IPPP3/4512-614/15-3/JF | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostawy sprzętu komputerowego.
IPPP3/4512-614/15-3/JFinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obciążenia
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów wymienionych w pozycjach od 28a do 28c załącznika nr 11 do ustawy VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego:

 • w zakresie pytań 1, 3-6 – jest prawidłowe,
 • w zakresie pytania 2 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów wymienionych w pozycjach od 28a do 28c załącznika nr 11 do ustawy VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, który został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2015 r. przez przepisy Ustawy nowelizującej w ustawie o podatku od towarów i usług w odniesieniu do zasad opodatkowania krajowych dostaw towarów wybranych urządzeń elektronicznych, Spółka zainteresowana jest otrzymaniem interpretacji indywidualnej.

Złożony wniosek dotyczy zasad opodatkowania odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, których przedmiotem są towary wymienione w pozycjach od 28a do 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Pytania Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, w których Spółka występuje w ramach ww. dostaw towarów w charakterze nabywcy i sprzedawcy wskazanych powyżej towarów.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest sprzedaż detaliczna i hurtowa urządzeń elektronicznych. Spółka prowadzi sprzedaż głównie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.markit.pl. Sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Odbiorcami Spółki są głównie podatnicy podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (dalej: Nabywcy).

Z kolei dostawcami urządzeń elektronicznych na rzecz Spółki są podmioty, z których każdy jest podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (dalej: Dostawcy).

Przedmiotem części odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, której stroną jest Spółka oraz odpowiednio Dostawcy lub Nabywcy, są towary, które od dnia 1 lipca 2015 r. wymienione są w pozycjach od 28a do 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT (dalej: Towary).

Spółka dokonuje sprzedaży Towarów w oparciu o umowy ramowe jak również bez zawierania takich umów. W umowach ramowych opisane zostały ogólne warunki dokonywania dostaw urządzeń będących w ofercie Spółki (dalej: Umowy ramowe). Transakcje zawierane na podstawie Umów ramowych wynikają z odrębnych zamówień składanych przez Nabywców. W przyszłości Spółka może zawierać Umowy ramowe z Nabywcami, z którymi obecnie nie posiada takich umów.

Dla Nabywców, którzy nie zawarli ze Spółką Umów ramowych, Spółka sprzedaje Towary po dokonaniu przez Nabywców rejestracji na stronie internetowej Spółki, i którzy następnie przez tę stronę internetową składają odrębne zamówienia. Podczas procesu rejestracji każdy z Nabywców zobowiązany jest do udzielenia następujących informacji: nazwa firmy, NIP, REGON, adres Nabywcy, adres wysyłki, dane osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, adres e-mail. Podanie wszystkich tych danych jest konieczne dla rejestracji konta a w konsekwencji dla nabycia Towarów. Rejestracja i korzystanie z konta założonego na stronie internetowej Spółki oznaczają akceptację regulaminu, zawierającego ogólne warunki dotyczące zasad dokonywania płatności na rzecz Wnioskodawcy, zasad zamawiania produktów, w tym Towarów, zasady wysyłki i dostawy zamówionych produktów. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy. Spółka przewiduje, że w przyszłości z tej formy składania zamówień na Towary korzystać będą również nowi Nabywcy.

Zarówno w poszczególnych Umowach ramowych oraz w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Spółki nie zawarto deklaracji o wartości planowanych dostaw Towarów, w szczególności dokumenty te nie zobowiązują Nabywców do dokonywania w określonym horyzoncie czasowym zamówień na Towary o łącznej wartości netto przekraczającej kwotę 20 000 złotych.

W odniesieniu do obu ww. grup Nabywców (tj. Nabywcy, z którymi Spółka zawarła Umowy ramowe oraz Nabywcy, z którymi Spółka nie zawarła Umów ramowych) Wnioskodawca dokonywał przed dniem 1 lipca 2015 r. dostaw Towarów oraz będzie dokonywał takich dostaw po wskazanym dniu. Spółka nabywała od Dostawców Towary przed dniem 1 lipca 2015 r. i będzie je nabywać nadal po tym dniu.

