Dostawa wewnątrzwspólnotowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
mar

Istota:

Uznanie dostawy szablonów za element świadczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości uznania za świadczenie kompleksowe dostawy tkanin oraz szablonu gdzie świadczeniem głównym będzie dostawa tkanin w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Należy się zatem zastanowić czy w przedmiotowym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Świadczenie takie zostało zdefiniowane przez Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał stwierdził, że „ W celu ustalenia, dla celów VAT, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie, czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę treść przepisu art. 2 (1) VI Dyrektywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne oraz fakt, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT ”. Trybunał wskazał, że „ pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas, gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

2018
9
mar

Istota:

Skoro Spółka sprzedaje Produkty podatnikom podatku od wartości dodanej z siedzibą w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, we Włoszech, na Łotwie, w Rumunii, zarejestrowanych dla celów podatku od wartości dodanej w tych krajach oraz zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państw UE innych niż terytorium Polski oraz Spółka będzie w momencie składania deklaracji zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, będzie mieć prawo do zastosowana stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw Produktów na rzecz swoich Klientów.

Fragment:

Zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Z wyżej cytowanych przepisów wynika, że zastosowanie stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uzależnione jest od udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go nabywcy w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Ponadto wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, gdy jest dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej oraz podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

2017
27
paź

Istota:

Zastosowanie stawki 0% dla czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

W myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Na tle powyższego wskazać należy, że analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków, o którym mowa wyżej, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia.

2017
21
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

Zatem potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, która korzystać może z opodatkowania preferencyjną stawką podatku w wysokości 0%, uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych warunków. Pierwszy z nich dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego dostarczenie do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Drugi z warunków – o którym mowa wyżej – od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0%, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru z terytorium kraju oraz dostarczenia go nabywcy w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – państwie członkowskim UE. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w cyt. wyżej art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży z jednego magazynu

Fragment:

Przepisy te określają rodzaje dokumentów, których posiadanie powinno gwarantować podatnikom stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych. Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42. ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że X sp. z o.o. - zwana dalej X PL lub producent i X S A.G. zwana dalej XS są spółkami z grupy X. Polska spółka X PL jest producentem plastikowych opakowań np. do żywności i do ogólnego użytku domowego. Spółka XS jest podmiotem zarejestrowanym w Szwajcarii zajmującym się produkcją oraz sprzedażą hurtową wyrobów produkowanych przez Grupę X. XS jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Niemczech i posiada niemiecki numer VAT DE oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i posiada polski numer dla celów identyfikacji VAT.

2017
10
maj

Istota:

Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Fragment:

Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Uprawnia to w konsekwencji do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 %. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego. Ten ostatni warunek, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z powyższym istotne jest to, aby posiadane przez podatnika dokumenty zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

2017
31
sty

Istota:

Dokumentacja uzasadniającej zastosowanie 0% stawki podatku do dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych (schemat z kurierem).

Fragment:

Art. 42 ust. 11 stanowi natomiast, że w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, ustawodawca nie określił katalogu zamkniętego dokumentów, które łącznie mogą dać prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT. Podatnik powinien jednak zgromadzić dokumenty, które łącznie wskazują, że WDT rzeczywiście miała miejsce. Dodatkowo Spółka wskazała, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2010 r. o sygn. I FPS 1/10, katalog dokumentów potwierdzających WDT zależy od okoliczności danej sprawy: „ Przepis krajowy nie może zatem pozbawiać podatnika prawa do stosowania stawki 0% w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej jedynie z uwagi na niespełnienie (...)

2017
26
sty

Istota:

Uznania czynnooci wykonywanych na rzecz kontrahenta z Czech jako wewn1trzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

Podstawow1 zasade odrebnooci i niezale?nooci owiadczen Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej wywodzi z art. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. W tym kontekocie - zdaniem TSUE - tylko w pewnych okolicznoociach odrebne owiadczenia mo?na uznaa za jednolit1 czynnooa. Przyk3adowo w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Ministero dellEconomia e delle Finanze vs. Part Service Srl ETS stwierdzi3: „ (...) gdy czynnooa obejmuje kilka owiadczen, powstaje pytanie, czy nale?y j1 uwa?aa za jednolit1 czynnooa, czy te? kilka odrebnych i niezale?nych owiadczen, które nale?y oceniaa oddzielnie. Kwestia ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia podatku VAT, w szczególnooci dla zastosowania stawek opodatkowania lub przepisów dotycz1cych zwolnien przewidzianych przez szóst1 dyrektywe (zob. wyroki: z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 CPP oraz z 27 paYdziernika 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank). W tym zakresie z jej art. 2 wynika, ?e ka?de owiadczenie powinno bya zwykle uznawane za odrebne i niezale?ne (zob. ww. wyroki w sprawach CPP, pkt 29, oraz Levob Verzekeringen i OV Bank, pkt 20) ”. Z ww. wyroku w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV wynika, ?e je?eli czynnooci dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przecietnego, s1 tak ociole zwi1zane, ?e obiektywnie tworz1 one w aspekcie gospodarczym jedn1 ca3ooa, której rozdzielenie mia3oby sztuczny charakter, to wszystkie te owiadczenia lub czynnooci stanowi1 jedno owiadczenie do celów stosowania podatku od wartooci dodanej.

2016
24
gru

Istota:

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i prawo do zastosowania stawki 0%.

Fragment:

W myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji, tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego.

2016
17
gru

Istota:

Sposób rozliczenia podatku akcyzowego

Fragment:

Zatem Spółka będzie mogła wyprowadzać towary ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego ten skład poprzez: wydanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na eksport lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do innych państw członkowskich (w myśl ww. art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy); wydanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy bezpośrednio do polskich odbiorców (np. preparatów smarowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych stawką 0 zł w myśl art. 89 ust. 2c ustawy); wydanie ze składu podatkowego wyrobów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie (olejów smarowych o kodzie CN 2710 – na podstawie art. 32 ustawy i rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego). Należy mieć na uwadze, że Spółka posiada zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W tej sytuacji zastosowanie będzie mieć przepis art. 13 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1. Spółka (...)