PT8/033/257/853/13/WCX/14/RD-76401 | Interpretacja indywidualna

Prawidłowe wystawienie faktury zbiorczej z tytułu realizacji określonych transakcji dostaw towarów/świadczenia usług
PT8/033/257/853/13/WCX/14/RD-76401interpretacja indywidualna
 1. dane
 2. dostawa towarów
 3. faktura zbiorcza
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2013 r. Nr IPPP3/443-351/13-2/LK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 25 kwietnia 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wystawienia faktury zbiorczej z tytułu realizacji określonych transakcji dostaw towarów/świadczenia usług, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął ww. wniosek z dnia 23 kwietnia 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wystawienia faktury zbiorczej z tytułu realizacji określonych transakcji dostaw towarów/świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności niejednokrotnie dokonuje w poszczególnych dniach miesiąca serii wielu transakcji (dostaw towarów oraz/bądź sprzedaży usług) z konkretnymi kontrahentami. Realizowane transakcje nie mają charakteru sprzedaży ciągłej. Przedmiotową sytuację obrazuje przedstawiony poniżej przykład:

W miesiącu lutym 2013 r. Wnioskodawca dokonał następujących dostaw/świadczenia usług na rzecz kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą):

 • 1.02 - dostawa 100 szt. towarów „X”,
 • 1.02 - realizacja usługi transportowej,
 • 15.02 - sprzedaż usługi pocztowej - znaczków pocztowych o nominale 1,55 zł,
 • 25.02 - dostawa 50 szt. towarów „Y”.

Biorąc pod uwagę obowiązującą od 1 stycznia br., nowelizację regulacji prawnych dotyczących fakturowania, Wnioskodawca zamierza dokumentować tego rodzaju zdarzenia zbiorczymi fakturami - wystawianymi w trybie przewidzianym w § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm., dalej również „rozporządzenie MF”).

W związku z powyższym, pojawiły się wątpliwości w zakresie sposobu prezentacji w w/w fakturach danych przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF, tj. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy w fakturach zbiorczych wystawianych w trybie przewidzianym w § 9 ust. 3 rozporządzenia MF, z uwagi na wymogi przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF, możliwe jest wskazanie wyłącznie daty ostatniej z transakcji dokumentowanej fakturą, bez szczegółowego specyfikowania dat poszczególnych zdarzeń (dostaw towarów/świadczenia usług)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia MF, faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Jednocześnie przepisy rozporządzenia MF, zawierają szczegółowe wymogi w zakresie informacji, które bezwzględnie powinny być prezentowane w fakturze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura powinna zawierać m.in.

 • datę jej wystawienia (§ 5 ust. 1 pkt 1),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi o ile różni się ona od daty wystawienia faktury (§ 5 ust. 1 pkt 6),
 • w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży (§ 5 ust. 1 pkt 6).

Brzmienie aktualnych przepisów przewiduje, iż jeżeli sprzedaż (dostawa towarów/świadczenie usług) nie ma charakteru ciągłego, faktura powinna bezwzględnie zwierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (zakładając, iż daty te są różne od daty wystawienia faktury).

W przypadku sprzedaży nie mającej charakteru ciągłego, do końca 2012 r. faktura, co do zasady, musiała zawierać datę sprzedaży (czyli dzień wykonania usługi, dokonania dostawy towaru). Natomiast po 1 stycznia 2013 r. prawodawca przy definiowaniu dat, które powinny znaleźć się w fakturze dokumentującej dostawę towarów dokonał wyraźnego rozróżnienia dat, tj. w fakturze takiej podatnik obowiązany jest wskazać - datę dokonania dostawy towarów lub datę zakończenia dostawy. W przypadku zaś dokumentowania świadczenia usług faktura powinna zawierać datę wykonania usługi.

Prezentowana zmiana, jest zdaniem Wnioskodawcy, wynikiem wprowadzenia możliwości udokumentowania jedną fakturą VAT kilku dostaw/usług wykonanych w jednym miesiącu, które razem nie składają się na pojęcie sprzedaży ciągłej. W sytuacji zatem, gdy sprzedawca dokona kilku/kilkunastu transakcji (dostaw towarów/świadczenia usług) w miesiącu, które będzie chciał udokumentować jedną fakturą, wówczas biorąc pod uwagę wymóg przewidziany w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF, w polu „data sprzedaży” winien wskazać datę ostatniej transakcji. Biorąc pod uwagę przykład zaprezentowany w stanie faktycznym, będzie to 25.02.2013 r.

