IPTPP2/4512-573/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostawy towarów na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
IPTPP2/4512-573/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. import towarów
 3. nabywca
 4. prawo do odliczenia
 5. rozliczanie (rozliczenia)
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostawy towarów na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostawy towarów na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, pytania oznaczonego we wniosku jako nr 4 i nr 5 oraz własnego stanowiska jak również wpłatę brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 7 kwietnia 2015 r. Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej jako „Ltd.”) zawarła z Wnioskodawcą umowę sprzedaży towarów stanowiących prasy (5 sztuk) wraz ze stołami (2 sztuki na każdą prasę) oraz prasy pojedynczego działania. Wymienione wyżej towary w chwili zawarcia umowy znajdowały się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ..... w fabryce S.A.

Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży strony postanowiły, iż przejście prawa własności maszyn nastąpi po zapłacie ceny przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zapłacił za towar przelewem bankowym dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarówno w dniu zawarcia umowy, jak i dniu płatności za towar Ltd. była rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Ltd. nie posiadała w tym czasie zagranicznego oddziału w Polsce ani żadnego zakładu za pośrednictwem którego prowadziłby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą. Ltd. nie była również zarejestrowana w Polsce dla celów podatkowych, tzn. ani na dzień zawarcia umowy ani zapłaty za towar nie posiadała polskiego numeru NIP ani nie była zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług.

Na dowód zawarcia umowy sprzedaży towarów Ltd. wystawiła fakturę z dnia 7 kwietnia 2015 r. Z przedmiotowej faktury wynika, że została ona wystawiona jako potwierdzenie sprzedaży pras liniowych firmy (5 sztuk) oraz prasy liniowej. W opisie faktury zamieszczono dane dotyczące modelu pras oraz wskazano, że elementem składowym każdej prasy są stoły. W opisie wskazano również, że urządzenia te znajdują się na terenie fabryki S.A. W fakturze wskazano również sposób płatności za sprzedaż towarów, na rzecz 2 podmiotów oraz koszt zakupu wynoszący 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) euro. Powyższa kwota nie była powiększona o podatek VAT. Faktura zawierała ponadto numer rejestracyjny Ltd. oraz jej numer VAT.

Dnia 13 lipca 2015 r. Ltd. wystawiła na rzecz Wnioskodawcy dokument o tożsamej treści jak faktura z dnia 7 kwietnia 2015 r. z tą jedyną różnicą, że kwota 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) euro została poprzedzona minusem. Tego samego dnia Ltd. wystawiła na rzecz Wnioskodawcy fakturę o tożsamej treści jak faktura z dnia 7 kwietnia 2015 r. z tą różnicą, że kwota 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) euro została powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości 12 657,00 (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) euro. Dodatkowo na fakturze tej Ltd. zamieściła polski numer NIP.

Na skutek wymiany korespondencji pomiędzy Wnioskodawcą a Ltd., Spółka uzyskała informację, potwierdzoną polskimi dokumentami urzędowymi, że Ltd. dnia 1 lipca 2015 r. została zarejestrowana jako polski podatnik poprzez nadanie jej polskiego numeru NIP. Jednocześnie Ltd. przedstawiła również dokument potwierdzający zarejestrowanie jej z dniem 1 lipca 2015 r. jako polskiego podatnika VAT.

Wnioskodawca jest polskim podatnikiem VAT czynnym.