Po dniu 1 lipca 2015 r. możliwa jest także sytuacja, w której Nabywca złoży kilka odrębnych zamówień, dla których Spółka wystawi jedną fakturę zbiorczą. Może się zdarzyć, że w efekcie takich zamówień wartość netto dostaw Towarów dokonanych po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz danego Nabywcy będzie wyższa niż kwota 20 000 złotych. Przy czym Spółka w chwili wystawienia faktury dokumentującej dostawę/dostawy Towarów nie będzie miała pewności, że Nabywca w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dokona nabycia Towarów na kwotę przekraczającą 20.000 zł netto.

Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku zamówień na Towary, składanych przez Wnioskodawcę u konkretnego Dostawcy. Może się zdarzyć, iż Spółka dokona nabycia Towarów na kwotę nieprzekraczającą 20 000 zł netto, a po wystawieniu przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawę/dostawy Towarów nabędzie dodatkowe Towary, w wyniku których wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 zł, o którym mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT uwzględnia się jedynie wartość dostaw Towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dostawy Towarów wykonywane od 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka zawarła Umowę ramową, wynikające z odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę, powinny być uznane za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dostawy Towarów wykonywane od 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, nie stanowią jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy VAT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. przez Dostawcę w sytuacji, gdy wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury, która dokumentuje tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto i nie jest zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty rozliczenia tej transakcji...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana do wykazania podatku należnego na fakturze dokumentującej dostawę Towarów, dokonaną od 1 lipca 2015 r. dla Nabywcy w sytuacji, gdy wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł netto, w przypadku dokonania kolejnej dostawy Towarów na rzecz tego samego Nabywcy, w wyniku której wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 zł, o którym mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT uwzględnia się jedynie wartość dostaw Towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę.

W wyniku wejścia w życie Ustawy nowelizującej od dnia 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają przepisy ustawy o VAT odnoszące się do zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług krajowych dostaw wybranych towarów. Część zmian dotyczy rozszerzenia przypadków zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, tj. rozwiązania, zgodnie z którym należny podatek od towarów i usług rozliczany jest przez nabywcę wybranych grup towarów. Jedną ze zmian jest dodanie Towarów do załącznika nr 11 do ustawy o VAT i w konsekwencji objęcie tych produktów mechanizmem odwrotnego obciążenia w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT. Przepis ten wprowadza limit 20 000 złotych netto dla jednolitej gospodarczo transakcji, nakazując zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy Towarów dokonywanej w warunkach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że Spółka dokonuje transakcji, których przedmiotem są Towary, zainteresowana jest uzyskaniem potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 złotych, o którym mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT uwzględnia się jedynie wartość dostaw Towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę.

W tym zakresie wskazać należy na przepis art. 4 Ustawy nowelizującej, zgodnie z którym w przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, w ramach których występują dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy VAT, przepisy art. 17 ust. lc-le ustawy o VAT, stosuje się odpowiednio do tych dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od dnia 1 lipca 2015 r. kwotę 20 000 zł.

Analiza powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że przepisy przewidujące odwrotne obciążenie dla dostaw Towarów (tj. art. 17 ust. lc-le ustawy o VAT) mają zastosowanie jedynie do dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r. W ocenie Spółki istotny dla ustalenia momentu dokonania dostawy towarów na potrzeby obliczenia limitu 20 000 zł jest moment przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a nie moment złożenia zamówienia przez Nabywcę.

W konsekwencji, w celu ustalenia wartości dostaw Towarów dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 złotych dla jednolitej gospodarczo transakcji, należy uwzględnić wyłącznie wartość dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka zawarła Umowę ramową, wynikające z odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę, powinny być uznane za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT

Pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji zostało użyte w art. 17 ust. lc ustawy o VAT. Zostało ono zdefiniowane m.in. w ust. 1d art. 17 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 17 ust. 1d ustawy o VAT za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. lc, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że jedna lub więcej dostaw Towarów, dokonanych na podstawie jednej umowy, stanowić będą jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT. Kwalifikacji tej nie zmieni liczba zamówień składanych przez nabywcę oraz ilość faktur wystawionych przez zbywcę.

