IPPP3/4512-517/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy postępowanie firmy odnośnie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla oleju lnianego jadalnego, który będzie sprzedawany firmom produkującym farmaceutyki bez względu na przeznaczenie czy też wykorzystanie przez dane firmy oleju będzie prawidłowe?2. Czy do sprzedaży pozostałych olejów jadalnych np. z ogórecznika, wiesiołka, ostropestu czy też czarnuszki, które również należą do grupowania 10.41. PKWiU firma będzie mogła stosować 5% stawkę podatku VAT, bez względu na przeznaczenie czy też wykorzystanie tych olejów przez nabywców?
IPPP3/4512-517/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. olej roślinny
  3. stawka preferencyjna podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy olejów jadalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy olejów jadalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. jest firmą handlową, której przedmiotem działalności jest między innymi handel olejami roślinnymi np. olejami z ogórecznika, wiesiołka, czarnuszki, ostropestu czy też olejem lnianym. Dane oleje przeważnie firma kupuje w kilkaset kilogramowych beczkach z krajów Unii Europejskiej a następnie sprzedaje je firmom produkującym farmaceutyki, które rozlewają oleje do mniejszych buteleczek i odsprzedają lub wykorzystują je do produkcji farmaceutyków. Do tej pory firma sprzedawała olej lniany, który jest jadalny ze stawką podatku VAT 23%, gdyż nie miała potwierdzenia z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług odnośnie zakwalifikowania danego oleju do numeru 10.41.29. Po otrzymaniu potwierdzenia z PKWiU, iż dany olej lniany przynależy właśnie to tej grupy oraz w związku z tym, że dany olej w momencie sprzedaży może być spożywany przez ludzi, firma dla przyszłej sprzedaży danego towaru zamierza stosować 5% stawkę podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy postępowanie firmy odnośnie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla oleju lnianego jadalnego, który będzie sprzedawany firmom produkującym farmaceutyki bez względu na przeznaczenie czy też wykorzystanie przez dane firmy oleju będzie prawidłowe...
  2. Czy do sprzedaży pozostałych olejów jadalnych np. z ogórecznika, wiesiołka, ostropestu czy też czarnuszki, które również należą do grupowania 10.41. PKWiU firma będzie mogła stosować 5% stawkę podatku VAT, bez względu na przeznaczenie czy też wykorzystanie tych olejów przez nabywców...

Zdaniem Wnioskodawcy,

  1. Najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W związku z tym, że dany olej lniany został zakwalifikowany pod numerem 10.41.29 PKWiU oraz jest jadalny, firma uważa że niezależnie od sposobu wykorzystania czy przeznaczenia danego wyrobu przez nabywców może stosować obniżoną stawkę podatku VAT 5%. Możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT wynika z załącznika nr 10 ustawy od podatku towarów i usług, gdzie pod pozycją 20 wymieniono oznaczone symbolem PKWIU ex. 10.4 oleje i tłuszcze, zwierzęce, i roślinne wyłącznie jadalne. Biorąc, pod uwagę, że w momencie, sprzedaży dany olej może być spożywany przez ludzi firma stoi na stanowisku, że stosowanie stawki 5% będzie prawidłowe.
  2. Firma, uważa że dla pozostałych olejów jadalnych, tj. oleju z ogórecznika, wiesiołka, ostropestu czy też czarnuszki, które również mieszczą się w grupowaniu 10.4, także prawidłowe będzie zastosowanie 5% stawki podatku VAT, gdyż także wynika to z załącznika nr 10 ustawy od podatku towarów i usług. Również nie ma tutaj znaczenia dalszy sposób wykorzystania olejów przez nabywców.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8% wymieniono w pozycji 27 grupę ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Z objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Z objaśnień do ww. załącznika wynika, że ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Natomiast według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest firmą handlową, której przedmiotem działalności jest między innymi handel olejami roślinnymi np. olejami z ogórecznika, wiesiołka, czarnuszki, ostropestu czy też olejem lnianym. Dane oleje przeważnie firma kupuje w kilkaset kilogramowych beczkach z krajów Unii Europejskiej a następnie sprzedaje je firmom produkującym farmaceutyki, które rozlewają oleje do mniejszych buteleczek i odsprzedają lub wykorzystują je do produkcji farmaceutyków. Do tej pory firma sprzedawała olej lniany, który jest jadalny ze stawką podatku VAT 23%, gdyż nie miała potwierdzenia z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług odnośnie zakwalifikowania danego oleju do numeru 10.41.29. Po otrzymaniu potwierdzenia z PKWiU, iż dany olej lniany przynależy właśnie to tej grupy oraz w związku z tym, że dany olej w momencie sprzedaży może być spożywany przez ludzi, firma dla przyszłej sprzedaży danego towaru zamierza stosować 5% stawkę podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania 5% stawki podatku VAT dla oleju lnianego jadalnego skalsyfikowanego do PKWiU 10.41.29, który będzie sprzedawany firmom produkującym farmaceutyki oraz dla sprzedaży pozostałych olejów jadalnych np. z ogórecznika, wiesiołka, ostropestu czy też czarnuszki, które również należą do grupowania 10.41. PKWiU - bez względu na przeznaczenie czy też wykorzystanie tych olejów przez nabywców.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że w przypadku, gdy sprzedawany olej może być spożywany przez ludzi, właściwą będzie 5% stawka podatku. Wynika to z faktu, że preferencyjną stawką podatku od towarów i usług objęta jest wyłącznie dostawa produktów jadalnych, sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.4 oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne. Natomiast w sytuacji, gdy olej ten nie może być spożywany przez ludzi, właściwą będzie 23% stawka podatku, co wynika z braku preferencyjnej stawki mogącej mieć zastosowanie do sprzedaży olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych innych niż jadalne.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę będzie olej lniany sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.41.29.0 w grupie: Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, przeznaczone do spożycia przez ludzi – wówczas jego sprzedaż podlega opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do tej ustawy. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja towaru będącego przedmiotem wniosku, zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 10.4 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń (olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych innych niż jadalne).

Podobnie w sytuacji, gdy przedmiotem dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę będzie olej z ogórecznika, wiesiołka, czarnuszki, ostropestu sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.41. w grupie: Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, przeznaczone do spożycia przez ludzi – wówczas jego sprzedaż podlega opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do tej ustawy. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja towaru będącego przedmiotem wniosku, zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 10.4 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń (olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych innych niż jadalne).

W opisanej sytuacji bez znaczenia jest dalszy sposób wykorzystania olejów przez nabywców.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Równocześnie tut. Organ informuje, że nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji. Analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów lub usług a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zatem zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Co więcej w myśl w art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Zatem przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny opinii statystycznych, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Wobec powyższego przedmiotową interpretację wydano na podstawie klasyfikacji przedmiotowych olejów dokonanej przez Wnioskodawcę, tj. przyjęto, że – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowe oleje należy klasyfikować do grupowania PKWiU ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.