W piśmie z dnia 21 grudnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 30 lipca 1993 r.
 2. Jest czynnym podatnikiem VAT UE od dnia 23 czerwca 2004 r.
 3. Według informacji, które posiadał spółka Ltd. na dzień dokonania sprzedaży nie posiadała siedziby oraz nie miała stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie RP.
 4. Płatność za nabyty towar w kwocie 55.000, 00 euro została dokonana na rzecz Ltd. dla S.A. na rachunek w kwocie 40.000 euro za zgodą i wiedzą Ltd. a wynika z dyspozycji opisanej na fakturze sprzedaży oraz trójstronnych uzgodnień między Ltd., Wnioskodawcą i S.A. (zobowiązanie Ltd na rzecz S.A.).
  • Data faktury sprzedaży 7 kwietnia 2015 r. - kwota 55.000,00 euro + VAT N/A (Nr VAT na fakturze);
  • Data faktury sprzedaży 13 lipca 2015 r. - kwota (-) 55.000,00 euro + VAT N/A (Nr VAT na fakturze);
  • Data faktury sprzedaży 13 lipca 2015 r. - kwota 55.00,00 euro + 23% VAT (Nr VAT na fakturze VAT UE, VAT PL), na fakturze nie podano przyczyny korekty,
 5. Nie poinformowano Wnioskodawcy co do przyczyn zarejestrowania działalności przez Ltd w Polsce oraz uzyskania nr NIP i VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT, z tytułu nabycia pras, jest Wnioskodawca jako nabywcy towarów czy też podatnikiem podatku VAT będzie Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii...
 2. Czy Ltd. prawidłowo wystawiła dnia 7 kwietnia 2015 r. fakturę określając kwotę netto równą kwocie brutto...
 3. Czy rejestracja Ltd. jako podatnika VAT czynnego w Polsce i nadanie tej spółce numeru NIP dnia 1 lipca 2015 r. ma wpływ na zmianę podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów dokonanej dnia 20 kwietnia 2015 r....
 4. Czy prawidłowym działaniem Ltd. było wystawienie korekty faktury VAT z dnia 13 lipca 2015 r. na kwotę 0,00 euro do faktury z dnia 7 kwietnia 2015 r. dokumentującej dostawę towarów, a następnie wystawienie dnia 13 lipca 2015 r. nowej faktury VAT na taką samą kwotę netto jak faktura z dnia 7 kwietnia 2015 r. powiększoną o należny podatek VAT według stawki 23% z uwagi na zarejestrowanie się Ltd. jako polski podatnik VAT czynny dnia 1 lipca 2015 r.... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 grudnia 2015 r.)
 5. Czy w przypadku zapłaty ceny wynikającej z nowej faktury VAT z dnia 13 lipca 2015 r., przysługuje Wnioskodawcy prawo pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 grudnia 2015 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od przedmiotowej transakcji jest Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicjami ustawowymi zawartymi w ustawie o VAT przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Towary zaś to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Przez sprzedaż natomiast rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Co do zasady w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w tej ustawie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności Jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Tym samym przedmiotowa transakcja przenosząc prawo do rozporządzania towarami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie przedmiotowej transakcji nastąpi w myśl przepisów ustawy o VAT w Polsce, bowiem zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (teren fabryki S.A.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza zaś obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Tym samym za podatnika uznać należy tego kto prowadząc działalność gospodarczą, czyli będąc przedsiębiorcą, dokonuje czynności opodatkowanych, np. sprzedaży towarów.

Niemniej jednak w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4. Zgodnie zaś z treścią art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako podatnika VAT czynnego, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.
 2. nabywcą jest: (...) w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1a ustawy o VAT powołane powyżej przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 ustawy o VAT stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Jednocześnie ustawodawca zdecydował w art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, iż w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Tym samym wskazać należy, że przypadku w którym do rozliczenia podatku jest zobowiązany nabywca towaru uprawnienie takie nie przysługuje zbywcy. W przeciwnym wypadku doszłoby do podwójnego opodatkowania tej samej transakcji.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy wskazać należy, że podatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży pras jest Wnioskodawca. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że do zawarcia umowy sprzedaży doszło dnia 7 kwietnia 2015 r. Dnia 20 kwietnia 2015 r. Spółka dokonała płatności całej ceny wynikającej z faktury wystawionej przez Ltd. Zatem 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca stał się właścicielem maszyn. W konsekwencji 20 kwietnia 2015 r. doszło do dostawy towarów na rzecz Spółki. Jednocześnie w dniu dostawy towarów Ltd. nie była podatnikiem VAT w rozumieniu tej ustawy (nie była zarejestrowana jako podatnik VAT) na terenie Polski oraz nie prowadziła na terenie Polski żadnej działalności gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Skoro w dacie dostawy towarów oraz powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT Ltd., według przedstawionego stanu faktycznego, jest spółką będącą rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, która nie posiada w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa a dodatkowo nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny w Polsce, to pomimo, że dokonała dostawy towarów na terytorium Polski, w ocenie Wnioskodawcy, nie może być uznana za podatnika podatku VAT w Polsce, a w konsekwencji nie jest uprawniona do wystawienia faktury z naliczonym podatkiem VAT.