Odnosząc te ustalenia do sytuacji Spółki, która z częścią Nabywców zawarła Umowy ramowe, w których opisane zostały ogólne warunki dokonywania dostaw urządzeń będących w ofercie Wnioskodawcy i na podstawie których, w efekcie odrębnych zamówień składanych przez Nabywców, dochodzi do dostaw Towarów, za istotną uznać należy definicję jednolitej gospodarczo transakcji zawartą w art. 17 ust. 1d ustawy o VAT. Przepis ten nakazuje traktować jako jednolitą gospodarczo transakcję jedną lub więcej dostaw Towarów, wykonaną na podstawie jednej umowy, niezależnie od liczby odrębnych zamówień oraz wystawionych faktur, dokumentujących poszczególne transakcje.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka zawarła Umowę ramową, wynikające z odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę, powinny być uznane za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT.

Konkluzji tych nie zmienia fakt, iż w Umowach ramowych Spółka nie określa cen oferowanych Towarów ani minimalnej wartości zamówień Towarów.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka nie zawarła Umowy ramowej i realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, nie stanowią jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3 wynika z analizy definicji pojęcia jednolitej gospodarczo transakcji zaprezentowanej w treści art. 17 ust. 1d i le ustawy o VAT. Jak już wskazywano w uzasadnieniu stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 2, z przepisów powyższych wyprowadzić można następujące wnioski. Jedna lub więcej dostaw Towarów, dokonanych na podstawie jednej umowy, stanowić będą jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT. Zatem kluczowym elementem powyższej definicji jest fakt dokonania dostaw Towarów na podstawie jednej umowy.

Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, z częścią Nabywców Spółka nie zawarła Umów ramowych. Transakcje z tą grupą Nabywców odbywają się na podstawie rejestracji każdego z takich Nabywców na stronie internetowej Spółki. Podczas procesu rejestracji każdy z Nabywców zobowiązany był do udzielenia informacji niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia: nazwa firmy, NIP, REGON, adres Nabywcy, adres wysyłki, dane osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, kontaktowy e-mail. Rejestracja i korzystanie z konta założonego na stronie internetowej Spółki oznaczają akceptację regulaminu, zawierającego ogólne warunki dotyczące zasad dokonywania płatności na rzecz Wnioskodawcy, zasad zamawiania produktów, w tym Towarów, zasady wysyłki i dostawy zamówionych produktów. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Uznać należy, że poszczególne zamówienia składane przez Nabywców, z którymi Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i dokonywane w ich następstwie dostawy Towarów, nie będą stanowić jednolitej gospodarczo transakcji. W momencie składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, Nabywca zamawia określoną ilość Towarów i nie jest znana ilość oraz wartość przyszłych zamówień oraz to, czy dany Nabywca złoży jakiekolwiek kolejne zamówienie. W ocenie Spółki jedno zamówienie dokonane za pośrednictwem strony internetowej Spółki przez Nabywcę, z którym nie zawarto Umowy Ramowej stanowi jednolitą gospodarczo transakcję. W konsekwencji ewentualne kolejne dostawy Towarów dokonane na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę w warunkach określonych powyżej będą z osobna stanowić jednolite gospodarczo transakcje.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, nie stanowią jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy VAT.

Ad. 4

Zdaniem Spółki jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. przez Dostawcę w sytuacji, gdy wartość dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 złotych w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł i nie jest zobowiązana do jakiejkolwiek korekty rozliczenia tej transakcji.

Od 1 lipca 2015 r. Spółka będzie nabywać Towary w ramach jednolitych gospodarczo transakcji od różnych Dostawców. Możliwe są sytuacje, w których wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment wystawiania przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawy tych Towarów nie przekracza kwoty 20 000 zł netto. W takim przypadku Dostawca wystawi Spółce fakturę, w której wykaże podatek od towarów i usług.

