy, którzy dokonali dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu tych wyrobów akcyzowych, podmioty, które nabyły te wyroby od podatnika i dokonały następnie ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Zgodnie z ww. przepisami pisemny wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokumentami potwierdzającymi, że akcyza w danym państwie nie jest wymagana. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że tylko ww. grupy podmiotów mogą skutecznie składać wniosek o zwrot akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów lub eksportem, od których na terytorium kraju podatek akcyzowy został zapłacony. We wniosku (pytaniu 1) o wydanie interpretacji Spółka wskazała, że zamierza nabywać wyroby akcyzowe od podmiotów niebędących podatnikami akcyzy z tytułu obrotu tymi wyrobami. Tym samym nie można uznać, aby ta sytuacja mieściła się w hipotezie interpretowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym.
2016
17
gru

Istota:
Czy energia elektryczna zużywana na terenie należących do Spółki zakładów produkcyjnych (z wyłączeniem energii elektrycznej zużywanej na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej oraz różnego rodzaju pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz socjalnych) będzie mogła zostać objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm. dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) po spełnieniu warunków formalnych określonych w ustawie?
Fragment:
Jak wskazano wcześniej opodatkowaniu nie podlega sprzedaż suszu tytoniowego przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Mając powyższe na uwadze sprzedaż suszu tytoniowego przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu z innego kraju członkowskiego, jednocześnie z którą dokonywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Odnośnie natomiast kwestii udokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy należy zauważyć, że Wnioskodawca powinien dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dokonanie tych czynności. Oznacza to, że jeżeli posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (faktura sprzedaży, specyfikacja wywożonego towaru, dokumenty CRM z potwierdzeniem odbioru towaru przez nabywcę, korespondencja e-mailowa dotyczącej zamówienia, ustalenia adresu dostawy na terytorium UE inne niż RP oraz innych dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium UE) zgromadzone na potrzeby podatku VAT potwierdzają również dokonanie powyższych czynności w oparciu o definicję dostawy wewnątrzwspólnotowej, które zawarte są w ustawie o podatku akcyzowym, powinny one stanowić wystarczające potwierdzenie dokonania tych dostaw. W tym miejscu zaznaczyć należy, ze zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy energia elektryczna zużywana na terenie należących do Spółki zakładów produkcyjnych (z wyłączeniem energii elektrycznej zużywanej na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej oraz różnego rodzaju pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz socjalnych) będzie mogła zostać objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm. dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) po spełnieniu warunków formalnych określonych w ustawie?
Fragment:
Jak wskazano wcześniej opodatkowaniu nie podlega sprzedaż suszu tytoniowego przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Mając powyższe na uwadze sprzedaż suszu tytoniowego przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu z innego kraju członkowskiego, jednocześnie z którą dokonywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Odnośnie natomiast kwestii udokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy należy zauważyć, że Wnioskodawca powinien dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dokonanie tych czynności. Oznacza to, że jeżeli posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (faktura sprzedaży, specyfikacja wywożonego towaru, dokumenty CRM z potwierdzeniem odbioru towaru przez nabywcę, korespondencja e-mailowa dotyczącej zamówienia, ustalenia adresu dostawy na terytorium UE inne niż RP oraz innych dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium UE) zgromadzone na potrzeby podatku VAT potwierdzają również dokonanie powyższych czynności w oparciu o definicję dostawy wewnątrzwspólnotowej, które zawarte są w ustawie o podatku akcyzowym, powinny one stanowić wystarczające potwierdzenie dokonania tych dostaw. W tym miejscu zaznaczyć należy, ze zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie zabezpieczenia przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych
Fragment:
Art. 41 ust. 4 wyraźnie bowiem rozgranicza przemieszczanie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terenie kraju od ich przemieszczania w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej, zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem. Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki brak jest obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oraz dostawą wewnątrzwspólnotową oleju smarowego. W rezultacie momentem zwolnienia zabezpieczenia generalnego akcyzowego jest wydanie oleju smarowego ze składu podatkowego w celu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, natomiast podstawą zwolnienia zabezpieczenia generalnego są dokumenty towarzyszące przesyłce, w szczególności dokumenty handlowe, dokumenty przewozowe.
2016
28
sty

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy suszu tytoniowego.
Fragment:
Odnośnie dostawy wewnątrzwspólnotowej suszu tytoniowego wskazać należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 9b ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa suszu tytoniowego nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Tym samym wewnątrzwspólnotowa dostawa suszu tytoniowego nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zgodnie z definicją dostawy wewnątrzwspólnotowej zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, przez dostawę wewnątrzwspólnotową rozumie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego. Stosownie do powyższego Wnioskodawca na potwierdzenie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy suszu tytoniowego powinien dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dokonanie tych czynności. Oznacza to, że jeżeli posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty zgromadzone na potrzeby podatku VAT potwierdzają również dokonanie powyższych czynności w oparciu o definicję dostawy wewnątrzwspólnotowej, które zawarte są w ustawie o podatku akcyzowym, powinny one stanowić wystarczające potwierdzenie dokonania tych dostaw. W tym miejscu zaznaczyć należy, ze zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
2015
16
paź

Istota:
Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, rozliczenia jej w ramach procedury uproszczonej oraz obowiązku rejestracji dla celów rozliczenia VAT w Polsce.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w opisanej transakcji w momencie wydania Towarów przewoźnikowi dochodzi do dwóch następujących po sobie dostaw: dostawy pomiędzy X a Spółką oraz dostawy pomiędzy Spółką a Finalnym Nabywcą. Jako, że w obu tych dostawach biorą udział 3 podmioty, warunek dokonania transakcji pomiędzy trzema podmiotami należy uznać za spełniony. 2. podatnicy ci są zarejestrowani na VAT w trzech różnych państwach członkowskich UE. Spółka, X oraz Finalni Nabywcy są zarejestrowani dla potrzeb VAT oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich UE, tj.: X w Polsce, Spółka w Niemczech, Finalni Nabywcy w kraju UE innym niż Polska i Niemicy. Warunek zarejestrowania trzech podatników biorących udział w transakcji w trzech różnych państwach członkowskich UE należy zatem uznać za spełniony. 3. wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów. Zgodnie z definicją dostawy towarów wskazaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zarówno transakcja pomiędzy X a Spółką jaki i Spółką a Finalnymi Nabywcami spełnia powołaną powyżej definicję dostawy towarów, tj.: na skutek sprzedaży Towarów między X i Spółką X przenosi na Spółkę prawo własności tych Towarów, na skutek sprzedaży Towarów między Spółką i Finalnym Nabywcą Spółka przenosi na Finalnego Nabywcę prawo własności tych Towarów.
2015
16
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.