Jednocześnie przedstawiony stan faktyczny wprost spełnia przesłanki zawarte w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, dotyczących tzw. odwrotnego obciążenia. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, to Spółka jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji, do czego nie ma prawa Ltd. na mocy art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. Stanowisko analogiczne zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 936/14. WSA orzekł, że spółka, która kupiła towary objęte odwrotnym obciążeniem, musi rozliczyć VAT. Skoro sprzedawca wystawił fakturę z kwotą VAT, to jest ona nieprawidłowa. Nabywca nie może więc odliczyć VAT z błędnie wystawionej faktury. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe można również wywnioskować a contrario z interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 r. nr IPPP3/443-1198/14-2/ISZ.

Ad. 2

Ltd. prawidłowo pierwotnie wystawiła fakturę VAT w kwocie netto równej kwocie brutto. Mając bowiem na uwadze powołane powyżej przepisy ustawy o VAT przedmiotowa transakcja podlegała procedurze odwrotnego obciążenia.

Ad.3

Rejestracja Ltd. jako podatnika VAT czynnego w Polsce i nadanie tej spółce numeru NIP dnia 1 lipca 2015 r., w ocenie Wnioskodawcy, nie ma wpływu na zmianę podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów dokonanej dnia 20 kwietnia 2015 r. Okoliczność następczej rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (1 lipca 2015 r.) w stosunku do dostawy towarów (20 kwietnia 2015 r.) nie ma żadnego znaczenia dla prawidłowego rozliczenia w podatku VAT tej dostawy przez Wnioskodawcę. Zgodnie bowiem z powołanym powyżej art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów, czyli sprzedaż towarów (patrz art. 2 pkt 22 ustawy o VAT). Sprzedaż zaś miała miejsce dnia 20 kwietnia 2015 r. (data zapłaty), z tym bowiem dniem Spółka stała się właścicielem maszyn. Potwierdzeniem powyższego są przepisy kodeksu cywilnego w świetle których do zawarcia umowy sprzedaży ruchomości dochodzi w chwili jej zawarcia. Nie jest przy tym konieczne rozporządzenie rzeczą, tj. jej wydanie nowemu właścicielowi, bowiem sytuacja taka zachodzi tylko w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku. Tu zaś przedmiotem obrotu są rzeczy oznaczone co do tożsamości (każda maszyna posiada indywidualny numer). Tym samym umowa sprzedaży ruchomości rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest czynnością prawną konsensualną, co oznacza, że do jej zawarcia dochodzi wyłącznie na podstawie zgodnych oświadczeń woli stron chyba, że strony inaczej postanowiły (art. 155 k.c.)

W niniejszej sprawie strony postanowiły, że przedmiot umowy przejdzie na nabywcę z chwilą zapłaty ceny co nastąpiło 20 kwietnia 2015 r. Z tym też dniem powstał obowiązek podatkowy i to na dzień 20 kwietnia 2015 r., w ocenie Zainteresowanego, należy ustalić podmiot właściwy do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji. Tym samym okoliczność zarejestrowania się w Polsce Ltd. jako podatnika VAT czynnego dnia 1 lipca 2015 r. nie może mieć wpływu na uprawnienie tej spółki do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów dokonanej przez nią 20 kwietnia 2015 r.

Ad. 4 (doprecyzowane pismem z dnia 21 grudnia 2015 r.)

W ocenie Wnioskodawcy, nieprawidłowym działaniem Ltd. było wystawienie korekty faktury VAT z dnia 13 lipca 2015 r. na kwotę 0,00 euro do faktury z dnia 7 kwietnia 2015 r. dokumentującej dostawę towarów z uwagi na zarejestrowanie się Ltd. jako polski podatnik VAT czynny dnia 1 lipca 2015 r. Jak wskazano w punkcie 3 wniosku, zdaniem Spółki, fakt rejestracji jej kontrahenta dnia 1 lipca 2015 r. jako podatnika VAT czynnego nie może działać wstecz i nie ma wpływu na zamianę podatnika VAT dostawy towarów przeprowadzonej dnia 20 kwietnia 2015 r. Tym samym fakt rejestracji Ltd. nie uprawnia tej spółki do skorygowania wystawionej dnia 7 kwietnia 2015 r. faktury w ten sposób, że koryguje fakturę z dnia 7 kwietnia 2015 r. na 0,00 euro i wystawia identyczną fakturę jak z dnia 7 kwietnia 215 r. z tą tylko różnicą, że kwota transakcji netto jest powiększona o podatek VAT ze stawką 23%. Korekta faktury VAT na kwotę 0,00 euro oznaczałaby ponadto, że transakcja była nieodpłatna, a w rzeczywistości Wnioskodawca zapłacił Ltd. kwotę określoną na fakturze z dnia 7 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do wystawienia FV korygującej w przypadku gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie. W przedmiotowej sprawie jednak pomyłka nie nastąpiła. Na fakturze z dnia 7 kwietnia 2015 r. cena była określona w sposób prawidłowy. Brak jest zatem podstaw do korekty tej faktury.