Wskazać należy, że w art. 17 ust. lc ustawy o VAT wprowadzono limit 20 000 zł netto dla jednolitej gospodarczo transakcji, warunkujący zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy Towarów dokonywanej w warunkach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Z przepisu tego wynika, iż dla dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których suma wartości netto nie przekracza progu 20 000 zł Dostawca wystawia faktury zawierające należny podatek od towarów i usług. Następnie, jeśli wystąpią kolejne transakcje obejmujące Towary, to w momencie dokonania dostawy Towarów, dla której suma wartości netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20 000 zł Dostawca wystawia fakturę nie wykazując na niej należnego podatku od towarów i usług. W takim przypadku Dostawca nie wystawia faktur korygujących, dotyczących wcześniejszych dostaw Towarów, dokonanych w ramach tej jednolitej gospodarczo transakcji, gdyż na moment ich dostawy i wystawienia faktury dokumentującej tę dostawę wartość jednolitej gospodarczo transakcji nie przekracza 20 000 zł netto. Jednocześnie Nabywca do momentu osiągnięcia wartości 20 000 zł netto z tytułu dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji otrzymuje faktury z wykazanym podatkiem od towarów i usług, który odlicza w swoich rozliczeniach.

Podejście takie jest zgodne zarówno z celem jak i wykładnią językową przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. lc ustawy o VAT.

Spółka dodatkowo wskazuje, iż podejście odmienne, polegające na konieczności dokonywania korekt podatku od towarów i usług wykazanego przez Dostawcę nie ma oparcia w przepisach ustawy o VAT powoduje naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Mianowicie, art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wskazuje na zamknięty katalog zdarzeń pociągających za sobą możliwość wystawienia faktury korygującej. Są to: udzielenie obniżki ceny w formie rabatu, udzielenie opustów i obniżek cen, dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Uznać należy, że w sytuacji pierwotnego wystawiania faktur przez Dostawcę z wykazanym podatkiem należnym, aby następnie zastosować do minionych zdarzeń mechanizm odwrotnego obciążenia brak jest zdarzenia, które w świetle art. 106j ust. 1 ustawy o VAT uprawnia Dostawcę Towarów do wystawienia faktury korygującej do dokumentu wystawionego w stosunku do wcześniejszej dostawy Towarów. Nie sposób uznać, że przekroczenie progu 20 000 zł, wskazanego w treści art. 17 ust. lc ustawy o VAT, stanowi stwierdzenie pomyłki w stawce podatku, o której mowa w art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Skoro wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji na moment tej dostawy nie przekraczała kwoty 20 000 zł, brak było podstaw do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. W takiej sytuacji prawidłowo w stosunku do takich dostaw Towarów Dostawca wykazuje na fakturze należny podatek od towarów i usług. Skoro na moment wystawienia faktury zastosowana stawka podatkowa była wykazana w prawidłowej wartości, nie można następnie „stwierdzić pomyłki w stawce podatku”.

Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych „Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu” - zob. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 14 maja 2015 r. o sygn. IPTPP2/4512-161/15-5/IR. Prawidłowo wykazana stawka podatku nie może stać się w następstwie zdarzeń przyszłych i niepewnych stawką nieprawidłową.

Co więcej takie podejście skutkowałoby naruszeniem zasady neutralności podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy wykazano na nich kwotę podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w której transakcja podlega mechanizmowi samonaliczenia podatku przez nabywcę. Skoro więc Dostawca dokonałby korekty faktury VAT znaczyłoby to, że w momencie wystawienia faktury pierwotnej Dostawca nie był uprawniony do wykazania podatku od towarów i usług na fakturze. W takim przypadku Nabywcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego już w momencie otrzymania faktury pierwotnej. Takie stanowisko nie daje się pogodzić z fundamentalną zasadą podatku VAT to jest zasadą neutralności podatku i jako sprzeczne z ww. zasadą nie może być zaakceptowane.

Reasumując, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej po dniu 1 lipca 2015 r. przez Dostawcę w sytuacji, gdy wartość dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto i nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty rozliczenia tej transakcji.

Ad. 5

Zdaniem Spółki jest ona obowiązana do wykazania podatku należnego na fakturze dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. dla Nabywcy w sytuacji, gdy wartość dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty netto 20 000 zł, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł.

