ITPP1/4512-106/16/RH | Interpretacja indywidualna

Czy do sprzedaży oleju konopnego ma zastosowanie 5% stawka VAT?
ITPP1/4512-106/16/RHinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. stawka preferencyjna
  3. żywność
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy oleju konopnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy oleju konopnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa od dostawcy ... olej konopny celem dalszej odsprzedaży. Jest to olej z nasion konopi (...), tłoczony na zimno ekstrakt z konopi (...) uzyskany przy użyciu nadkrytycznego dwutlenku węgla w temperaturach poniżej 60°C bez użycia środków chemicznych. Olej konopny ma bardzo dużą zawartość tłuszczów nienasyconych i jest bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, linolowego i a-linolenowego kwasu tłuszczowego w proporcji 3:1. Zawiera kannabidiol oraz kwas kanabidiolowy, które są głównymi składnikami aktywnymi. Olej jest w nasyconym zielonym kolorze i ma delikatną nutę orzechową. Wyrób stosowany jest jako suplement diety lub składnik, który może być wykorzystywany w innych suplementach diety.

Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacyjnego PKWiU. Urząd Statystyczny sklasyfikował olej konopny w grupowaniu PKWiU 10.41.29.0 „Pozostałe surowe oleje roślinne”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do sprzedaży oleju konopnego ma zastosowanie 5% stawka VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłową stawką podatku od towarów i usług dla sprzedaży oleju konopnego sklasyfikowanego w grupowaniu 10.41.29.0. „Pozostałe surowe oleje roślinne” jest stawka 5%.

W kwestiach opodatkowania zauważyć należy, że zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Towary i usługi będące przedmiotem dostawy, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Ponadto wskazać należy, że w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% wymieniono w pozycji 27 grupę ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne. Z objaśnień do załącznika wynika, że wykaz ten nie ma zastosowania dla sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wnosi 5%.

W załączniku nr 10 pod poz. 20 wymieniono: Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne (PKWiU ex 10.4), Co prawda PKWiU nie zawiera definicji pojęć „jadalne”, „niejadalne”, jednakże określenia te używane są do wskazania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2015 r., IPPP3/4512-517/15-2/IG. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r., ILPP2/443-309/14-2/MN). Na tej podstawie stwierdzić należy, że skoro olej konopny stosowany jest jako samodzielny suplement diety, bądź jako składnik wykorzystywany w innych suplementach diety przeznaczonych do spożycia przez ludzi, to zalicza się do grupy produktów jadalnych. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że jeżeli olej konopny będący jadalnym olejem roślinnym, jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został też wymieniony w załączniku nr 10 jako objęty opodatkowaniem 5% to stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz opodatkowania stawką 5%.

Na podstawie objaśnień do załącznika zauważyć należy, że określenie „ex” dotyczy danego wyrobu z danego grupowania. Jest to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Umieszczanie tego symbolu ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenie tylko towarów i usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki. Wynikająca więc z załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania. W przypadku grupowania 10.4 PKWiU symbol ex oznaczał będzie możliwość zastosowania preferencyjnej stawki tylko w przypadku, gdy olej ten będzie nadawał się do spożycia i jego cechą będzie jadalność. Skoro więc preferencyjną stawką podatku 5% objęta jest wyłącznie dostawa produktów jadalnych, sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.4 oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, a zgodnie z grupowaniem nadanym przez Urząd Statystyczny Łodzi Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur olej konopny został sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 10.41.29.0, to jego sprzedaż opodatkowana będzie również taką stawką. Ponadto podkreślić należy, że zgodnie z Interpretacją Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2015 r., nr IPPP3/4512-517/15-2/IG i Interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r., nr ILPP2/443-309/14-27MN w przypadku, gdy olej konopny może być spożywany przez ludzi, właściwą klasyfikacją będzie grupowanie 10.41.29.0 i nie ma przy tym znaczenia dalszy sposób wykorzystania olejów przez nabywców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że olej konopny sklasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU 10.41.29.0 oraz że jest olejem jadalnym, co oznacza, że w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego stanu faktycznego interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Końcowo zauważa się, że analiza i weryfikacja wskazanej we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa towarów
ILPP2/4512-1-908/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/4512-1079/15/EA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.