W przedmiotowej sprawie istotny jest dzień zawarcia umowy sprzedaży, który w sferze podatkowej wykreował moment powstania obowiązku podatkowego. Ten dzień to 20 kwietnia 2015 r. Wobec powyższego wystawienie nowej faktury z dnia 13 lipca 2015 r. a dotyczącej dostawy towarów w dniu 20 kwietnia 2015 r. jest działaniem sprzecznym z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. Dodatkowo działanie to jest sprzeczne z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, bowiem w myśl tego przepisu fakturę co do zasady wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (czyli jego sprzedaży). Tym samym nawet gdyby uznać, że faktura VAT z dnia 7 kwietnia 2015 r. mogła podlegać korekcie (z czym Wnioskodawca się nie zgadza) Ltd. była uprawniona do wystawienia faktury najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r. Nawet gdyby przekroczono ten termin to z uwagi na fakt, że na dzień wystawienia faktury oraz na dzień dokonania dostawy towarów Ltd. nie była zarejestrowana jako polski podatnik VAT czynny ani nie prowadziła na terenie RP jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nie miała więc prawa wystawić faktury z dnia 13 lipca 2015 r. z naliczonym podatkiem VAT według stawki 23%.

Ad. 5 (doprecyzowane pismem z dnia 21 grudnia 2015 r.)

Spółce nie przysługuje pomniejszenie podatku VAT należnego o naliczony wynikający z wystawienia nowej faktury VAT z dnia 13 lipca 2015 r. dokumentującej dostawę towarów dokonaną dnia 20 kwietnia 2015 r., bowiem fakturą dokumentującą dostawę towarów była faktura wystawiona dnia 7 kwietnia 2015 r. Skoro faktura z dnia 13 lipca 2015 r. została wystawiona wadliwie (dokumentuje drugi raz dostawę towarów już stwierdzoną uprzednio wystawioną fakturą z dnia 7 kwietnia 2015 r.) a ponadto Ltd. nie jest podatnikiem z tytułu tej transakcji, Wnioskodawca w przypadku zapłacenia należności wynikającej z faktury z dnia 13 lipca 2015 r. (kwota netto powiększona o podatek należny według stawki 23%) nie byłby uprawniony do odliczenia zapłaconego podatku VAT. Dodatkowo nawet zapłata podatku VAT wynikającego z faktury z dnia 13 lipca 2015 r. nie zwalnia Spółki z obowiązku rozliczenia podatku VAT z zakupu pras 20 kwietnia 2015 r., bowiem to Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT z tytułu tej transakcji w oparciu o przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, podatnikiem podatku VAT z tytułu dokonania zakupu pras w dniu 7 kwietnia 2015 r. jest Zainteresowany. Prawidłowo wystawiona faktura przez Ltd. powinna być na kwotę netto (analogicznie jak faktura z dnia 7 kwietnia 2015 r.), bowiem to Spółka a nie Ltd. będzie rozliczać podatek VAT z tytułu tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku (w szczególności z jakim dniem miesiąca kwietnia 2015 r. nastąpiło przeniesienie na Wnioskodawcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto należy dodać, że przepisy kodeksu cywilnego nie mogą być przedmiotem niniejszej interpretacji.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Podkreślić ponadto należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Mając na uwadze art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy -Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649 z późn. zm.) tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przepisów rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., jak również skutki prawne związane z zastosowaniem się do niniejszej interpretacji ocenia się na podstawie ww. przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.