Od 1 lipca 2015 r. Spółka będzie również dokonywać dostaw Towarów w ramach jednolitych gospodarczo transakcji na rzecz Nabywców. Możliwe są sytuacje, w których wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment konkretnej dostawy Towarów (kilku dostaw Towarów) i wystawienia faktury (faktury zbiorczej), nie przekracza kwoty 20 000 zł i nie jest znana liczba oraz wartość zamówień w okresach przyszłych.

Wskazać należy, że w art. 17 ust. lc ustawy o VAT wprowadzono limit 20 000 zł netto dla jednolitej gospodarczo transakcji, warunkujący zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy Towarów dokonywanej w warunkach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

W ocenie Spółki dzień, na który należy oceniać przekroczenie progu 20 000 zł netto to dzień dokonania dostawy Towarów oraz dzień wystawienia faktury. Jeśli na oba ze wskazanych dni wartość jednolitej gospodarczo transakcji nie przekracza 20 000 zł netto, to Spółka powinna wystawić faktury wykazując należny podatek VAT na fakturze.

Dla oceny czy w opisanej powyżej sytuacji, Spółka powinna wykazać podatek od towarów i usług na fakturze czy też dostawę Towarów powinien rozliczyć Nabywca, bez znaczenia pozostaje wartość dostaw Towarów realizowanych w przyszłości. Istotne jest bowiem, czy na dzień wystawienia faktury wartość dostaw Towarów realizowanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekraczała kwotę 20 000 zł netto.

Ad. 6

Zdaniem Spółki nie będzie ona zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości nieprzekraczającej 20 000 złotych netto, w przypadku dokonania kolejnej dostawy Towarów na rzecz tego samego Nabywcy, w wyniku której wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

Jak wskazano powyżej możliwe są sytuacje, w których Spółka dokona dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość nie będzie przekraczać 20 000 zł netto i udokumentuje je fakturą wykazując na niej podatek VAT. Może zdarzyć się, że Spółka dokona kolejnych dostaw Towarów dokumentowanych kolejną fakturą na rzecz tego samego Nabywcy, których wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji będzie przekraczać 20 000 zł netto i tym samym spełnione zostaną warunki do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o VAT dla tej dostawy. W takim przypadku Spółka nie naliczy podatku należnego na tej kolejnej fakturze.

Zdaniem Spółki w takim przypadku nie będzie ona zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostaw udokumentowanych fakturą przed przekroczeniem progu 20 000 zł netto, z uwagi na fakt, iż na dzień wystawiania tejże faktury Spółka postąpiła prawidłowo.

Swoje stanowisko Spółka opiera na brzmieniu art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem następujące zdarzenia pociągają za sobą obowiązek dokonania korekty faktury: udzielenie obniżki ceny w formie rabatu, udzielenie opustów i obniżek cen, dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z uwagi na fakt, że powyższy przepis nie przewiduje możliwości dokonania korekty w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę (faktura z wykazanym podatkiem należnym wystawiona była prawidłowo) i żadne z wymierzonych zdarzeń nie będzie miało miejsca, wystawianie korekt do takiej faktury w przedstawionym stanie faktycznym nie jest uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł, w razie dokonania kolejnej dostawy Towarów na rzecz tego samego nabywcy o wartości przekraczającej 20 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w zakresie pytań 1, 3-6 – jest prawidłowe,
 • w zakresie pytania 2 – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Powyższy przepis wprowadza zasadę powszechności opodatkowania odpłatnej dostawy i odpłatnego świadczenia usług dokonywanych na terytorium Polski. Jednakże przepis art. 17 ust. 1 przewiduje również obciążenie podatkiem VAT nabywcy w przypadkach nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605) - zwana ustawą zmieniającą.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Powołany wyżej przepis zobowiązuje nabywcę do opodatkowania towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy nabytych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji w sytuacji kiedy wartość netto (bez podatku) nabytych towarów przekracza kwotę 20 000 zł. Nabywca ma obowiązek opodatkowania takiego nabycia po spełnieniu innych warunków, m.in. wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Po pierwsze - nabywca musi być zarejestrowany jako podatnika VAT czynny, po drugie – dostawca musi być podatnikiem (w rozumieniu art. 15 ustawy) i nie korzystać ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), po trzecie – przedmiotem dostawy nie są towary podlegające zwolnieniu jako wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionej kiedy dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia przy ich nabyciu lub wytworzenie.