Biorąc pod uwagę brzmienie aktualnych przepisów, za prawidłowe należy uznać podejście, zgodnie z którymi w fakturach zbiorczych dokumentujących szereg dostaw lub świadczeń, należy jako datę zakończenia dostawy/wykonania usługi wskazać datę realizacji ostatniego zdarzenia (ostatniej z transakcji dokumentowanej fakturą).

W dniu 17 lipca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną Nr IPPP3/443-351/13-2/LK, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy:

 • art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1, 4 i 11, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
 • § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1, § 9 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.)

oraz odniósł ich treść do stanu faktycznego, pytania i stanowiska przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w ww. interpretacji indywidualnej zgodził się z Wnioskodawcą, że począwszy od miesiąca stycznia 2013 r. ma on prawo do dokumentowania raz w miesiącu dla poszczególnego kontrahenta dostaw towarów lub świadczenia usług fakturą zbiorczą. Organ podatkowy zastrzegł, że wystawiona faktura powinna spełniać wymogi określone w § 5 powołanego wyżej rozporządzenia, w tym w szczególności § 5 ust. 1 pkt 6, tj. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym możliwe jest wskazanie wyłącznie daty ostatniej z transakcji dokumentowanej fakturą, bez szczegółowego specyfikowania dat poszczególnych zdarzeń (dostaw towarów/świadczenia usług), zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznane za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2013 r. Nr IPPP3/443-351/13-2/LK wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, według art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Szczegółowe kwestie dotyczące wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.).

Fakturę wystawia zarejestrowany podatnik VAT czynny - § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.

W myśl § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia;
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-5, § 10-12 i § 16 ust. 2.

Stosownie do § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę (§ 9 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności niejednokrotnie dokonuje w poszczególnych dniach miesiąca serii wielu transakcji (dostaw towarów oraz/bądź sprzedaży usług) z konkretnymi kontrahentami. Realizowane transakcje nie mają charakteru sprzedaży ciągłej. Biorąc pod uwagę obowiązującą od 1 stycznia br., nowelizację regulacji prawnych dotyczących fakturowania, Wnioskodawca zamierza dokumentować tego rodzaju zdarzenia zbiorczymi fakturami - wystawianymi w trybie przewidzianym w § 9 ust. 3 rozporządzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w fakturach zbiorczych wystawianych w trybie przewidzianym w § 9 ust. 3 rozporządzenia MF, z uwagi na wymogi przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF, możliwe jest wskazanie wyłącznie daty ostatniej z transakcji dokumentowanej fakturą, bez szczegółowego specyfikowania dat poszczególnych zdarzeń (dostaw towarów/świadczenia usług).

Analizując powyższe stwierdzić należy, iż ust. 3 § 9 rozporządzenia wprowadza możliwość wystawienia zbiorczych faktur dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego niemające charakteru sprzedaży ciągłej. W takim przypadku faktura musi być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów lub były świadczone usługi.

Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w § 5 powołanego wyżej rozporządzenia, w tym w szczególności § 5 ust. 1 pkt 6, tj. powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Przepis ten wprowadza zatem obowiązek podania na fakturze daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca począwszy od miesiąca stycznia 2013 r. ma prawo do dokumentowania raz w miesiącu dla poszczególnych kontrahentów dostaw towarów lub świadczenia usług fakturą zbiorczą.

Jednakże, jeżeli daty dokonania lub zakończenia dostaw towarów wykazanych na fakturze zbiorczej lub wykonania usług wskazanych na tej fakturze są określone i różnią się od daty wystawienia faktury, wówczas na fakturze zbiorczej należy zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji (dostaw towarów, świadczonych usług) dokumentowanych tą fakturą.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w fakturach zbiorczych dokumentujących szereg dostaw lub świadczeń, należy jako datę zakończenia dostawy/wykonania usługi wskazać datę realizacji ostatniego zdarzenia (ostatniej z transakcji dokumentowanej fakturą), należało uznać za nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 17 lipca 2013 r. Nr IPPP3/443-351/13-2/LK, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.