Ad. 1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest to czy dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 zł, o którym mowa w art. 17 ust. lc ustawy uwzględnia się jedynie wartość dostaw Towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę. Przy czym Wnioskodawca zaznacza, że wątpliwości dotyczą sytuacji, w których Spółka występuje w ramach ww. dostaw towarów zarówno w charakterze nabywcy jak i sprzedawcy wskazanych powyżej towarów.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że:

 • wniosek dotyczy towarów wymienionych w pozycjach od 28a do 28c załącznika nr 11 do ustawy, ponieważ głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest sprzedaż detaliczna i hurtowa urządzeń elektronicznych,
 • Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
 • sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 • odbiorcami Spółki są głównie podatnicy podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 • dostawcami urządzeń elektronicznych na rzecz Spółki są podatnicy podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 • wątpliwości dotyczą jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość generalnie przekracza 20 000 zł

- spełnia przesłanki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1c ustawy.
Istota sprawy dotyczy sposobu ustalenia wartości obowiązującego limitu, po przekroczeniu którego nabywca zobowiązany jest do opodatkowania jednolitej gospodarczo transakcji.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać na art. 4 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym w przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, w ramach których występują dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy wymienionej w art. 1, przepisy art. 17 ust. 1c-1e ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio do tych dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od dnia 1 lipca 2015 r. kwotę 20.000 zł.

Powołany przepis określa datę, od której należy sumować wartość dokonywanych lub nabywanych towarów objętych jednolitą gospodarczo transakcją dla zastosowania odwrotnego obciążenia. Z przepisu wynika, że dla potrzeb odwrotnego obciążenia należy sumować wartość dostawy towarów dokonanej od 1 lipca 2015 r.

Przy czym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wobec tego złożenie zamówienia na towary nie ma znaczenia dla zastosowania odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, ponieważ samo zamówienie jest jedynie zgłoszeniem zapotrzebowania na wymienione w nim towary i w momencie jego złożenia nie dochodzi do dostawy towarów. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w celu ustalenia wartości dostaw Towarów dla potrzeb obliczenia limitu 20 000 złotych dla jednolitej gospodarczo transakcji, należy uwzględnić wyłącznie wartość dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r. bez względu na moment złożenia zmówienia przez Nabywcę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu ustalania wartości dostawy towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest uznanie za jednolitą transakcję gospodarczą dostaw Towarów wykonywanych na podstawie zawartej Umowy ramowej wynikających z odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę.

W odniesieniu do przedstawionych wątpliwości Wnioskodawcy należy zdefiniować pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1d ustawy za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Ponadto z art. 17 ust. 1e ustawy wynika, że za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

Z powołanego przepisu wynika, że za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Przy czym przepis nie wskazując formy samej umowy (pisemna, ustna) odnosi się do sposobu jej realizacji. Mianowicie wprost wskazuje, że jednolita gospodarczo transakcja zachowuje jednolity charakter bez względu na ilość dostaw towarów odbywających się w ramach tej samej umowy, ilość wystawionych faktur dokumentujących te dostawy, realizowanych nawet na podstawie odrębnych zamówień. Jednolita gospodarczo transakcja obejmować może również dostawy towarów (wymienione w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy) na podstawie kilku umów, jeśli warunki ich wykonania różnią się od zazwyczaj występujących w obrocie towarami. Zatem w celu kwalifikacji jednolitej gospodarczo transakcji każdorazowo konieczne jest badanie okoliczności realizacji umów, zamówień, dostaw.

Jednakże samo zawarcie umowy o współpracy nie jest wystarczające aby zakwalifikować dostawy towarów odbywające się w ramach tej umowy (umów) za jednolitą transakcję gospodarczą. Za jednolitą gospodarczo transakcję, do której stosuje się odwrócone obciążenie, należy uznać umowę o współpracę, w ramach której dochodzi do wielu dostaw (które mogą być realizowane na podstawie wielu zamówień), jeśli z zawartej umowy wynika, że kontrahenci planują w określonym czasie dokonanie dostaw sprzętu elektronicznego o łącznej wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł. Określenie wartości planowanych dostaw powinno być bezsporne dla stron transakcji i powinno wynikać bezpośrednio z zawartej umowy lub z całokształtu okoliczności jej zawarcia. Zatem, wyłącznie w takiej sytuacji, wszystkie dostawy (niezależnie od ich wartości jednostkowej) powinny być rozliczane na zasadzie odwróconego obciążenia.

Jeżeli zawarta umowa o współpracy nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw (jak również nie wynika to z całokształtu okoliczności jej zawarcia), dokonywane w ramach takiej umowy dostawy powinny być oceniane indywidualnie:

 1. gdy wartość dostarczanych towarów przekracza 20 000 zł – rozliczenie dostawy następuje na zasadzie odwróconego obciążenia,
 2. gdy wartość dostarczanych towarów nie przekracza 20 000 zł – rozliczenie dostawy następuje na zasadach ogólnych.
 3. gdy wartość dostarczanych każdorazowo towarów nie przekracza 20 000 zł, ale okoliczności realizacji dostaw mają nietypowy charakter - rozliczenie każdej z dostaw następuje na zasadzie odwróconego obciążenia.

W rozpatrywanej sytuacji Umowy ramowe nie zawierają deklaracji o wartości planowanych dostaw Towarów ani nie zobowiązują do dokonywania w określonym czasie zamówień o wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł. Wnioskodawca wskazuje, że Umowy ramowe zawierają ogólne warunki dostaw urządzeń oferowanych przez Spółkę. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę gdy zawarta Umowa ramowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw a przy tym dostawy są realizowane w okolicznościach, które nie odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy dokonywane w ramach takiej umowy dostawy powinny być oceniane indywidualnie. Tym samym gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danego zamówienia nie przekracza 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadach ogólnych natomiast gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danego zamówienia przekroczy 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadzie revers chargé.

Zatem za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka zawarła Umowę ramową, wynikające z odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę, powinny być uznane za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy.

Ad. 3

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego czy dostawy Towarów wykonywane od 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, nie stanowią jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy.

W przedstawionych okolicznościach Nabywcy, z którymi Wnioskodawca nie zawarł Umów ramowych składają zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy. W momencie złożenia zamówienia Wniokodawcy nie jest znane czy Nabywca (zamawiający) złoży jeszcze zamówienie. Tym bardziej Wnioskodawca nie zna ilości ani wartości takich ewentualnych zamówień. Podczas procesu rejestracji każdy z Nabywców zobowiązany jest do udzielenia następujących informacji: nazwa firmy, NIP, REGON, adres Nabywcy, adres wysyłki, dane osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, adres e-mail. Rejestracja i korzystanie z konta założonego na stronie internetowej Spółki oznaczają akceptację regulaminu, zawierającego ogólne warunki dotyczące zasad dokonywania płatności na rzecz Wnioskodawcy, zasad zamawiania produktów, w tym Towarów, zasady wysyłki i dostawy zamówionych produktów. Jednakże – jak wskazuje Wnioskodawca - w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Spółki nie zawarto deklaracji o wartości planowanych dostaw Towarów, w szczególności dokument ten nie zobowiązuje Nabywców do dokonywania w określonym horyzoncie czasowym zamówień na Towary o łącznej wartości netto przekraczającej kwotę 20 000 złotych.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że poszczególne zamówienia składane przez Nabywców za pośrednictwem strony internetowej, z którymi Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i dokonywane w ich następstwie dostawy Towarów, nie będą stanowić jednolitej gospodarczo transakcji. Zatem zamówienia dokonane za pośrednictwem strony internetowej gdy zamówienia te są realizowane w okolicznościach, które nie odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy powinny być oceniane indywidualnie. Tym samym gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danego zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej nie przekracza 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadach ogólnych natomiast gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danego zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej przekroczy 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadzie revers charge.

Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że dostawy Towarów wykonywane po dniu 1 lipca 2015 r. na rzecz Nabywcy, z którym Spółka nie zawarła Umowy ramowej, i realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Nabywcę za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, nie stanowią jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy VAT.

Ad. 4

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. przez Dostawcę w sytuacji, gdy wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury, która dokumentuje tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto i nie jest zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty rozliczenia tej transakcji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, natomiast zgodnie z art. 86 ust. ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Powołane przepisy wskazują, że odliczenia dokonuje zawsze nabywca towarów i usług opodatkowanych na zasadzie ogólnej (tj. przez dostawcę) lub opodatkowanej na zasadzie odwrotnego obciążenia (tj. przez nabywcę towaru określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy) pod warunkiem, że – w drugim z wymienionych przypadków - nabywca rozliczy podatek należny z tytułu nabycia towarów, których dostawa podlega odwrotnemu obciążeniu.

W odniesieniu do wątpliwości Spółki należy nadmienić, że zarówno gdy opodatkowanie następuje na zasadzie ogólnej przez sprzedawcę oraz gdy opodatkowanie następuje na zasadzie revers charge przez nabywcę Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jak wskazuje Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego może się zdarzyć, iż Spółka dokona nabycia Towarów na kwotę nieprzekraczającą 20 000 zł netto, a po wystawieniu przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawę/dostawy Towarów nabędzie dodatkowe Towary, w wyniku których wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

Skoro wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury, która dokumentuje tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dostawcy w tym również w sytuacji gdy po wystawieniu przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawę/dostawy Towarów nabędzie dodatkowe Towary, w wyniku których wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto. Jak wskazano wyżej w sytuacji gdy dostawy są oceniane indywidualnie i wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danej dostawy nie przekracza 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadach ogólnych natomiast gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach dostawy przekroczy 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadzie revers charge. Tym samym fakt, że po dokonaniu danej dostawy w ramach której wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy nie przekroczyła 20 000 zł netto zostanie dokonana kolejna dostawa w ramach której wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przekroczy 20 000 zł netto nie wpływa na sposób rozliczenia pierwszej z tych transakcji.

Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Spółki, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. przez Dostawcę w sytuacji, gdy wartość dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto i nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty rozliczenia tej transakcji.

Ad. 5-6

Wątpliwości Spółki dotyczą również tego czy Spółka jest obowiązana do wykazania podatku należnego na fakturze dokumentującej dostawę Towarów, dokonaną od 1 lipca 2015 r. dla Nabywcy w sytuacji, gdy wartość netto dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty 20 000 zł netto, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł netto. Jednocześnie wątpliwości Spółki dotyczą również tego czy Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł netto, w przypadku dokonania kolejnej dostawy Towarów na rzecz tego samego Nabywcy, w wyniku której wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości Spółki należy wskazać, że jak wynika z rozstrzygnięcia do pytania nr 2 i 3 w okolicznościach przedstawionych w przedmiotowym wniosku dostawy realizowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej Umowy ramowej oraz na podstawie odrębnych zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej należy rozpatrywać indywidualnie. Tym samym gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach danej dostawy nie przekracza 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadach ogólnych natomiast gdy wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy w ramach dostawy przekroczy 20 000 zł - rozliczenie dostawy powinno następować na zasadzie revers charge. Zatem fakt, że po dokonaniu danej dostawy w ramach której wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy nie przekroczyła 20 000 zł netto zostanie dokonana kolejna dostawa w ramach której wartość dostarczanych towarów wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przekroczy 20 000 zł netto nie wpływa na sposób rozliczenia pierwszej z tych transakcji.

Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Spółki, że jest ona obowiązana do wykazania podatku należnego na fakturze dokumentującej dostawę Towarów, wystawionej od 1 lipca 2015 r. dla Nabywcy w sytuacji, gdy wartość dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art. 17 ust. lc ustawy o VAT, na moment dostawy Towarów i wystawiania faktury dokumentującej tę dostawę, nie przekracza kwoty netto 20 000 zł, w tym również w sytuacji, w której w następstwie kolejnych dostaw Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dojdzie do przekroczenia kwoty 20 000 zł. Również za prawidłowe należało uznać stanowisko Spółki, że nie będzie ona zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości nieprzekraczającej 20 000 złotych netto, w przypadku dokonania kolejnej dostawy Towarów na rzecz tego samego Nabywcy, w wyniku której wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.